Zesmaal Drie-eenheid in Genesis 1:1

Het Hebreeuwse alfabet, inclusief bijbehorende plaatjes. Beeld: Soul Guidance

Sommigen denken dat de Drie-eenheid een uitvinding van de vroeg-Roomse Kerk is. Dit is echter niet waar. De hele Schrift staat vol van voorbeelden van God als Drie-eenheid.

Door Bert Otten

Mijn jeugd was Calvinistisch, trinitarisch. Ik ben 14 jaar lid geweest van een binitarische kerk. Daar beleed men de godheid van de Vader & de Zoon, maar de Geest was geen Persoon, slechts de kracht van God. Er zijn ook unitarische kerken, die geloven dat alleen de Vader God is. Ik heb 3 jaar in Israël gewoond (’97-’00) en 2 jaar gestudeerd aan Israël College of the Bible inJeruzalem. 95% van de Messiaanse Joden in Israël zijn trinitarisch. Ik vroeg eens een Messiaanse Jood: ‘Hoe komt het dat jullie zo gemakkelijk over stappen van unitarisme (1 Persoon) naar trinitarisme (3 Personen)?’ ‘Wat is het eerste woord van de Bijbel?’ vroeg hij. ‘Beresjiet’, zei ik. ‘Wat zijn de eerste drie letters?’ Dat wist ik niet. Hij legde me uit dat de eerste drie letters Beth, Resj, Aleph zijn, de letters van Ben, Ruach, Abba (Zoon, Geest, Vader). God begint de Bijbel met Zijn initialen! Sindsdien heb ik nog veel meer ontdekt over Genesis 1:1!

Beth-Resj-Alef

Beth-Resj-Alef; Ben-Ruach-Abba; Zoon-Geest-Vader. Het begin met deze drie letters is significant. Ik heb alle 39 boeken van het OT gecontroleerd, maar alleen Genesis begint met Beth-Resj-Alef. Genesis is het boek van alle begin. Het eerste woord ‘be-resjiet’ betekent ‘in begin’. En om aan te geven dat de Drie-eenheid het begin van alles is, ook van de Bijbel, zijn er de drie letters van Ben-Ruach-Abba. Dit is al bijzonder, want het is best zeldzaam dat Hebreeuwse zinnen met deze drie letters beginnen. Maar om het nog completer te maken, het tweede woord ‘bara’ heeft maar drie letters: Beth-Resj Alef. Dit woord betekent ook weer begin; ‘bara’ is ‘schiep’. Scheppen is het ultieme beginnen uit het niets. Dat kan alleen de Drie-ene God. Die drie letters hebben ook de 1, 2 en 3. Alef van Abba is de 1e letter; Beth van Ben is de 2e letter en Resj van Ruach is de 3e letter van achteren van het Alefbeth (… koef, resj, shin, tav). (Genesis 1:1 in het Hebreeuws: Be-resjit bara Elohim et ha_sjamayim v_et ha_arets).

203

Als we de letterwaarde van Beth, Resj, Alef optellen dan komen we tot 203. Alef=1, Beth=2 en Resj=200. Van de 1 naar de 2 naar de veelheid. We zien dit ook bij families: 1e persoon de man; 2e persoon de vrouw en samen naar 3. de veelvoud, naar kinderen en kleinkinderen. De 200 van de Resj, van Ruach, van de Geest, staat voor de veelvoud, voor de groei.  203 is dus één van de getallen die naar de Drie-eenheid wijzen, naar de beginletters van Abba, Ben en Ruach. Maar er is nog iets met de 203. Het getal 203 is 29 keer 7. Dat zegt u misschien niets, maar ik vier al 40 jaar sabbat, en al 30 jaar nieuwe maan. Voor mij hebben de 29 en 7 samen een diepere betekenis. De sabbat is de laatste dag van een periode van 7 dagen en de nieuwe maan is de eerste dag van een periode van circa 29 dagen. Het getal 203 staat dus ook voor 7 keer 29; voor eerste dag en laatste dag; voor eerste en laatste. In het OT is JHWH Eerste & Laatste (Jes 44:6; 48:12); in het NT Jesjoea (Opb 1:17; 22:13).

Elohim

Het zou toch wel mooi zijn als de Bijbel driemaal met de Drie-eenheid begint? Het was bij nader bestuderen niet moeilijk om Vader-Zoon-Geest in het woord ‘elohim’ te zien (alef-lamed-heh-joed-mem). Om te beginnen is het al een meervoudsvorm! De eerste twee letters vormen het woord: El. El is een ander woord voor Elohim. Vaak gebruikt voor God in samenstellingen, zoals El Elyon. En in eigennamen: El-ia, El-isa. Dit staat voor God de Vader en heeft als getalswaarde 31, op zichzelf al weer een verwijzing naar de 3 in 1. Daarna hebben we de heh van haRuach: de Geest! Vaak wordt de Geest beschreven als Gods Geest of de Heilige Geest,  maar vaker nog gewoon als ‘de Geest’, ‘ha-Ruach’.  Er blijven dan nog twee letters over van El-h-im, de joed en de mem: Jesjoea Mashiach! Het is simpel: ‘Vader, Zoon en Geest’ in het woord Elohim. Met deze kennis begrijpen we ook het vervolg beter: En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis …(Gen 1:26).

Et – Alef-Tav, Eerste & Laatste

We hebben nu driemaal de Drie-eenheid gezien in ‘beresjiet bara elohim’. Het woordje ‘et’ komt tweemaal in dit vers voor en geeft de 4e en 5e vermelding van de Drie-eenheid. Het woordje ‘et’ is een uniek woordje voor de Semitische talen. Alleen het Hebreeuws heeft het. Het geeft meestal aan dat er een lijdend voorwerp aankomt. Wat wordt er geschapen? De hemel en de aarde: ‘et ha_shamayim veh et ha_arets’. Het wordt dus verder ook niet vertaald. Je kunt het vergelijken met het Middel Nederlandse ‘ende’. Hij ende zei niets. ‘Ende’ geeft aan dat er een ontkenning volgt. Het bijzondere van dit onvertaalbare Hebreeuwse woordje ‘et’ is, dat het bestaat uit de letters Alef en Tav, de eerste & laatste letter van het Alef-beth. Veel Oud-Testamentici zien in dit woordje dan ook JHWH en Jesjoea, want zowel JHWH is Eerste & Laatste (Jes 44:6), als Jesjoea (Opb 1:17; 22:13). Voor mij is dit woordje ‘et’, met Alef en Tav, weer terug te vertalen naar 203. Nieuwe maansdag is de eerste dag van ca. 29 dagen en de sabbatdag is de laatste dag van 7 dagen. En 7 maal 29 geeft 203.

1 : 1 : 1

Het eerste vers van het eerste hoofdstuk van het eerste Bijbelboek wordt aangegeven met Gen 1:1. We vervangen vers en hoofdstuk met cijfers (1:1). Maar we kunnen natuurlijk ook het eerste boek met een cijfer vervangen. Dan krijgen we: 1:1:1. Het eerste vers van de Bijbel bestaat dan uit 3 maal de 1. Een uitgelezen vers voor de Drie-ene God om zijn wezen uit te drukken. We vinden dan in feite voor de 6e keer een code voor de Drie-ene God in 1:1:1.

203e dag = 26e dag

Tijdens het schrijven heb ik een extra aanwijzing ontdekt, die er op duidt dat JHWH (26) de Drie-ene God (203, Vader, Zoon & Geest) is.  Sjma JIsraël, Adonai Echad. Hoor Israël, JHWH (26) is Eén (1). De getalswaarde van JHWH is 26. En JHWH (26) is 1. Er zijn twee kalendertellingen. De Feestkalender telling vanaf Nisan (Abib) en de burgerlijke of agrarische telling vanaf Tisjri. Bazuinendag is dan de eerste dag van het burgerlijke jaar en wordt daarom Rosj haSjanah genoemd, Kop van het Jaar. Als we nu naar 26 Tisjri gaan dan zien we iets interessants,  het is de 26e van de 1e volgens de burgerlijke telling (JHWH, 26 is Echad, 1). Maar die 26e Tisjri is de  203e dag volgens de feesttelling, geteld vanaf 1 Nisan! Gelooft u in dit soort toeval? Die 203 staat weer voor Beth, Resj, Alef … Ben, Ruach, Abba (Zoon, Geest, Vader).11 keer per eeuw vallen Bazuinendag, Eerste dag Loofhuttenfeest en Achtste Dag op een dinsdag. Het interessante is dat in dat geval de 1e Tisjri dan ook op zondag valt. Het is dan drie keer eerste (3 maal de 1). De 1e Nisan is in zo’n jaar:
-de 1e dag der week (zondag)
-de 1edag der maand (Nisan)
-de 1edag van het feestjaar

Het wordt dan nog interessanter voor 26 Tisjri. Die dag valt dan op sabbat (7e dag), de 29e sabbat van dat jaar! Samengevat is 26 Tisjri in zo’n jaar:
-de 26edag van het burgerlijk jaar
-de 203e dag van het feestjaar
-de 29e sabbat (7e) sinds 1 Nisan.

En wat leest men dan zoal in de synagoge op de 26e Tisjri in zo’n jaar? Parasjah Beresjit! De eerste parasja! Genesis 1:1.

Sommigen verwijten mij terug te gaan naar ‘roomse’ doctrines … Wat doen we dan met al het bovenstaande? God, de Bijbel, Hebreeuws, leidt mij terug naar God als Drie-eenheid! Sommigen lijden aan ‘anti- theologie’. Als ‘de Kerk’ iets heeft onderwezen, dan zal het wel fout zijn. Maar niet alles wat ‘de Kerk’ onderwees of onderwijst is fout. God als Drie-eenheid komt vooral naar voren in het NT. Maar in dit artikel wil ik laten zien dat Genesis 1:1 vol zit met de initialen van de Drie-ene God.

Van Beth naar Tav

Omdat we toch bezig zijn met Genesis 1:1. Dit vers behelst ook al gelijk het evangelie. Het eerste woord ‘beresjit’ begint met een Beth en eindigt met een Tav. In de Oud-Hebreeuwse lettertekens werd de Tav, de 22e letter, geschreven met een kruis. ‘b_resjit’ begint met de B van Ben (Zoon) en eindigt met de T van Tav (Kruis). Van de Zoon naar het Kruis. De Zoon is al gekruisigd van voor de grondlegging der wereld: … in het boek des levens, des Lams, Dat geslacht is, van de grondlegging der wereld (Opb 13:8).

Driemaal de Tav: t t t.

In het Hebreeuwse vers 1 : 1 : 1 komt de Tav driemaal voor. Als Mozes dit vers opschreef of overschreef, dan schreef hij dat met drie kruisen. We vinden in Genesis 1:1 dus ook al de drie kruisen van Golgotha. Het vers behelst in code het hele evangelie. God is niet alleen de Schepper van hemel en aarde … maar ook van de wereldgeschiedenis. Mozes heeft het huidige Hebreeuwse script nooit gezien. We vinden dit ook niet terug in de archeologie van het Heilig Land. Van 1500 tot 500 werden de Paleo-Semitische tekens gebruikt.

Dit artikel reflecteert de persoonlijke visie van de auteur. Bert Otten is eindverantwoordelijke van Waarheid en Vrede (probeer het blad hier gratis uit).

2 Reactiesop"Zesmaal Drie-eenheid in Genesis 1:1"

 1. Shalom broeder Otten,

  Interessant, ik heb nog nooit iemand op zo’n manier een lans zien (lezen) breken voor de drie-eenheid. Duidelijk uitgelegd!
  Ik hoop dat ik de vrijheid mag nemen om naar aanleiding hiervan een tweetal vragen te stellen die mijzelf bezig houden:

  1) Denkt u dat het begrip en de invulling van de drie-eenheid gewijzigd is t.o.v. de 4e/5e eeuw doen deze leer voor het eerst officieel vastgelegd werd tijdens concilies? Of is deze nog steeds ‘origineel’?

  2) In hoeverre denkt u dat de huidige christologie in de praktijk tot afgoderij leidt en wat is volgens u het cruciale ingrediënt om ‘kosher’ op de dunne scheidslijn tussen afgoderij en drie-eenheidsleer te wandelen?

  En nog een fact-check:
  3) Dat 95% van de Messiaanse Joden trinitarisch is, volgt dat uit onderzoek of is dat op gevoel? In hoeverre overlapt de 5% met Joden die een ‘orthodoxe achtergrond’ hebben? (M.a.w.: zijn het echt mensen die van unitarisme naar trinitarisme zijn overgegaan of zitten in die 95% ook de (op gevoel) aanzienlijke groep Messiaanse Joden die de binnen het Jodendom gebruikelijke beleving van Torah hebben losgelaten of daar toch al niet mee bezig waren en een vorm van christelijke theologie hebben omarmd?)

 2. Efeze 1:17
  Openbaring 1:6/ 3:12
  1 Peter 1:3
  Romeinen 15:6
  2 Korinthe 1:3
  Johannes 20:7

  Zonder met allerlei letters en getallen aan de gang te gaan. Ik kan zodanig wel de verbanden zien overigens in de uitleg.

  Als je deze verzen gewoon leest voor wat er staat…

  Ik ben benieuwd naar een reactie van broeder Otten.

  Shalom

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.