Messiaans-joodse jurist Calev Myers naar Nederland | ‘Help Israëliërs, en Palestijnen’

JERUZALEM / NIJKERK | De messiaans-joodse jurist Calev Michael Myers uit Jeruzalem geeft leiding aan het Jerusalem Intitute of Justice (JIJ), dat de schending van mensenrechten aan de kaak stelt in de Palestijnse gebieden en Gaza, zowel aan Arabische als Joodse kant. “Vooral christenen moeten alles in het werk stellen om zonder politieke motieven mensen te helpen, ongeacht hun afkomst.” 

Door Peter de Bruijne 

Myers komt van donderdag 8 tot zondag 11 december op uitnodiging van Comité Gemeentehulp Israël (CGI) naar Nederland voor een aantal spreekbeurten, waaronder een ontmoeting met Nederlandse parlementariërs. Hij zet zich namens het JIJ in voor vrouwen en kinderen die het slachtoffer zijn van mensenhandel en prostitutie. Verder strijdt JIJ tegen de anti-Israëlische boycot en desinvestering beweging (BDS) en voor de gelijke behandeling van etnische en religieuze groepen in Israël.

Wat wilt u in het Nederlandse parlement bespreken?
“Ik hoop vooral te kunnen spreken over het Israëlisch-Palestijns conflict. De verdediging van Palestijnse mensenrechten is een van de speerpunten van het Jerusalem Institute of Justice. We zijn in Israël een vooraanstaande organisatie geworden voor het onderzoek, de documentatie en het aan de kaak stellen van de schending van mensenrechten door de Palestijnse Autoriteit (PA) en in het bijzonder door Hamas. Je hoort daar niet zoveel over, maar het is enorm belangrijk om met betrouwbare bewijzen aan te tonen hoe de PA en Hamas functioneren. In het bijzonder omdat veel westerse landen, waaronder Nederland, honderden miljoenen euro’s doneren aan de Palestijnse autoriteiten. En dan heb ik het nog niet eens over de miljoenen die door westerse hulporganisaties aan Palestijnse instellingen worden geschonken. Met gedegen onderzoek en betrouwbare informatie willen we eraan meewerken dat het geld bij de mensen komt, die het nodig hebben. Nu verdwijnen miljoenen euro’s in de zakken van corrupte leiders, of wordt het geld besteed aan wapentuig dat tegen Israël wordt ingezet.”

Hoe komt het dat zoveel mensen die zich met Israël bezighouden, blijven steken in een politieke keuze voor of tegen Israël of de Palestijnen?
“Ik ben ervan overtuigd dat je Israël niet helpt als je een hekel hebt aan de Palestijnen. En dat geldt ook andersom: wie Palestijnen wil helpen, moet geen haatgevoelens koesteren tegen Israëliërs. Vooral christenen moeten alles in het werk stellen om zonder politieke motieven mensen te helpen, ongeacht hun afkomst. En natuurlijk in de eerste plaats hun geloofsgenoten. Wie zich inzet voor Israël moet zich inzetten voor de verbetering van de kwaliteit van het leven voor zowel Joden als Arabieren. Alle mensen zijn in Gods ogen gelijk en Hij wil dat iedereen een menswaardig bestaan kan leiden. Helaas wordt het conflict versimpeld door Israël te veroordelen, en helaas doen ook veel christenen daaraan mee.”

Kunt u een voorbeeld noemen van zo’n versimpelde visie?
“Je ziet dat op dit moment vooral bij de BDS-beweging die stellig beweert dat alle problemen, inclusief de terreur van de Palestijnse moslims, aan Israël zijn te wijten. In feite is deze beweging tegen iedere vorm van dialoog. Zo weigeren ze bijvoorbeeld hun acties te staken tenzij Israël de 5,5 miljoen zogenaamde Palestijnse vluchtelingen in het land opneemt, die vanaf 1948 vrijwillig of onder druk van de Arabische landen Israël verlieten. Over de Palestijnse christenen die voor de vervolging en discriminatie door de moslims zijn gevlucht, hoor je ze niet. Zo is Bethlehem van een christelijke stad veranderd in een islamitisch bolwerk. Het is onmogelijk voor Israël om alle zogenaamde Palestijnse vluchtelingen op te vangen. Israël zou dan een islamitisch land worden, en er zou geen sprake meer zijn van een Joods thuisland. De BDS-beweging volgt de islamitische agenda. Het is een zeer radicale club. En in feite is de Palestijnse bevolking de dupe van dit soort westerse bemoeizucht. Als JIJ brengen we deze zaken aan de orde en proberen we de discussie aan te gaan met jongeren in het Westen, omdat die vaak de historische kennis missen en een makkelijke prooi worden van radicale bewegingen als de BDS.”

poster-advocacy-calev-myers-HR

Hoe komt het dat ook sommige evangelische hulporganisaties een politieke keuze maken, en vervolgens Israël verguizen?
“Daar is geen eenvoudig antwoord op te geven. Deels is het te wijten aan de theorie dat de kerk de plaats van Israël zou hebben overgenomen. De zogenaamde vervangingsleer. Gelukkig zien de meeste evangelische christenen wel in, dat de terugkeer van de Joden naar het land onderdeel uitmaakt van Gods plan. Daartegenover staat dat het aantal christenen toeneemt dat beweert dat ‘het zondige Israël’ het recht heeft verspeeld op de Bijbelse beloften. Ze verwijzen dan naar Deuteronomium 27 en 28, waar Mozes het wonen in het land verbindt aan het wel of niet houden van Gods geboden. Maar de Bijbel laat er geen twijfel over bestaan: de beloofde terugkeer van Israël gebeurt niet omwille van Israël, maar omwille van Gods plan met deze wereld en zijn belofte aan de aartsvaders (zie bijvoorbeeld Ezechiël 36 en 37). Uit deze en andere profetieën blijkt dat de fysieke terugkeer van de nazaten van Abraham, Isaak en Jakob naar het Beloofde Land in het einde der tijden wordt opgevolgd door een geestelijk ontwaken. Er is veel onkunde onder christenen over de profetieën. De kerk heeft de Schrift niet altijd goed geïnterpreteerd en soms al te gretig de krenten uit de pap gehaald, zodat het vooral voor de kerk goed uitpakte. Maar dat is geen kritisch Schriftonderzoek.”

Leidt de koele beredenering dat dit of dat volgens de Bijbel nu eenmaal moet gebeuren niet altijd tot een hard oordeel?
“Ja, dat gevaar is groot. Jezus heeft de Schriftgeleerden van zijn tijd herhaaldelijk gemaand tot barmhartigheid. Daarom komen wij als Jerusalem Institute of Justice op voor een rechtvaardige behandeling van alle mensen, zowel Joden als Arabieren. De Palestijnen verkeren in een uiterst moeilijke situatie. En als christenen moeten we ons extra inzetten voor onze broeders en zusters in de Palestijnse gebieden. Zij worden geregeerd door islamitisch leiders en behandeld als tweederangsburgers. Alle inwoners van de Palestijnse gebieden zitten in een moeilijk parket, maar wat veel westerse christenen over het hoofd zien, is de oorzaak van hun lijden. Ik ben ervan overtuigd dat de islam ten diepste de oorzaak van alle ellende is.”

“Daar komt bij dat de Palestijnse leiders door en door corrupt zijn. Miljarden euro’s en dollars worden beheerd door een relatief kleine groep die de macht heeft. Sinds de Oslo-akkoorden van 1992 heeft het Westen eenendertig miljard euro geïnvesteerd in het Palestijnse volk. Maar in plaats van dit geld te gebruiken voor het volk en de opbouw van het land is het gebruikt voor terrorisme en verrijking van corrupte leiders. De families van tot martelaars verheven moordenaars, krijgen miljoenen euro’s per jaar als beloning voor hun misdaad. Al die zogenaamde helden van het volk hebben niets gedaan om het land op te bouwen. Het enige wat ze deden en doen is het conflict in stand houden, aanwakkeren en zolang mogelijk voortzetten. En hoe vaker er terreuraanslagen worden gepleegd door Palestijnen, hoe meer veiligheidsmaatregelen Israël moet nemen. Helaas zijn onschuldige Palestijnen hiervan de dupe, en worden ze vervolgens ook zelf geïnfecteerd met het virus van de Jodenhaat.”

Hoe is de situatie voor messiasbelijdende Joden in Israël? Is er nog steeds discriminatie en vervolging van joods-orthodoxe zijde? 
“Ja, hier en daar komt dat nog wel voor. Maar het grootste probleem voor messiaanse Joden is de alijah, de immigratie in Israël. Het ministerie van Binnenlandse Zaken dat over immigratiezaken gaat, is in handen van ultra-orthodoxe partijen. Zij vinden dat een Jood die in Jeshua gelooft geen Jood meer is, en dus ook geen recht heeft op het Israëlische staatsburgerschap. Uit de hele wereld komen Joden met totaal verschillende geloofsovertuigingen naar Israël. Zij komen zonder probleem door de immigratieprocedure, maar zodra je gelooft in Jeshua, kom je in conflict met de immigratiedienst. Helaas moet ik vaststellen dat de situatie de laatste jaren niet is verbeterd.”

“Maar los van de immigratie, zijn messiaanse Joden meer en meer een onderdeel van de samenleving geworden. Ze bekleden hoge posities in het leger, bij de politie, bij hulpdiensten, in universiteiten en in de zakenwereld. Ik denk dat de messiaanse gelovigen bij de doorsnee-Israëli volledig is geaccepteerd.
Voor messiaanse gemeenten verschilt de situatie per plaats. In sommige steden ondervinden gemeentes veel weerstand van ultra-orthodoxe groeperingen. Ook wordt er nog onderscheid gemaakt als het gaat om belastingaftrek. Normaal krijgt iedere niet-commerciële instelling, kerk of synagoge een keurmerk (zoals het Nederlandse ANBI-keurmerk. red.). Maar veel messiaanse gemeentes en instellingen krijgen zo’n keurmerk niet. Volgens de financiële commissie omdat ze niet voldoen aan de criteria. Maar dat is natuurlijk pure discriminatie, die alles te maken heeft met het geloof in Jeshua. De definitieve beslissing voor zo’n keurmerk ligt namelijk bij de financiële commissie van de Knesset, en die wordt gedomineerd door ultra-orthodoxe Joden. Als JIJ zijn we bezig om deze vorm van discriminatie voor de Hoge Raad uit te vechten, en we maken goede kans om dit proces te winnen, want de argumenten van de financiële commissie hebben geen juridische grond.”

Hoeveel succes hebben jullie bij het behandelen van het recht op immigratie van Messiaanse Joden?
“Als advocatenkantoor hebben we sinds onze oprichting in 2004 meer dan zevenhonderdvijftig zaken behandeld, inclusief tweeëntwintig zaken die dienden bij de Hoge Raad, en we hebben slechts vier zaken verloren.”

Wat is uw mening over de keuze van de UNESCO om iedere verbintenis van het Joodse volk met de Tempelberg te ontkennen?
“Het is een teken dat de UNESCO alle geloofwaardigheid heeft verloren. Het had zo’n mooie organisatie kunnen zijn, maar door dit soort groteske pogingen om de geschiedenis te willen herschrijven, blijft er natuurlijk niet veel over van deze ooit met de beste bedoelingen opgerichte organisatie voor de bescherming van cultureel erfgoed. De ontkenning van Israëls connectie met de Tempelberg is aan de ene kant lachwekkend, maar aan de andere kant in en in triest. Dat mensen dit serieus nemen, bewijst wel dat propaganda nog steeds een manier is om de massa te bespelen. Ik weet niet goed hoe je erop moet reageren. Alleen de waarheid zal mensen vrijmaken. Daarom moeten we zonder al te veel emoties gewoon blijven opkomen voor de waarheid. Haatpredikers aan alle kanten van het politieke en religieuze spectrum hebben allemaal hun volgelingen. Maar als we ons vasthouden aan Gods Woord, aan de feiten uit het verleden en het heden, dan hoeven we niet bang te zijn. Wees eerlijk en accuraat in alle dingen die je zegt, en als je het niet weet, zwijg dan en ga het eerst goed onderzoeken.”

Ten slotte nog een vraag over de messiaanse gemeentes. Hoe ziet u de messiaanse beweging ontwikkelen. Is er nog steeds groei?
“Om met die laatste vraag te beginnen: hier en daar wel, maar als totale beweging is er minder groei dan in het begin. Het lijkt wat te stabiliseren. We hebben nu te maken met een nieuwe generatie messiaanse gelovigen. En die is sterk op zoek naar de eigen identiteit. Ze groeien op binnen een gepolariseerde maatschappij van seculiere en religieuze Joden. De christelijke gebruiken en tradities zijn niet echt aantrekkelijk voor mensen met een Joodse achtergrond. Voor de volgelingen van Jeshua in de eerste eeuwen was het vanzelfsprekend dat je Jood bleef als je in de Messias geloofde. En na tweeduizend jaar christendom moeten wij onze messiaans-joodse identiteit opnieuw ontdekken. Ik ben niet zo dogmatisch ingesteld en denk dat er allerlei vormen mogelijk zijn. Maar het is wel heel belangrijk om samen te zoeken naar de basiswaarheden en –waarden van het geloof in Jeshua. Het gevaar is dat je je laat afleiden door de verschillen en daardoor de Geest uitdooft. Het doel van de Thora en de Profeten is om ons tot de Messias te leiden. Wij behoren altijd en overal ons oog op Hem gericht te houden. En de hoogste wet, die zowel Mozes als Jezus ons voorhoudt, is dat we God boven alles moeten liefhebben, en onze naaste als onszelf. Alle verschillende visies kunnen best naast elkaar bestaan als we de hoofdzaak maar niet uit het oog verliezen. In Hem blijven we broeders en zusters, ook al zijn we het niet op alle punten eens.”

Peter de Bruijne is journalist voor Israel Today.

1 reactieop"Messiaans-joodse jurist Calev Myers naar Nederland | ‘Help Israëliërs, en Palestijnen’"

 1. Johan Bronsveld | 02/03/2017 om 22:09 | Beantwoorden

  Interessante figuur, mooi dat een organisatie opkomt voor gerechtigheid voor zowel Joden als Arabieren.
  Wel jammer dat Myers het heeft over ‘zogenaamde Palestijnse vluchtelingen in het land opneemt, die vanaf 1948 vrijwillig of onder druk van de Arabische landen Israël verlieten’.
  Die toevoeging ‘zogenaamde’ is bizar. Hij relativeert het drama van 1948 waarbij 700.000 arabische bewoners van Palestina ontheemd raakten. En hij noemt niet dat de Joden daarbij ook een actieve rol speelden: dreigementen, het verspreiden van geruchten over terreur en letterlijk verdrijving. Geheel in lijn met een uitspraak van David Ben-Gurion:
  At the present time we speak of colonisation, and only of colonisation . It is our short-term objective. But it is clear that England belongs to the English, Egypt to the Egyptians and Judea to the Jews.. In our country there is room only for Jews. We will say to the Arabs: ‘Move over’; if they are not in agreement, if they resist, we will push them by force.
  (The history of the Haganah) (p60)
  Goed dat Myers misstanden bij de PA en Hamas noemt, maar hij zou zich er van bewust van moeten zijn dat het zionisme een van de oorzaken van de Midden-Oosten-ellende is.

Geef een reactie