Reportages – Kehilla Ahavat Olam

Ahavat Olam

In deze reeks reportages wordt een aantal Messiaanse gemeenten bezocht. Hiermee wordt de drempel om een (nieuwe) Messiaanse gemeente te bezoeken kleiner. Ook vergroot dit het onderling begrip en daarmee de eenheid binnen Messias’ lichaam. Dit keer: Ahavat Olam (Hendrik-Ido-Ambacht, Zuid-Holland). 

Wil je ook een reportage maken? Mail MessiaNieuws!

Een Schriftgedeelte en overdenking vooraf:

‘En hij (Paulus) hield elke sabbat besprekingen in de synagoge en trachtte Joden en Grieken te overtuigen. (…)  En hij vertrok vandaar en kwam in het huis van iemand, genaamd Titius Justus, die God vereerde, wiens huis naast de synagoge stond.’ (Hand. 18:4-7)

In bovenstaand Schriftgedeelte zien we Sjaoel (Paulus) het huis direct náást de synagoge als huisgemeente gaan gebruiken. De overste van de sjoel kwam tot Messias en het huis zou nog anderhalf jaar gebruikt worden. Helaas hebben veel christenen, maar ook messiaanse gelovigen, hun gebedshuizen (in overdrachtelijke zin) vaak ver weg van de sjoel ‘gebouwd’. Zouden ook wij niet dichter bij de sjoel behoren te blijven?

Introductie
De Messiaans Joodse gemeente Ahavat Olam (verwijzend naar ‘Eeuwige liefde’, Jer. 31:3) komt op sjabbatochtend samen. De gemeente bestaat medio 2020 uit ongeveer vijfentwintig volwassen zielen. De diensten zijn online te volgen, geregeld door eenzelfde aantal mensen.

De dienst is ordelijk, maar voelt wel ‘vrij’ en ‘opgetogen’, met plaats voor lofprijs en ook persoonlijk (stil) gebed. De leden trekken al een tijd samen op en er is veel eenheid. In de middag komt men normaliter samen in de huizen voor maaltijd, onderwijs, discussie en muziek. Ruben van der Slik stelt Messias in het onderwijs centraal en predikt vanuit een Messiaans Joods kader. Eenieder is welkom, er wordt geen drempel opgeworpen.

Ahavat Olam maakt deel uit van een wereldwijd netwerk van gemeenten. De organisatie Shuvu geeft onderwijs en stelt leraren aan, zo ook in Nederland.

Joodse eredienst
Met de onlangs uitgebrachte Siddoer (gebedenboek) bidt de gemeente aloude gebeden in het Hebreeuws op melodieuze toon onder leiding van een chazan (voorzanger). Een behoorlijk deel hiervan wordt gelijk vertaald in het Nederlands. De gebeden zijn ook fonetisch (naar klank) en vertaald in het Nederlands weergegeven. De volgorde van dienst wordt door de chazan telkens duidelijk aangegeven. Dit stelt de bezoeker in staat de gebeden redelijk te volgen en zich ook eigen te maken. 

Een inkijkje in de dienst…

De eredienst brengt de gelovige tot concentratie en toewijding aan God. Erbinnen is ook plaats voor lofprijs verzorgt door piano, gitaar en viool. Hoogtepunt van de dienst is de voorlezing uit Tora, Profeten en Brit Chadasha (Vernieuwd Verbond) Geschriften, de Evangeliën en Brieven), en het hieraan verbonden onderwijs.

Wanneer de bezoeker zijn geest niet laat vernauwen door anti-judaïstische gevoelens – dat alles wat traditie is wil veroordelen -, kan men de rijkdom van de Joodse eredienst ervaren. In de dienst is ook plaats voor mogelijke uitingen van Gods Geest, zoals een profetie, lied of lering. 

Messias in de Joodse eredienst
Er valt veel te zeggen om een dergelijke dienst te houden. Messias zelf en zijn apostelen zullen eenzelfde soort dienst gewend zijn geweest, in de godshuizen in hun tijd. Dit vereist een studie op zich, waar we nu niet op in kunnen gaan. 

Maar komt Messias wel genoeg naar voren in deze gebeden? In veel Joodse gebeden klinkt de Messiasverwachting duidelijk door, ja, als een rode draad. Ook wij verwachten Messias; zijn terugkeer. 

Het typisch Joodse ‘Onze Vader’ dat Jesjoea ons leerde, is in de dienst verweven als slotstuk van het eerste gedeelte. Het staat daarmee in het midden van de eredienst. In deze gebeden, die voornamelijk uit Schriftgedeelten bestaan, vindt je volgens Ruben genoeg vrijmoedigheid tot God terug, iets wat onze relatie met God door Messias zo kenmerkt. Het bevat meer eerbied en ontzag dan in menig christelijk gebed. Hierdoor houdt God de eerste plaats. Bovendien is er meer plaats voor gemeenschapszin, doordat veel gebeden als verbondsvolk worden uitgesproken. Dit kan een gemeente en het lichaam van Messias versterken.  

In het bijzonder bij mensen met Joodse wortels kunnen de gebeden en melodieën diep resoneren in de ziel. Maar zeker alle gelovigen met Israëlische burgerrechten (Efe2) kunnen ‘een thuis vinden’ in de Joodse eredienst.

Messias in het onderwijs
Het onderwijs van ongeveer een half uur vindt zoals geschreven plaats na de voorlezing van de Schriftgedeelten en is hieraan verbonden. Volgens Ruben moet hierin Messias Jesjoea centraal blijven staan; de uitleg moet met hem verbonden blijven. In de bijgewoonde dienst wordt een vergelijking met de twaalf verspieders en apostelen (beide ‘gezondenen’) gemaakt. Hebben wij een juiste geest/geestesgesteldheid om Gods en Messias’ ware zendingsopdracht vast te houden? En om ons het nieuwe land eigen te maken door er te wortelen? De lering komt voort uit het Joodse denken en de uitleg van Joodse wijzen wordt gewillig onderzocht, maar niet zomaar overgenomen.

Plaats van samenkomst en kinderen
Behalve volwassenen zijn er enkele peuters en jongvolwassenen. Kinderen zijn de gehele dienst welkom en kunnen bij onrust even mee uit de zaal genomen worden. De zaal met sereen uitzicht wordt als prettig ervaren.

Ahavat Olam

Interview Ruben van der Slik

Onderstaande is deels geparafraseerd

Zijn Messiaanse gelovigen uit de volkeren wel evenveel ‘waard’ als Messiaanse Joden?
Absoluut. Wel hebben ze een andere rol en missie. Er is een verschil tussen Jood en niet-Jood; hoewel we wel gelijk zijn in Messias. Anders verliest het Joodse volk zijn unieke rol. De apostel Sjaoel (Paulus) benadrukt dit ook duidelijk in Rom9. 

Moeten Messiaanse leraren dan Joods zijn?
Messiaanse Joden zijn niet méér bevoegd om te leren, maar zullen wel sneller vanuit een ‘Joodse bril’ kunnen lesgeven, wanneer zij uit Joodse bronnen leren. Gevoelsmatig is het daarom beter een gemeente te hebben met een mengeling van Messiaanse Joden en niet-Joden, zoals in ‘Handelingen’. 

Hebben de Brit haChadasha (Apostolische Geschriften) evenveel gezag als de Tenach?
Ja. Je zou de evangeliën en brieven van de apostelen kunnen zien als commentaar op Tora: Jesjoea legt uit hoe we de Tora moeten lezen. En om Jesjoea zijn woorden te kunnen begrijpen, hebben we niet alleen kennis nodig, maar ook een bepaalde geest. Zo wordt de Brit Chadasha een soort sleutel om heel de Tora te begrijpen.

Een van de grondstellingen van de gemeente is dat er vanaf Abraham een mondelinge overlevering (of onderwijs) aan Israël is doorgegeven. Hoe zit dat?
Deze mondelinge overlevering mag niet conflicteren met de Tenach en de Brit haChadasha. En ik geloof bij lange na niet alles wat door rabbijnen wordt geleerd, maar ik ben de laatste die dat als een speerpunt gebruik in het onderwijs. Zo’n houding heeft namelijk vaak een anti-Joods karakter, ook in Messiaanse gemeenten. Anti-judaïsme bedekt vaak anti-semitisme. 

Joodse wijsheidsliteratuur is een bron van informatie. Het gaat ook om een stukje respect en erkenning van de oudste broer Juda. Bijvoorbeeld over de vraag wanneer een nieuwe dag begint (avond of ochtend). Daar zou je niet lang over hoeven te twisten.

Visie op de Messiaanse beweging

Ruben wil het Messiaanse Jodendom onder de aandacht brengen en vormgeven. De Messiaanse beweging ziet hij als startpunt waarbij mensen los komen van bepaalde zaken, maar als het daarbij blijft zal het volgens hem vanzelf weer ‘terugnestelen’ in een vorm van christendom, bv. de Hebrew roots-beweging: Dat zie ik als christendom met een speciaal sausje. Jesjoea bewoog zich binnen het kader van het Jodendom. Het Jodendom moet daarom de basis van de geloofsuiting zijn en niet wat de heidenen ervan gemaakt hebben. 

Maar Messiaanse gelovigen hoeven zich niet tot het Jodendom te bekeren? 

Nee, dat hoeft niet. Het is goed om je bewust te zijn van je eigen rol en je hoeft jezelf niet een andere rol aan te meten. Het is wel goed om je een Joodse identiteit aan te wennen. Dat is volgens mij het proces van het enten (Rom11): het aansluiten bij het volk als geheel, het bidden met het volk, Feesten en sjabbat vieren en ondergedompeld worden in onderwijs uit Joods perspectief. Dat alles maakt een verandering is je geloofsleven.

Kun je daarmee Israël inderdaad ‘jaloers’ maken (naar Rom11)?

Bij een rabbijn uit Israël die ik ken, zorgt onze levenswandel voor vreugde. Dan zien ze echt iets terugkomen van wat er vanuit het Jodendom uitgaat; hun eigen missie. Dat is het licht dat je kan brengen. Pas op het moment dat zij ‘uitgedaagd’ worden, krijgen ze een ontmoeting met Messias. En wij zijn deel van hen. 

1 reactieop"Reportages – Kehilla Ahavat Olam"

 1. Quote:”Visie op de Messiaanse beweging

  Ruben wil het Messiaanse Jodendom onder de aandacht brengen en vormgeven. De Messiaanse beweging ziet hij als startpunt waarbij mensen los komen van bepaalde zaken, maar als het daarbij blijft zal het volgens hem vanzelf weer ‘terugnestelen’ in een vorm van christendom, bv. de Hebrew roots-beweging: Dat zie ik als christendom met een speciaal sausje. Jesjoea bewoog zich binnen het kader van het Jodendom. Het Jodendom moet daarom de basis van de geloofsuiting zijn en niet wat de heidenen ervan gemaakt hebben.”

  Yeshua kwam om Verlosser te zijn voor het huis van Israel én het huis van Juda kwam om die tesamen met hun metgezellen één te maken. Beide huizen hadden afgoderij gepleegd getuige Jer 3 en dus was er niet één rechtvaardig.

  Joh 14:26 geeft de bevestiging van ondermeer van psalm 25 (Woord en Geest) waarin Yeshua zegt dat de Helper ons zal indachtig maken al wat Yeshua geleerd heeft.
  Abraham was niet judaistisch en ook niet uit de stam Juda. Abraham is onze geestelijke vader vanwege de belofte om een vader te worden van vele volkeren. Een belofte die via Izaak, Jacob en ook Efraïm nog steeds staat voor die volkeren.

  De mystiek van wijsheid in religies is niet iets waar Yeshua in onderwees.
  Het vraagt moed om los te komen van alle religieuze bijzaken om YHVH te eren in geest en in waarheid.
  Yeshua was de Eersteling en zij die Hem belijden als hun Verlosser zijn de eerstelingen des geestes. En in dat woord eersteling ligt zowel schriftuurlijke identiteit alswel roeping,getuige Rom 9 tm 11.

Geef een reactie