BijbelIsraël is getuige van G’d -3-

Israël is getuige van G’d -3- Zo zegt de HEERE, Die een weg maakte in de zee en een pad in machtige wateren, Die strijdwagens en paarden deed uitrukken, leger en macht, zij liggen tezamen…


Ezau, hij is Edom -7-

Ezau’s nageslacht (1) Genesis 36 bestaat uit twee familiegeschiedenissen. De eerste is van Ezau, dat is Edom (als persoon). De tweede is van Ezau, de vader van Edom (als familiehoofd). De twee toledot van Ezau…


Israël is getuige van G’d -2-

Ik, Ik ben de HEERE, buiten Mij is er geen Heiland. Ík heb verkondigd en Ik heb verlost, en Ik heb het doen horen, en er was geen vreemde god onder u. U bent Mijn…


Israël is getuige van G’d -1-

Laat het volk dat blind is, al heeft het ogen, en de doven, al hebben zij oren, uittrekken. Laten alle heidenvolken samenkomen en de volken zich verzamelen. Wie onder hen kan dit verkondigen? Of laten…


De verlossing van Israel geprofeteerd -20-

Israël kostbaar in het oog van God -3- Wees niet bevreesd, want Ik ben met u. Vanwaar de zon opkomt, zal Ik uw nageslacht halen en vanwaar zij ondergaat zal Ik u bijeenbrengen. Ik zal…


De verlossing van Israel geprofeteerd -19-

Israël kostbaar in het oog van God -2- Sinds u kostbaar bent in Mijn ogen, bent u verheerlijkt en heb Ík u liefgehad. Daarom heb Ik mensen gegeven in uw plaats en volken in plaats…


De verlossing van Israel geprofeteerd -18-

Israël kostbaar in het oog van God -1- Maar nu, zo zegt de HEERE, uw Schepper, Jakob, uw Formeerder, Israël: Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen,…


De verlossing van Israel geprofeteerd -17-

Ik heb van oude tijden af gezwegen, Ik heb Mij stilgehouden, Mij bedwongen. Als een barende vrouw zal Ik het uitschreeuwen. Ik zal verwoesten, ja, Ik zal tegelijk verslinden. Ik zal bergen en heuvels woest…


De verlossing van Israel geprofeteerd -16-

Zo zegt God, de HEERE, Die de hemel heeft geschapen en hem heeft uitgespannen, Die de aarde heeft uitgespreid en wat daarop uitspruit, Die de adem geeft aan het volk dat daarop is, en de…


Ezau, hij is Edom -6-

Ezau’s verbittering Het valt te begrijpen dat Ezau verbitterd is. In plaats van dat overvloed ‘in zijn schoot’ geworpen wordt, woont hij in een woeste plaats en moet hij vechten om te leven. En in…


De verlossing van Israel geprofeteerd -15-

MANNA VOOR VANDAAG: Hij zal… Zie, Mijn Knecht, Die Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene, in Wie Mijn ziel een welbehagen heeft; heb Mijn Geest op Hem gelegd. Hij zal tot de heidenvolken het recht doen uitgaan….


De verlossing van Israel geprofeteerd -14-

MANNA VOOR VANDAAG: Ik maak de woestijn tot een meer De verdrukten en de armen zoeken naar water, maar nee: hun tong is versmacht van dorst,- ik, de Ene, zal hen verhoren, ik, Israëls God,…


De verlossing van Israel geprofeteerd -13-

MANNA VOOR VANDAAG: Je zult jubelen in de Ene Zie, maken zal ik jou tot een dorsslee, geslepen en gloednieuw, met dubbele sneden; je zult bergen dorsen en verpulveren, heuvels vermalen als kaf. Je zult…De verlossing van Israel geprofeteerd -11-

MANNA VOOR VANDAAG: Want… Zie, beschaamd en te schande zullen worden allen die tegen jou ontstoken zijn, ze zullen worden als niet en verloren gaan, de mannen die jou in het geding brengen. Je zult…


De verlossing van Israel voorzegd -8-

MANNA VOOR VANDAAG: ik, de Ene, ben de eerste; ook bij de laatsten ben ik dezelfde   Wie heeft hem uit de dageraad gewekt aan wiens voetstap gerechtigheid tegemoet komt?- wie geeft volkeren prijs aan…De verlossing van Israel voorzegd -7-

MANNA VOOR VANDAAG: Wie hopen op de Ene, krijgen nieuwe kracht! Met wie wilt ge mij vergelijken, wie moet ik evenaren? zegt de Heilige; heft uw ogen omhoog en ziet: wie heeft dit alles geschapen?…


De verlossing van Israel voorzegd -6-

MANNA VOOR VANDAAG: Niets en niemand is aan Hem gelijk! Het godsbeeld dat de meester heeft gegoten? de goudsmelter overtrekt het met goud, ook zilverbeslag smeedt hij. Wie zo’n heffing niet opbrengt kiest een stuk…


De verlossing van Israel voorzegd -5-

MANNA VOOR VANDAAG: Wie is aan Hem gelijk? Zie, de volkeren zijn als een spat uit een emmer, als een stofje op de weegschaal worden ze beschouwd; zie, eilanden legt hij neer als poeder. De…