‘Als christen sjabbat vieren is zonde’

Ruben Ridderhof duidt in de nieuwe podcast van Christenen voor Israël het laatste nieuws.

Christenen horen feesten uit de Bijbel – zoals de wekelijkse sjabbat, Pesach en het Loofhuttenfeest – niet te vieren. Die feesten zijn gegeven aan het Joodse volk, “als heidenvolkeren moeten we ons niet bezondigen aan de Sjabbat.”

Dat betoogt spreker en schrijver Ruben Ridderhof van Christenen voor Israël (CvI). “Je hoort steeds meer geluiden van christenen die iets met Israël hebben, dat ze – geconfronteerd met de antisemitische geschiedenis van de kerk en beseffend in hoeverre de kerk van het Jodendom is verwijderd – besluiten een soort ‘terugkeer’ naar het Jodendom te maken. Ze hebben het dan over het vieren van de Joodse feesten en over de Sjabbat. Het is een soort breken met heidense gebruiken. Ze menen dat Gods Woord dit van ons vraagt”, schrijft Ridderhof donderdag in een blog op Isreality – het jongerenplatform van Christenen voor Israël.

Het artikel misstaat niet qua timing: dit weekend begint Sjavoe’ot, het Wekenfeest, dat vanaf vrijdag door honderden christenen op de Betteld wordt gevierd op initiatief van de messiaanse stichting 119 Ministries.

Sjabbat is exclusief teken tussen God en Israël

Ondanks het feit dat Ridderhof regelmatig in messiaanse gemeenten of op vieringen van het Loofhuttenfeest spreekt, keurt hij het af wanneer christenen de joodse feesten vieren. “Ik meen uit Paulus’ woorden in Kolossenzen 2:16 te begrijpen dat ik me daarvan niets hoef te laten opleggen. Maar veel sterker vind ik het argument van de heiligheid van Israël. Israël is een apart gezet volk en krijg in die heiligheid Gods wetten, Sjabbat en feesten. Zij zijn tot een teken tussen God en Israël. In Ezechiël 20:12 lezen we hoe de Heere zegt: ‘Verder gaf Ik hun de sabbat als het teken waaraan te zien is dat Ik, de Heere, van hen Mijn heilig volk heb gemaakt.'”

De sjabbat is “een teken van de heiligheid van Israël”, en daarom exclusief weggelegd voor dat volk, aldus Ridderhof. “Ik geloof daarom dat het geen toeval is dat het christendom niet ook de Sjabbat is gaan vieren. Of de islam, die eveneens een ‘verbeterd voortvloeisel’ meent te zijn van het Jodendom. Als ook wij en de moslims de Sjabbat zouden zijn gaan vieren, zou dan niet de heiligheid van Israël verduisterd zijn?”

Ridderhof, afgestudeerd journalist aan de Christelijke Hogeschool Ede, ziet de sabbatdag als “iets tussen de Heere en Zijn volk. Dat Hij ons [christenen] in de zondag daarbij ook een rustdag heeft geschonken is genade, denk ik.”

Met zijn standpunt volgt Ridderhof de traditionele kijk van het jodendom op de rol van andere volkeren. Volgens de rabbijnse traditie moeten niet-Joden minstens één sabbatsgebod overtreden van vrijdag- tot zaterdagavond. In de praktijk gebeurt dat al snel door bijvoorbeeld het gebruik van elektriciteit, dat volgens de orthodox-joodse overlevering niet toegestaan is op sjabbat.

De laatste jaren wint de messiaanse beweging aan bekendheid. In Nederland zijn naar schatting enkele duizenden christenen en (in mindere getale) messiaanse Joden die samen de bijbelse feesten vieren en waarde hechten aan andere regelgeving uit de Thora – de vijf boeken van Mozes.

Lees hier bijvoorbeeld een opinieartikel van woensdag door messiasbelijder Ronnie van der Weerd over de relevantie van het Oude Testament voor christenen. 

14 Reactiesop"‘Als christen sjabbat vieren is zonde’"

 1. Edwin Aalberts | 26/07/2023 om 12:32 | Beantwoorden

  Deze zin zegt alles.

  Dat Hij ons [christenen] in de zondag daarbij ook een rustdag heeft geschonken is genade, denk ik.”

  Precies, je denkt het voldedig los van welke theologische onderbouwing!

 2. Moeten christenen sjabbat vieren is een kernvraag die in verband staat met de toenemende strijd tussen Messiaanse gelovigen en heiden-christenen (maar ook met het traditionele Jodendom). Is er wel een gemeenschappelijke toekomst voor dezen?

  Maar Sjabbat heeft m.i. niets met Isra’El te maken, het is een scheppingsorde (Gn 2:1-3). Immers, ook de Torah is niet zozeer aan Isra’El gegeven, maar ze bestond al voor de schepping van de wereld en is aan Gods volk gegeven beginnende met Adam en daarna aan Sjet enz.. Torah is immers het aan Gods volk geopenbaarde onderdeel van Zijn wil. Wie dus de sjabbat niet houdt komt in conflict met de scheppingsorde én Gods wil. Houden van zelfsverzonnen bepalingen, zoals de zondag, kan dat nooit vervangen. Het zijn machteloze en krachteloze bepalingen.

  Nu zijn ongelovigen of Godlozen (en er zijn nogal wat ‘leden’ van de wereldgodsdiensten die opmerkelijk genoeg hiertoe behoren) te verontschuldigen, want ze (er)kennen Gods Torah niet. Het bevel om de sjabbtotaj te houden is gericht aan gelovigen (zij bij wie belijden en leven overeenstemmen). Zij die God menen te kennen. De gelovige die geen sjabbat houdt overtreedt de hele Torah (Jak 2:10). Uit de Bijbel weten we hoe God daarop reageert. Wie dus Gods brandende toorn wil opwekken en denkt in staat te zijn de vloek ervan te ondergaan moet vooral zo doorgaan.

  Ik raad iedereen aan de weg omhoog te gaan en God en diens eigen godsdienst/geloof serieus te nemen om de sjabbtotaj te (gaan leren te) houden. Hoe? Zie bijvoorbeeld de artikelen erover op deze website. Gods zegen zal zeker weten ontvangen worden!

 3. Lees Jesajahoe 56, JHWH vertelt zelf wat Hij wil van Zijn geliefde voorbeeldvolk Israël en iedereen die zich er bij wil aansluiten.

 4. op de website van Wake Up kun je een hele mooie studie downloaden die antwoord geeft op de vraag “de feesten vieren of niet”. Dit is een genuanceerde studie, maar legt wel haarfijn uit waarom de feesten zeer belangrijk zijn voor Christenen, namelijk omdat ze allen verwijzen naar Jezus Christus die de Voorjaarsfeesten tijdens Zijn eerste komst tot op de dag vervulde en ook de Najaarsfeesten rondom Zijn Wederkomst zal vervullen. Het artikel gaat in op het verschil tussen de feesten vieren en de feesten doen. Dat is een groot verschil want in het doen is ook de betekenis van elk feest in de Nieuwe Verbondsbetekenis van groot belang. https://wakeup.nu/de-feesten-vieren-of-niet/

 5. Geachte,

  Het is interessant om te kijken met een brede visie die God geeft. In Genesis, voordat er sprake was van een joods of heidens volk stelt God de Sabbat al in. Later zijn er vreemdelingen ( Joden uit de diaspora en niet Joden) die zich aansluiten bij de Heer en JHWH volgen. Inderdaad geeft God de Sabbat ook aan het Joodse volk, echter de zondag is nooit specifiek in de plaats gekomen. Volgelingen van Jezus/ Jeshua worden ingevoegd in Gods volk. Daarom is er het zelfde ritme van feest en rust.

  Straks vieren alle volkeren vrijwillig bv. het Loofhuttenfeest. Omdat God dat zegt!
  Dat is geen zonde! Zonde is vervangingsleer, doen alsof je Joods bent of denken door feestdagen te houden meer recht op de hemel te hebben.

  Alle feesten worden vervuld door Jezus de Messias, alle feesten zijn van de Here, geniet van dat ritme en zie dat door de mens bedachte feesten geen bijbelse, door God gegeven basis hebben. Laat Jood of Griek samen feest vieren in die ene Verlosser..

 6. Johan van der Lingen | 15/06/2016 om 22:19 | Beantwoorden

  Hallo Ruben, in de hoop dat je nog meeleest op de reacties op je artikel, heb ik een vraag voor je. In gesprekken over zondag/Shabbat komt het soms neer op een verwijzing naar de ‘christelijke voorouderlijke tradities’. In de protestantse leer ben ik er echter tegen aan gelopen dat nota bene in de Heidelbergse Catechismus wordt onderwezen dat christenen zich op de Shabbat, de rustdag, naar de samenkomst moeten begeven.

  Is er in jouw ogen sprake van een breuk tussen het hedendaags christendom en de ‘vaders van de reformatie’ en zo ja, wat is naar jouw mening daar een goede verklaring voor?

  Als reactie op het ‘verduisteren van de heiligheid’:
  is het niet aan de koploper om te zorgen dat hij voorop blijft, in plaats van dat alle andere lopers hun pas in houden?
  M.i. wordt de koploper uitgedaagd als de rest ook alles geeft en dat zal hem stimuleren tot grotere gerechtigheid en heiligheid.

 7. Sinds wanneer wordt Sabbat opeens zondag??
  Hoe noemt De Eeuwige die dag waarop HIJ rustte?? Sabbat, en die valt helaas voor velen die het niet willen horen of niet willen opvolgen, en niet zondag. De zondag is genoemd naar de zonnegod die de heidenen aanbaden….Destijds ca 320 na Chr werd deze dag, de zondag, gekozen door mensen om zo de Sabbat eruit te gooien, toen begon de ontjoodsing al! Weet je, als je Gods Woord leest en doet, dan is daar helemaal niks verkeerds mee, het is juist goed! Dus wie ben jij dan met die stellingname van je? Jij oordeelt over de keuze van een ander! Is niet goed te praten. Moge De Eeuwige je inzicht in Zijn Woord (= Bijbel) geven en jij het in je hart krijgen wat HIJ van je vraagt, tenminste als je dat wilt.

 8. Na die eerste zin weet ik waar deze man staat,daar waar de bijbel niet,en Joodse traditie wel serieus genomen word…is theoloog,ja,een diploma kan iedereen dus halen..

 9. Drs. Charles van den Berg | 10/06/2016 om 21:14 | Beantwoorden

  De feesten zijn de feesten van de HEERE(Lev.23:2) Ook als niet- Jood is Hij mijn HEER. De feesten bevatten profetische beelden van mijn Yeshua die ook de Verlosser is voor de niet – Jood. Dus ook als niet- Jood zijn het mijn feesten. Ze gaan over wat Hij voor mij heeft gedaan of nog gaat doen. Dat zou ik allemaal niet in herinnering mogen houden door de feesten te vieren? Het volk Israel is een ‘heilig’ volk. Heilig betekent ‘apart gezet’. Volgens het Nieuwe Testament zijn alle gelovigen heiligen en zijn zij in Yeshua dus deel geworden van Gods ‘heilige’ volk. Of heeft Yeshua dan twee lichamen? Of is zijn lichaam nog steeds verdeeld? Heeft Hij Jood en niet-Jood dan toch niet een gemaakt? (Ef.2) ” Want God heeft hen allen (Jood en niet-Jood) onder ongehoorzaamheid besloten, om Zich over hen allen te ontfermen. O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen” (Rom 11:32-33) Is het niet vanuit een schuldgevoel – omdat de kerk in de geschiedenis de Joden heeft vervolgd – dat zij (de Joden) nu op een podium hoger geplaatst moeten worden? Ik ga me nu bij Mijn dierbare Verlosser net even een tweederangs burger voelen als ik dit geloven moet. Alsof ik er niet echt bij hoor en alleen vanuit de verte mag toe zien naar dit ‘heilige gebeuren’, terwijl de Schrift toch leert dat ik dichtbij was gekomen, geen vreemdeling en bijwoner meer was(Ef.2) En de vreemdeling in Israel heeft zolang als Israel bestaat toch gewoon de sabbat en de feesten mee mogen vieren? Is Gods Woord dan toch niet accuraat? Yeshua – ik ga me haast afvragen of ik Hem nog zo noemen mag, of dat misschien ook voorbehouden is aan onze Joodse broeders en ik Jezus moet zeggen – Yeshua dus toch nog maar, heeft gezegd dat Hij de Heer van de Sabbat is en zei daarbij ‘de sabbat is voor de mens en de mens niet voor de sabbat’ . Dan zijn Joden dus mensen en niet-Joden niet-mensen. Dan krijgen we dus het idee dat God twee volken heeft. Een Joods volk en een niet-Joods volk? En als we ons dan even aan de geschiedenis feiten houden. Dat de sabbat vervangen werd door de zondag en dat het Pesach fest vervangen werd door Pasen is toch een besluit van mensen – een keizerlijk decreet en een pauselijk decreet ….. en daar moeten wij dan naar luisteren boven wat in Gods Woord staat? Hebben de gelovigen zich dan eerst een paar eeuwen vergist? En moeten we dan toch luisteren naar mensen boven God? Is God dat dan vergeten in Zijn Woord op te nemen, dat wat de keizer en de paus er later aan toevoegden? Ons wordt gezegd dat we ons niet moeten bezondigen aan de sabbat en de Bijbelse feesten want ze zouden voor de Joden alleen zijn. Of moeten we niet veeleer zeggen dat we ons niet moeten bezondigen aan de zondag – die ons niet in genade door God is geschonken – toets alles , waar staat dat in de Schrift? Die zondag komt nog steeds van de Zonnegod, ingevoerd omdat Constantijn de Grote de heidenen de kerk in wilde hebben. Maar had God niet gezegd: Ik wil geen andere goden voor mijn aangezicht? En sorry het Paasfeest is een afgeleide van het Pesachfeest. Alleen de datum is veranderd, maar niet door God . Wel had God door de profeet Daniel voorspeld dat er ooit iemand zou komen die woorden tegen de Allerhoogste zou spreken en er op uit zou zijn TIJDEN (DATA) te veranderen! En vervolgens is dat Pesachfeest wat nu Paasfeest heet vervuild met heidense elementen. Dus de Messiaanse gelovigen vieren gewoon het zelfde Paasfeest als de rest van de christenheid, alleen op de Bijbelse datum en ontdaan van alle heidense toevoegingen en veranderingen. En het Wekenfeest? Hoe zit het daarmee. De Griekssprekenden Joden noemde het Pentecost, vanwege de 50e dag. Daar komt ons Pinksterfeest van. Alleen omdat de datum van Pesach gewijzigd is verschuift die van Wekenfeest/Pinksteren ook. Dus, als wij het Wekenfeest niet mogen vieren omdat het Joods is, dan mogen christenen het Pinsterfeest ook niet vieren, want dan is het van de Joden gestolen. En tenslotte het Loofhuttenfeest. Lezen we in Zach 14 niet dat de heidenen uit de volkeren dat ook moeten vieren. En als ik kijk na alle heidense en afgodische elementen die de christelijke feesten zijn ingeslopen denk ik dat je jezelf daar eerder aan zult bezondigen dan de feesten te vieren zoals God ze in Zijn Woord heeft voorgeschreven.

 10. De eeuwige Kolossenzen 2: 16-17…

  Wat staat er nou eigenlijk echt?

  ”Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten. Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus.”

  Ik citeer uit een Bijbelstudie van 119 Ministries NL:
  ‘’Om te beginnen vinden we een inleiding vanuit Kolossenzen 2:8: Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus.

  Hij zegt hier: “niet volgens Christus”.
  Wie of wat is Christus? Hij was en is het levende Woord van God (Joh. 1: 14). Het volledige Woord, dus inclusief de Thora, de instructies die de Vader ons heeft gegeven. De instructies van de Heer zijn absoluut geen ‘inhoudsloze filosofie en verleidingen volgens de overlevering van de mensen, en grondbeginselen van de wereld’, waaraan Paulus in vers 8 refereert.
  Vanuit de context is het overduidelijk waar Paulus zich tegen verzet, en dat is absoluut niet tegen het eeuwige Woord van God. Vergelijk in diezelfde lijn ook de verzen 20-22 eens: Kolossenzen 2:20-22: Als u dan met Christus de grondbeginselen van de wereld bent afgestorven…Let op! Hij zegt niet “de grondbeginselen van God.”…waarom laat u zich dan, alsof u nog in de wereld leeft, bepalingen opleggen als: Pak niet, proef niet en raak niet aan? Dit zijn allemaal dingen die door het gebruik vergaan; ze zijn ingevoerd volgens de geboden en leringen van de mensen.

  Geboden en leringen van mensen.

  De Thora bestaat niet uit menselijke geboden en leringen. De Thora bevat de instructies van de Vader! In veel studie-Bijbels wordt de context, waarover Paulus het hier in Kolossenzen, heeft, uiteengezet. Er waren namelijk gnostici in de gemeente gekomen die de geloofsleer van de Kolossenzen vervuilden. De gnostici leerden de Kolossenzen het tegenovergestelde van wat Paulus hen oorspronkelijk had onderwezen en wat hij voorleefde. Namelijk de Wet van God. Het doen van Bijbelse dingen op een Bijbelse manier. Ze begonnen zich strenge gnostische overtuigingen en menselijke geboden van strenge zelfdiscipline op te leggen, die met lichamelijk genot te maken hadden;verwaarlozing van het lichaam en dergelijke. Pak niet, raak niet aan, dergelijke dingen.

  De feestdagen van de HEERE waren een groot probleem voor de gnostici, omdat ze gepaard gaan met uitbundig eten en feestvieren. Daarom worden ze ook ‘Feesten’ genoemd. De gnostici hielden zich bezig met engelenverering en streefden naar geheime kennis. Ze haatten Gods Feesten omdat ze ervan overtuigd waren dat alles wat met fysiek genot te maken had, waaronder dus voedsel, slecht was. Door de meeste uitleggers wordt dan ook geconcludeerd dat de gnostici aan de Kolossenzen vertelden dat ze de Feesten niet mochten vieren. Daarom zei Paulus dat ze zich niet moesten laten veroordelen als ze de Feesten wél vierden.

  Denk even mee; de Voorjaarsfeesten Pascha, Eerstelingen en Ongezuurde broden en ook Pinksteren waren heilige dagen die herinnerden aan het verleden maar waarvan de werkelijkheid in Christus werd vervuld. Die heilige dagen wezen vanuit profetisch perspectief dus altijd al vooruit naar Yeshua, en nu wijzen ze terug naar Hem als een herinnering aan alles wat Hij heeft gedaan. In dit vers wijst Paulus erop dat de Feesten, Nieuwe Maanviering en de Sabbat ook als profetische verwijzingen dienen. Hij verwijst namelijk naar de Najaarsfeesten; “Bazuinendag” “Grote Verzoendag” en het “Loofhuttenfeest”. De genoemde Nieuwe Maanviering IS Bazuinendag; het is namelijk de enige door de HEERE ingestelde Feestdag, die begint op een Nieuwe Maan. Dat Feest verwijst naar de wederkomst van Yeshua. Hij noemt ook de Sabbat. Waar is de Sabbat een voorafschaduwing van? Ze verwijst duidelijk naar de duizendjarige rust in het Millennium. We moeten deze dagen vieren om ons eraan te herinneren wat nog komen gaat. Ze zijn geen schaduw van de dingen die MOESTEN komen, zoals zo velen zeggen. Ze zijn echter een schaduw van dingen die nog komen. En zo blijven we er dus naar streven om de instructies van de Vader op te volgen, omdat we weten dat ze verwijzen naar de wederkomst van Yeshua.’’

 11. Dus Wout, als ik je goed begrijp moeten we dus precies gaan doen wat de Joden zeggen, want anders zijn we hoogmoedig, stellen we ons in de plaats van het Joodse volk en minachten we hen? De volgende stap is dan om te loochenen dat Jezus de Messias is! Want wie geeft ons heidenen het recht om de Joodse Messias van het Joodse volk af te pakken?

 12. Ik voel met Wout (commentaar hierboven) mee. Laten we ons -als gelovigen uit de volken- alsjeblieft bescheiden opstellen t.o.v. het Joodse volk. We hebben genoeg ellende veroorzaakt in de afgelopen 2000 jaar. Mijn advies: Romeinen 11 boven je bed hangen en er elke dag naar kijken. En wat de sjabbat en de hoogtijdagen betreft: natuurlijk mogen we die met Israel meevieren (met de nadruk op mogen), alle rijkdom van de messias van Israël en het heilsplan van de Eeuwige zijn daarin besloten. En met Kolossenzen 2:16: elkaar in ieder geval niet oordelen! Sjalom!

 13. Voor wie is de bijbel gschreven?
  Wie is Israel en wie is Yudah?
  Zij zijn niet een en dezelfde…
  Yudah is wel een Israeliet, net zoals Israel Israeliet is…
  http://www.israelitereturn.com/wp-content/uploads/2012/03/eerstgeborenen.pdf

 14. Ruben heeft een punt. De Shabbat en de feesten zijn in de eerste plaats aan Israel gegeven. Niet-Joden mogen ze bescheiden mee-vieren vanuit het besef dat het niet slechts Bijbelse maar Joodse feesten zijn. Als niet-Joden zijn wij weliswaar geënt op de edele olijf, maar wij zijn nog altijd herkenbaar als wilde takken. We mogen deel hebben aan de geestelijke zegeningen, maar dat betekent naar mijn overtuiging niet dat wij moeten doen alsof Shabbat en feesten “van ons” zijn.

  Wat mij altijd verrast is het argument dat de Bijbel iets anders leert dan wat de Joden er nu van vinden. Dat wij ons daarom van de mening van orthodoxe Joden niets zouden hoeven aantrekken als het gaat om de feesten, maar ook om het gebruik van Joodse identiteitsdragers als keppel en tallit door messiaanse niet-Joden. Sommigen van hen grijpen ernaar alsof ze het hun eigen symbolen zijn (wij zijn het nieuwe Israel). “En ach… De orthodoxe Joden leven tenslotte onder een bedekking en hebben het niet goed begrepen, daar moeten wij ons niets aan gelegen laten liggen”. Waar kennen we die hoogmoed en minachting ten aanzien van de Joden ook alweer van?

  Laten we als messiaanse gelovigen dankbaar zijn met wat we mochten ontdekken. Maar laten we voorzichtig zijn met het claimen van feesten als symbolen. Hoe mooi ook… ze zijn in de eerste plaats van hen, de Joden. Niet van ons als niet-Joden.

Geef een reactie