Archeologie: Megiddo 2 – Romeins legerkamp ontdekt

Megiddo lag aan de strategisch belangrijke weste­lijke tak van een smalle pas en een oude handels­route tussen Egypte en Assyrië. Daarom zijn in de vallei bij de stad vaak veld­slagen geweest. Bij het binnen­trekken van het land versloe­gen de Israë­lieten o.a. de koning van Megiddo.

Dat was niet de enige strijd die hier is geleverd. Bij Megiddo hebben in vroeger dagen wel twee­honderd veld­sla­gen plaats­ge­von­den.
In oude Egyptische hiërogliefen staat de Slag bij Meggido vermeld, die de Egyp­tische koning Farao Toetmosis III in 1478 v. Chr. won van een coalitie van Kanaä­ni­tische steden. Deze veld­slag wordt in detail beschre­ven in hiëro­glie­fen op de muren van de Tempel van Karnak in Boven-Egypte. Het gebied werd toen een deel van het Egyp­tische rijk.
In 918 v. Chr trok farao Sjosjeng I met een straf­expe­ditie door Israël na de splitsing van het land in het konink­rijk Juda en het konink­rijk Israël. Hij plun­der­de toen Megiddo en richtte er verwoes­tin­gen aan.
In 609 v.Chr. vond de Slag bij Megiddo plaats, waarin koning Josia tegen farao Necho II van Egypte vocht en werd gedood (2 Koningen 23:29-30). Hij had zich beter niet kun­nen bemoe­ien met de strijd tussen Egypte en Assur.


‘Gospel and Spade’ beschrijft de oorlogen en veroveringen van Megiddo

De laatste grote veldslag vond plaats tijdens de Eerste Wereld­oor­log, toen gene­raal Allenby daar de Turken versloeg. Tijdens Israëls Onaf­han­ke­lijk­heids­oorlog vocht de Golani­brigade in de omge­ving tegen het Iraakse leger.

De vallei is zo spreekwoordelijk geworden als een plaats van veld­slagen, dat in Open­baring 16:16 Arma­gedon wordt genoemd als de plaats van een grote veld­slag. (Het Griekse alfa­bet kent niet de letter H; Arma­gedon is de Griekse weer­gave van Har Megiddo, de Berg Megiddo).

Romeinse legerbasis
Aan de aanleg van een weg, of het optrek­ken van een gebouw, gaat in Israël altijd een archeo­lo­gisch onder­zoek vooraf. Een groot project om auto­weg 66 uit te brei­den en te ver­be­te­ren tussen de knoop­punten Megiddo en Hatishbi was de aan­lei­ding tot een recente opgra­ving door de Israel Anti­qui­ties Autho­rity (IAA) aan de voet van Tel Megiddo, gefinan­cierd door de bouw­maat­schap­pij.
Al sinds een opper­vlakkig onder­zoek in 2015 was bekend dat hier een Romein­se mili­taire basis was geweest. Nu was er een unieke kans om een deel van het kamp van het 1.800 jaar oude Romein­se VIe ‘Ferrata’ IJzeren Legioen bloot te leg­gen. Het is de enige Romein­se mili­taire basis van deze afme­tin­gen die in het land Israël is gelo­ka­liseerd en bloot­gelegd.
Tijdens de opgraving werden uitgebreide en indruk­wek­kende over­blijf­se­len van de Via Pretoria (de hoofd­weg van het kamp) bloot­gelegd, evenals een half­rond podium en met stenen gepla­veide gebie­den, die deel uit­maak­ten van een groot, monu­men­taal open­baar gebouw.


Israel Antiquities Authority leidt u rond bij de opgraving

‘Het kamp van het Romeinse Legioen in Legio was de permanente mili­taire basis voor meer dan 5.000 Romein­se solda­ten gedurende meer dan 180 jaar, van 117-120 tot onge­veer 300 na Christus,’ vertelde dr. Yotam Tepper, een der leiders van de opgra­ving. ‘Twee hoofd­wegen kruisten elkaar in het centrum van het 550 meter lange en 350 meter brede kamp en hier werd het hoofd­kwartier geves­tigd. Vanaf dit basis­punt werden alle afstan­den langs de Romein­se keizer­lijke wegen naar de belang­rijk­ste steden in het noor­den van het land geme­ten en gemar­keerd met mijl­palen. De over­blijf­selen van de oude gebou­wen zijn niet tot op grote hoogte bewaard geble­ven, omdat de meeste bouw­stenen in de loop der jaren werden mee­ge­no­men voor herge­bruik in bouw­pro­jec­ten die werden uitge­voerd tijdens de Byzan­tijnse en vroeg-islami­tische perioden.’

Bij de opgravingen werd het bovenste deel van de binnen­plaats van de comman­dan­ten (principia) bloot­gelegd ten zuid­wes­ten van weg nr. 66. ‘We leggen nu het noord­ooste­lijke deel van het kamp bloot dat zich uit­strekt langs weg nr. 66,’ vertel­de Tepper. Voor­onder­zoe­ken van het kamp­gebied, uitge­voerd met behulp van grond­radar­appa­ra­tuur, wezen uit dat de gehele Romein­se basis en alle onder­delen ervan onder de tarwe­vel­den van Kibboets Megiddo liggen.

Tepper noemde deze archeologische ontdekking zeld­zaam. ‘Er zijn wel Romein­se mili­taire kampen bekend in Israël, maar dat zijn tijde­lijke bele­ge­rings­kam­pen of kleine kampen die beho­ren tot hulp­di­vi­sies. Geen enkele is te vergelijken met het volle­dige complex van de legio­nairs­basis, zoals is bloot­gelegd in de archeo­lo­gische opgra­vin­gen bij Legio, naast het kruis­punt Megiddo.’
Historische bronnen en wat gedeeltelijke informatie wijzen op het bestaan van een per­ma­nente Romein­se legioen­basis van het Xe legioen Fratensis in Jeruzalem, maar het kamp moest nog ontdekt worden.

Er werden munten, delen van wapens, aarde­werk­scher­ven en glas­scher­ven bloot­gelegd, maar de belang­rijk­ste vond­sten waren de dak­pan­nen, die in extreem grote hoe­veel­heden werden ontdekt. ‘De dak­pan­nen, waarvan sommige gestem­peld waren met de stem­pels van het VI-de Legioen, werden voor verschil­len­de doel­einden gebruikt, voor het bedek­ken van daken van gebou­wen, het plaveien van vloeren en zelfs het bedek­ken van muren. De techno­logie en knowhow, de bouw­tech­nie­ken en de wapens die het legioen uit het thuis­land mee­bracht, zijn uniek voor het Romein­se leger en weer­spie­ge­len speci­fieke Romein­se keizer­lijke militaire voet­afdruk­ken,’ aldus de IAA.

IAA-directeur-generaal Eli Escuzido wees op ‘de nabij­heid van de Romein­se legioen­en­basis tot het Natio­nale Park van Megiddo, dat is erkend als wereld­erf­goed, en ook tot een van de vroegste christe­lijke gebeds­hal­len ter wereld, die we hadden in de gevan­ge­nis van Megiddo. Dit biedt de moge­lijk­heid om de toeristische erva­ring te verbe­te­ren op deze centrale locatie aan de toegangs­poort tot Galilea.’

Bronnen: Wikipedia, Israël Aktueel oktober 2010, The Jerusalem Post/IAA.
Een uitgebreider video: HolyLandSite

Wees de eerste die reageert op "Archeologie: Megiddo 2 – Romeins legerkamp ontdekt"

Geef een reactie