Bijzondere Bijbelse Getallen: 16 als getal van reiniging

Een indicatie van de tempel. Beeld: firstfruitsPT

Sinds 1979 vier ik de Feesten Gods uit Leviticus 23 en dus ook de Grote Verzoendag, waarop ik vast en mijzelf verneder voor God, zoals geboden in Leviticus 16. Waarom staan die instructies voor Grote Verzoendag nu precies in hoofdstuk 16?

Het getal 16 is het getal van reiniging. De woorden verzoenen, reinigen en heiligen komen negentien keer voor in dit hoofdstuk. Het werkwoord kappar, verzoenen, komt 16 keer voor in Leviticus 16! God kent niet alleen alle sterren bij naam, Hij weet ook alle letters en woorden van de Bijbel en hun frequentie! Verzoenen is natuurlijk een soort synoniem van heiligen en reinigen.

De Feesttijden des HEREN zijn de Feesten voor Israël, Gods Feesten en voor Zijn Gemeente de Feesten van Behoud. Gods Plan van Behoud wordt uitgebeeld in deze Feesten. Dat in acht nemend kunnen we ook stellen dat de Feesten reinigend, heiligend en verzoenend werken! Het is daarom bijzonder om te zien dat Exodus 16, Leviticus 16 en Deuteronomium 16 alle drie met de Feesten te maken hebben!

Sabbat     – Exodus 16

Verzoendag – Leviticus 16

Feesten    – Deuteron. 16

Exodus 16 is een lang hoofdstuk (66e hoofdstuk van de Bijbel), over hoe God via het manna Israël dwingt (weer) sabbat te vieren! De kennis was klaarblijkelijk verloren gegaan. Het is alsof God het volk wil reinigen in de woestijn ten aanzien van het 4e gebod, alvorens 14 dagen later de Tien Geboden toe te bulderen vanaf de berg Sinaï.

Leviticus 16 beschrijft de jaarlijkse reiniging van het volk door de dienst van de Grote Verzoendag en Deuteronomium 16 geeft nadere instructies ten aanzien van de drie jaarlijkse feesten, het 16e vers is wel frappant: Driemaal per jaar zal ieder die onder u van het mannelijk geslacht is, voor het aangezicht van de HERE, uw God, verschijnen op de plaats die Hij verkiezen zal: op het Feest der Ongezuurde Broden, op het Feest der Weken en op het Loofhuttenfeest … (Dt 16:16).

Driemaal per jaar zijn drie groepen van Feesten. De eerste groep heeft de Paschadag, de derde groep heeft de Grote Verzoendag. En de instelling van de Sabbat via het manna (Ex 16) viel natuurlijk tijdens de tweede periode, in de zeven weken van het Wekenfeest!

16 Nisan – Beweeggarve

Op de 16e Nisan was de tempelreiniging van Hizkia gereed. Telkens wanneer Pascha 14 Nisan op een vrijdag valt – en dat gebeurt in 30% van de gevallen – dan is de zondag van Ongezuurde Broden een 16e Nisan, de dag van de Beweeggarve, van de eerste gersteschoof. Dit was zéér waarschijnlijk het geval bij de opstanding van Jezus.

-Hij stierf op vrijdag 14 Nisan

-Hij ‘sliep’ op sabbat 15 Nisan

-Hij verrees op zondag 16 Nisan volgens Kleopas, die zei dat het nu reeds drie dagen was sinds dit alles (kruisiging – verschijning) was geschied (Lk 24:21).

Zonder opstanding is de dood van Jezus Christus zinloos, zijn bloed verzoent ons, maar wij zijn behouden door zijn opstanding. Het is daarom betekenisvol dat Hij op de 16e Nisan, op de dag van de Beweeggarve opstond uit de dood: Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijns Zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat Hij leeft (Rom 5:10).

Zou het dan toevallig zijn dat Markus 14 over de 14e Nisan gaat, eind Markus 15 over de tijd in het graf, de 15e Nisan en Markus 16 over Zijn opstanding op de 16e Nisan gaat?

Raak Mij niet aan!

Maria mocht de Here Jezus niet aanraken: Jezus zei tot haar: Raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet opgevaren tot Mijn Vader; maar ga heen tot Mijn broeders, en zeg hun: Ik vare op tot Mijn Vader en uw Vader, en tot Mijn God en uw God (Joh 20:17-SVV).

Later op die dag mocht Hij wel aangeraakt worden. Dit wordt vaak uitgelegd, omdat Jezus op diezelfde dag nog ten hemel voer, om Zijn bloed in het heiligdom te brengen in de hemel:

Maar Christus, opgetreden als Hogepriester … is door de grotere en meer volmaakte Tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is, niet van deze schepping, en dat niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor Hij een eeuwige verlossing verwierf. Want als reeds het bloed van bokken en stieren en de besprenging met de as der vaars hen, die verontreinigd zijn, heiligt, zodat zij naar het vlees gereinigd worden, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen? En daarom is Hij de Middelaar van een Nieuw Verbond, opdat, nu Hij de dood had ondergaan, om te bevrijden van de overtredingen onder het Eerste Verbond, de geroepenen de belofte der eeuwige erfenis ontvangen zouden (Heb 9:11-15).

Het Vernieuwde Verbond vangt aan op de Pinksterdag met de uitstorting van de Heilige Geest, het móet dus wel hiervóór, op de 16e Nisan geweest zijn, op de Beweeggarvedag, dat Jezus Zijn eigen bloed in het Hemelse Heiligdom bracht. Dit klopt dan met het feit dat Hij daarna wel aangeraakt mocht worden en het klopt dan ook met de 16! Die geweldig belangrijke daad waarmede Jezus Christus alle zonden der mensheid verzoende, vond dan plaats op 16 Nisan. Zoals bij Hizkia de tempel reiniging gereed was op 16 Nisan, zo was ook de ‘reiniging’ van het Hemelse Heiligdom gereed op die 16e Nisan (in 30 of 31AD).

Maar ook de tempel van Zijn eigen lichaam was op die dag, op die 16e Nisan, ‘schoon’, ‘rein’, gereinigd. Op de 14e had Jezus alle zonden op Zich genomen, al onze ziekten, Hij stierf dan bij gevolg ook zeer snel. Een dood lichaam is nooit rein, maar toen stond Christus op, op 16 Nisan, met Zijn ‘reine’ lichaam.

Na het brengen van Zijn bloed in het Hemelse Heiligdom mochten de discipelen Hem ’s avonds wel aanraken, dat in tegenstelling tot Maria ‘s morgens. Hoe dan ook, de verschijning van Jezus staat beschreven in Markus 16.

Er is verband tussen de Verzoendag, Pinksteren en de Beweeggarvedag. Zoals Pinksteren valt op de 50e dag na de 7e sabbat, zo begint het Jubeljaar op de Verzoendag van het 50e jaar, na het 7e sabbatsjaar. En het verband tussen Beweeggarve en Pinksterdag is dat Pinksteren de 50e dag is, geteld vanaf de Beweeggarve, of andersom, dat de Beweeggarve 50 dagen vóór Pinksteren bewogen wordt!

Wijsheid – Goud

Een aardig vers ten aanzien van de 16 staat in Spreuken. Goud bevuilt ons nogal snel (begeerte!), maar wijsheid kan een reinigende werking hebben: Hoeveel beter is het, wijsheid te verkrijgen dan goud, hoeveel verkieslijker is het, verstand te verwerven dan zilver!  (Spreuken 16:16). 

De Trooster – De Heilige Geest

Gods Geest troost ons, reinigt ons, maakt van ons een nieuwe schepping. Een zeer bekende passage over de Trooster staat in Johannes 16: Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden. En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel; …

Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; doch wanneer Hij komt, de Geest der Waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de Volle Waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken … Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen … (Joh 16:7-15). 

De 16 & de 23

Sommige getallen binnen de Bijbelse Getalssymboliek hebben een band met elkaar, zoals de 6 (mens) en de 7 (God). Zo is het ook met de 16 en de 23, het zijn getallen die op de Feesten, op reiniging, op behoud, op Israël, op de Bruid slaan. De 16 en de 23, tezamen met de 7, want ze schelen 7, staan vaak in een bepaalde verhouding met elkaar.

In Genesis 16 staat de onvruchtbaarheid van Sarai, Abrams bruid, en de Hagar-oplossing hierop. Genesis 23 gaat over de dood van Abrahams bruid, Sara, als ze 127 is.

Exodus 16 & 23

Exodus 16 gaat helemaal over de Sabbat en in Exodus 23 worden de drie Feesten genoemd (vv. 14-17). Het is in dezen wel aardig te zien wat Exodus 16:23 en 23:16 zeggen. Dat laatste vers gaat trouwens over de 50 dagen van Beweeggarve tot Pinksteren! Toen zei hij tot hen: Dit is wat de HERE gezegd heeft: een rustdag, een Heilige Sabbat [7e dag!] is het morgen voor de HERE; bakt wat gij bakken wilt en kookt wat gij koken wilt; laat al wat overblijft liggen om het tot de volgende morgen te bewaren (Ex 16:23). Ook het Feest van de Oogst, der Eerstelingen van uw Vruchten, die gij op de akker zaaien zult … (Ex 23:16a).

Nog meer 16 & 23 (OT & NT)

In Leviticus 23 worden alle 8 Feesttijden des HEREN behandeld, 7 jaarlijkse Feesten en 1 wekelijks Feest, de Sabbat. Een van die 8 Feesten, de Grote Verzoendag, wordt al 7 hoofdstukken eerder, uitvoerig in Leviticus 23 behandeld. Het vieren van Gods wekelijkse en jaarlijkse sabbatten houdt Israël rein en op het spoor. Opwekking, reiniging, verzoening van Israël gaat altijd samen met het herinvoeren van Gods Feesten! In Leviticus 16 worden verzoenen en verzoendeksel samen 23 keer genoemd! Verzoenen wordt 16 keer genoemd! Ezechiël schrijft over de verontreinigde Huizen van Juda en Israël (Ezechiël 16 & 23). We vinden 16 met 23 zelfs terug in het Nieuwe Testament. Mattheüs 16 gaat over het zuurdesem van Farizeeën en Sadduceeën. De strafrede van Jezus tegen de Farizeeën en Sadduceeën staat in Mattheüs 23. Maar hebben zij zich gereinigd?


Meld u aan voor een gratis abonnement op Waarheid & Vrede en vermeld ook uw adres, postcode en woonplaats

Wees de eerste die reageert op "Bijzondere Bijbelse Getallen: 16 als getal van reiniging"

Geef een reactie