Kan een christen de Joden haten?

Foto: Levi Zoutendijk

Helaas worden de schaamteloze antisemitische interpretaties van de Evangeliën nog steeds door grote christelijke organisaties omarmd. Een ervan is de Amerikaanse organisatie TruNews, die het Joodse volk geheel lijkt te hebben afgeschreven en christen-zionisten verkettert.

We ontvingen vandaag een brief aan de redactie van Israel Today, met de vraag om in te gaan op enkele zorgen die een lezer had over een bericht op de radicale christelijke websiteTruNews over het recente debat tussen dr. Michael Brown en Rabbi Shmuley Boteach over ‘Antisemitisme in het Nieuwe Testament‘, waarover we schreven.

Laten we ons allereerst realiseren, dat het idee dat het Nieuwe Testament antisemitisch is, een controverse is die teruggaat tot het begin van het institutionele christendom en de vreselijke kerkelijke theologie die leert dat, omdat de Joden Jezus vermoord hebben, de hele natie vervloekt is en moet worden gestraft. Op deze manier heeft de Kerk haar kruistochten, inquisities en de voortdurende antisemitische haat tegen het moderne Israël in sommige christelijke kringen gerechtvaardigd.

Er zijn zeker passages in het Nieuwe Testament, evenals in het Oude Testament, die het Joodse volk openlijk berispen. Denk dan aan ‘de synagoge van Satan’ of Jezus die Joden ‘adderengebroed’ noemt of ‘jullie zijn afstammelingen van je vader, de duivel’. Betekent dit dat het Nieuwe Testament antisemitisch is en dat God de Joden vervloekt?

Natuurlijk niet.

Deze passages zijn vensters waar we uit de eerste hand kunnen kijken naar het verhitte conflict dat Jezus en zijn volgelingen hadden met de religieuze leiders die hun Messias verwierpen. Jezus spreekt alleen tot die leiders van de sekten van het Jodendom zoals de Farizeeën, Sadduceeën en Zeloten, die het volk op een dwaalspoor brachten. Jezus en de NT veroordelen nergens de hele Joodse natie, noch enige groep mensen, wat dat betreft.

Helaas heeft het historische christendom er echter voor gekozen om te geloven dat Jezus in deze moeilijke passages over het Joodse volk als geheel spreekt, en niet alleen over de religieuze leiders die verantwoordelijk waren voor het verkeerd onderwijzen van het volk. Gedurende het grootste deel van haar 2000 jaar oude geschiedenis heeft de Kerk geloofd en gehandeld (en velen doen dat nog steeds) op basis van deze misvatting, dat Joden op de een of andere manier inherent God meer haten hebben dan enige andere bevolkingsgroep op de wereld. Daarom, zegt de misplaatste theologie, zijn de Joden apart gezet als een natie om door God te worden vervloekt en door de mensen te worden gehaat. Dat, mijn vrienden, is de definitie van antisemitisme. Deze ideeën leven bij TruNews en sommige zogenaamde Christenen, maar het is ver verwijderd van de leer van Jezus of de Bijbel.

Voor onze lezers van Israel Today is het een dwaas idee, dat Joden verdorvener zouden zijn dan enig ander volk. We weten allemaal dat niet één van ons, Jood of niet-Jood, beter of slechter is dan wie dan ook. Maar de vreselijke leugen, dat Jezus en het NT leert dat Joden verdorvener zijn dan wie dan ook, ‘omdat zij de Zoon van God hebben gedood’, wordt nog steeds gepromoot door TruNews en dergelijke, antisemieten die het lef hebben om zichzelf het ‘overblijfsel’ van het ware Christendom te noemen en van alle Christenen te eisen dat ze ‘weggaan uit de Evangelische kerken’, de ‘Afvallige’ kerk.

Deze arrogante vervalsingen van TruNews willen Christenen misleiden om te geloven dat het Joodse volk, en haar rabbijnen, nog steeds ‘verdorvenen, fanatiekelingen en zonen van Satan’ zijn, zoals de presentatoren van TruNews ons graag noemen in hun berichten. Hun verachtelijke en weloverwogen misinterpretatie vol Jodenhaat van nieuwtestamentische teksten moet snel door alle christenen en Joden worden bekritiseerd, zoals Dr. Brown en Rabbi Boteach tijdens het debat deden. Is het verwonderlijk dat het Joodse volk het soort Jezus blijft afwijzen dat TruNews propageert? Als Joden, die niet in Jezus geloven, naar de hel gaan, dan moet TruNewsverantwoordelijk worden gehouden voor het prediken van een Jezus die Joden haat en het Joodse volk verblindt voor de liefde van God die in het Evangelie van Christus Jezus staat, ‘Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek [niet-Jood]’ (Romeinen 1:16).

TruNews weigert in zijn bericht te erkennen dat in elk afzonderlijk geval, waarin Jezus sterke veroor­delende taal gebruikt, hij uitsluitend spreekt tot die religieuze leiders, die hij ‘de blinden die de blinden leiden’ noemt. En terecht berispt Jezus de religieuze leraren in duidelijke bewoordingen, omdat ze proberen te voorkomen dat de gewone mensen naar Hem, hun Messias, komen. Dat klinkt het als iemand die we kennen (hint: Un-tru-news)?

TruNews ontkent ook dat het juist het Joodse volk en de rabbijnen waren – die zij (letterlijk) vervloeken – die de wereld Gods Woord gaven, zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Dit te erkennen zou betekenen dat de Joden eigenlijk door de eeuwen heen een speciale, uitverkoren en intieme kennis van God hebben, zoals de Bijbel duidelijk leert. Iets wat ze in hun blinde haat niet kunnen erkennen.

Christen-Zionisme

Ik zou nog een paar van hun racistische misleidingen tegen de Joden moeten aanwijzen, als een waarschuwing voor Christenen om weg te blijven van deze mensen.

In hun tirade verzet TruNews zich tegen Joden en christenen die het zionisme steunen, de terugkeer van het Joodse volk naar het land Israël, en zeggen: ‘Hun theologie is waardeloos’. Verwijzend naar de christen-zionisten die met Joden samenwerken ter ondersteuning van Israël, zegt TruNews, dat de evangelische christenen ‘in bed liggen met die rabbijnen’ en noemt ons ‘een boosaardige beweging’.
In hun bericht wordt de Talmoed, een compendium van duizenden jaren Joodse kennis en wijsheid, voortdurend gekleineerd als een religie van het ‘occulte’ en wordt de laster van een samenzwering verspreid, dat ‘Talmoedistische rabbijnen de wereld willen overnemen’. Wat deze smaad te maken heeft met ‘Antisemitisme in het NT’ is voor mij onbegrijpelijk, maar toont de ware motivatie aan van dit anti-Joodse, anti-christelijke propagandistische ‘nieuws’ kanaal.

Tot slot, in wat klinkt als een oproep tot gewelddadige actie tegen het Joodse volk, beweert TruNews dat de ‘kwade rabbijnen’ ‘de wereld van het Christendom willen reinigen’ en ‘uw (Christelijke) Bijbel willen censureren’. ‘Er is geen grens’, waarschuwen ze, ‘aan wat ‘deze mensen’ met christenen willen doen’.

– – – – –

Bronvermelding
Datum:   15-08-2019
Auteur:   David Lazarus
Beeld:     Youtube
Website: http://www.israeltoday.nl

– – – – –

Wees de eerste die reageert op "Kan een christen de Joden haten?"

Geef een reactie