De Bijbelse najaarsfeesten – een terugblik

Toen de Reformatie kwam, werd er deels opruiming gehouden. Door de kracht van de Geest werden mensen in beweging gezet om Gods huis weer zuiver te laten zijn. Er werd afgerekend met leerstellingen dat je je zaligheid kon verdienen, afgodsbeelden werden verwoest, het 2e gebod werd weer in ere hersteld… er is een hoop werk verzet, Prijs de Heere daarvoor! En wij mogen vandaag de dag delen in de zegen die daaruit voort is gekomen. Maar… het werk was zeker nog niet af. Het 4e gebod (het sabbatsgebod) dat Rome o.a. ook had veranderd, bleef nog gewijzigd, de vervangingstheologie was nog vollop aanwezig en ook bleven de Oud-Testamentische boeken liggen onder het stof, beschouwd als afgedaan, waardoor vaak verborgen bleef wat de Profeten te vertellen hadden over het komende Koninkrijk.

“Joden verwachten herstel, maar kennen de Hersteller niet… Christenen kennen de Hersteller, maar verwachten geen herstel!”
(Messiaanse Jood en Reformator Isaac da Costa)

Hoe dan ook, helaas heeft dit alles er o.a. voor gezorgd dat de toekomstverwachting, die helemaal in Gods feesten zichtbaar is, is weggeëbd. We mogen gelukkig in een tijd leven waarin God veel dingen weer aan het herstellen is, en ook komt er steeds meer zicht op het Koninkrijk van God. Ik zou zeggen: als we ons ‘reformatorisch’ noemen, laten we dan ook in de geest van de reformatoren verder reformeren waar nodig. Stilstand is achteruitgang. De feesten van de Heere staan trouwens beschreven in Leviticus 23 en ik wil er kort iets over zeggen.

De voorjaarsfeesten (Pesach, het Feest van Ongezuurde broden en het Wekenfeest (Pinksteren), hebben allemaal op de exacte datum hun vervulling gekregen en spreken vooral over Verzoening door Jezus de Messias.

De najaarsfeesten zijn nog niet vervuld en alles wijst erop dat dit bij de wederkomst van Jezus gaat gebeuren. Deze feesten spreken vooral over ‘Koningschap en herstel’.
Dit wordt ook wel duidelijk als we kijken naar welke najaarsfeesten er zijn:

Bazuinendag / Dag van geklank –  Het bazuingeschal staat in de Bijbel vaak voor ‘wakker worden!‘, maar ook voor ‘maak je klaar voor de strijd‘.  We weten ook dat de bazuin alles te maken heeft met de aankondiging van Jezus’ wederkomst. Een schaduwbeeld daarvan zien we bij de geschiedenis van Jericho. Het volk moet 7 dagen rondom de stad trekken en de 7e dag moeten ze 7 keer rondom de stad trekken, en na bazuingeschal en onder gejuich valt Jericho. Eenzelfde patroon zien we in Openbaring bij de val van Babylon. Er zijn eerst 7 zegels die worden geopend, bij het 7e zegel verschijnen de 7 bazuinen en als Babylon valt, roept een grote menigte ‘Hallelujah!’. Verder heeft de Bazuin in de Bijbel ook alles te maken met de verzameling van Gods volk. Het is belangrijk wakker te zijn en het geluid van de bazuin te kennen. In Psalm 89:16 staat: “Gelukkig is het volk dat de klank van de bazuin kent”!

Grote Verzoendag – De Bazuinendag wordt gevolgd door Grote Verzoendag; een dag van inkeer en diepe verootmoediging. We kunnen ons goed voorstellen hoe het zal zijn als Jezus inderdaad terug is gekomen bij de laatste bazuin en ook Zacharia 12 in vervulling zal gaan, als het Joodse volk haar Messias gaat herkennen en ‘zal weeklagen over Degene die ze doorstoken hebben’. Wat een geweldig vooruitzicht als de grote ‘Jozef’ zich dan aan Zijn broers bekend maakt. Waarom herkenden de broers Jozef niet? Omdat hij eruit zag als een Egyptenaar en niet als één van hen. Zo is het ook vandaag de dag. Het Joodse volk herkent de Messias niet als Hij hun wordt voorgesteld als een Westerse blanke Hollywoodster. We moeten Jezus daarom Zijn Joodse identiteit teruggeven, dan halen we de struikelblokken weg, waardoor de Joden de Messias eerder herkennen.
De profeten spreken ook over een toekomstige verzoening tussen de 2 en 10 stammen. Hierover ben ik momenteel met een aantal vrienden een brochure aan het schrijven. Misschien een heel nieuw onderwerp voor je. De verzoening van Juda (de Joden, de 2 stammen) met Efraïm (10 stammen, opgegaan in de volken) is een groot onderdeel in Gods heilsplan en een geweldig mysterie. Jezus zei tegen de Joden (Juda/ 2 stammen) “Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn, ook hen moet ik thuisbrengen.”(lees dit ook in combinatie met het 2e gedeelte van Ezechiel 37 over het worden van 1 kudde met 1 Herder) Wat een feest zal het zijn als deze twee ‘broers’ elkaar na duizenden jaren weer in de armen gaan sluiten. We kunnen dit al prachtig terugzien in de gelijkenis van de verloren zoon en de thuisgebleven zoon.

Loofhuttenfeest – Dan komt het grote feest! 7 dagen lang Loofhuttenfeest. Bij dit feest geeft God de opdracht om verplicht vrolijk te zijn! Het is het grote oogstfeest, wat heenwijst naar de grote ‘oogst’ die er straks zal zijn van gelovigen uit alle natieën en stammen! Als Jezus de troon van David in Jeruzalem heeft ingenomen, zal Hij regeren met recht en gerechtigheid, en zijn onderwijzing/wet zal uitgaan vanuit Sion (Micha 4). De volken zullen ook daarheen optrekken om zich voor de Heere neer te buigen: Zach. 14:16: “Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan  om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren.” 

Tijdens dit feest denken we ook aan het feit dat we allemaal onderweg zijn. We zijn net als de Israëlieten in de woestijn, hier niet thuis. Vandaar het gammele hutje. Hij mag niet te stevig zijn, want dit is niet ons thuis. We moeten niet vastzitten aan ons materialisme. Tegelijkertijd biedt de loofhut wel de bescherming die het volk nodig heeft. God beschermt ons zeker.

We mogen bij dit feest vooral ook denken aan de tekst uit Openbaring dat Gods tent/tabernakel eenmaal bij de mensen zal zijn en dat Hij onder hen zal wonen.

De 8ste dag – Het Loofhuttenfeest heeft een geweldig slotakkoord met de 8ste dag. De 8ste dag van het feest is het hoogtepunt, de climax! (Lees ook wat Jezus op het hoogtepunt van dit feest deed in Johannes 7) De 8ste dag komt na de 7e dag (de rustdag). Zoals het bij de schepping was: 6 dagen werken, 1 dag rust en daarna het leven… zo zal het ook zijn met de wereldgeschiedenis. Nu bijna 6000 jaar van werken en strijd achter de rug, staan we voor het 7000ste jaar, het vrederijk, waarin Gods rust en vrede de schepping zal vervullen, op grond van wat Jezus heeft gedaan. Het wordt de hemel hier op aarde. Daarna zal Hij het Koningsschap overgeven aan de Vader en breekt de 8ste dag aan die tot in eeuwigheid zal duren. Halleluja wat een vooruitzicht!

Wees de eerste die reageert op "De Bijbelse najaarsfeesten – een terugblik"

Geef een reactie