De immense bloedschuld van de Kerk (deel 2)

De bijbel voorspelt: De Jood zal worden gedood

Johannes 16:2 Ze zullen u uit de synagoge werpen; ja, de tijd komt dat ieder die u doodt, denkt God een dienst te bewijzen. 3 En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij de Vader niet gekend hebben en Mij ook niet.

De bijbel heeft voorspelt dat men dacht God een dienst te bewijzen door de Joden te doden. Het is één van de profetieën in de bijbel waarvan ik zeer verdrietig ben dat deze is uitgekomen.


De kerk van Rome

Rond 135 na Christus bestond de kerk al voornamelijk uit niet-Joodse gelovigen, de heiden-gelovigen gingen hun eigen gang. Jeruzalem raakte zogezegd uit beeld en de blik werd voortaan op Rome gericht.[6]

In 298 na Christus was er sprake van de ´Grote vervolging´, deze begon onder leiding van keizer Diocletianus. Men mocht niet meer samenkomen, heilige boeken werden verbrand. Vele gelovigen (ook niet-Joden) overleefden het niet. [7]

Met de komst van Constantijn de Grote veranderde veel, in negatieve zin helaas. Een Romeinse vorst die zou erkennen dat Jezus de Verlosser een Jood was zou al tegenstrijdig zijn. Constantijn moest niets van de Joodse gemeente, begonnen in Jeruzalem, hebben.

Exodus 3:15b De HEERE, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob, heeft mij naar u toe gezonden. Dit is voor eeuwig Mijn Naam, dit is Mijn Naam ter gedachtenis, van generatie op generatie.

Dat de God nog steeds de God van Abraham, Izak en Jakob is was al lang vergeten. Het is voor eeuwig Zijn Naam! Hebben wij het er nog over? Of denken wij (onbewust) bij God misschien eerder aan Luther, Calvijn etc?

De weg vanuit Jeruzalem was al ingezet maar Constantijn zou ervoor zorgen dat er nieuw centrum kwam: Rome. Voortaan de stad van de heidense, christelijke sekte. Voor Jood en Jeruzalem was voorgoed geen plaats meer…

Ook was keizer Constantijn een fervent aanhanger van de Zonnegod ´Helius´, deze zou later genoemd worden: ´Deus sol invictus´ oftewel: ´De onoverwinnelijke zonnegod´. Dit is tevens de oorsprong van het christelijke kerstfeest, 25 december is de dag van de onoverwinnelijke zonnegod.

In 321 na Christus werd er door Constantijn een speciale wet uitgevaardigd, die luidde:

¨Alle ambtenaren van het rijk moeten op de eerste dag van de week het werk neerleggen ter ere van onze Heer, Deus sol invictus (zonnegod)¨[8]

Men had zich al eerder afgezet tegen de viering van de bijbelse sabbat maar ten tijde van Constantijn werd het definitief: Zondag in plaats van Sabbat. ¨De Zondag moet als eerbiedwaardige dag voor de verering van de zon gevierd worden¨.

Tijdens het concilie van Nicea te 321 werden Joden geweerd, hiermee werden de Hebreeuwse wortels definitief doorgesneden. Romeinen 11 gold blijkbaar niet voor Rome en het christendom.. Tijdens deze Concilie werd het bijbelse Pesach afgeschaft. Hiervoor kwam het christelijke paasfeest in de plaats. Uiteraard mocht deze niet gevierd worden op dezelfde datum als het bijbelse Pesach. De bijbel, het boek geschreven door en in eerste instantie voor Joden werd steeds minder serieus genomen.

¨Want het zou buiten elke maatstaf ongepast zijn als wij op het heiligste aller feesten de gewoonten van de Joden zouden volgen. Laten we niets gemeen hebben met dat afschuwelijke volk¨[9]

Vervulling profetie: Gods tijden en wetten afgeschaft

In het boek Daniël lezen we al dat er een macht zou komen die Gods ´Moadim´ (Moadim betekent: ´vastgezette tijden van God´ waar de sabbat en de andere bijbelse feesten dus onder vallen) af zou proberen te schaffen.

Daniël 7:25b Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen,

Helemaal afschaffen lukte natuurlijk niet want de bijbelse feesten en sabbat(ten) bleven bestaan, ze werden alleen niet meer door de meerderheid gevierd. Ook dit is nog steeds aan de orde van de dag.  Het grootste gedeelte van de kerk ziet de zondag als de heilige rustdag.

Als feesten hebben we de heidense feesten zoals kerst (zonnegod), pasen (godin Astarte) en ga zo maar door. De bijbelse sabbat en feesten worden zeer beperkt gevierd en in Daniel 7:25b lezen we de reden. Gelukkig weten we ook dat er een tijd zal komen van verandering, bijvoorbeeld dat het loofhuttenfeest weer gevierd zal worden:

Zacharia 14:16 Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren.

Helaas zal niet iedereen mee gaan vieren, hierop reageert God:

17 Het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hem die uit de geslachten van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem om zich voor de Koning, de HEERE van de legermachten, neer te buigen.

Dus vraagt u zich maar alvast af, bent u bereid om kerst e.d. achter u te laten en in te ruilen voor het bijbelse loofhuttenfeest?


Constantijn introduceert hiërarchie in de kerk, een onbijbels principe wat vandaag de dag nog steeds zichbaar is in de kerk.

Ook werd Jezus opeens onlosmakelijk gekoppeld aan Zijn moeder Maria. Dezelfde koppeling die we al in het oeroude babylon zagen herleeft weer. Astarte (Ishtar), Semiramis, Irene, Plutus, Tammuz. Aan dit rijtje afgoden werd Maria doodleuk toegevoegd.

Waar het in de bijbel over gemeentes met gelovigen gaat gaat het vanaf Constantijn over de kerk. Een religieus heidens machtsinstituut met bovendien een onbijbelse hiërarchie. Een kerk zonder Israël. De Joden hadden definitief afgedaan en de kerk heeft haar plaats ingenomen. De grootste dwaling aller tijden was definitief ingezet.

Onder keizer Theodosius I werd, rond het jaar 380, het christendom de officiële staatsgodsdienst van het Romeinse rijk. Het Christendom was de nieuwe religie. Dat terwijl de term ´Christendom´ nergens in de bijbel voorkomt. De wortels van het Christendom liggen dus helaas in Rome in plaats van in Jeruzalem, aan ons de taak om Rome gedag te zeggen en langzaam maar zeker weer terug te keren naar Jeruzalem, zijn wij hiertoe bereid?[10]

In het begin van de Romeins christelijke kerk was het verboden om met Joden om te gaan. Zowel zakelijk als privé, zakelijke connecties werden niet getolereerd en een huwelijk tussen een Jood en christen was uit de boze.

Tijdens het twaalfde concilie van Toledo zien we het besluit tot een nieuw verbod: Het verbod op de Joodse godsdienst:

¨Ruk de Joodse pest met wortel en tak uit¨[11]

Koning Erwig krijgt bijval van de Roomse bisschoppen en mede hierdoor komt de wet tot stand. De Joodse godsdienst wordt verboden en alle Joden in Spanje krijgen het bevel om zich te laten dopen binnen een jaar. Zo niet dan was het gevolgd: Honderd zweepslagen, het uitrukken van het haar en alle persoonlijke bezittingen behoorden voortaan de staat toe. Hierop vluchtten veel Joden of doken onder.

Rome had de leiding in de verdrukking van de Joden. Paus Innocentius (1161-1216), wat ´onschuldig´ betekent deed zijn naam niet echt eer aan. Joodse kinderen werden met geweld weggeplukt bij hun ouders omdat ze per sé een christelijke opvoeding moesten hebben.

Ook moesten Joden aan bepaalde kledingvoorschriften voldoen om zich te onderscheiden van de rest van de bevolking, de voorlopers van de Jodenster. Joden werden steeds meer naar de onderste lagen van de maatschappij gedrukt. Honderden Joden pleegden zelfmoord als gevolg van hun benarde situaties.[12]

Ook werden Joden vals beschuldigd van alles en nog wat, bij deze een voorbeeld:

Op een winterdag in 1181 verdwenen drie jongens die op het ijs hadden gespeeld. Enkele christenen meldden zich en zwoeren te hebben gezien hoe Joden de drie jongens in een huis hadden gelokt en hadden geslacht alsof het offerdieren waren. Als gevolgd hiervan volgde er een proces tegen de Joden en liefst 300 Joden stierven op de brandstapel. Toen de winter voorbij was en het ijs ontdooide werden de drie lichamen van kinderen gevonden, ze waren niet geslacht maar simpelweg verdronken…..[13]


Kruistochten

Concilie van Clermont (26-11-1095)

Paus Urbanus II vraagt op dit concilie aan vorsten en ridders om Jeruzalem te  ´bevrijden´, dit onder de leus: ¨God wil het¨. Hierop kwamen tienduizenden christenen in beweging. Voordat dit leger goed en wel gestructureerd was door Godfried van Bouillon hadden grote groepen zich al op de Joden geworpen. Kruisvaarders sleepten de Joden naar de kerk en vermoordde iedereen die zich niet wilde laten dopen. Dit vond plaats in Normandië, Frankrijk, Vlaanderen en in het Rijnland. Nadat de kruisvaarders over de Rijn trokken plunderden en moordden ze er lustig op los, drie maanden lang.[14]

Tussen 18 en 20 mei vielen 800 Joodse slachtoffers. Op 18 mei brak het plunderen en moorden los. Op 20 mei trokken de kruisvaarders naar de burcht van bisschop Adalbert, deze probeerde de Joden te overtuigen om zich te laten dopen om zo hun leven te redden, de Joden vroegen bedenktijd, toen de bedenktijd over was werd het vertrek geopend. Geen enkele Jood leefde nog, ze hadden allen zelfmoord gepleegd. De kruisvaarders ontdeden de doden van hun kleding en gooiden ze naakt in het graf….[15]

Avondmaal na massamoord

15 juli 1099 was de dag waarop Jeruzalem werd veroverd. Het was een hevige strijd en overal lagen afgehakte handen, hoofden en benen in de straten. Volgens Raymond Aquila was het een passen bestraffing, over dezelfde Raymond gaat het verhaal dat hij, nadat een synagoge vol met Joodse vluchtelingen in brand was gestoken, citeerde: Psalmen 118: 24 Dit is de dag die de HEERE gemaakt heeft, laten wij op deze dag ons verheugen en verblijd zijn. 25 Och HEERE, breng toch heil; och HEERE, geef toch voorspoed. 

Meer dan 960 (!) Joden vonden de verbrandingsdood, naar aanleiding hiervan werd in de grafkerk het ´heilig´ avondmaal gevierd, ´gewoon´ om de massamoord te vieren. Godfried van Bouillon werd tot ´beschermer´ benoemd van deze heilige grafkerk, tot op de dag van vandaag is zijn zwaard daar te bewonderen. De schaamte ver, heel ver voorbij! Anno 2018 heeft men hier nog steeds geen afstand van genomen.[16]


Pogroms

Pogroms (= verwoesting) kwamen vooral in Rusland, Oekraïne en Polen voor. Tijdens de burgeroorlog van 1648-1654 duurde het niet lang voordat de agressievelingen zich tegen het Joodse volk keerden. 744 weerloze Joodse gemeenschappen werden verwoest, geschat wordt dat het aantal doden rond de 500.000 ligt.[17]


De Shoah/Holocaust

Hoe heeft het kunnen gebeuren dat een Holocaust ooit mogelijk was in dat Christelijke Europa. Europa barstte van de kerken en haar christenen. Wanneer antisemitisme geen plaats had gehad in de ´kerk´ en in het leven van de christenen had Hitler nooit echt voet aan de grond kunnen krijgen, toch? Helaas, niets is minder waar gebleken. 6.000.000 moorden waarvan minimaal 1.000.000 op een kind.

Het christelijke Europa zweeg, juist daar waar ons gelovige gezicht moesten laten zien gaven we niet thuis. Het christendom faalde opnieuw en niet zo´n klein beetje ook. De Evangelische Luthers kerk steunde Hitler in al zijn gruwelijkheden. Foto´s van geestelijke leiders die de ´Sieg heil´ groet doen slaan we liever over, de waarheid is triest en tegelijkertijd impopulair. Toen de Joden vanuit de massagraven, in de laatste minuten van hun leven, naar de Duitse soldaten keken zagen ze op de gordels staan: ¨God mitt uns¨


Waar is het schaamrood op onze kaken?

Met bovenstaande in ons achterhoofd zult u begrijpen hoe het schaamrood ons op de kaken zou moeten staan als we bedenken dat vele kerkmensen denken dat ze nog steeds het ´hoofdproduct´ van God zijn. 24 jaar lang is mij geleerd dat heidenen mensen buiten de kerk zijn, een grote schande.

In veel reformatorische hoeken denken mensen dit nog steeds. Ook zijn er veel mensen die geloven in een opname-theorie voor de grote verdrukking. Het gros hiervan gelooft dat Israël nogmaals een verdrukking voor de kiezen krijgt zoals nooit tevoren, blijkbaar voldeed de verwoesting van Jeruzalem in 70 na Christus niet aan de uitleg van de evangeliën.

Een theorie die afkomstig is van een Jezuïet (gebaseerdmaar dat wil men liever niet weten. De 2-wegen leer is een grote gruwel maar past wel helemaal in het plaatje van de geschiedenis van het christendom. Elk jaar hebben we welgeteld één Israëlzondag, dan moet je ook nog is het geluk hebben dat je kerk daar aan meedoet ook. Straks in Gods Koninkrijk is het alleen maar Israël, niet één keer per jaar maar elke dag!

Waarom dan toch?

Gods hele heilsplan draait om Israël en uit genade mogen wij er als heidenen bij horen, waarom wordt dat vaak omgedraaid? Gods heilsplan draait zogenaamd om ons en een Jood mag daar bij gaan horen? Waarom weet de gemiddelde kerkganger zo weinig over de ´kerk´geschiedenis? Waarom weet bijna niemand dat er circa honderd miljoen Joden en bijbelgetrouwe gelovigen omgebracht zijn door met name de ´kerk´

Waarom heerst er in de reformatorische kringen veelal de opvatting: ¨de dominee heeft altijd gelijk¨? Waar staat het woordje dominee überhaupt in de bijbel? Waarom durfden we vorig jaar doodleuk het Lutherjaar te noemen en hoe kunnen we dit rijmen met de opdracht om het Joodse volk jaloers te maken?  Waarom zien we de protestanten langzaam weer samenhullen met Rome (Zoals John Bunyan al voorspeld had).

Waarom blijft de reformatie vooral hangen in 1517 en durven we niet te blijven reformeren? Waarom weet bijna niemand dat de huidige kerkstructuur overeenkomt met de leer der Nicolaïeten waar de Bijbel tegen waarschuwt? Waarom hoor ik christenen de Islam bestempelen als religie van haat terwijl de ´kerk´ minimaal hetzelfde op haar geweten heeft?

Waarom zie ik (vooral jonge) mensen die gewoon de bijbel lezen keer op keer de discussie winnen van geleerde dominee´s en theologen over uiteenlopende theologische vraagstukken?  Hoe kan dat in vredesnaam? Waarom noemen we onszelf christenen terwijl God ons in de hele bijbel aanspreekt met gelovigen en/of heiligen, het christendom komt in de bijbel gewoonweg niet voor, hoe kan dat?

Waarom durf ik mij geen christen meer te noemen, en dan met name als ik in Israël ben?! Waarom durven we zo slecht keuzes maken als het ons wat kost, onze populariteit, vriendengroep of positie in de familie? Waarom moet de waarheid vaak het onderspit delven als het lastig wordt? Waarom zijn we zo verschrikkelijk lauw?  Waarom waarom?

Lees ook: De verdrietige houding van ‘de kerk van alle tijden’

 

Bronnen:

[6] Terug van weggeweest, Bart Repko, pag 103

[7] Terug van weggeweest, Bart Repko, pag 103

[8] Terug van weggeweest, Bart Repko, pag 104

[9] Terug van weggeweest, Bart Repko, pag 104,105

[10] Terug van weggeweest, Bart Repko, pag 105,106

[11] Terug van weggeweest, Bart Repko, pag 107

[12] Terug van weggeweest, Bart Repko, pag 107,108

[13] Werner Keller, En zij werden verstrooid onder de volken, pag 216

[14] Terug van weggeweest, Bart Repko, pag 110

[15] Werner Keller, En zijn werden verstrooid onder de volken, pag 199-201

[16] Terug van weggeweest, Bart Repko, pag 111,112

[17] The Jew in the modern world uit Terug van weggeweest, Bart Repko, pag 112

Wees de eerste die reageert op "De immense bloedschuld van de Kerk (deel 2)"

Geef een reactie