Israel zal leven!

Rembrandt

Het aantal Joden in Israel dat gelooft in de Heere Jezus, de Messias, wordt inmiddels geschat op rond de 30.000.

Het zijn niet alleen de immigranten waardoor dat aantal stijgt, maar ook doordat mensen in Israel tot geloof komen. God werkt. Het zijn de ritselingen, die zullen uitlopen op Romeinen 11:26 – ‘En zo zal heel Israel zalig worden’.

De profeet Ezechiël schrijft daar zo prachtig over in hoofdstuk 37. Ik ben er vast van overtuigd dat hij hier verwijst naar gebeurtenissen die zullen plaatsvinden in de laatste periode voor de wederkomst van de Heere Jezus, of misschien wel zo ongeveer tijdens deze wederkomst.

En zeker, een eerste vervulling van deze profetieën in Ezechiël 37 vond plaats tijdens de terugkeer uit de ballingschap, ten tijde van Ezra en Nehemia, maar toen was het niet zo dat het hele volk in het land Israel werd gebracht, evenmin als heel het volk tot geloof kwam door het werk van de Heilige Geest. Dat zal bij de vervulling van deze profetie wel zo zijn! Het is een werk dat de Heere doet!

‘Er ontstond een geluid zodra ik profeteerde, en zie, een gedruis! De beenderen kwamen bij elkaar, elk been bij elkaar, elk been bij het bijbehorende been.
En ik zag, en zie, er kwamen pezen op, er kwam vlees op en Hij trok er een huid overheen, maar er was geen geest in hen.

En Hij zei tegen mij: ‘Profeteer tegen de Geest: Zo zegt de Heere HEERE: Geest, kom uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden, zodat zij tot leven komen.
Ik profeteerde zoals Hij mij geboden had. Toen kwam de Geest in hen en zij kwamen tot leven. Zij gingen op hun voeten staan, een zeer, zeer groot leger’ (Ezechiël 37:7-10).

Terugkeer

Op tal van plaatsen in het Oude Testament wordt de terugkeer van het Joodse volk naar hun eigen thuisland geprofeteerd. Inmiddels telt Israel bijna 9 miljoen inwoners, waarvan de overgrote meerderheid Joods is. We zien de Bijbelse profetieën voor onze ogen werkelijkheid worden. Hoe is het toch mogelijk dat velen – ook christenen – hier geen vervulling van Bijbelse profetie in zien? Dat ontken je toch dit grote werk van de God van Israel, Die in Christus ook onze God is.

Uit de hierboven geciteerde woorden uit Ezechiël 37 blijkt duidelijk dat de terugkeer van het Joodse volk vanuit de hele wereld naar hun thuisland Israel ten diepste Gods werk is. De Geest blaast in de gedoden, zodat zij tot leven komen en bijeengevoegd worden tot een zeer groot leger. De Geest maakt hen wakker, om op pad te gaan naar Israel. En zeker, Hij kan daar anderen voor inschakelen, maar het is niet ons werk, maar Zijn werk. Jesaja 62 roept ons ertoe op niet te zwijgen, maar de Heere voortdurend te herinneren aan Zijn belofte om Jeruzalem te grondvesten en te stellen tot een lof op aarde (vers 7).

De beenderen waarover in Ezechiël 37 wordt gesproken, zijn het hele huis van Israel. Lees maar.
‘Toen zei Hij tegen mij: Mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israel. Zie, ze zeggen: Onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan, wij zijn afgesneden!
Profeteer daarom, en zeg tegen hen: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal uw graven openen en Ik zal u uit uw graven doen oprijzen, Mijn volk, en Ik zal u brengen in het land van Israel.
Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben, als Ik uw graven open en als Ik u uit uw graven doe oprijzen.
Ik zal Mijn Geest in u geven, u zult tot leven komen en Ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat Ik, de HEERE, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de HEERE (Ezechiël 37:11-14).

Thuis

Het herstel van Israel werd al meer dan 2500 jaar geleden voorzegd en wij zien het voor onze ogen gebeuren. God brengt Zijn volk thuis. In de vorige eeuw begon de terugkeer meer vorm te krijgen. Allerlei besluiten over het grondgebied van Israel speelden daarin een rol, zoals de Balfour Declaration (1917), de San Remo conferentie (1920) na de Eerste Wereldoorlog, de verklaring van de Volkerenbond (1922), de VN-resolutie over de stichting van de nieuwe staat (1947) en de Onafhankelijksverklaring (1948).

Gods Geest begon de geest van het Joodse volk, dat verspreid leefde over de hele wereld, wakker te maken, om op te staan uit hun ‘graven’, de plaatsen waar ze terecht gekomen waren buiten hun thuisland.
Na de verschrikkelijke moord op ruim 6 miljoen Joden in de Tweede Wereldoorlog, waren er in 1948 naar schatting nog 10 miljoen Joden wereldwijd over, van wie er toen 600.000 in Israel woonden. Van deze 600.000 Joden in Israel, waren er, voor zover bekend, maar 23 die in de Heere Jezus, de Messias – Jeshua zoals zij zeggen – geloofden.
Er waren in 1948 nog geen Messiasbelijdende gemeenten. Wel waren er enkele kerken, maar dan wel van een paar zendelingen.

In 1989 telde de Joodse bevolking in het land 3,5 miljoen mensen. Het aantal Messiasbelijdende gelovigen werd toen geschat op 1200, die samenkwamen in 30 gemeenten.
Tien jaar later, in 1999, woonden er 4,8 miljoen Joden in Israel, waren er 81 Messiasbelijdende gemeenten en werd het aantal gelovigen geschat op 5000.

In 2017 is het aantal Joden in Israel gegroeid tot meer dan 7 miljoen, op een totale bevolking van ruim 9 miljoen. Verspreid over het land zijn er volgens het Israel College of the Bible inmiddels meer dan 300 gemeenten, terwijl er naar schatting rond de 30.000 Messiasbelijdende Joden in Israel wonen.

Getuigenis

De Joodse organisatie ‘One for Israel’ wil hun volksgenoten vertellen over de Heere Jezus, de Messias, Die al gekomen is en spoedig terug zal komen naar deze aarde. Ze gebruiken daarvoor onder meer getuigenissen van Messiasbelijdende Joden, die via internet te bekijken zijn. Deze getuigenissen, in het Hebreeuws, zijn inmiddels in totaal al meer dan 14 miljoen keer bekeken.
In mijn Nieuwsbrief kunt u af en toe zo’n getuigenis lezen. Het raakt mij telkens weer wanneer ik lees of hoor dat Joden tot geloof in de Heere Jezus komen. Het zijn de ritselingen, die de grote oogst aankondigen, de dag dat heel Israel zalig zal worden (Romeinen 11:26), de dag dat de Geest over hen zal worden uitgestort (Ezechiël 37:14).

Ik geloof dat de volken een rol spelen in de bekering van Israel, in het tot leven komen van de beenderen van het huis van Israel. Het Evangelie van het Koninkrijk moet immers in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis van alle volken, inclusief degenen die tot het Joodse volk behoren.

In Ezechiël 37:9 moet de profeet profeteren tot de Geest, om vanuit de vier windstreken te komen en in de gedoden te blazen, zodat ze levend worden. De ‘vier windstreken’ staan voor de ‘gehele aarde’.
Het Evangelie komt weer terug in Israel, het klinkt er steeds luider en duidelijker, hoewel niet iedereen dat waardeert. Ik geloof dat God Joodse gelovigen en gelovigen uit de volken inschakelt om het Evangelie te brengen aan het Joodse volk en om mee te bouwen aan het herstel van land en volk.
De Heere zal dat zeker zegenen. Romeinen 11:12 zegt – ‘Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent en het feit dat zij achteropkomen rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid.’

Ik ben er vast van overtuigd dat de Bijbel aangeeft dat God nog niet klaar is met Israel, menselijkerwijze gesproken. Vele beloften van Hem, profetieën, wachten nog op hun vervulling. Geen enkel Woord van God zal ter aarde vallen. Jeremia 1:12 zegt dat de HEERE waakt over Zijn Woord om dat te doen.

En jazeker, er is in Israel nu nog veel zonde en ongerechtigheid. En ik smeek: ‘Heere, ontfermt U Zich over Uw volk, wees Uw volk genadig, spaar Uw volk.’
Hij heeft Zijn kostbaar bloed ook gestort om hen te redden, om hen te reinigen van hun zonden. Dat is ook voor hen de enige weg om gered te worden. Petrus zegt in Handelingen 4:12 tot de leiders van het volk en de oudsten van Israel over Jezus Christus: ‘En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.’

De groeiende Messiasbelijdende gemeenschap in Israel is een teken van hoop. Er komt een einde aan de tijdelijke gedeeltelijke verharding die ten tijde van Jesaja als een oordeel van God over het Joodse volk kwam, vanwege hun ongehoorzaamheid aan de Heere (Jesaja 6:9 en 10).
De Heere zal Zich gaan ontfermen over Zijn volk. Het volk zal door de Geest geestelijk tot leven komen (Ezechiël 37:14). Israel zal leven! Hun aanneming door God zal leven zijn uit de doden, zegt Romeinen 11:15. Het zal een zegen zijn voor de hele wereld.

En laten we niet vergeten: het gaat ten diepste niet om Israel of om het Joodse volk, maar om de eer en de glorie van de God van Israel, Die in Christus ook onze God is. Geprezen en geloofd zij Zijn heilige Naam. Tot in eeuwigheid!

Dirk van Genderen publiceert wekelijks een nieuwsbrief over Israel en het Midden-Oosten. 

1 reactieop"Israel zal leven!"

  1. Arian De bruijn | 18/04/2021 om 14:10 | Beantwoorden

    Hij ( Jezus) komt eraan de koorts gaat voor Hem uit Habakuk 3:5
    Hij komt naar Jeruzalem Zacharia 1

Geef een reactie