Jeruzalem: de stad van God

Rembrandt

Jeruzalem is de stad van God. Dat is oneindig veel belangrijker dan de officiële erkenning door Amerika van Jeruzalem als hoofdstad van Israel, hoe belangrijk dat ook is.

In de loop van enkele jaren zal de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem worden verplaatst. Waarom dat nog zo lang moet duren… dat zal wel politiek zijn… De burgemeester van Jeruzalem gaf immers aan maar enkele uren nodig te hebben om de Amerikanen een geschikte locatie te kunnen aanbieden. 

De rest van de wereld is er als de kippen bij om de beslissing van Amerika te bekritiseren. Van Iran, Syrië, Hamas, Hezbollah en Rusland was wel kritiek te verwachten, maar ook de paus en Europa zijn zeer kritisch. Halbe Zijlstra, de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, sprak in zeer negatieve bewoordingen over de keuze van Amerika. Dat vond ik zeer teleurstellend, temeer omdat ook de ChristenUnie deel uitmaakt van de regering en juist deze partij zich voor 100 procent achter de Amerikaanse keuze stelt.

Nepkritiek

De kritiek dat deze Amerikaanse beslissing slecht is voor het vredesproces, is in feite nepkritiek. De onderhandelingen tussen Israel en de Palestijnen duren immers al tientallen jaren en zicht op enig substantieel resultaat is er nog altijd niet.
Het is opmerkelijk dat president Trump sprak over ‘Jeruzalem’. Bedoelde hij heel Jeruzalem, dus West- en Oost-Jeruzalem? Wellicht wel, maar hij bleef daar – waarschijnlijk bewust – vaag over. Enkele maanden geleden erkende de Russische president Putin namelijk al West-Jeruzalem als hoofdstad van Israel en liet daarmee Oost-Jeruzalem beschikbaar voor de Palestijnen.

Voor Israel zelf is heel Jeruzalem de eeuwige en ongedeelde hoofdstad van het land. Al ruim 3000 jaar. Nooit is het de hoofdstad geweest van een Arabisch land of van de Palestijnen.
Volgens de Israëlische premier Netanyahu zullen andere landen de stap van Amerika volgen en eveneens Jeruzalem erkennen als hoofdstad van Israel en hun ambassades nog eerder naar Jeruzalem verplaatsen dan Amerika. Ik hoop en bid dat Nederland één van deze landen zal zijn.

Geestelijke strijd

Waarom roept de Amerikaanse beslissing zoveel haat op, die zich niet zozeer op Amerika richt, maar meer op Israel? Waarom willen de Palestijnen Oost-Jeruzalem hebben, terwijl in feite Jordanië als een Palestijns thuisland is? Waarom mag niet heel Jeruzalem de hoofdstad van Israel zijn? Wat heeft de wereld toch tegen Israel en tegen Jeruzalem? Het hoeft ons niet te verbazen, de Bijbel heeft het reeds voorzegd dat de wereld zich tegen Israel en Jeruzalem zal keren. Er woedt een geestelijke strijd om Israel, om het land, het volk en de stad.

Bijna de hele wereld kiest voor een zelfstandige Palestijnse staat, op grote delen van het grondgebied van Judea, Samaria en Oost-Jeruzalem, gebied dat de Heere God aan Zijn volk Israel heeft gegeven. Israel zou zich terug moeten trekken binnen de grenzen, zoals die waren voor de Zesdaagse Oorlog in 1967.
Israel is al tientallen jaren bereid tot vergaande en pijnlijke concessies om te komen tot een Palestijnse staat, maar voortdurend weigeren de Palestijnen daarop in te gaan en Israel te erkennen.

Wat zegt de Bijbel?

Wat moeten we hiervan vinden? Weet u, bij de beantwoording van deze vraag wil ik me laten leiden door de Bijbel. Dat is uiteindelijk belangrijker dan wat de wereld vindt, zelfs als het de machtigste leiders van de wereld betreft.

Israel is Gods land, inclusief Judea en Samaria, door de wereld de Westbank of de Palestijnse gebieden genoemd. Als de Heere God waar dan ook in de Bijbel spreekt over ‘Mijn land’, wordt daar altijd het hele land Israel mee bedoeld, inclusief de hele stad Jeruzalem.
In Leviticus 25:23 spreekt God: ‘Verder mag het land niet voor altijd verkocht worden, want het land behoort Mij toe. U bent immers vreemdelingen en bijwoners bij Mij.’
Deuteronomium 11:11-12: ‘Het is een land waar de HEERE, uw God, voor zorgt: voortdurend rusten de ogen van de HEERE, uw God, daarop, van het begin van het jaar tot het einde van het jaar.’
Joël 3:2: ‘Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren, vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israël, dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben. Mijn land hebben zij verdeeld.’

De Bijbel geeft verder aan dat het hele land Israel als een eeuwigdurende bezitting aan het Joodse volk is gegeven. Aan geen enkel ander land/volk heeft Hij zulke toezeggingen gedaan.
Genesis 15:18: ‘Op die dag sloot de HEERE een verbond met Abram, en zei: Aan uw nageslacht heb Ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat.’
Genesis 17:8: ‘Ik zal aan u en uw nageslacht na u het land waar u vreemdeling bent, heel het land Kanaän, als eeuwig bezit geven. Ik zal hun tot een God zijn.’

Deuteronomium 1:7-8: ‘Keer om, breek op en ga naar het bergland van de Amorieten en naar al hun buren, in de Vlakte, het Bergland en het Laagland, in het Zuiderland en aan de zeekust, het land van de Kanaänieten, en de Libanon, tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat.
Zie, Ik heb het land aan u gegeven; ga het binnen en neem het land in bezit waarvan de HERE uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft dat Hij het hun en hun nageslacht na hen geven zou.’
Ezechiël 20:42: ‘Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben, wanneer Ik u op het grondgebied van Israël breng, in het land waarover Ik Mijn hand opgeheven heb om het aan uw vaderen te geven.’

De Troon van de HEERE

Jeruzalem is Gods stad. Het is het Bijbelse Sion.
Psalm 132:13-14: ‘Want de HEERE heeft Sion verkozen, Hij heeft het begeerd tot Zijn woongebied. Dit is, zei Hij, Mijn rustplaats tot in eeuwigheid, hier zal Ik wonen, want naar haar heb Ik verlangd.’
Jeremia 3:17: ‘In die tijd zal men Jeruzalem de Troon van de HEERE noemen. Alle heidenvolken zullen er samenstromen, tot de Naam van de HEERE, tot Jeruzalem. Zij zullen niet meer hun verharde, boosaardige hart achterna gaan.’
Zacharia 8:3: ‘Zo zegt de HEERE: Ik ben naar Sion teruggekeerd en Ik zal midden in Jeruzalem wonen. Jeruzalem zal ‘stad van de waarheid’ genoemd worden, de berg van de HEERE van de legermachten, de heilige berg.’
Zacharia 12:6b: ‘Rechts en links zullen zij al de volken rondom verteren en Jeruzalem zal nog op zijn plaats blijven, in Jeruzalem.’

Een eeuwige bezitting

De Bijbel spreekt duidelijke taal: Het Joodse volk is Gods volk, Israel is Gods land en Jeruzalem is Gods stad. Ook over de grenzen is de Bijbel duidelijk: van de Nijl in het zuidwesten tot aan de grote rivier de Eufraat aan toe.
Het volk is door de Heere verstrooid over de hele wereld, als straf op hun zonden, hun ongehoorzaamheid. Maar Hij brengt Zijn volk thuis, in het land dat Hij hun heeft gegeven, tot een eeuwige bezitting.

Het is Gods land en daarom ben ik ervan overtuigd dat het volk geen land mag weggeven, ook niet aan een Palestijnse staat.
En omdat Jeruzalem Gods stad is, voor eeuwig, geloof ik ook dat Israel geen enkel deel van Jeruzalem mag afstaan.
Sommigen beweren dat deze toezeggingen in het Nieuwe Testament niet herhaald worden en dus niet meer zouden gelden. Het is eerder net andersom: deze toezeggingen worden niet ingetrokken in het Nieuwe Testament, dus ze gelden nog steeds.
Laten we niet te klein van de Heere denken en laten we niet zo’n onderscheid maken tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Weet u, toen de Heere Jezus op aarde was, hadden Hij en Zijn discipelen/apostelen alleen – wat wij zo noemen – het Oude Testament.

De discussie zal zich de komende tijd steeds meer toe gaan spitsen op de toekomstige status van Jeruzalem. Blijft heel de stad de hoofdstad van Israel, of wordt het oostelijke deel van de stad weggegeven aan de Palestijnen?
Een tussenoplossing zou kunnen zijn dat het voorstel wordt gelanceerd dat Jeruzalem en dan met name het oostelijk deel van de stad een internationale status krijgt, onder internationaal bestuur.

Zegen

Het staat voor mij vast dat alle volken moeten kiezen: voor of tegen Jeruzalem als blijvende hoofdstad van Israel. Leest u maar na in Zacharia 12:2 en 3: ‘Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom, ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen.’

Al eerder heb ik erop gewezen, en ik doe het nogmaals: De Heere let er nauwkeurig op hoe de volken zich opstellen tegenover Israel en met name als het over Jeruzalem gaat. ‘Allen die Jeruzalem aanraken, met kwade bedoelingen jegens Israel en de God van Israel, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, zegt immers Zacharia 12:3.
Tegelijk geldt dat de Heere die landen zal zegenen die Zijn volk zegenen. Daarom geloof ik ook dat Hij de beslissing van Amerika om Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israel zal zegenen. Een zegen die ook klaar ligt voor andere landen die Israel zullen zegenen.
Hierbij denk ik ook aan ons land. Nederland, Nederland, blijf met uw vingers af van Israel en van Jeruzalem. Zegen het volk, zegen en vervloek niet!
En het zal juist Oost-Jeruzalem zijn waar vandaan eenmaal de Heere Jezus zal regeren over de hele wereld.

Dirk van Genderen publiceert wekelijks een nieuwsbrief over Israel en het Midden-Oosten. 

1 reactieop"Jeruzalem: de stad van God"

  1. Hoe moet ik de landbelofte lezen zoals vermeld in Genesis 15:18, herhaald in Deuteronomium 1:7-8, : ‘Keer om, breek op en ga naar het bergland van de Amorieten en naar al hun buren, in de Vlakte, het Bergland en het Laagland, in het Zuiderland en aan de zeekust, het land van de Kanaänieten, en de Libanon, tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat. Zie, Ik heb het land aan u gegeven; ga het binnen en neem het land in bezit waarvan de HERE uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft dat Hij het hun en hun nageslacht na hen geven zou.’
    Terwijl God zelf, als het op uitvoering van die belofte gaat, daar een heel andere invulling aan geeft. (Deut. 34:1-4 met de woorden: Dit is het land waarvan IK aan Abraham, Isaak en Jacob onder Ede beloofd heb).

Geef een reactie