Mini-conferentie ter gelegenheid van de lancering van het ‘Kosher Pastor’ programma in het Nederlands

Foto: Levi Zoutendijk

Wat is de weg van herstel voor de volkeren om weer één te worden met het Huis van Israël? Wat betekent de term ‘volheid van de heidenen’, in Romeinen 11? Hoe kunnen de volkeren geënt worden op het Huis van Israël?

Deze vragen, en vele andere, komen aan bod in het speciale Kosher pastorprogramma, een onderdeel van het lesprogramma van Yeshivat Shuvu. Vanaf eind september kunt u zich aanmelden om deze cursus in het Nederlands te volgen!
Keer samen met ons mee terug naar een ‘koosjere’ visie op Jesjoea, Israël en de eindtijd met vele diepe inzichten vanuit het Jodendom!
Kom naar dit profetische weekend en krijg alvast een voorproefje over de betekenis van het Nieuwe Testament, bekeken door een Joodse bril.

Lees hier meer.

1 reactieop"Mini-conferentie ter gelegenheid van de lancering van het ‘Kosher Pastor’ programma in het Nederlands"

 1. Wie is het huis van Israel in de uitleg van het artikel en wie is het huis van Israel in de uitleg van het geschreven Woord van YHVH?
  Wanneer een menselijk initiatief naadloos aansluit op wat Abba YHVH met het huis van Israel bedoelt,mag het met een onderzoekend hart,getoetst worden.
  Uit het geschreven Woord van YHVH weten we dat Yeshua niet kwam dan voor de verloren schapen van het huis van Israel. dat huis van Israel vinden we terug in oa Ezechiël 37 en verder terug in YHVH’s.
  Wie is Israel?
  Aan wie verlenen wij autoriteit om ons dat te verklaren?
  2Sa 19:43 En de mannen van Israel antwoordden den mannen van Juda, en zeiden: Wij hebben tien delen aan den koning, en ook aan David, wij, meer dan gij; waarom hebt gij ons dan gering geacht, dat ons woord niet het eerste geweest is, om onzen koning weder te halen? Maar het woord der mannen van Juda was harder dan het woord der mannen van Israel.

  Voorzegging:

  1Ko 11:11 Daarom zeide YHVH tot Salomo: Dewijl dit bij u geschied is, dat gij niet hebt gehouden Mijn verbond en Mijn inzettingen, die Ik u geboden heb; Ik zal gewisselijk dit koninkrijk van u scheuren, en datzelve uw knecht geven.
  1Ko 11:12 In uw dagen nochtans zal Ik dat niet doen, om uws vaders Davids wil, van de hand uws zoons zal Ik het scheuren.
  1Ko 11:13 Doch Ik zal het gehele koninkrijk niet afscheuren; een stam zal Ik uw zoon geven, om Mijns knechts Davids wil, en om Jeruzalems wil, dat Ik verkoren heb.

  1Ko 11:29 Het geschiedde nu te dier tijd, als Jerobeam uit Jeruzalem uitging, dat de profeet Ahia, de Siloniet, hem op den weg vond, en hij zich een nieuw kleed aangedaan had, en zij beiden alleen op het veld waren;
  1Ko 11:30 Zo vatte Ahia het nieuwe kleed, dat aan hem was, en scheurde het, in twaalf stukken.
  1Ko 11:31 En hij zeide tot Jerobeam: Neem u tien stukken; want alzo zegt YHVH, de God Israels: Zie, Ik zal het koninkrijk van de hand van Salomo scheuren, en u tien stammen geven.
  1Ko 11:32 Maar een stam zal hij hebben, om Mijns knechts Davids wil, en om Jeruzalems wil, de stad, die Ik verkoren heb uit alle stammen van Israel.
  1Ko 11:33 Daarom dat zij Mij verlaten, en zich nedergebogen hebben voor Astoreth, den god der Sidoniers, Kamos, den god der Moabieten, en Milchom, den god der kinderen Ammons; en niet gewandeld hebben in Mijn wegen, om te doen wat recht is in Mijn ogen, te weten Mijn inzettingen en Mijn rechten; gelijk zijn vader David.

  Eze 37:15 Wijders geschiedde YHVH’s woord tot mij, zeggende:
  Eze 37:16 Gij nu, mensenkind! neem u een hout, en schrijf daarop: Voor Juda, en voor de kinderen Israels, zijn metgezellen; en neem een ander hout, en schrijf daarop: Voor Jozef, het hout van Efraim, en van het ganse huis Israels, zijn metgezellen.
  Eze 37:17 Doe gij ze dan naderen, het een tot het ander tot een enig hout; en zij zullen tot een worden in uw hand.
  Eze 37:18 En wanneer de kinderen uws volks tot u zullen spreken, zeggende: Zult gij ons niet te kennen geven, wat u deze dingen zijn?
  Eze 37:19 Zo spreek tot hen: Alzo zegt Elohim YHVH: Ziet, Ik zal het hout van Jozef, dat in Efraims hand geweest is, en van de stammen Israels, zijn metgezellen, nemen, en Ik zal dezelve met hem voegen tot het hout van Juda, en zal ze maken tot een enig hout; en zij zullen een worden in Mijn hand.
  Eze 37:20 De houten nu, op dewelke gij zult geschreven hebben, zullen in uw hand zijn voor hunlieder ogen.
  Eze 37:21 Spreek dan tot hen: Zo zegt Elohim YHVH: Ziet, Ik zal de kinderen Israels halen uit het midden der heidenen, waarhenen zij getogen zijn, en zal ze vergaderen van rondom, en brengen hen in hun land;
  Eze 37:22 En Ik zal ze maken tot een enig volk in het land, op de bergen Israels; en zij zullen allen te zamen een enigen Koning tot koning hebben; en zij zullen niet meer tot twee volken zijn, noch voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld zijn.

  Mat_15:24 Maar Hij, antwoordende, zeide: Ik ben niet gezonden, dan tot de verloren schapen van het huis Israels.

  Gal 3:29  En indien gij van Yeshua zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad, en naar de beloftenis erfgenamen. 

  Wie is onze Leermeester?
  Joh 14:26  Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb. 
  Joh 14:27  Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd en zij niet versaagd. 

Geef een reactie