Mozaïsche Torah orthodox-traditioneel uitgewerkt

Het Judaïsme heeft de Torah van Mozes als uitgangspunt. Dit heeft erin geresulteerd dat in de 3de eeuw CE werd gesteld dat die uit 613 mitswot zou bestaan. Binjamin Heyl heeft dat in een boek besproken. Hoe deed hij dat?

Boekanalyse
Heyl (niet-Joods van geboorte) was leraar verpleegkunde en ethiek. Daarna studeerde hij aan het Joods Seminarium in Amsterdam en werd leerling van rabbijn Kanterman. Was betrokken bij het Overlegorgaan Joden en Christenen (OJEC) en de Katholieke Raad voor Israël (werkgroep Liturgie en Catechese). Doceerde Judaïca aan een diaken- en priesteropleiding (St.-Jancentrum ’s-Hertogenbosch) en schreef diverse publicaties over Jodendom en Torah.

Na een voorwoord en inleiding beschrijft Heyl de 613 mitswot in drie delen (1: Inleidende hoofdstukken; 2. De 613 mitswot volgens de indeling van Maimonides (14 boeken); 3. Bijlagen). De langste hoofdstukken gaan over de mitswot die de fundamenten van de Torah bepalen (boek 1) en over de eredienst, zoals die van de Tempel, de gedenk- en feestdagen (boek 8). In voetnoten staat diepte-informatie. Het boek sluit af met een lijst markante Joodse personen en een korte literatuurlijst.

In een van de bijlagen behandelt Heyl de mitswot die niet toegepast zouden kunnen worden (ruim 400) en die welke alleen in het Land Isra‘El zouden gelden (ruim 20).

Leidende traditie
Judaïsme onderhoudt een ‘haag’ rond de mitswot. Hierdoor zou voorkomen worden dat de verboden per ongeluk overtreden worden en ze extra fraai worden vervuld. Naast het doen van de mitswot bestaat de traditie ze te bestuderen (vooral die welke vandaag niet meer vervuld kunnen worden). Daarnaast is er het principe van tiqqoen ’olam (reparatie van de schepping) en van de minhag (lokale gewoonten).

Evaluatie
Dit is een interessant en leerzaam boek over de Schriftelijke Torah van Mosjéh. Opvallend is de ondertitel. Waarmee beweerd wordt dat de 613 mitswot het Joodse leven zouden bepalen. In het Judaïsme wordt dat leven echter bepaald door de Mondelinge Torah.

Ook wordt de indeling van de Torah van Mosjéh in 613 bepalingen als feit beschouwd, terwijl het een menselijk verzinsel is. Het veronderstelt ook dat de Torah van Godswege en van de kant van de leraren niet veranderd, terwijl uit de Bijbel vernieuwing/verbetering (taqqanah) door voortgaande openbaring blijkt.

Verder is opvallend dat gesteld wordt dat mitswot (bevelen), zowel uit misjpatiem (verordeningen) als choeqiem (voorschriften) zouden bestaan. In de Bijbel worden deze drie echter hiërarchisch onderscheiden.

Volgens Heyl hebben de mitswot antropocentrische doeleinden, zoals om de band tussen God en mensen en mensen met de wereld te versterken, tegen lichamelijke begeerten te beschermen, de hemelse ziel voor de ondergang te behoeden en vrijheid te geven. Echter, volgens de Bijbel zijn ze bedoeld om God te eren en dienen (Theocentrisch).

Heyl volgt ook het heersende positivisme van de Joodse traditie, dat de galoet (verstrooiing onder de natiën), als gevolg van Gods verbanning van Isra‘El, negeert.

In dit boek worden heel veel Bijbelverzen (hoofdzakelijk uit de Choemasj (Pentateuch)) geciteerd, wat soms wat saai is. Echter, welke Bijbelvertaling is gebruikt is niet vermeld.

Dit boek wordt aangeraden.

Meer informatie en/of bestellen: https://gompel-svacina.eu/product/de-613-mitswot-gods-onderwijzing-over-hoe-als-jood-te-leven/


Heyl, B., De 613 mitswot. Gods onderwijzing over hoe als Jood te leven. 2020, Gompel & Svacina, ’s-Hertogenbosch, 425 pagina’s, € 49,90, ISBN: 9789463712613.

Wees de eerste die reageert op "Mozaïsche Torah orthodox-traditioneel uitgewerkt"

Geef een reactie