Nee, voor mij geen Kerst meer

Heb jij je wel eens afgevraagd waarom Joden niet in Yeshua (ofwel Jezus) als Messias geloven? Zou het je wat kunnen schelen als blijkt dat de christelijke traditie ervoor zorgt dat de Joden hun Messias niet leren kennen?

Het gaat mij bijzonder aan het hart dat het Joodse volk haar Messias niet herkent, mijn inziens omdat hij van zijn Hebreeuwse wortels is ontdaan. Dit volk, dat in het eerste deel van de Bijbel gelooft, wordt opgedragen om geen gehoor te geven aan lieden die zouden toevoegen of afdoen aan Gods Woord, geopenbaard aan Mozes (Thora). De manier waarop de kerk de woorden van Paulus en Yeshua interpreteert, wordt door de Joden gezien als een situatie waar God voor waarschuwde in Deuteronomium 13:1-5. In de christelijke theologie zijn namelijk veel zaken uit de Thora opzijgezet of veranderd. Hoe kan het dat er christelijke gebruiken zijn ontstaan waar God Zijn volk Israël voor waarschuwde? Hier volgen een paar voorbeelden waarom Yeshua niet als Joodse Messias herkend wordt.

Kerstboom

Onze eeuwige God waarschuwde Israël om de weg van de heidenen niet na te volgen. Hij wilde niet dat Zijn volk Hem eer brengt op een heidense manier, zie bijv. Deuteronomium 12: 2-4 en vers 30-31. Ook in vers 8 waarschuwt God dat Zijn volk niet naar eigen goeddunken mag bedenken hoe Hem te dienen. Dat God het belangrijk vindt dat Zijn volk de heidenen niet navolgt blijkt ook uit Jeremia 10. In vers 2-7 wordt beschreven hoe de heidenen hun afgodsbomen versierden. Herken je hierin de wijze waarop wij onze kerstbomen versieren? Nu we het toch over de kerstboom hebben: wist je dat vrijwel elke encyclopedie het ontstaan van Kerst beschrijft, namelijk uit een traditie waarin de zonnegod werd aanbeden? In de Bijbel zelf wordt nergens Kerstmis of Kerst genoemd. Zoek het maar na. Waar ligt de oorsprong dan wel?

Veel encyclopedieën beschrijven dat de Romeinen vanaf vóór-christelijke tijden in de tijd van de zonnewende hun uitbundige feest van de Saturnalia (17-24 december) vierden. Bovendien kwamen de Romeinen door de uitbreiding van het rijk in kennis met vele Oosterse cultussen, zoals de verering van de Perzische lichtgod Mithras, wiens geboortedag (toevallig?) op 25 december valt. Vooral het einde van december was een belangrijke tijd op het noordelijk halfrond. De dagen waren kort en de nachten lang. De zon stond op zijn laagste punt. Wanneer bij de winterzonnewende de dagen weer begonnen te lengen, waren er grote feesten die duurden tot begin januari. De reden daarvoor was dat de zon –het licht der wereld– was herboren en weer in kracht toenam. Enkele eeuwen na de geboorte van Christus werden de feesten die waren bedoeld om de zon en de zonnegod te eren, geleidelijk opgenomen in het steeds populairder wordende christendom. Alleen, zo redeneerde men, konden ze nu worden gevierd ter ere van de geboorte van Yeshua, het ware licht uit de hemel.

Of de bronnen nu correct of incorrect zijn, je moet je vooral afvragen of dit niet juist zo’n situatie is waar God voor waarschuwde.

Bijbelse feesten

Ook de sabbat (zevende dag, zaterdag) bleek niet heilig. We weten allemaal dat de zevende dag door God werd geheiligd en apartgezet voor de mens. De sabbat is voor de mens gemaakt en is een feestdag voor onze Heilige God, zie Leviticus 23:2-4 en Markus 2:27. Hij schiep de lichten aan het gewelf tot aanduiding van vaste tijden (Zijn feesttijden), en bedacht dus zelf op welke dagen het voor Hem feest is. Bijzonder om te zien hoe hier zelfs de sabbat een feestdag wordt genoemd. Helaas vond men ook hier de praktijken rondom de zonnegod te interessant om afstand van te doen en werd de heilige sabbat door de mens veranderd naar de zondag. De intenties zullen ongetwijfeld goed zijn geweest, maar ook dit heeft God voorzien toen hij Deuteronomium 12:8 liet optekenen. Yeshua riep in Zijn tijd de mensen op om menselijke tradities kritisch te bekijken en in het licht van Gods Woord te bekijken (Markus 7:7-8). Zouden wij daar ook niet lering uit kunnen trekken?

Thora

Heb jij ook zo’n verlangen dat het Joodse volk haar Joodse Messias gaat leren kennen? Wil jij de profetische boodschappen in de feestdagen ontdekken die God zelf bedacht heeft? Ik nodig je uit om terug te gaan naar onze Hebreeuwse wortels en om de Eeuwige, de God van Israël, te dienen op de manier die Hij onszelf aanreikt in Zijn Thora. De Thora is namelijk hartstikke relevant voor christenen. Wij zijn mede-burgers van Israël geworden, waardoor de bepalingen die God eerst aan zijn volk gaf nu ook aan ons geopenbaard zijn (Ef. 2: 11-22).

Dit principe is echter niet nieuw, ook in het eerste deel van de Bijbel zijn al aanwijzingen waarin de Eeuwige aangeeft dat gelovigen uit de heidenen, die Hem willen dienen, zich ook aan Zijn leefregels mogen houden (Ex. 12:49, Lev. 24:22, etc.). Ook wij mogen dus de feesten van de Heer, die in eerste instantie aan Israël werden geopenbaard, gaan vieren. Daarnaast is er nog een ander feest van licht in december wat een prima alternatief is voor kerst, namelijk Chanoeka (alhoewel dit niet een feest is dat in Lev. 23 wordt genoemd). Er zijn meerdere plekken in Nederland waar je met broeders en zusters Chanoeka kunt vieren; het feest waarop de her-inwijding van de tempel wordt herdacht. Klik hier of hier voor meer informatie over Chanoeka en wat de relevantie is voor volgelingen van Yeshua.

Doe je mee?

Ronnie van der Weerd is een messiaans gelovige.

5 Reactiesop"Nee, voor mij geen Kerst meer"

  1. Ter informatie. In dit artikel wordt het Romeinse Saturnaliafeest (Feest van de god Saturnus) helaas verward, zoals ook andere dat doen, met het Romeinse Dies natalis Sol Invictus (Dag van de geboorte van de onoverwinnelijke zon) dat op 25 december werd gevierd en welke feestdag Romeinse christenen kozen om de geboorte van de Here Jezus te vieren. De verbinding tussen de juiste Romeinse feestdag is wel van belang om in te zien hoe ernstig het verband is dat toen werd gelegd. Nog steeds wordt Kerst onterecht gezien als lichtfeest. Lichtfeesten hebben namelijk een verbinding met magie. Ook brengen ze de Here Jezus in verband met afgoderij van een schepsel (de zon), terwijl Hij ‘boven’ de fysieke schepping staat. M. van Putten

  2. Door Gods genade ben ik een kind van God.Christelijke feesten vier ik niet.Het is wel fijn om óók met die dagen naar buiten te gaan en het evangelie te delen met de mensen. Dat is de opdracht die De Here Jezus ons gaf toen Hij heen ging naar Zijn Vader.

  3. De maand december vind ik een prettige maand als evangelist. Met vreugde spreek ik over het wonder dat God mens geworden is en onder ons heeft gewoond.Omdat ik niets tegen 25 december heb mag ik niet meer spreken in een Messiaanse Gemeente. Natuurlijk weet ik dat Jezus niet op die dag geboren is, maar voor mij geeft het mogelijkheden omdat de mensen dan ontvankelijk zijn.

  4. De feesten van God, een zeer populair gezegde binnen de messiaanse gemeenschap. En ook ik ben het met de Bijbel eens door de feesten te vieren zoals beschreven in Leviticus en om zo de enige God te eren.
    Nu denk ik dat wij best andere feesten mogen vieren zolang die feesten niet tegen de Tora in gaan zoals oa kerst en pasen.
    Maar weest dan wel consequent en onderzoek alles met de restrictie van Gods woord. Zijn woord geeft duidelijk aan dat er geen toevoegingen en of afbreuk mag worden gedaan aan Zijn woord, dat is inclusief alle heilige, apart gezette voorwerpen en inzettingen. Mozes moest bijvoorbeeld de voorwerpen en de ark exact zo maken zoals hem die werden getoond. Hoe rijmt dat met een chanoekia? Heeft iemsnd trouwens de boeken van de maccabeeen gelezen? kan iemand mij melden waar het wonder van de olie staat beschreven? Kan iemand mij ook verklaren hoe de inwijding van de maccabeeen van loofhutten naar Dec. is verhuist? Als iemand claimt de feesten van God te doen na het woord van God onderzocht te hebben waarom volgen wij dan blindelings andere tradities? Purim is ook een traditie maar de herinnering van deze overwinning is duidelijk onder bestuur van JHWH geweest. Waren de Maccabeen ook zo zuiver met bijvoorbeeld het eren en bidden voor hun doden???? Net als kerst volg niet de traditie of de meerderheid, trek je ook niets van mij aan, maar onderzoek alles.shalom

  5. Kerstfeest vieren is voor de navolgers van Jezus Christus het gedenken van de komst van Jezus onze Verlosser van de macht en kracht van de zonde en overwinning op de satan. Dat feest vier ik graag, maar niet op de wijze van de wereld om ons heen.

Geef een reactie