Parasha Ki Tetze: want gij zult uitgaan

Karen en Yair Strijker maakten in 2013 alijah naar Israël.

Parasha Ki Tetze (want gij zult uitgaan). We lezen Deuteronomium 21:10-25:19, uit de Haftara lezen we Jesaja 54:1-10 en we lezen 1 Korinthe 5:1-5.

In Deuteronomium gaat God verder met Zijn regelgeving voor het volk, zoals bij het overwinnen van een vijandig volk; indien men een vrouw daarvan ziet die een man uit Gods volk voor zichzelf zou willen hebben, dan mag zij in het huis van die man zijn, haar ouders een maand bewenen, haar nagels en haren knippen en dan tot vrouw worden van die man.

Zij mag niet verkocht worden want ze is al vernederd en mag verder niet als slavin behandeld worden. In 21:15 spreekt God over een beminde en een gehate vrouw. Het woord haten is hier bedoeld als achterstellen, sana’ שנא . Overigens wordt sana’ ook door God gebruikt in de zin: ‘Jacob heb Ik liefgehad, doch Ezau heb ik gehaat’ en daar bedoelt Hij wel degelijk ‘haat, een afkeer hebben van.’

Maagdelijkheid

In Deut. 22:13 komt het woord sana’ opnieuw voor: in het geval dat een man een vrouw tot zich neemt en merkt dat ze geen maagd meer is, het spreekt vanzelf dat hier niet de betekenis achterstellen bedoeld wordt. Mocht de vrouw werkelijk geen maagd meer zijn, dan moet ze gestenigd worden tot ze dood is. ‘Zo zult gij het boze uit het midden van u wegdoen,’ zegt God.

Er volgen veel meer voorbeelden van ongeoorloofde seksuele handelingen, zoals onder meer het slapen met de vrouw van je vader. In 1 Kor. 5:1-5 komt Paulus daarop terug, daar iemand in de gemeente deze zonde gedaan heeft. Hij moet worden overgegeven aan de satan, volgens Paulus.

Maar wat is dat eigenlijk: iemand aan de satan overgeven? Hij zegt erbij: ‘Tot verderf des vlezes, opdat de geest behouden moge worden in de dag des Heeren..’ In 1 Timotheüs 1:20 gebruikt hij deze uitdrukking opnieuw wanneer hij spreekt over twee afvalligen die hebben gelasterd en hij zegt erbij: ‘Opdat zij zouden leren niet meer te lasteren.’

Kunnen we iets leren van de satan? Blijkbaar wel! De rechtvaardige Job krijgt met de satan te maken omdat God deze een zekere ruimte heeft gegeven (Job 2:6) om in Jobs leven de boel, op z’n zachtst gezegd, flink overhoop te gooien. God zegent Job daarna bovenmate en Job heeft inmiddels een diep doorleefde relatie met zijn God, nog veel dieper dan hij daarvoor had.

Blijkbaar is het de bedoeling voor degenen die Paulus aan de satan overlevert om dezelfde dingen mee te maken die Job heeft meegemaakt, ‘tot verderve des vleses’ zodat ze als verloren zonen weer terug gaan verlangen naar hun Vader. In Psalm 83 komt dit gegeven ook voor, maar dan voor een heel volk, wanneer de Psalmist aan God vraagt om ‘hen te maken als een wervel, als stoppelen voor de wind (vs.14)’ en hij vraagt God of Hij hen wil laten omkomen (vs.18), nou nou!

Maar vers 19 geeft weer hoop: ‘Opdat zij weten dat Gij alleen zijt de Aanwezige (HEEERE, JHWH), de allerhoogste over de ganse aarde.’ Als volk uit elkaar geslagen worden zodat de individuen in dit volk gaan beseffen wie God werkelijk is en zodoende voor Hem kunnen kiezen, dat is toch heel mooi en diep!

En dan, stel je voor: je bent een man en je enige broer is getrouwd met een meisje die je totaal niet mag, je zou er nog geen dag mee getrouwd willen zijn. En dan sterft je broer terwijl je zelf nog niet getrouwd bent. Dan ben je verplicht om met dit schoonzusje te trouwen. Niet makkelijk!

Jesaja

Nu over naar prettiger gedachten, namelijk Gods beloften die door de grote profeet Jesaja worden uitgesproken. Juist de vrouw die niet heeft gebaard wordt hier getroost, echter, het gaat hier om het gehele volk Israël die hier wordt aangesproken, alsof zij kinderloos is en bovendien ook nog weduwe.

Maar haar Man en haar Maker brengt een keer in haar lot en zegt haar om haar tenten wijd uit te spreiden omdat haar kinderen meer zijn dan de kinderen van de getrouwde vrouw, wat een prachtige belofte! Hij Zelf vergadert het volk om het naar huis te leiden; Zijn dochter, Zijn bruid en wanneer zij thuis is in het land Israël, dan komt Hij thuis: Vader, Maker en Man.

We zien in de wereld om ons heen het antisemitische weer sterk groeien. Dit is nodig om het volk Israël naar huis te halen, God gebruikt iets heel negatiefs om Zijn plan te volvoeren, namelijk het thuisbrengen van Zijn volk waar ze binnen hun eigen grenzen veilig zullen zijn, dan komt Hij regeren. Kom spoedig, Heer, vervul Uw beloften in onze dagen!

Yair en Karen Strijker van Studiehuis Reshiet maakten november 2013 met hun kinderen Ruth en Shmuel alija naar Israël.

Wees de eerste die reageert op "Parasha Ki Tetze: want gij zult uitgaan"

Geef een reactie