Pinksteren: wat één preek uiteindelijk teweegbracht

Woord en Geest gaan met Pinksteren hand in hand.

Wat heeft Pinksteren nou met het kruis te maken? Sjavoe’ot, het Wekenfeest, Pinksteren, dat is toch de dag van de Wetgeving op de Sinaï in de Tenach (OT), dat is toch de dag van de uitstorting van de Heilige Geest in de Brit haChadasja, het Nieuwe Testament?

Het kruis behoort toch bij Pascha en Ongezuurde Broden, en niet bij Pinksteren? Ja, dat is in grote lijnen zo, maar vaak vindt men aspecten van de Feesten ook op plaatsen waar men het niet verwachten zou. Dubbele bodems zogezegd. Extra betekenis.

Christus sterft op de Paschadag (14 Nisan) en staat op uit de dood op de Beweeggarvedag (zondag van Ongezuurde Broden). Ogenschijnlijk heeft Pascha-Ongezuurde Broden niets met de uitstorting van de Heilige Geest te maken, die is voor Pinksteren. We kennen allemaal het bekende lied, Vrede zij u (OPW 58):

“(1) Vrede zij u, vrede zij u, gelijk mij de Vader zond, zend ik ook u. Vrede zij u, vrede zij u, gelijk mij de Vader zond, zend ik ook u. … (3) Ontvangt mijn Geest, Heilige Geest, Hij zal u leiden, weest niet bevreesd. Ontvangt mijn Geest, Heilige Geest, Hij zal u leiden, weest niet bevreesd.”

Dit werd echter uitgesproken op de beweeggarvedag – of eigenlijk de avond erop  –  tijdens Ongezuurde Broden. De tekst komt vrijwel letterlijk uit het evangelie:

21 Jezus dan zeide nogmaals tot hen: Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. 22 En na dit gezegd te hebben, blies Hij op hen en zeide tot hen: Ontvangt de Heilige Geest (Joh 20:21-22).

Jezus zegt “ontvangt de Heilige Geest” 50 dagen vóór de Pinksterdag. Ze hadden klaarblijkelijk al een deel van de Geest nodig om de dood en opstanding van hun Heiland te kunnen begrijpen. In het Lukas evangelie lezen we dat Jezus op diezelfde avond uitlegde:

46  En Hij zeide tot hen: Aldus staat er geschreven, dat de Christus moest lijden en ten derden dage opstaan uit de doden,  47  en dat in zijn naam moest gepredikt worden bekering tot vergeving der zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem (Lukas 24:46-47).

Jezus legt zijn dood uit (=Pascha), legt zijn opstanding uit (=Ongezuurde Broden) en zegt “Ontvangt de Heilige Geest” (=Pinksteren), op één en dezelfde avond (zondagavond van Ongezuurde Broden) (Lk 24 & Joh 20). Zo hebben de Feesten vaak aspecten van andere Feesten als tweede laag in zich. Volgens de traditie van het Jodendom werden de Tien Woorden (de Tien Geboden) gegeven op de 50e dag, op Sjavoe’ot.

Messiaanse gelovigen benadrukken dan ook vaak dat op Pinksteren in het Oude Testament de Torah werd gegeven en in het Nieuwe Testament de Geest (om die Torah in ons hart te kunnen schrijven). Er zijn grote overeenkomsten te vinden tussen de verschijnselen van Exodus 19 en Handelingen 2. Pinksteren geeft vele onderwerpen om over te preken of te schrijven: Einde Tarweoogst; Tien Geboden; Berg Sinaï / Sion; Wetgeving; Boek Ruth (Boaz); JHWH huwt Israël; 50e dag; De 7 weken; Bazuin; Beving berg; Tongen / Talen; (Tongen  van) Vuur; Doop 3000 gelovigen; Heilige Geest (3); 3e Jaarlijkse Sabbat; 2 beweegbroden; Symbool Vrederijk.

Ik heb op verschillende pinksterdagen dan ook al gepreekt over de Heilige Geest, de Tien Geboden, het boek Ruth, Pinksteren als symbool van het Vrederijk, maar besloot het in ’16 anders te doen. Toen heb ik de preek van Petrus als uitgangspunt genomen. En Hij preekt niet over de Torah, tongen, de 50 dagen, de 2 beweegbroden, het boek Ruth, etc. Hij predikt de gekruisigde en opgestane Christus!

Het wonder van de vele talen is bedoeld om het publiek ontvankelijk te maken voor de boodschap: een gekruisigde en opgestane Messias … die zij, het publiek, overgeleverd had. Petrus maakt uit de Psalmen duidelijk dat die gaan over ‘een uit de dood opgestane Messias’ en niet over David zelf, die gestorven en begraven is.

Vervolgens predikt hij de gekruisigde Jezus Christus voor het eerst in de wereldgeschiedenis. En zie 2000 jaar verder: 2 miljard christenen, begonnen met die ene preek op de Pinksterdagb (Handelingen 2).

Wees de eerste die reageert op "Pinksteren: wat één preek uiteindelijk teweegbracht"

Geef een reactie