Reformatorische Israëlbeschouwing

Door de oprichting van de staat Israël konden de kerken niet langer om het feit heen dat het Joodse volk zich op de landkaart had gemanifesteerd. Maar wat is het standpunt van de Reformatorische kerken hierover vandaag? Daarover gaat het boek ‘Met het oog op Israël’. Hoe is dat uitgewerkt?

Een belangrijke vraag over Israël is of het nog dezelfde status heeft als die van de Bijbelse tijd. In het verlengde daarvan is het de vraag of de Bijbelse beloften aan Israël nog onverminderd van toepassing zijn op hen. Of zijn deze overgegaan zijn op de christenheid? Vertegenwoordigt die christenheid dan niet het volk van God?

Boekanalyse
Dit boek is een bundel met bijdragen van zeven predikanten uit vier verschillende kerkgenootschappen (CGK, GG, HHK en PKN). Drie van hen vormen de redactie van dit boek en zij geven een verhelderend overzicht van de verschillende opvattingen van Bijbeluitleg, kerkgeschiedenis en dogmatiek. Elk in een eigen hoofdstuk Dit vormt het eerste deel van dit boek.

Daarna volgen zeven Bijbelstudies. Eveneens, elk in een eigen hoofdstuk. Het tweede deel van dit boek. Die tonen hoe standpunten over het boekonderwerp Bijbeluitleg beïnvloeden. Dit boek kan ook worden behandeld in kringen. Gespreksvragen bij de Bijbelstudies helpen daarbij.

Het boek opent met een voorwoord van de redactie. De meeste aandacht gaat naar de plaats van Israël in de Bijbeluitleg, behandeld in het eerste deel. Het boek sluit af met personalia van de zeven auteurs. Twee onderwerpen om te worden verhelderd staan centraal: bezinning op Israël en de betekenis van dit volk.

In dit boek wordt politiek buiten beschouwing gelaten. De aandacht ligt alleen bij de Bijbeluitleg. God zou betrokken blijven op Israël, alhoewel het volk grotendeels ongelovig is en zij zich nog moeten bekeren.

Evaluatie
Dit is een interessante en enigszins diepgaande beschrijving van de huidige meerderheidsvisie van Reformatorische kerken op Israël. Deze is positief; Israël behoudt een eigen plaats in Gods heilsplan.

Dat is echter een recente koerswijziging. Tot voor kort was de christenheid eeuwenlang uitgesproken negatief over Israël. Daarom bestaan er nog steeds negatieve visies op Israël in sommige gelederen en onder individuele gelovigen. Sommige auteurs in dit boek hebben om die reden kritiek op de geschiedenis van de christenheid.

In dit boek worden de typisch Reformatorische overtuigingen uitgewerkt. Bijvoorbeeld, dat Joden christenen zouden moeten worden en dat de er verschillende verbonden bestaan die op zichzelf zouden staan. Het verbond bemiddeld door Mozes wordt als vervallen beschouwd, want dat zou het veronderstelde universalisme van Gods heilsplan in de weg staan. Allen zijn echter ernstige vergissingen. Het minderheidsstandpunt wordt gehuldigd dat de Staat Israël van Godswege zou bestaan.

In dit boek komen citaten voor in buitenlandse talen die onvertaald blijven. Ook is niet vermeldt welke Bijbelvertaling is gebruikt, maar waarschijnlijk is het een Statenvertaling. Een literatuurlijst en een zoekregister ontbreken. Dit boek wordt aangeraden.


Campen, M. van, J. Hoek en M.J. Paul, Met het oog op Israël. Bezinning en Bijbelstudies. 2022, Labarum Academic, Apeldoorn, 169 pagina’s, € 15,95, ISBN: 9789087188207.

Wees de eerste die reageert op "Reformatorische Israëlbeschouwing"

Geef een reactie