Shabbats­lezingen: Jakob bedrogen, Israël bedrogen

Zeven jaar had Jakob gezwoegd voor Laban om met zijn geliefde Rachel te trouwen – en hij werd bedro­gen met Lea.
Israël bood duizenden Gazanen goed betalend werk – en werd bedro­gen met een moord­partij en raketten.

De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Wayetze (En hij vertrok) zijn:
✡ Torahlezing: Genesis 28:10 – 32:3,
✡ Profetenlezing: Hosea 11:7 -14:9,
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: Johannes 1:19-51.

Een gedeelte uit de Torahlezing
Toen zei Laban tegen Jakob: Omdat je familie van mij bent, hoef je toch niet voor niets voor mij te werken? Vertel mij maar wat je loon moet zijn. Nu had Laban twee dochters: de naam van de oudste was Lea, en de naam van de jongste was Rachel. Lea had fletse ogen, maar Rachel was mooi van gestalte en knap om te zien. Jakob had Rachel lief. Daarom zei hij: Ik zal zeven jaar voor u werken om Rachel, uw jongste dochter. Toen zei Laban: Het is beter dat ik haar aan jou geef dan dat ik haar aan een andere man geef. Blijf bij me. Zo werkte Jakob zeven jaar om Rachel, en de jaren waren in zijn ogen als dagen, omdat hij haar liefhad.
Toen zei Jakob tegen Laban: Geef mij mijn vrouw, want mijn dagen zijn om, zodat ik bij haar kan komen. Daarom verzamelde Laban al de mannen van die plaats en hij richtte een maaltijd aan. En het gebeurde ’s avonds dat hij zijn dochter Lea nam en haar bij hem bracht; en Jakob kwam bij haar. Ook gaf Laban haar zijn slavin Zilpa; aan zijn dochter Lea gaf hij haar als slavin.
En het gebeurde ’s morgens – zie, het was Lea! Daarom zei hij tegen Laban: Wat hebt u me nu aange­daan? Heb ik niet voor u gewerkt om Rachel? Waarom hebt u me dan bedrogen? Laban antwoordde: Zo doet men niet bij ons, dat men de jongste vóór de eerstgeborene ten huwelijk geeft. Maak de bruilofts­week van deze dochter vol; daarna zullen wij je ook de andere geven, voor het werk waar­mee je mij nog eens zeven jaar dienen zult. Dat deed Jakob en hij maakte de bruilofts­week van deze dochter vol. Daarna gaf Laban hem zijn dochter Rachel tot vrouw.

Genesis 29:15-28 (HSV).

Gedeelten uit de Profetenlezing
De HEERE heeft een rechtszaak met Juda. Hij zal Jakob vergelden naar zijn wegen, Hij zal zijn daden op hem doen terug­keren. In de moeder­schoot pakte hij zijn broer bij de hielen; in zijn kracht streed hij met God.
Hij streed met de Engel en overwon; wenend vroeg hij Hem om genade. In Bethel vond Hij hem, en daar sprak Hij met ons, namelijk de HEERE, de God van de leger­machten, HEERE is Zijn gedenknaam.
En u, bekeer u tot uw God, houd u aan goeder­tierenheid en recht, zie voort­durend uit naar uw God. Kanaän heeft een bedrieglijke weegschaal in zijn hand, hij houdt ervan af te persen.

Zij met wie u (in) vrede (leefde), hebben u bedrogen, u overwonnen. (Zij die) uw brood eten, leggen een valstrik voor u. Er is geen inzicht in hem.
Zal het niet op die dag zijn, spreekt de HEERE, dat Ik zal ombrengen de wijzen uit Edom en het inzicht uit het bergland van Ezau? Uw helden, Teman, zullen ontsteld zijn, zodat ieder uit het bergland van Ezau wordt uitgeroeid door een slachting. Vanwege het geweld tegen uw broeder Jakob zal schaamte u bedekken en zult u voor eeuwig uitge­roeid worden.

Hosea 12:3-8, Obadja 1:7b-10 (HSV).

Gedeelten uit het Nieuwe Testament
Een paar verzen uit het Kerstevangelie, waarin we lezen dat koning Herodes de wijzen uit het oosten bedroog met zijn verkeerde intenties, en op zijn beurt door hen werd bedrogen.

Toen riep Herodes de wijzen onopgemerkt bij zich en vroeg hun nauwkeurig naar de tijd dat de ster versche­nen was; en hij stuurde hen naar Bethlehem en zei: Ga erheen en doe nauw­keurig onder­zoek naar dat Kind, en als u Het gevonden hebt, bericht het mij, zodat ook ik kom om Het te aan­bidden. En nadat zij de koning aan­ge­hoord hadden, gingen zij op weg. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het Kind was.

En nadat zij door een aanwijzing van God in een droom gewaar­schuwd waren om niet terug te keren naar Herodes, keerden zij langs een andere weg terug naar hun land.

Toen werd Herodes, die zag dat hij door de wijzen bedrogen was, ver­schrik­kelijk kwaad. Hij stuurde er soldaten op uit en bracht al de kinderen om die er binnen Bethlehem en in heel dat gebied waren, van twee jaar oud en daaronder, in over­een­stemming met de tijd die hij bij de wijzen nauwkeurig nagevraagd had.
Matteüs 2:7-9, 12 en 16 (HSV)

Jakob bedrogen, Israël bedrogen
Wat was Jakob teleurgesteld! Zeven jaar had hij gezwoegd voor zijn oom Laban om met zijn geliefde Rachel te mogen trouwen. Zeven jaar lang had hij, bij wijze van bruidsschat, hitte en kou verdragen bij het hoeden van de kudden schapen en geiten.
Tenslotte was de dag van de bruiloft aangebroken. Mannen en vrouwen vieren feest, ze dronken een goed glas, en laat in de avond werd de gesluierde bruid naar Jakob in zijn tent geleid.
Maar de volgende morgen keek Jakob nog eens goed naar haar: ‘En zie, het was Lea’. Hij voelde zich bedro­gen. Onge­twijfeld dacht hij op dat moment even terug aan de reden van zijn snelle vlucht uit Kanaän, hoe hij zijn bijna blinde vader Izak en zijn broer Esau had bedrogen om het eerstgeboorterecht, waaraan die eerder geen belang had gehecht. Bij de geboorte van Esau en Jakob had de Heer aan hun moeder Rebekka laten weten, dat het eerstgeboorterecht toekwam aan de jongste. Om nu Esau’s wraak te ontlopen was Jakob, met de zegen van zijn vader, naar zijn familie in Charan gevlucht, en daar hoopte hij ook een vrouw te vinden.

Net zoals Jakob werd bedrogen door zijn oom Laban, werden zijn nakomelingen, het volk Israël, bedrogen door Hamas, een groep Arabische nakomelingen van Jakobs neven Ismaël, Esau en anderen. Na een reeks kleine oorlo­gen tussen de door Hamas bestuurde Gaza­strook en Israël leek er een goede afspraak te zijn gemaakt: in ruil voor rust (= geen raket­beschie­tin­gen) kregen duizen­den Gazanen werk­vergun­ningen voor Israël, waarmee ze goed betalend werk konden vinden. Maar die werk­vergun­ningen werden misbruikt om te spioneren en de dorpen rond de Gazastrook in kaart te brengen – men wist zelfs welke mensen in elk huis woonden en hoe de dorpen verdedigd werden.

Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde: Laten wij Hun banden verscheuren en Hun touwen van ons werpen! (Psalm 2:1-3)

1 reactieop"Shabbats­lezingen: Jakob bedrogen, Israël bedrogen"

 1. In dit artikel staan helaas nogal wat fouten en verkeerde veronderstellingen.

  Ik kan nergens iets in de Bijbel vinden over een bedrog dat Ja’aqov zou hebben gedaan met zijn broer ‘Esaw, maar krijg juist stellig de indruk dat wat er gebeurde van Godswege was. Ja’aqov pleegde bedrog op zijn vader Jitschaq aangezet door zijn moeder Rivqah (Rebekka).

  ‘Esaw was van voor zijn geboorte af door God afgewezen als volgende patriarch en drager van Zijn bijbehorende zegen. Het was m.i. hier Jitschaq die de veroorzaker was van wat er gebeurde. Hij was (waarschijnlijk van Godswege) letterlijk en figuurlijk blind voor Gods wil! Hij wilde namelijk de God-loze ‘Esaw tot patriarch maken.

  Kan in mijn Bijbel nergens ontdekken dat Ja’aqov, door wat zijn oom Laban hem aandeed door zijn dochters te verwisselen, wat tussen hem en zijn broer ‘Esaw was gebeurd hiermee in verband bracht. Het expliciet met elkaar in verband brengen heet terecht ‘inlezen’. Deze traditionele gedachte van vereffenen van vermeend onrecht is dubbel onjuist. Er was geen onrecht begaan en het ene wordt niet vereffend door het ander.

  Het lijkt er eerder op dat ook Ja’aqov leed aan een zekere blindheid, want het was Gods wil dat hij 12(+1) zonen zou krijgen. In die zin kan er op de drie patriarchen Avraham, Jitschaq en Ja’aqov nog wat afgedongen worden. Het gezinsleven van alle drie was een rommeltje.

  Dat de Hamas zou bestaan uit familieleden van Avraham is ook een fabel die hardnekkig is. Het woord Arabieren (‘Araviem) zegt al genoeg. ‘arav betekent immers ‘vermengen’. Niemand kan zeggen tot welk volk Arabieren behoren. Laat staan dat ze zelf een eenduidig volk vertegenwoordigen. Ze zijn immers zigeuners van de woestijn. Net wat beter georganiseerd dan bedoeïen, van welke ze waarschijnlijk voortkomen.

Geef een reactie