Shabbatslezingen: Jezus is onze Hogepriester

De tekstgedeelten van deze week gaan over de hogepriester, de middelaar, of tussenpersoon, tussen God en mensen. Het is geen geringe taak om hiervoor apart gezet, geheiligd te worden. De hogepriester is immers een type, een voorbeeld, van de grote Hogepriester Jezus de Messias.

De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Tetzaveh (U zult bevelen) zijn:
• Torahlezing: Exodus 27:20 – 30:10,
• Profetenlezing: Ezekiel 43:10-27,
• Brit Chadashah, Nieuwe Testament: Hebrews 13:10-16.

In verband met het thema wijken we daarvan af.

Gedeelten uit de Torahlezing
Dit nu is wat u met hen moet doen om hen te heiligen, om Mij als priester te dienen: Neem één jonge stier – het jong van een rund – en twee rammen zonder enig gebrek, ongezuurd brood, ongezuurde koeken gemengd met olie, en ongezuurde platte koeken met olie bestreken. U moet ze maken van meelbloem. U moet ze dan in één mand leggen en ze in de mand naar (het heiligdom) brengen, evenals de jonge stier en de twee rammen.
Dan moet u Aäron en zijn zonen naar voren laten komen, naar de ingang van de tent van ontmoeting, en hen met het water wassen. Vervolgens moet u de kleding nemen en Aäron het onderkleed, het bovenkleed van de efod, de efod en de borsttas aantrekken en hem de kunstige band van de efod ombinden. Dan moet u de tulband op zijn hoofd zetten en de heilige diadeem aan de tulband vastmaken. Dan moet u de zalfolie nemen en die op zijn hoofd gieten. Zo moet u hem zalven.
Vervolgens moet u zijn zonen naderbij laten komen en hen de onderkleren laten aantrekken. Dan moet u hun de gordel ombinden, Aäron en zijn zonen, en hun de hoofddoeken omwikkelen, opdat zij het priester¬ambt bezitten als een eeuwige verordening. Zo moet u Aäron en zijn zonen (tot priester).

En u moet de andere ram nemen en Aäron en zijn zonen moeten hun handen op de kop van de ram leggen. U moet de ram slachten, wat van zijn bloed nemen en dat strijken op de (rechter)oorlel van Aäron en op de rechteroorlel van zijn zonen, op de duim van hun rechterhand en op de grote teen van hun rechtervoet. Daarna moet u het (overige) bloed rondom op het altaar sprenkelen. Dan moet u wat van het bloed nemen dat op het altaar is, en van de zalfolie, en dat sprenkelen op Aäron, op zijn kleding, op zijn zonen en op de kleding van zijn zonen met hem. Dan zal hij geheiligd zijn, hij, zijn kleding, zijn zonen en de kleding van zijn zonen met hem.
Exodus 29:1-9 en 19-21 (HSV).

Het is niet gering om een priester van God te zijn. God is heilig, zondeloos en rein, en dat behoren ook zijn aardse vertegenwoordigers te zijn. Daarom worden offers gebracht ter verzoening van de zonde, worden de hogepriester Aaron en zijn zonen gewassen en bekleed met linnen broeken, zodat zij niet zweten, en met de prachtige kleding die voor dit heilige ambt is gemaakt.

Bloed van een geofferde ram wordt gestreken aan de rechter oorlel, duim en grote teen van Aäron en zijn zonen. Dit symboliseert de toewijding van hun leven aan God. Het bloed gestreken aan de oorlel symboliseert dat zij steeds zullen luisteren naar wat God hen gebiedt. Het bloed gestreken aan de duim geeft aan, dat zij steeds zullen uitvoeren wat God hen opdraagt. Wanneer bloed wordt gestreken aan de grote teen, betekent dit, dat zij steeds zullen gaan op de wegen die God hen wijst.

Gedeelten uit de Profetenlezing
Daarna liet Hij mij de hogepriester Jozua zien, die voor het aangezicht van de Engel van de HEERE stond, terwijl de satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. De HEERE zei echter tegen de satan: De HEERE zal u bestraffen, satan! De HEERE, Die Jeruzalem verkiest, zal u bestraffen. Is deze Jozua niet een stuk brandhout dat aan het vuur ontrukt is?
Nu was Jozua in vuile kleren gekleed, terwijl hij voor het aangezicht van de Engel stond. Toen nam Hij het woord en zei tegen hen die voor Zijn aangezicht stonden: Trek hem de vuile kleren uit! Daarop zei Hij tegen hem: Zie, Ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en zal u feestkleren aantrekken.
Vervolgens zei Ik: Laat hen een reine tulband op zijn hoofd zetten. Daarop zetten zij de reine tulband op zijn hoofd en trokken hem feestkleren aan, terwijl de Engel van de HEERE erbij stond.
Toen verzekerde de Engel van de HEERE Jozua: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Als u in Mijn wegen gaat en als u uw taak ten behoeve van Mij vervult, dan zult ú ook Mijn huis besturen, en ook Mijn voorhoven bewaken, en zal Ik u omgang geven met hen die hier staan.
Zechariah 3:1-8 (HSV).

De profeet Zacharia leefde in de tijd van de Babylonische ballingschap, die 70 jaar duurde, en God gaf hem visioenen over de terugkeer naar het land en het herstel van Jeruzalem. Als teken van het herstel van de tempel¬dienst toonde God hem de hogepriester Jozua. God nam zijn ongerechtigheid weg en gaf hem feestkleren, en de taak de gelovigen te richten.

Een gedeelte uit het Nieuwe Testament
Want elke hogepriester die uit de mensen wordt genomen, is ten dienste van mensen aangesteld met het oog op de dingen die bij God te doen zijn, om gaven en offers te brengen vanwege de zonden. Hij kan voluit medelijden hebben met de onwetenden en dwalenden, omdat hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En daarom moet hij, evenals voor het volk, ook voor zichzelf offeren vanwege de zonden.
En niemand neemt die eer voor zichzelf, maar men wordt er door God toe geroepen, zoals Aäron. Zo heeft ook Christus Zichzelf niet de eer gegeven om Hogepriester te worden, maar Hij Die tot Hem heeft gesproken: U bent Mijn Zoon, heden heb Ik U verwekt. Zoals Hij ook op een andere plaats zegt: U bent Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek.

In de dagen dat Hij op aarde was, heeft Hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan Hem Die Hem uit de dood kon verlossen. En Hij is uit de angst verhoord. Hoewel Hij de Zoon was, heeft Hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat Hij heeft geleden. En toen Hij volmaakt was geworden, is Hij voor allen die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Door God is Hij Hogepriester genoemd naar de ordening van Melchizedek.
Hebrews 5:1-10 (HSV).

Elk priesterschap is uiteindelijk een voorbeeld, een type, van het Hogepriesterschap van onze Heer en Heiland, Jezus de Messias. Andere priesters moesten eerst een offer brengen voor hun eigen zonden, maar Hij was volmaakt en zondeloos, en kan door zichzelf op te offeren voor eeuwig onze Hogepriester zijn.

Wees de eerste die reageert op "Shabbatslezingen: Jezus is onze Hogepriester"

Geef een reactie