Sjabbats­lezingen: De mens liefhebben en de zonde haten

Hoe ga je om met mensen die zich niets aantrekken van Gods heilzame geboden op seksueel gebied? Moeten we hen haten en buiten sluiten, of moeten we alles maar tolereren en normaal vinden wat ze doen? Wat is de weg die God ons hierin wijst?

De Bijbelgedeelten voor de komende sjabbat Achare mot (Na de dood) zijn:
✡ Torahlezing: Leviticus 16–18,
✡ Profetenlezing: Amos 9:7-15 (Ashk), Ezechiël 22:1-16 (Sef),
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: 1 Korinthe 6:9-20.

Een gedeelte uit de Torahlezing
De HEERE sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: Ik ben de HEERE, uw God. U mag de gebrui­ken van het land Egypte, waarin u gewoond hebt, niet navol­gen, en ook de gebrui­ken van het land Kanaän, waar Ik u naar­toe breng, mag u niet navol­gen. U mag niet in hun veror­de­nin­gen gaan. Mijn bepa­lingen moet u houden en Mijn veror­de­nin­gen moet u in acht nemen door daar­naar te wan­de­len. Ik ben de HEERE, uw God. Mijn ver­or­de­nin­gen en Mijn bepa­lin­gen moet u in acht nemen. De mens die ze houdt, zal erdoor leven. Ik ben de HEERE.
Niemand mag tot welke bloedverwant van zijn eigen familie dan ook nade­ren om de schaam­delen te ontblo­ten. Ik ben de HEERE. U mag de schaamte van uw vader, namelijk de schaam­delen van uw moeder, niet ontbloten. Zij is uw moeder, u mag haar schaam­delen niet ontbloten. U mag de schaamdelen van de vrouw van uw vader niet ontbloten. Het is de schaamte van uw vader.
(Enzovoort. Ontbloten is een eufemisme voor seksuele gemeenschap)
Leviticus 18:1-8 (HSV)

Een gedeelte uit de Profetenlezing
Dit gedeelte beschrijft de zonden van Jeruzalem en de bestraffing ervan.
De voor Mij geheiligde gaven hebt u veracht en Mijn sabbatten hebt u ontheiligd. Lasteraars zijn bij u geweest om bloed te vergieten en zij hebben op de bergen bij u gegeten. In uw midden hebben zij zich schandelijk gedragen. De schaamte van de vader heeft men bij u ontbloot. Haar die vanwege afzon­dering onrein was, hebben zij bij u ver­kracht. De een heeft een gruweldaad gedaan met de vrouw van zijn naaste. De ander heeft zijn schoondochter door schan­delijk gedrag verontreinigd. Weer een ander heeft zijn zuster, de dochter van zijn vader, bij u verkracht.
Ezechiël 22:8-11 (HSV)

Gedeelten uit het Nieuwe Testament
Wat nu de dingen betreft waarover u mij geschreven hebt: het is goed voor een mens om geen vrouw aan te raken. Maar laat van­wege (aller­lei) vormen van hoererij iedere (man) zijn eigen vrouw hebben en iedere (vrouw) haar eigen man. Laat de man aan (zijn) vrouw de ver­schul­dig­de bereid­wil­lig­heid beto­nen en evenzo ook de vrouw aan (haar) man. De vrouw heeft niet de beschik­king over haar eigen lichaam, maar de man. En evenzo heeft ook de man niet de beschik­king over zijn eigen lichaam, maar de vrouw. Onttrek u niet aan elkaar, behalve dan met (onder­ling) goed­vinden voor een (bepaal­de) tijd, om u te wijden aan vasten en bidden. Kom daarna weer bij elkaar, opdat de satan u niet zal verzoe­ken omdat u zich niet kunt onthou­den. Dit zeg ik echter als tege­moet­ko­ming, niet als bevel.

Men hoort algemeen dat er hoererij onder u voorkomt, en wel zo’n vorm van hoererij waarvan zelfs onder de heide­nen geen sprake is, namelijk dat iemand de vrouw van zijn vader heeft. En u doet zich zo gewich­tig voor. Kunt u niet beter treuren, om dan hem die deze daad begaan heeft, uit uw midden weg te doen? Ik heb, hoewel afwe­zig met het lichaam, maar aan­we­zig met de geest, name­lijk reeds beslo­ten – alsof ik aan­we­zig was – om hem die dat zo gedaan heeft, in de Naam van onze Heere Jezus Christus, als u en mijn geest bijeen­ge­ko­men zijn, in de kracht van onze Heere Jezus Christus, over te geven aan de satan, tot verderf van het vlees, opdat de geest behou­den zal worden op de dag van de Heere Jezus.
1 Korinthe 7:1-6 en 5:1-5 (HSV)

De mens liefhebben en de zonde haten
Hoe ga je om met mensen die zich niets aantrekken van Gods heilzame geboden op seksueel gebied? Moeten we hen haten en buiten sluiten, van het dak gooien, of moeten we alles maar tole­re­ren en normaal vinden wat ze doen?

Ik denk dat God ons in de Bijbel een andere weg wijst.
De geboden die God ons geeft op seksueel gebied zijn gegeven tot ons heil, voor onze licha­me­lijke en gees­te­lijke gezondheid. Toen ik ze doorlas, kreeg ik de indruk dat Moses een campagne tegen geslachts­ziek­ten (SOA’s) voerde: beperk je tot één partner, en was je na de seksu­ele gemeen­schap. Dit is een regel die ook HIV/AIDS helpt voorkomen, evenals de ziekte gonorroe, die volgens een bericht van de NOS de laatste jaren sterk om zich heen grijpt.

Helaas trekken velen zich weinig aan van Gods wijze wetten. Jonge­ren hebben al seks na een of twee afspra­ken. De ‘pil’ en andere voor­be­hoeds­mid­de­len maken het moge­lijk, het ‘risico’ van zwanger­schap nage­noeg uit te sluiten. Maar de schade vindt plaats op een ander gebied. Het wisse­len van partner opent de weg naar seksu­ele contac­ten buiten het huwelijk met als mogelijk gevolg echt­schei­ding.

Seksuele gemeenschap is immers ook bedoeld om een hechte band te scheppen tussen twee mensen. Bij wisse­len­de contac­ten verzwakt die band. Denk maar aan een ‘post-it’ blaadje, dat je ergens op plakt. Maak je het los en plak je het ergens anders op, dan zit het minder vast, en na een paar keer ver­plaat­sen dwarrelt het naar beneden.

Walter Trobisch, die in Afrika heeft gesproken met en tot jongeren over huwe­lijk en seksu­ele moraal, schreef in zijn boek ‘Liefde moet je leren’ (ISBN 90 242 1727 x):
‘Indien er geen romantiek is in de verhou­ding van de geslach­ten, dan worden seks en liefde het­zelfde. In belang­rijke mate is dit in Afrika nog steeds het geval. Seks wordt liefde genoemd en liefde wordt seks genoemd. ‘Ik heb een meisje lief’ betekent ‘ik wil met een meisje naar bed’. Wan­neer het bijzon­dere soort gevoel niet geleerd wordt, is er óf niets óf alles. Er bestaat niets daar­tus­sen­in.
De consequenties van deze geestes­houding zijn enorm. De vrouw wordt weinig méér dan een baar­moeder, een goed toege­ruste broed­machine. Zij is geen persoon maar een ding, dat ver­han­deld, gekocht en verkocht kan worden, waar­over beschikt kan worden, een minder­waar­dig wezen zonder eigen wil, dat te gehoor­za­men heeft aan alle wensen van de man. In elke cultuur, waar seksu­ali­teit weinig beper­kin­gen, geen roman­tiek en geen tussen­fasen kent, is het gevolg dat het meisje een­voudig­weg een ding, een object wordt.
Wat Afrika méér dan iets anders nodig heeft, is te leren hoe de liefde gestalte moet krijgen. Maar kunnen wij zeggen dat de westerse cultuur dit wèl geleerd heeft? Welke erva­ring doen Afri­kaan­se studenten op, als zij naar Europa of Ame­rika komen? Treffen zij dan iets anders aan dan wat zij thuis achter­lieten?
De zogenaamde ‘nieuwe moraal’, de in het westen met zoveel nadruk opge­ëiste seksu­ele vrij­heid, heeft de vrouw niet geëman­ci­peerd maar gede­gra­deerd, ze heeft haar haar waar­dig­heid en per­soon­lijk­heid ontno­men. Ook in Europa en Amerika heeft die ‘nieuwe moraal’ haar gemaakt tot een ding, een stuk speel­goed, een werk­tuig, een object om de begeer­ten van de man te bevredigen.
Wij moeten allemaal leren hoe wij lief moeten hebben; wij moeten leren de schoon­heid van de tussen­fasen, de vreugden van de voor­be­rei­dings­tijd, te waarderen.’

Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn. (Genesis 2:24, Matteüs 19:5, Efeze 5:31)

Wees de eerste die reageert op "Sjabbats­lezingen: De mens liefhebben en de zonde haten"

Geef een reactie