Wat stem je als je een pro-Israël stem wilt geven?

Waar kun je eigenlijk het beste op stemmen als je pro-Israël bent? Cor Verkade, jurist en publicerend CDA’er, legde de politieke partijen langs een meetlat, en analyseerde de programma’s op Israël standpunten.

Verkade, die tevens docent is en stamgast van het Conservatief Café in Gouda, schrijft hierover: “Voor Israël liefhebbers is het natuurlijk van het grootste belang wat de verschillende politieke partijen over Israël en aan het Jodendom gerelateerde onderwerpen te vertellen hebben. Ik merk dat het her en der mensen verbaast, maar voor mij is dit het belangrijkste ijkpunt, bewust of onbewust wellicht vanwege de intern gevoelde waarheid van de bijbeltekst: ‘Wie Israël zegent, wordt gezegend. Wie Israël vloekt, wordt vervloekt’.”

De SGP: Meest pro-Israël

“De zich als meest pro-Israël manifesterende partij SGP is heel duidelijk in haar verkiezingsprogramma. Er wordt veel ruimte aan Israël en het jodendom besteed”, zo valt Verkade met de deur in huis. Onder het hoofdstuk ‘christenvervolging’ worden Joden al genoemd. “De SGP belijdt het als een wonder dat Israël nog bestaat. Nog dagelijks zijn de Israëli’s hun leven niet zeker, ook in eigen land niet. De SGP ziet de noodzaak voor Israël om stevige veiligheidsmaatregelen te nemen en zegt dat degene die daar geen oog voor heeft geen recht doet aan positie van Israël in het Midden-Oosten. Sterker nog: de SGP verklaart dat velen mede verantwoordelijk zijn voor het demoniseren van de Joodse staat. Ze schrijft daarover: ‘Wie de waarheid zelfs bewust verdraait, maakt zich indirect medeschuldig aan het demoniseren van de Joodse staat, met alle kwalijke gevolgen van dien.’ Dit leidt tot een krachtige visie voor Nederland: ‘Daarom moet Nederland pal voor en achter Israël staan. Maar ook nog om een andere reden: Israël is een vrij en democratisch land in een regio vol onrust en burgeroorlog. Des te gekker is het als juist dit land als een schurkenstaat wordt afgeschilderd.'” 

Recht op veilige en erkende grenzen
Verder analyseert Verkade: “De SGP gunt Israël recht op erkende en veilig grenzen, en vindt dat de vrede tussen Israël en Palestijnen door vredesbesprekingen en economische en humanitaire samenwerking ‘van onderop’ bevorderd moet worden. De SGP wijst zware druk van bovenaf om (vanuit Den Haag, Washington, New York of Brussel) te komen tot een ’tweestatenoplossing’ te komen af. De SGP is tegen eenzijdige erkenning van een Palestijnse staat. Vanwege het gevaar voor Israël moet Nederland zich inzetten voor strenge toezicht op naleving van afspraken van het atoomverdrag met Iran. De SGP vindt dat Jeruzalem de ongedeelde hoofdstad van Israël moet blijven en dat de Nederlandse ambassade naar Jeruzalem moet. De Nederlandse diplomaten dienen zich overal in te zetten voor een positievere benadering van Israël. Op de gebieden van handel, innovatie, landbouw, defensie en veiligheid (terrorismebestrijding) moeten de banden tussen Israël en Nederland aangehaald worden. De SGP vindt dat het associatieverdrag van de EU met Israël opgewaardeerd moet worden. Wat zeker níet helpt zijn anti-Israëlische boycots, ‘straffen’ van investeerders en sancties. Nederland moet daar niet aan mee doen, en geen steun geven aan organisaties die zich daaraan schuldig maken.”

Palestijnen
Ook over de Palestijnen heeft de SGP nagedacht: de inzet voor verbetering van humanitaire omstandigheden van Palestijnen verdient onze steun. Daarbij moet wel strikter worden toegezien op goede aanwending van steungelden, zodat de gelden ook echt ten goede van de burgers komen en niet van het regime. Nederland moet zich blijven inzetten voor de vrijheid van christelijke en andere religieuze minderheden in de Palestijnse gebieden. Palestijnse kinderen mogen niet worden volgestopt met ronduit antisemitisch lesmateriaal, deels gefinancierd met Nederlands en Europees geld. Die subsidies moeten onmiddellijk worden gestopt. Dit geldt ook voor subsidies die gebruikt worden voor financiële steun aan families van veroordeelde Palestijnse terroristen en zelfmoordaanslagplegers.
Er moet een VN-resolutie komen die het aanmoedigen van geweld en het rekruteren van anti-Israëlische strijders door individuen of organisaties strafbaar stelt. Het is raar dat er naast de algemene VN-vluchtelingenorganisatie (UNHCR) ook nog een speciale organisatie voor Palestijnse vluchtelingen (UNRWA) bestaat. Daarom kan de UNRWA gerust verdwijnen.

ChristenUnie: pro-Israël met meer perspectief voor Palestijnen

Waar staat de ChristenUnie? Ook die heeft volgens Verkade een helder pro-Israël-standpunt: “Israël is één van de weinige democratische rechtsstaten in het Midden-Oosten, en vormt het nationaal tehuis voor Joden wereldwijd. Daar konden zij zich vestigen na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. Nog steeds komen Joden daar ‘thuis’. Op Bijbelse gronden weten christenen zich met het Joodse volk verbonden. Zie bijvoorbeeld Romeinen 9 t/m 11. De ChristenUnie staat, gelet op historische en morele gronden, voor politieke steun aan dit land, met inachtneming van internationale rechtsbeginselen. De Nederlandse ambassade wordt gevestigd in Jeruzalem, de ongedeelde hoofdstad van de staat Israël. Het tegengaan van elke vorm van antisemitisme en het gegeven van instabiele buurlanden noodzaakt een stevige politieke steun voor de veiligheid van Israël. De ChristenUnie steunt een rechtvaardig vredesproces in het Midden-Oosten waarbij zowel recht wordt gedaan aan de veiligheid van Israël als aan de rechten van Palestijnen.”

Hiervoor gelden de volgende uitgangspunten:
a) Een duurzame vredesregeling kan pas standhouden met veilige en erkende grenzen voor Israël en erkenning door Israël van de Palestijnse aspiraties om tot een eigen staat te komen. Die vrede komt alleen dan in zicht als Israël zich in het nederzettingenbeleid opstelt met oog voor de belangen van de Palestijnen en als de Palestijnen Israël als staat zonder voorwaarden vooraf accepteren en erkennen.
b) Inwoners van de Palestijnse gebieden hebben recht op een menswaardig bestaan. Dit betekent dat de Palestijnse Autoriteit democratische waarden en mensenrechten dient te bevorderen, waaronder godsdienstvrijheid voor christenen. Israël is gehouden de bewegingsvrijheid voor de Palestijnse gebieden en het economische verkeer te bevorderen. Ook dient Israël de ruimte en vrijheden van christelijke Arabieren en Messias belijdende Joden te waarborgen.
c) Israël en de Palestijnse gebieden hebben beide profijt bij samenwerken ten behoeve van economische vooruitgang, een duurzame water- en energievoorziening, hervorming van de veiligheidsdiensten en het bestrijden van corruptie en terrorisme.

Deze uitgangspunten leiden bij de ChristenUnie tot de volgende concrete voorstellen:
a) Er moeten verzoeningsprojecten komen om de vrede van onderaf te bevorderen.
b) Processen van vrede, verzoening en samenwerking worden gestimuleerd, en niet met boycots gefrustreerd. Geen Nederlands belastinggeld naar organisaties die een (economische) boycot van Israël nastreven.
c) Bij de verstrekking van hulpgelden aan de Palestijnse Autoriteit is het uitgangspunt dat deze ten goede moeten komen aan de Palestijnse burgers. Financiële hulp aan de Palestijnse Autoriteit wordt gestopt als de erkenning van de staat Israël de facto uitblijft, bijvoorbeeld omdat het verheerlijken van geweld en terrorisme gewoon doorgaat, of als het geld wordt aangewend om terroristen te belonen. Over de meeste punten zijn de SGP en de CU het eens, maar de CU heeft iets meer aandacht voor de Palestijnen en biedt iets meer perspectief voor Palestijnse staat.

Jezus Leeft staat naast Israël

De nieuwe politieke partij Jezus Leeft heeft een korte en krachtige visie op Israël: “Jezus Leeft staat naast Israël. Heel Israël (inclusief Judea en Samaria), met heel Jeruzalem als ongedeelde hoofdstad voor het volk van Israël. De huidige problemen in het Midden Oosten en in Israël kunnen alleen worden opgelost door afspraken te maken en samen te werken met Arabische gesprekspartners die niet uit zijn op de vernietiging van Israël en het Joodse volk.”

VVD: Niets over Israël

VVD’er Han ten Broeke staat bekend als pro-Israël. Hij was degene die met de motie kwam tegen etikettering van uit Israël afkomstige producten, die vanuit de betwiste gebieden geëxporteerd worden. Toch meldt Verkade “vind ik tot mijn grote verbazing in het VVD-verkiezingsprogramma niets over Israël.”

CDA: Verbazingwekkend, maar niets over Israël!

Over zijn eigen partij schrijft Verkade teleurgesteld: “Tot mijn zeer grote verbazing vind ik in het CDA-verkiezingsprogramma en in de CDA-verkiezingskrant niets over Israël terug. De blik is gericht op Nederland, uiteraard kunnen ze niet om een visie op de Europese Unie heen, maar verder wordt er wel gezegd dat er vanwege de kleinheid van ons land veel buitenland is en worden er migratiedreigingsrisico’s genoemd, maar helaas ontbreekt een visie op Israël. Bij de VVD verbaasde het me, maar de basis van de VVD (het liberalisme) heeft geen intrinsieke visie op Israël. Het CDA belijdt altijd nog dat de Bijbel haar inspiratiebron is en wat je ook van de Bijbel kunt zeggen, je kunt niet zeggen dat er niets over Israël in te vinden is…”

SP: Onafhankelijke Palestijnse staat

De SP vindt: “Israël heeft recht op erkende en veilige grenzen en ook de Palestijnse bevolking heeft recht op een eigen staat met erkende en veilige grenzen. Nederland erkent de onafhankelijke Palestijnse staat. Er worden geen producten geïmporteerd uit illegale Israëlische nederzettingen.”

D66: Afgewogen standpunt

De partij die zich vroeger voorstond met de slogan ‘het redelijke alternatief’ heeft volgens Verkade een afgewogen standpunt: “D66 steunt een twee-statenoplossing voor het Israëlische-Palestijnse conflict, op basis van de grenzen van 1967. Om de haalbaarheid van die oplossing te beschermen, moet Nederland de staat Palestina erkennen, maatregelen nemen tegen het Israëlische nederzettingenbeleid en de samenwerking met beide partijen aan voorwaarden onderwerpen. In het Midden-Oosten vredesproces dient de EU assertiviteit en leiderschap te tonen. Wanneer de partijen vasthouden aan illegaal beleid dat vrede blokkeert, dan moet de EU daartegen optreden, bijvoorbeeld door opschorting van samenwerkingsovereenkomsten. D66 veroordeelt alle geweld tegen burgers, steunt mensenrechtenverdedigers en streeft naar vrede en veiligheid voor Israël en Palestina. Een duurzame oplossing van het Israëlische-Palestijnse conflict is ook vanuit regionaal perspectief dringend geboden. Zolang dat conflict voortduurt, zal het bijdragen aan verdere radicalisering en instabiliteit in het Midden-Oosten.”

PvdA wil druk opvoeren op Israël

“De PvdA die vroeger bekend stond vanwege een zekere Israël liefde is die helaas volkomen kwijt geraakt”, aldus Verkade. In hun verkiezingsprogramma staat opgenomen: “Wij zijn voor een actieve en politieke rol van de Europese Unie in het vredesproces in het Midden-Oosten. In dat kader zijn het stimuleren van een constructieve opstelling van beide partijen, erkenning van de Palestijnse Staat en het stoppen van de bouw van illegale nederzettingen in de bezette gebieden onmisbaar. Indien partijen structureel niet meewerken aan het vredesproces moet de druk worden opgevoerd, bijvoorbeeld door het heroverwegen van het Associatieverdrag van Israël met de EU.”

Groen Links eenzijdig kritisch op Israël

“Ook Groen Links toont een eenzijdige kritische visie op Israël”, zo laat Verkade weten:  “Nederland en de EU vergroten hun inspanningen voor een rechtvaardige oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict. Israël moet de bezetting van de Westelijke Jordaanoever en de blokkade van de Gazastrook beëindigen. Beide partijen moeten zich houden aan het internationaal recht en zich onthouden van geweld en mensenrechtenschendingen. Nederland erkent Palestina als staat. Nederland pleit voor opschorting van het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Israël, zolang Israël doorgaat met ernstige schendingen van het internationaal recht. De afgesproken herkomstvermelding op geïmporteerde producten uit de Israëlische nederzettingen wordt onmiddellijk uitgevoerd.“

Geen Israël op het programma van….

De PVV, Forum voor de Democratie én Partij voor de Dieren:
“Helaas besteedt de PVV van Geert Wilders in het A-4-tje van het verkiezingsprogramma voor 2017 geen enkele aandacht aan Israël”, aldus Verkade. Voor hem is dat verbazingwekkend, omdat deze partij zich in de afgelopen jaren “juist gelukkig erg pro-Israël uitsprak”. Verkade ziet het dan ook als een gemiste kans voor Wilders om kiezers die op grond van de verkiezingsprogramma’s en de daarin staande Israël standpunten hun keuze bepalen, naar zijn partij te trekken. Ook Forum voor de Democratie besteedt geen aandacht aan Israël. “Hoewel Forum voor democratie op 6 maart jl. het CIDI-debat over Israël gewonnen heeft, lukt het mij niet op in hun verkiezingsprogramma iets over Israël te vinden”, aldus Verkade. Last but not least, kan de domineeszoon ook niets vinden bij Partij voor de Dieren over Israël in hun verkiezingsprogramma.

Stem pro-Israël, stem SGP

Over de uitgebreide analyse laat Cor Verkade weten: “Het doorspitten van de verkiezingsprogramma’s was een groot werk, maar versterkt mij in mijn mening dat mijn stem in 2017 dient te gaan naar de partij die op het thema Israël/Jodendom in het verleden één keer gigantisch gedwaald heeft, maar die nu het meest duidelijk is: de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP). Ik stem SGP.”

Meer lezen van / over Cor Verkade? Bezoek dan zijn website.

Lees ook: De Thora zegt het zelf: wees goed voor de vreemdeling

5 Reactiesop"Wat stem je als je een pro-Israël stem wilt geven?"

  1. Wat een merkwaardig artikel is dit? De verkiezingen in Nederland gaan natuurlijk altijd op de eerste plaats over Nederland en diens inwoners. Wat we de afgelopen jaren steeds hebben gezien is dat het juist niet over Nederland en de Nederlanders ging, maar over ver weggiestan. Het kabinet is dan ook terecht op zo’n punt gevallen (asielbeleid)!

    Wat de andere reacties ook juist benadrukken is dat bij rechts de Staat Israël en het Joodse volk impliciet in veilige handen. Maar dan wel rechts dat ook het verschil kan maken en voor een groot deel van de Nederlanders betekenis heeft. Dat is dus niet de SGP die alleen voor een zeer kleine en specifieke achterban zich inzet, vaak ten koste van de meederheid. M. van Putten

    • Toch heeft de SGP vaak een beslissende stem gehad in allerlei zaken, net als de CU – die zelfs in kabinetten mee deed. Bovendien laten ze sowieso deze duidelijke pro-Israëlstem horen, die anders verloren kan gaan.

      • Juist het meedoen van alle christelijke politieke partijen met de afgelopen kabinetten van het achterstellen van de Nederlanders en uiterst progressieve ontwikkelingen is m.i. buitengewoon zorgelijk en ook beschamend voor de christenheid. Een reden te meer om die christelijke politiek niet langer als zodanig op te vatten. M. van Putten

  2. Stem op wilders hij is rechts en al de rechtse partijen in Eutopa zijn pro Israel

  3. De PVV is de enige die daadwerkelijk zijn nek uitsteekt voor Israël, al jaren! Dat weet men ook nu,waar was de SGP al die jaren? Wie ondertkende het regeerakkoord? De SGP! En vlak voor de verkiezingen een pro-Israël houding aannemen…. daar trapt men echt niet in

Geef een reactie