Wat zal de Messias doen?

Velen verlangen naar de spoedige komst van de Messias en naar de vestiging van het Koninkrijk van God. Alleen zijn de voorstellingen erover uiteenlopend. Wat staat er eigenlijk over in de Bijbel?

Volgens de Bijbel is het huidige wereldbestel corrupt en in verval (Rm 8:20-22; Ef 2:2)[1]. Uiteindelijk zal volgens de Bijbel een wereldrijk Babylon worden gevestigd dat openlijk tegen Gods bedoeling ingaat en het verdraait (Opb 17:5)[2].

De Messias zal komen in verband met Babylons val. Toch zal Hij niet alles naar Gods bedoeling kunnen herstellen. Zo zal Hij het bestel van de wereld niet wijzigen[3]. Zijn opdracht blijkt volgens de Bijbel ingekaderd en beperkt te zijn. Hoe zit dat?

Aanstelling van Gods Messias
Als God de Messias zal aanstellen is dat de langverwachte vervulling van de door Mosjéh (Mozes) aangekondigde komst van zijn opvolger (Dt 18:17-19). Maar de Messias zal Iemand zijn Die groter zal zijn dan hem (Heb 3:3). Hij zal het nieuwe godsdienstige kader van Gods volk bepalen[4] dat natuurlijk op het fundament dat Mosjéh en de profeten zal staan.

Isra‘El de eerste prioriteit
De Messias komt op de eerste plaats voor het herstel en vervulling van het volk Isra‘El. Dat heeft het herstel van Gods wereldorde tot gevolg en daar hebben (de gelovigen uit) de volken uiteraard baat bij[5].

Het is echter een vergissing van velen te denken dat de Messias Zich koning van Isra‘El zal maken. Hij zal Zich namelijk ‘boven’ alle oversten van de volken stellen om hen, net als Hijzelf, ondergeschikt te laten zijn aan God. Hij mag dit als de beproefde representant van de mensheid[6].

Isra‘Els vernieuwing
Als God Isra‘El diens eindbestemming zal laten bereiken door hun terug te halen uit hun verbanning, zal daardoor hun Mondelinge Torah (MT), zoals de Talmoed, een product van Isra‘Els verstrooiing, grotendeels overbodig worden. Dat vraagt om een vernieuwing van Gods Verbond; de vervulling van het Nieuwe Verbond (NV)[7].

Herstel Bijbelse eredienst
De Messias zal de centrale eredienst instellen die zal voldoen aan Gods wil. Dat zal de ontmanteling betekenen van het leiderschap in Judaïsme en christenheid, want ook dit was ingegeven vanuit Isra‘Els verbanning.

Pas met de komst van de Messias zal het Verbond van Mosjéh, dat God aan Isra‘El bindt tijdens hun verbanning (galoet), definitief worden opgeheven. Hij zal Isra‘El uitnodigen tot het NV toe te treden om Hem weer welgevallig te zijn.

Nieuw leergezag
Het leergezag zal echter weer terugkeren tot de kohaniem, maar de apostelen behouden ook hun leergezag. De geloofsgemeenschap blijft door de komst van de Messias namelijk een minderheid[8]. Zending blijft een hoofdprioriteit.

Isra‘Elitisch karakter
Het is nog maar de vraag of de christenheid de vestiging van het Messiaanse Koninkrijk zal accepteren. Vooral, omdat het volk Isra‘El dan weer aan Gods volk zal worden toegevoegd ondanks hun verleden. Sterker, de NV-geloofsgemeenschap van de Messias zal Isra‘Elitisch zijn en niet langer dominant heidens (Grieks/Romeins). Gelovigen zullen alleen nog als Isra‘Eliet[9] deel kunnen hebben aan de geloofsgemeenschap.

Net als vandaag bedoeld is, zullen nieuwe toetreders tot de geloofsgemeenschap dan een gewenningstijd gegund zijn. Ook in die zin zal de NV-geloofsgemeenschap ook in de Messiaanse tijd een diversiteit[10] laten zien.

Wat de Messias niet doet
Aan wat de Messias zal doen is ten onrechte steeds meer toegeschreven. De volgende zaken zal Hij zeker niet doen:

• Opname van de christenen
De Messias komt niet om de christelijke geloofsgemeenschap op te nemen in de hemel. Zijn opdracht betreft Gods volk in de huidige corrupte fysieke schepping.

• Opstanding van de doden
Velen denken dat met de komst van de Messias alle doden zullen opstaan, maar dat kan niet juist zijn (Job 14:12; Opb 20:5). De Messias brengt immers Gods eindoordeel niet, want dat gebeurt pas bij de komst van de nieuwe schepping. Alleen bijzondere gelovigen worden volgens de Bijbel voor een speciale opdracht opgewekt na de komst van de Messias.

• Vrederijk
De Messias zal wel de antichrist doden in de oorlog van Gods volk tegen zijn gecombineerde legers bij Megiddo (Zach 12:11; Opb 19:17-21) en Gods vijanden overwinnen. Maar Hij zal geen blijvende wereldvrede kunnen brengen. De corrupte schepping blijft immers tijdens zijn Koninkrijk in stand.

• Vestigen van Gods eeuwige Koninkrijk
De Messias zal niet definitief Gods Koninkrijk op aarde vestigen, want dat is gereserveerd voor de nieuwe schepping. Hij zal Gods orde brengen in de huidige, van God afgevallen schepping.

Einde optreden Messias
Zowel de bediening van de Messias als Zijn door God gevestigde Koninkrijk zijn in Bijbelse zin beschreven als eindige zaken (1 Cor 15:28; Opb 20:5, 7). Als het einde van de Messias en Zijn regeringsperiode is gekomen, zal Hij de volgende doelen in volgorde hebben bereikt:

1. Gods belangrijkste vijanden hebben onderworpen
2. Isra‘Els eindbestemming hebben bewerkt
3. De Bijbelse godsdienst hebben ingesteld
4. Gods zendingswerk hebben afgerond

Vervolg
God, de Vader, zal daarna de Messias en Zijn Koninkrijk wegnemen en het Messiasschap definitief opheffen.

God zal dan Zijn volk, waaraan de grote oogst is toegevoegd, in de huidige schepping toetsten door de satan opnieuw los te laten in de wereld.

+++
[1] De zondemacht of macht van satan zou heersen over de fysieke schepping (Gal 1:4; 1 Jh 5:19).
[2] De vestiging van deze wereldmacht zal voorafgaan aan het Koninkrijk van de Messias en zal diens tegenhanger zijn.
[3] De Messias zal niet de vrije keuze van de mensen opheffen. Ze moeten zichzelf vrijwillig aan God onderwerpen door toe te treden tot Zijn verbond.
[4] Het Nieuwe Testament gaat bijna voortdurend over die toekomstige omstandigheden. Maar de christenheid meent dat dit al gerealiseerd is met de komst van de Here Jezus, Die als Messias wordt opgevat. Maar deze naïeve interpretatie staat in schril contrast met de werkelijkheid, waaruit blijkt dat de Messias nog moet komen.
[5] De christenheid mankeert al bijna twee millennia het ‘gat’ van het ontbreken van het volk Isra‘El, maar probeert dat herhaaldelijk weg te redeneren.
[6] De laatste Adam (1 Cor 15:45); Adams Hersteller.
[7] Ondanks dat de christenheid ervan overtuigd is dat dit vanaf de opstanding van de Here Jezus zo is.
[8] Het vestigen van het Koninkrijk van de Messias is echter nog steeds niet de volledige vestiging van Gods Koninkrijk. Dat zal pas gebeuren nadat de huidige corrupte schepping zal zijn vernietigd en vervangen door de nieuwe.
[9] Isra‘Elitisch betekent in de Messiaanse tijd niet zozeer fysiek toebehoren tot het volk Isra‘El (hoewel dat volksverband relevant zal blijken), maar het navolgen van de Bijbelse godsdienst (toegetreden zijn tot het NV en diens voorwaarden).
[10] In de zin van gevorderd zijn in de Isra‘Elitische godsdienst.

Wees de eerste die reageert op "Wat zal de Messias doen?"

Geef een reactie