De 12 sterren uit Openbaring en 23 september

Een predikant binnen de Vergadering der Gelovigen, Daniel Matson, schreef in zijn boek Signs of the End dat de wereld op 23 september te maken krijgt met ‘de opname’ en mogelijk de terugkomst van Jezus. Zijn uitleg is dat er op 23 september 12 sterren in een bepaalde vorm staan die het beeld uit Openbaring 12 weergeven. Maar is dit wel in overeenstemming met Gods Woord?

We willen u vragen om uiterst kritisch te zijn met dit soort voorspellingen die vaak uit de lucht gegrepen – en niet in lijn met de Bijbel – zijn. De Heere Jezus zei namelijk dat wij voortdurend waakzaam moeten zijn, ‘omdat wij de dag noch het uur van Zijn terugkomst weten’ (Matt. 25:13). We weten wel de tijd aan de hand van de tekenen in de wereld om ons heen (maan en zon verduistert, Israel komt weer in haar eigen land, bulderen van de zee, etc. – zie o.a. Matth. 24), maar we weten dus niet de precieze dag! Als er dan iemand is die een berekening maakt op de dag af nauwkeurig, dan is dat per definitie on-Bijbels, dus onzin.

Niet de eerste voorspelling

Het is niet de eerste keer dat er is geprofeteerd over dingen die staan te gebeuren. Denk aan de voorspelling van ‘het einde van deze wereld’ aan de hand van de Mayakalender in 2012; grote gebeurtenissen in Israël tijdens ‘de bloedmanen’ in 2014 en 2015; Obama als de ‘komende antichrist’, etc. In alle gevallen was er niets van waar. Het erge is echter dat de mensen die zulke dingen geprofeteerd hebben niet besluiten de rest van hun leven te zwijgen, maar soms zo brutaal zijn om na de eerste verzinsels gewoon verder te gaan met een nieuwe ‘profetie’. Zoals voorgangers Mark Blitz en John Hagee ‘voorzegden’ dat er bijzondere gebeurtenissen zouden plaatsvinden in Israel ten tijde van de Bijbelse feesten in combinatie met deze bloedmanen – wat niet zo bleek te zijn… maar intussen heeft Mark Blitz over de afgelopen zonsverduistering in de VS ook al weer geprofeteerd dat ‘de temperatuur in de VS zal gaan dalen’. Dit allemaal op basis van vermoedens, vermengd met Joël 2:31. Echter kunnen een zons- en maansverduistering zoals in Joël 2:31 beschreven staan onmogelijk tegelijk optreden volgens een natuurlijke reden. Het is uitgesloten dat de maan tussen de zon en de aarde staat (zonsverduistering) en dat de aarde zich tegelijk bevindt tussen de zon en de maan (maansverduistering). Dus dit verschijnsel zal een heel andere reden hebben, namelijk Gods oordeel over de aarde vanwege al het vergoten onschuldig bloed en de afgoderij van Babylon.

De betekenis van Openbaring 12

Wat betekent Openbaring 12 vers 1-6 dan wel?

Vs. 1 Johannes ziet dat er “een groot teken aan het firmament, (grieks ‘oeranos’ = hemel of firmament w.v.) verscheen: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.”

Vooraf mag duidelijk zijn: dit visioen in Openbaring 12 heeft niets te maken met een bijzondere stand van de sterren en planeten die op 23 september 2017 verwacht wordt en die door valse eindtijdprofeten misleidend uitgelegd wordt. Alsof er dan “een opname van de gemeente” kan worden verwacht. Hoe absurd deze uitleg is, kan met vers drie ook worden aangetoond. Want welke bijzondere stand van de sterren wordt dan toch wel ‘voorzegd’ met het andere teken aan het firmament, namelijk “een grote vuurrode draak met zeven koppen en tien horens, met op de kop zeven diademen.”? Krijgen we dat misschien in de nabije toekomst ook nog voorgespiegeld door deze op sensatie beluste broodprofeten? Dat lijkt ons niet aannemelijk. Johannes krijgt in dit visioen geen inzicht in en uitleg over de astronomie en de mythologie.

Het kan zijn dat God Johannes een visioen liet zien, dat verband hield met de sterrenkunde en de Griekse godenverhalen van die tijd. Met als reden dat dan de gelovigen met een heidense achtergrond des te beter zouden kunnen begrijpen dat de werkelijke overwinning over de duistere machten door de Messias is behaald. Maar God sluit met dit visioen zeker niet aan bij de door heidenen bedachte sterrenbeelden. Eén ding is zeker, Johannes krijgt hier met buitengewone beelden een zichtbare werkelijkheid getoond. Wat is de betekenis van wat hij te zien kreeg?

Openbaring 12 spreekt in beelden over de strijd tussen God en de duivel, de strijd tussen het volk van God, Israël, en haar Messias en de grote Tegenstander. Dit “grote teken” dat Johannes ziet, van een vrouw, zon, maan en getooid met een kroon van sterren, doet allereerst denken aan de droom van Jozef, waarin hijzelf het middelpunt was van de zon, maan en sterren, die voor hem bogen. In deze droom van Jozef was ook sprake van een totaal van twaalf sterren, inclusief Jozef. Deze droom bleek een profetie van wat later in Jozefs leven gebeuren zou, namelijk het knielen van de broers voor Jozef als machthebber in Egypteland.
Deze vrouw schitterend in heerlijkheid, rondom haar straalt licht als van de zon, moet wel voor het volk Israël staan. Israël is het volk dat boven alle volken is uitgekozen door God om de draagster te zijn van de beloften van God. Haar bestemming is om te regeren, om te heersen, blijkens die maan die als een voetenbank dient. Die twaalf sterren staan voor de twaalf stammen die in eenheid als een kroon, dat wil zeggen, als een eervolle versiering, haar is gegeven.

Vs. 2 Deze vrouw blijkt zwanger te zijn. Zij is bevrucht als het ware met de belofte van de Messias. De belofte van de verlossing van de duivel door middel van de Messias draagt Israël als volk eeuwenlang met zich mee: “Zij schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren.” Om de Messias voort te brengen heeft God het volk Israël, dat de Messias zou voortbrengen, veel lijden doen meemaken. Zo beschrijft Jesaja het ook in hoofdstuk 26:17: “Zoals een zwangere vrouw die op het punt staat te baren, ineenkrimpt en het uitschreeuwt in haar weeën, zo waren wij voor Uw aangezicht, HEERE.” Al de tijd dat het volk Israël draagster was van deze grote belofte heeft zij veel te verduren gehad. Vooral de laatste eeuwen voordat de Messias geboren werd, waren voor haar verschrikkelijke tijden. Terecht wordt getoond, dat zij in barensnood was en in pijn om te baren.

Vs. 3 De draak, de tegenstander van God, komt in vers drie tevoorschijn. De draak staat hier voor de duivel, die gebruik gemaakt heeft van de vijandelijke wereldmachten om de geboorte van de Messias proberen te voorkomen. Denk aan de farao van Egypte, die beval dat alle jongentjes aan de Nijlgod moesten worden opgeofferd.

Vs. 4 “Met zijn staart veegde hij het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde.”, staat in vers vier. Heel opmerkelijk dat we in Daniel 8 vers 10 ook al lezen hoe daar de kleine hoorn “van dat leger, namelijk van de sterren, er sommige op de aarde liet vallen en ze vertrapte.” In Daniel 8 is “degene die de sterren neerhaalt” , koning Antiochus van Syrië, die de Joodse godsdienst probeerde uit te roeien. De betekenis in dit vers is waarschijnlijk niet anders. De draak “die sterren van de hemel heeft geveegd” duidt dan ook op het ombrengen van burgers van het volk van God. Of ziet dit op “derde deel” dat volgens Zacharia 13 in het vuur gelouterd wordt?
Wat zeker duidelijk is, is dat het Kind waar hier sprake van is, de Messias is. Dat wordt vooral ook duidelijk uit de aanhaling van Psalm 2 in vers 5: “dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf.” De Messias zal uiteindelijk alle volken verpletteren die niet aan God gehoorzaam zijn, zoals dat ook in Openbaring 19:15 staat. Door vers vijf wordt ook duidelijk waarom die vijandschap van de duivel zo tegen de Messias gericht is; het rijk van de duivel en haar onderdanen zal door deze Messias worden vernietigd.

Vs. 5 “En haar Kind werd weggerukt naar God en naar Zijn troon.” Dit spreekt voor zich. De duivel heeft geprobeerd de Messias te verslinden, denk aan de kindermoord in Bethlehem. Maar zijn pogingen mislukken. De duivel moet aanzien dat de Messias in veiligheid wordt gebracht in de hemel. De bedoeling van dit visioen is blijkbaar niet om het werk van de Messias te belichten, maar alleen dat de duivel de Messias niet heeft kunnen verslinden. Dit visioen handelt dus over dingen die in de tijd dat Johannes dit visioen kreeg al waren gebeurd.

Vs. 6 Nu de Messias in veiligheid is, blijven de draak en de vrouw samen achter. Uit vrees voor de draak vlucht de vrouw naar de woestijn. Dat is voor haar een toevluchtsoord en daar wordt zij ook onderhouden. Dit onderhouden gebeurt gedurende 1260 dagen. Deze dagen staan voor de hele periode tussen de eerste keer dat de Messias op aarde aanwezig was tot aan de tweede keer dat Hij aanwezig zal zijn. Deze 1260 dagen, of drie en half jaar of 42 maanden in het boek Openbaring, zijn allemaal aanduidingen van de tijd van beproeving. Zo had Israël gedurende de woestijnperiode precies 42 pleisterplaatsen aangedaan. En zo beschrijft Mattheus dat de tijd tot aan de Messias drie keer een periode is van 14 geslachten, die bij elkaar opgeteld ook het getal 42 geeft. Uit Openbaring 11 blijkt ook dat de hele periode dat “de buitenste voorhof van de tempel aan de heidenen gegeven is en dat zij de heilige stad zullen vertrappen” 42 profetische maanden beslaat, d.w.z. zolang de beproeving duurt, de hele woestijnperiode. En niemand zou toch durven beweren dat aan de woestijnperiode van het volk van God al een definitief einde is gekomen.

Openbaring 12:7-16
Het overige dat beschreven staat in Openbaring 12 gaat over het uitwerpen van de draak met zijn engelen uit de hemel op de aarde. En hoe de draak daarom de vrouw gaat vervolgen die de Messias heeft voortgebracht. Ook daar staat de tijdsaanduiding bij van drie en half jaar, de tijd van beproeving, de hele woestijnperiode, de tijd van loutering.
De vrouw, die dus nog steeds staat voor Israël in haar geheel, inclusief de toegevoegde heidengelovigen, wordt door het watermonster achtervolgd. Maar de poging om haar ten onder te brengen mislukt, zoals het ook de Egyptenaren niet gelukt is, toen Israël Egypte ontvluchtte, zoals staat in Psalm 74:13 “U hebt de koppen van de zeemonsters in de wateren vermorzeld.” Alle grimmige aanvallen van de duivel op het Joodse volk en de ware gelovigen lopen steeds dood. De vrouw ontkomt, maar “de overigen van haar zaad” krijgen nog volop te maken met de boosheid van de draak. Zij zal proberen van binnenuit de gemeente te infiltreren en tot overtreedster te maken. Daarover lezen we meer in hoofdstuk 13.

Stichting Weg uit Babylon wil Jeruzalem in de harten van gelovigen op laten komen. 

4 Reactiesop"De 12 sterren uit Openbaring en 23 september"

 1. In Openbaring 1 vers 1 staat “Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden, en Hij heeft die door Zijn engel gezonden en aan Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven”. Dus alles wat er in Openbaring staat geschreven staat in de toekomst vanuit het gezichtspunt van Jeshua 2000 jaar geleden. In Openbaring 12 kan Hij dus niet het mannelijk kind zijn en de vrouw ook niet het volk dat 3500 jaar geleden uit Egypte vertrok.

 2. Niet eens met het stuk
  De joodse feesten laten ons duidelijk zien dat zij zaken vervullen.Jezus had de openbaring van de gemeente nog niet dat was zijn taak ook niet. Pas in openbaring legt Hij dat via Johannes uit.het feest waarvan “niemand het uur en de dag kent” is het bazuinenfeest Gewoon een titel ook wel het verborgen feest.Kortom Ik verwacht de opname eerlijk gezegd rond het bazuinenfeest en heb ik iets gemist in Gods wijze raadsbesluit dan verwachten we gewoon verder

 3. INderdaad, waken en toegewijd aan de HEER in gehoorzaamheid leven. Dat houdt ook in: Elkaar oproepen de boodschap van onze Heere en Heiland Jesjoea Masjiach serieus te nemen. Hij leert NIET dat we opgenomen worden voordat de oordelen losbarsten over Babylon. Hij geeft ons het niet het voorbeeld van Henoch, die werd passief ‘opgenomen’ voordat de zondvloed kwam.
  Het zal op een actieve daad van vluchten aankomen op Zijn tijd, dat leert Jesjoea ons met de voorbeelden van Noach en Lot.
  Lot werd ook ‘meegenomen’ d.w.z. letterlijk bij de hand genomen. Hij werd allesbehalve OPGENOMEN. Ook Noach niet, die moest de voorbereidingen die hij getroffen had ook praktisch uitvoeren, namelijk de Ark binnengaan.

 4. Alles wijst erop dat wij moeten waken en opletten en onze dienst aan de Heer serieus moeten nemen.
  We lopen naar het einde van deze bedeling toe, dat is wel zeker, maar het uur is door God bepaald.
  Wij moeten elkaar oproepen gereed te staan en ons in te zetten voor HEM.
  En waar mogelijk familie, vrienden en bekenden op te roepen tot ZIJN dienst.
  Wat er ook gebeurd……. ik mag mee en wanneer……daar verlang ik naar en wacht in blijdschap en dankbaarheid rustig af!!

Geef een reactie