Archeologie: Op zoek naar het oude Shilo (2)

In het eerste artikel over Silo, of Shiloh, keken we vooral naar de Bijbelse ge­beur­te­nis­sen die hebben plaats­ge­von­den in Silo, waar de Tent van Ontmoe­ting heeft gestaan. Wat weten archeo­logen ons over Silo te ver­tel­len?

Archeologische opgravingen hebben aangetoond, dat de plaats sinds de bronstijd, rond 1750 v. Chr, bewoond was, tot de achtste eeuw v. Chr. Er zijn restan­ten van de Kanaäni­tische en Israë­lische bewo­ning gevonden, even­als uit de Romeinse, Perzische en Arabische perioden.

Volgens historische bronnen leefde er in de periode voor de Makkabeese opstand een gemengde bevolking. Er is archeologisch bewijs, dat de nederzetting halverwege de tweede eeuw voor Christus is verwoest, mogelijk bij een verovering door de Hasmonese leiders.

In de Romeinse tijd, dat is de eerste tot en met de vierde eeuw, breidde Silo zich uit. In Silo zijn de overblijfselen van een kerk uit de Byzantijnse periode en een moskee uit de Arabische periode gevonden.

De eerste opgravingen in Tel Shilo werden van 1926 tot 1932 uitgevoerd door een expeditie van de Universiteit van Kopenhagen, die de vondsten meenam naar het Deense nationaal museum in Kopenhagen. De Denen vonden een Byzantijnse kerk uit de vijfde eeuw met een prachtige mozaiekvloer. Om dit mozaiek te beschermen bouwen zij de Byzantijnse kerk op primitieve wijze na.

Vele jaren later, in 1980, begon de bekende Israëlische archeoloog Finkelstein van de Bar-Ilan Universiteit met vier seizoenen van opgravingen. Hij vond munten, voorraadpotten en andere voorwerpen.
Op de plaats waar de tabernakel waarschijnlijk heeft gestaan voerden Ze’ev Yeivin and Rabbi Yoel Bin-Nun in 1981-1982 opgravingen uit, en vonden er keramische en Egyp­tische beeldjes. In de nabijgelegen moderne Joodse stad Silo, waar men grote waarde hecht aan de rijke Joodse geschie­de­nis van deze plaats, heeft men de synagoge gebouwd naar het voorbeeld van de taber­nakel.

Bij opgravingen, in 2010 uitgevoerd door het regionale bestuur, werd een deel van een 3700 jaar oude muur uit de Kanaänitische periode gevonden, een eerste bewijs van bewoning. Later werd de zuidwestelijke hoek van de muur gevonden die de stad Silo omringde. Hierdoor denken de archeologen te kunnen schatten waar de stadspoort was.
Er zijn overblijfselen van bouwwerken gevonden, die evenals de hier gebouwde stenen tabernakel dateren uit de tijd tussen Jozua en koning David. In een ervan werden aardewerk vaten en ovens aangetroffen. In de heuvels rondom Tel Shiloh zijn botten van geofferde dieren aangetroffen, die gedateerd werden in diezelfde periode waarin de tabernakel hier functioneerde foor de offerdienst.

Archeologisch park Ancient Shiloh
Bezoekers kunnen nu het archeologische park bezoe­ken, waar delen van de Kanaä­ni­tische muur te zien zijn, evenals opslag­plaat­sen en silo’s die tegen de muur aan gebouwd waren. Een deel van de vondsten is te bewon­de­ren in de HaRo’eh Obser­vation Tower. Deze is op de top van Tel Shiloh gebouwd, en biedt de bezoekers een inter­actief museum en een multi­media presen­tatie van de gebeur­te­nis­sen die zich hier hebben afgespeeld (wat ik u persoon­lijk kan aanbevelen).
In het park is ook een platform te zien, geflankeerd door twee rots­wanden. De afme­tingen en de oost-west oriën­tatie komen over­een met de beschrij­ving van de taber­nakel in Exodus 27. Ook zijn er cisterns te zien, in de grond uitge­hakte bassins voor het bewaren van regen­water.

Bronnen: Wikipedia, Archeological Park Ancient Shiloh, Alfred Muller, INN/Arutz Sheva.
Zie ook: Israël Idoed Reizen, Israel Today, TPS/WIN, IsraelCNN.

Wees de eerste die reageert op "Archeologie: Op zoek naar het oude Shilo (2)"

Geef een reactie