Een Chanoeka-boodschap voor de kerk in de eenentwintigste eeuw

Archeologe Jennifer Guetta-Peersmann.

In het verhaal van Chanoeka zit een diepe boodschap voor de kerk van vandaag, stelt archeoloog Jennifer Guetta-Peersmann.

Het verhaal van Chanoeka gaat over opstaan voor God, nee zeggen tegen assimilatie en de aanval inzetten in plaats van slechts in de verdediging staan tegen je vijand – om daarmee het koninkrijk terug te winnen. Zoals ook met veel Bijbelse feesten het geval is, zijn ook de lessen uit Chanoeka een schaduw van dingen die moeten komen en laten ze zien hoe de geestelijke wereld werkt. Leven in de Messias betekent dat al deze fysieke verhalen geestelijk worden. En inderdaad, de geschiedenis herhaalt zich, zowel in de fysieke wereld als in de geestelijke werkelijkheid.

Chanoeka vindt plaats tussen de “Testamenten” (de verbonden). Daniel profeteerde erover in het Oude Testament (Daniel 11:21) en de Messias, Jesjoea-Jezus, vierde het (John 10:22). Tijdens Chanoeka vieren we dat licht het wint van de duisternis, het Licht van de wereld, de her-inwijding van de Tempel, opstaan voor je geloof in moeilijke tijden, de strijd tegen assimilatie, we vieren Gods wonderbaarlijke macht en dat Zijn olie blijft stromen. Chanoeka is ook verbonden met de eindtijd, de kerk en de verdrukking en de antichrist.

Vervolging

Het verhaal gaat zo: in 165 voor Chr. leefde het Joodse volk in Israël in de verdediging en ze werden verschrikkelijk vervolgd. Antiochus Epifanus wilde dat iedereen assimileerde en de Griekse cultuur overnam. Hij dwong de mensen om de Griekse goden te aanbidden, anders werden ze vermoord. 40.000 Joden werden op afschuwelijke en wrede wijze vermoord, en nog eens 40.000 werden tot slavernij gedwongen. Epifanus wordt vaak vergeleken met de Antichrist. Degenen die tegen hem in opstand kwamen werden vermoord. Veel Joden assimileerden, in de hoop dat het kwaad vanzelf weer zou verdwijnen. Maar de assimilatie verergerde de zaken alleen maar. Epifanus veroverde de tempel en ontheiligde die.

Het tij keerde in 165 voor Chr. toen een kleine priesterfamilie “NEE” zei, “Wij gaan niet assimileren. Wij aanbidden alleen onze God”. Ze geloofden en zeiden in vertrouwen: “Onze God is machtiger!” Ze stonden op tegen het kwaad en begonnen de aanvallende positie in te nemen in plaats van slechts de verdedigende. Ze verzamelden de wapens die voorhanden waren en begonnen terug te vechten om het land weer te veroveren. In eerste instantie leden ze grote verliezen, maar langzamerhand gingen er mensen met hen mee doen. Hun wapens waren niet altijd fysiek, want ze hadden maar weinig wapens. Ze baden en vastten en riepen God aan. In plaats van in hun huizen af te wachten om zich te verdedigen tegen het Griekse leger, begonnen ze een offensief en vielen de vijand aan! En God was hen goedgezind en antwoordde hun gebeden. In 167 voor Chr. heroverden ze de Tempel en versloegen het Griekse leger. Toen ze de Tempel binnengingen, zagen ze dat die volledig ontheiligd was. Ze reinigden het gebouw en staken het licht van de Menora aan. Maar er was slechts olie voor 1 nacht. God vermeerderde de olie en het licht bleef 8 dagen branden.

bonus106b

Menorah gevonden in de ruinies van een synagoge uit de tijd van Jezus in Magdala, Israel.

In dit verhaal zien we de strategie van de vijand in de eindtijd… het begint met assimilatie. In de laatste tientallen jaren hebben veel mensen in de kerk zich aangepast, terwijl ze zeggen: ‘Het maakt niet uit. Het kwaad verdwijnt vanzelf wel. We hoeven niet op te komen voor de Bijbel, want anders stellen we onszelf buiten de maatschappij. We kunnen andere goden integreren in onze godsdienst. We willen slechts vrede, en daarom accepteren we alle ander goden.’

Het verhaal van Chanoeka laat zien dat het kwaad niet weggaat door te assimileren en het te tolereren. Vrede komt niet door andere goden toe te laten in je land. De vijand komt alleen maar om te stelen, te doden en te vernietigen. Assimilatie met andere godsdiensten en tolerantie van on-Bijbelse dingen hebben de kerk niet geholpen. In feite is er juist in de laatste jaren een gigantische afval gaande, en zijn de kerken kleiner geworden. Net zoals in het verhaal van Chanoeka, zal de vijand, op het moment dat de kerk kleiner wordt, komen en degenen die nog zijn overgebleven vervolgen en proberen om hun tempels (lichamen) te veroveren en te ontheiligen. Degenen die zijn overgebleven voelen zich van alle kanten aangevallen. En dat is precies wat er op dit moment in de kerk gebeurt. Overal waar ik kom, hoor ik mensen zeggen: ‘Ik word aangevallen; mijn gezondheid, mijn financiën, mijn vrienden.’

Chanoeka bevat inderdaad een grote les voor de hedendaagse kerk in de eindtijd. We weten dat we niet te strijden hebben tegen vlees en bloed, maar tegen een onzichtbare vijand van de duisternis, die heel echt is! De Heer heeft ons vele wapens gegeven, zowel voor de verdediging als voor de aanval, om het Koninkrijk te heroveren. Net zoals de Makkabeeën zullen we niet overwinnen zolang we thuis zitten en een defensieve houding hebben! De vijand zal ons blijven opzoeken, totdat we opstaan voor God en zeggen: “NEE! Ik zal God aanbidden en op pad gaan om de gevangenen te bevrijden.”

Wat Juda de Makkabeeër in de fysieke wereld deed, moet de kerk gaan doen in de geestelijke wereld: ga de aanval aan, in plaats van in de verdediging te blijven. Als je in de verdediging blijft leven, zal je voortdurend worden aangevallen. De duisternis zal je blijven aanvallen totdat je zwak bent en toegeeft aan hem. Om hem te verslaan moeten we in de aanval gaan.

4-635x357

Antieke wapens uit de tijd van Chanoeka. Beeld: Israëlische Antiquiteiten Autoriteit

Derek Prince schrijft over dit offensief: “Een Franse generaal zei eens: ‘In een oorlog, welk leger wint er dan? Het leger dat in de aanval gaat….’”. Vervolgens zegt hij: “Zolang Satan de kerk in de verdediging houdt, zal zijn koninkrijk nooit omver worden geworpen”. De kerk MOET het offensief aangaan …. “Jezus belooft ons dat als we Hem gehoorzamen als onze gezagvoerder en ons Hoofd, we in staat zullen zijn om uit te breken, satans bolwerken te bestormen, door de poorten te breken, zijn gevangenen te bevrijden en alles wat hij heeft gestolen terug te nemen” (Derek Prince, Spiritual Warfare, 2013, pg. 90, 92).

Het is tijd dat we de Tempel terugvorderen en de duivel terugslaan, in plaats van af te wachten tot hij ons aanvalt. Israël zou niet hebben gewonnen als Juda de Makkabeeër niet in opstand was gekomen tegen de Grieken. Neem je wapens op en val de vijand aan en bevrijd gevangenen! Herover de tempels, reinig ze en bid dat de Heer van genade onze olie weer zal aanvullen en vermenigvuldigen zodat er grote wonderen zullen gebeuren.

Hoe doe je dat, leven in de aanval? Hoe vallen we de vijand aan en doorbreken we zijn linies? We nemen de wapens op die God ons heeft gegeven en doen wat Jezus ons zei: ga heen en vertel de wereld wat Hij heeft gedaan! Genees de zieken, reinig de melaatsen, werp demonen uit (Matt. 10:8). Aanvalswapens zijn: Gebed— Lofprijs—Prediking– Getuigenis. Bid tegen de vijand, aanbidt en prijs jouw God, predik en vertel jouw verhaal, jouw woorden moeten uitgaan! In plaats van te vertellen wat de vijand heeft gedaan, moet je de grote daden van Jezus gaan verkondigen. Weet dat je een kind van God bent en wat God jou als erfenis heeft gegeven. Spreek de naam van Jezus hardop uit met eer, spreek over het bloed van Jezus en vertel je getuigenis, trek de wapenrusting aan (Efeziërs 6), bid en vast. Wees sterk in het geloof, gebruik Gods woord en proclameer dat hardop! Richt je gedachten alleen op Hem, en bevrijd de gevangenen.

Vertel de mensen om je heen wat Jezus voor jou heeft gedaan, en bid voor hen. Zegen hen door Gods licht over hen uit te spreken. Pas je niet langer aan, hou op met het voeren van theologische discussies en ga het gevecht aan in de geestelijke wereld voor jouw God.

Ik bid dat het verhaal van Chanoeka christenen zal inspireren om op te staan voor God, dat ze ophouden met zich aan te passen en niet langer in de verdediging leven maar in plaats daarvan gaan strijden tegen de vijand. Maar vergeet in dat alles niet dat de strijd van de Heer is, niet van jou; Hij zal jou de overwinning geven. Vertrouw Hem volledig. Vraag God om jouw tempel te vullen met zijn olie: de Heilige Geest, en laat jouw licht schijnen voor de mensen. Vergeet nooit dat het tenslotte Gods wonderen waren die het volk Israël redden, ook tijdens Chanoeka. God gaf het wonder van overwinning en zij hielden stand. En daarna bevestigde Hij dat met een ander wonder in de Tempel.

De echte bevrijding kwam nadat de mensen gingen leven in het offensief en hun geloof gingen gebruiken en gingen vertrouwen op Gods bevrijdende kracht.

chanuka oil lamps 2

“Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus.” 1 Cor. 15:57

Jennifer Guetta-Peersmann werkte jarenlang als archeoloog in Megiddo, Israël. 

Wees de eerste die reageert op "Een Chanoeka-boodschap voor de kerk in de eenentwintigste eeuw"

Geef een reactie