Grote Verzoendag: Horen christenen wel te vasten?

Het land Israël, het Joodse volk in de diaspora en ook sommige christenen maken zich op voor de Grote Verzoendag. De vastendag geldt, samen met de wekelijkse sjabbat, als de heiligste dag in de Bijbelse jaarcyclus. Maar, is vasten nog nodig na het verlossende werk van Jezus? 

Het zesde Feest van de HEER is Jom Kippoer, de Grote Verzoendag, en valt op de tiende dag van de najaarsmaand Tisjri, negen dagen ná de Bazuinendag en vijf dagen vóór het Loofhuttenfeest.

Maar, christenen zijn toch vrij in Christus? Vasten is iets ascetisch, iets van het Oude Verbond. Joden en moslims vasten, maar horen christenen nog wel te vasten?

Ja! Christenen horen zeer zeker te vasten, al was het minstens één keer per jaar op de Grote Verzoendag! Paulus roept ons op hem te volgen, zoals hij Christus volgt, en die vastte ook. Zeer zeker op de Verzoendagen van zijn volwassen leven. Paulus en Lukas, de schrijvers van de boeken Lukas & Handelingen, zullen zelf ook gevast hebben op de Grote Verzoendag. Paulus hield zich aan Gods Geboden, en Lukas vermeldt dat de vaart reeds bedenkelijk was … daar de Vasten (=Grote Verzoendag) reeds voorbij waren (Handelingen 27:9).

De Bergrede begint als een privé-instructie aan de discipelen: Toen Hij nu de scharen zag, ging Hij de berg op en nadat Hij Zich had nedergezet, kwamen zijn discipelen tot Hem (Mt 5:1). Maar tijdens die uitleg groeide de groep aan en werd tot een schare tegen het einde van zijn rede: En het geschiedde, toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat de scharen versteld stonden over zijn leer (Mt 7:28).

In die instructie aan zijn leerlingen, de Bergrede, die later een zeer belangrijke leidraad in de levens van vele christenen zou worden, onderwijst Jezus de discipelen onder meer de drie WANNEERs van Mattheüs 6! Niet de drie INDIENs of de drie ALSes, maar de drie WANNEERs!

Het eerste WANNEER gaat over aalmoezen geven: Wanneer gij dan aalmoezen geeft, laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de huichelaars doen … (Mt 6:2).  Het tweede WANNEER gaat over bidden: En wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de huichelaars, want zij staan gaarne … op de hoeken … te bidden, om zich aan de mensen te vertonen (Mt 6:5).  Jezus wist dus dat zijn volgelingen aalmoezen zouden geven en dat zij zouden bidden en zegt dus niet, INDIEN, gij bidt, maar, WANNEER gij bidt, WANNEER gij aalmoezen geeft. En dan volgen zijn instructies.

Zo is het ook met de derde grote WANNEER: En wanneer gij vast, toont dan niet, zoals de huichelaars, een somber gelaat; want zij maken hun aangezicht ontoonbaar, om zich aan de mensen te vertonen, wanneer zij vasten. Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. Maar gij, zalf uw hoofd, als gij vast, en was uw gelaat, om u niet bij uw vasten aan de mensen te vertonen, maar aan uw Vader, die in het verborgene is; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden (Mt 6:16-17).

Vasten is sinds de Reformatie vaak als iets ascetisch, iets katholieks, afgedaan. Maar vasten is niet iets specifieks van katholieken, joden of moslims! Jezus geeft aan dat zijn volgelingen zouden vasten en zegt dan ook: WANNEER gij vast! Maar Hij geeft wel specifieke instructies, die toen al botsten met bestaande praktijken en dat in feite nog steeds doen. Het is slechts een detail, maar op de Grote Verzoendag kleed ik mij liever feestelijk, om mijn vasten niet te tonen aan de mensen, zoals de Here Jezus zei.

Jezus gaf duidelijk aan dat de discipelen, en zijn volgelingen, en zijn gemeente dus, zouden vasten, tussen Zijn Hemelvaart & Wederkomst: Toen kwamen de discipelen van Johannes tot Hem en vroegen: Waarom vasten wij en de Farizeeën wel, maar uw discipelen niet? Jezus zei tot hen: Kunnen soms bruiloftsgasten treuren, zolang de Bruidegom bij hen is ? Er zullen echter dagen komen, dat de Bruidegom van hen weggenomen is, en dan zullen zij vasten (Mt 9:14-15).

Jezus zei over demonen: Maar dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten (Mt 17:21). Is er een betere dag in het jaar, om te vasten, dan de Verzoendag, om onze gebeden kracht bij te zetten en God te smeken de Here Jezus terug te sturen èn Satan te verbannen? Sjalom.

Luister hier een preek in de Messiaanse Gemeente Gouda van Bert Otten over Jom Kippoer. 

Meld u aan voor een gratis abonnement op Waarheid & Vrede en vermeld ook uw adres, postcode en woonplaats

 

5 Reactiesop"Grote Verzoendag: Horen christenen wel te vasten?"

 1. Marco Van Putten | 14/09/2021 om 10:05 | Beantwoorden

  Beste Jan, Jom Kippoer staat voor het collectieve herstel van de Verbondsnavolging voor Gods volk. In zekere zin kan dit in verband worden gebracht met het eindoordeel, maar dan vooruitgeschoven naar het heden. Dit vertegenwoordigt dus ontzag voor God. In Numeri 29 staat dan ook dat de gelovigen worden geacht zich te verootmoedigen (zelfverdrukking). In Leviticus 23 wordt dit zelfs 2* herhaald. De voor de handliggende manier van zelfverdrukking is vasten en aanhoudend gebed, lichte studie, korte slaap en overdenking van de huidige staat van diens doopbelijdenis (hoever zijn we gevorderd in het afsterven voor God). In Leviticus 16 staat dat zonden beleden moeten worden. Vandaar dat deze dag ook vrijgezet moet worden (een volledige Jom Sjabbaton). Er is geen ruimte voor andere dingen.

  De meeste christenen denken dat Jom Kippoer vervuld is door de kruisdood, maar dat is een ernstige vergissing. Dat was namelijk een individueel offer om de oude Adam te vrijwaren. Vandaag is de Here Jezus kohen gadol (Isra’Elitisch Hogepriester) in de Tempel van God in de hemel. Daar verricht Hij jaarlijks het Jom Kippoer ritueel in de niet-fysieke setting, maar Hij doet dat voor het collectief van de gelovigen op aarde. Van hen wordt die dag dus zelfverdrukking verwacht van zonsondergang tot zonsondergang van de opvolgende dag. Toegegeven, het is geen ideale vorm van Jom Kippoer, zolang er geen Bejt HamMiqdosj (Tempel) op aarde bestaat. Vandaar dat deze dag ook in het teken staat van de hoop op de spoedige herbouw ervan na de komst van de Messias.

 2. Waar staat in de Tora dat men op Jom kippur moet vasten?

 3. Waar staat in de Tora dat men op Kom kippur moet vasten?

 4. Van Bert Otten kun je wat leren. Maar het wassen/zalven bij het vasten – dat Jesjoea aanstipt – hoort mijn inziens alleen bij het reguliere vasten, niet op Jom Kipoer. Want dan is toch al bekend dat men vast en dient men geen zorgen aan het vlees te wijden.

  Ja, dan past het om een douchebeurt over te slaan, al zijn frisse tanden in de dienst wel weer welkom..

 5. Vasten is idd een onderdeel van een gelovig leven. Yeshua en Zijn discipelen deden dit en ja als wij bij Yeshua willen horen en doen wat Hij heeft gedaan, dan is vasten daar zeker een onderdeel van.
  Op Yom kipur vast ik zelf ook, maar moet wel zeggen dat ik dat niet doe omdat het in de Tora zou staan.

  Het woord vertaald als vasten, wat werkelijk in de Tora staat is anah, het woord voor vasten is echter tzoma.
  Anah in combinatie met totale Shabbatrust staat 4X achter elkaar in Lev.23. Nu is shabbat altijd een discussie en hier ligt denk ik het zwaartepunt. Elke tegenstand en of weerstand tegen Gods instellingen zijn een aanval op Zijn hoedaigheid als Heilig, volkomen, onveranderlijk, almachtig en enige Godheid. En Hij is nog veel en veel groter en meer dan dat. Dat besef dat die God over ons waakt en ons het Leven wilt geven, waarin wij volkomen tot ons doel komen oftewel geheel shalom zijn.

  Nu kan vasten bij zo’n besef heel goed mee helpen maar is niet het doel.
  Het doel is om je zo weg te cijferen, beseffen dat wij zondaars zijn en Zijn verzoening nodig hebben. Om te sterven aan je eigen ik, en dankbaar Zijn offer aanvaard. Ja Hij is gestorven en opgestaan en Yom kipur is een herinnering van dat Offer die de Israelieten duizenden jaren hebben gevierd en nog viert. Net als alle andere door JHWH ingestelde feesten van Lev.23 zijn het schaduwen van wat Yeshua heeft gedaan en nog gaat doen. Willen wij Hem voor Zijn daden eren en herinneren of niet? Hem zij alle eer.

  Shalom

Geef een reactie