De immense bloedschuld van de kerk (deel 1)

Helaas is antisemitisme iets waar het christendom mee groot is geworden.

Het is er bij christenen haast met de paplepel ingegoten. De kerk droeg eeuwenlang anti-joodse ideeën uit en het resultaat is in de eenentwintigste eeuw nog duidelijk merkbaar. De kerk in plaats van Israël.

Nog steeds voelt een aanzienlijk deel van de christenen zich niet of amper verbonden met het Joodse volk. En dat is begrijpelijk als we in gaan zien hoe de kerk zich door alle eeuwen heen heeft gedragen tegenover Gods volk. Gods eerstgeboren zoon!

Niet alleen ongelovigen, maar ook wij christenen zijn ‘heidenen’. Lees de bijbel en het gaat altijd over Jood of heiden en niet over de kerk of heiden.

Natuurlijk hebben de Joden Jezus laten kruisigen. Natuurlijk is het Joodse volk ontrouw geweest tegenover God, natuurlijk hebben ze fouten gemaakt. Maar zijn wij ook maar een haartje beter?

Romeinen 11:11 Ik zeg dan: Zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Volstrekt niet! Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken.

De Joden zijn gestruikeld zodat wij, gelovigen uit de heidenen, überhaupt de mogelijkheid hebben om zalig te worden. Een beetje bescheidenheid richting het Joodse volk is dus wel op zijn plaats. Als gevolg van onze zaligheid hebben we de bijbelse opdracht om de Joden jaloers te maken. Niets is minder waar gebleken, we hebben jammerlijk gefaald. Helaas!

Romeinen 11:18 beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt: U draagt de wortel niet, maar de wortel u.

Wees niet arrogant tegenover de natuurlijke takken, Israël. Zo simpel als de opdracht is, zo moeilijk is de uitvoering gebleken. De eerste gemeenten in de Bijbel bestonden grotendeels, zo niet helemaal, uit Joden. Dit veranderde al snel.

Kerkvaders

De uitspraken van de grondleggers van kerk en christendom sluiten op zijn zachtst gezegd niet echt aan bij Romeinen 11…

Ignatius van Antiochië (100 na Christus), zei:

¨Iedereen die op wat voor manier dan ook het Pesach/Paasfeest samen met de Joden viert wordt medeplichtig met hen die de Heer hebben gedood¨

Rond 140 na Christus verklaarde Justinus de Martelaar:

“De Geschriften zijn niet van jullie (Joden) maar van ons (heidenen).”

En in Rome predikte hij:

¨Joodse gebruiken zijn een straf van God naar aanleiding van hun aanbidding van het gouden kalf¨.

Origenes (250 na Christus), een uitspraak van deze kerkvader:

¨De loop van de geschiedenis zal uitwijzen dat de Joden door God zijn verworpen en dat de kerk de plaats van Israël heeft ingenomen¨

Paul Sylvester (Paus van 314-335 na Christus) verklaarde de sabbat tot een dag van ‘afschuw voor de Joden’. Christenen behoorden de sabbat volgens hem niet te houden

Johannes Chrysostomos stond bekend als zachtmoedig. Blijkbaar gold dat niet wanneer hij over de Joden sprak, enkele citaten:

¨Joden zijn erger dan wilde beesten en lager dan de verachtelijkste dieren¨

¨Ik haat de Joden, ik haat de synagoge¨

¨De synagoge is erger dan een boordeel, een demonentempel vol afgoderij¨

¨Het is de plicht van alle christenen om Joden te haten¨

¨Joden zijn geschikt voor de slacht¨

¨Ik haat de Joden, Gods vergeving is niet voor hen¨ [1]

Augustinus van Hippo (Bisschop en kerkvader, 354-430 na Christus), deed uitspraken als:

¨De Joden zijn moedwillig blind voor de Heilige Schrift¨

¨De Jood zal voor eeuwig de schuld dragen van de dood van Jezus¨[2]

Petrus de Eerbiedwaardige (1094 na Christus) werd gezien als een voorbeeld voor de christelijke naastenliefde, maar de Jood was geen naaste van hem:

¨Ik twijfel er aan of een Jood menselijk is¨

¨Een Jood is een monsterachtig dier¨[3]

De bekende Maarten Luther (1483 -1546 na Christus) heeft gestreden tegen Rome. Dat valt hem te prijzen. Zeer zeker heb ik bewondering voor Luther, voor de goede strijd die hij gestreden heeft. Echter ligt er een grote smet op de Reformatie. Toen pogingen van Luther om de Joden te bekeren mislukten, draaide zijn houding om als een blad aan een (olijf)boom.

Vlak voor zijn dood schreef Luther een boekje: De Joden en hun leugens. Adolf Hitler schreef in 1941 een boek en citeerde grote delen uit het boek van Luther. Hij hoefde er alleen maar op voort te borduren. Het antisemitische fundament was al gelegd door de kerkvaders. Wat citaten van Luther uit zijn boek:

¨Joden zijn: Gods- en profetenmoordenaars, bloedhonden, duivelskinderen, leugenaars, adderengebroed, volksverleiders, woekeraars, wurgers, rondlummelende schooiers¨

¨Joods eigenschappen zijn: blindheid, vervloekt, boosaardig, wraakzuchtig, gierig, begerig, lasterlijk, afgunstig, hoogmoedig, bezeten¨[4]

Luther schreef ook:

¨Ten eerste moeten hun synagogen verbrand worden […..]¨

¨[….] Als mijn advies u niet past zoek dan een beter advies zodat u en ik verlosten van deze ondraaglijke duivelse last: De Joden¨[5]

Hitler noemde Luther in zijn boek Mein Kampf  ‘eervol’ één van de grootste Duitsers uit de geschiedenis.

In de eenentwintigste eeuw zijn we bovenstaande blijkbaar alweer vergeten. We hebben als kerk het lef gehad om 2017 doodleuk het ‘Lutherjaar’ te noemen. We doen alsof er niets gebeurd is…

Bronnen:

[1] Malcom Hay, the roots of Christian Anti-semitism uit Terug van weggeweest, Bart Repko, pag. 120

[2] http://stanvanhoucke.blogspot.nl/2009/09/christelijke-antisemieten.html uit Terug van weggeweest, Bart Repko, pag 120

[3] Malcom Hay, the roots of Christian Anti-semitism pag 56,57 uit Terug van weggeweest, Bart Repko, pag 121
[4] René Süss, Luthers Theologisch testament uit Terug van weggeweest, Bart Repko, pag 121

[5] Michael Brown, bloed aan onze handen, pag 32. uit Terug van weggeweest, Bart Repko, pag 121

 

Wees de eerste die reageert op "De immense bloedschuld van de kerk (deel 1)"

Geef een reactie