Israëlvisie Paulus onder de loep

De gangbare gedachte is dat Israël volledig hersteld zal worden in de eindtijd. Maar sommigen denken van niet. Bram Maljaars gaat daar in ‘Heel Israël zal behouden worden’ uitgebreid op in en specifiek op Romeinen 11 en een Efraïmgedachte. Hoe deed hij dat?

De Romeinenbrief besteed veel aandacht aan Israël en diens verhouding tot de geloofsgemeenschap. Daarom wordt die brief vaak gebruikt als onderbouwing van Israëlvisies. Maar dan zouden wel de manuscripten, de grondtekst en de verschillen in interpretatie en vertaling onderzocht moeten worden. Dat is wat Maljaars ook doet in zijn boek.

Hij kijkt vooral naar 11:26 waar de meeste vertalingen bekende woorden gebruiken over het toekomstige behoud van heel Israël. Maar wat wordt daar eigenlijk mee bedoeld? Maljaars stelt ernstige vragen bij de hedendaagse uitleg en valt terug op de klassieke uitleg.

Boekanalyse
Maljaars (1944) studeerde Nederlandse taal en letterkunde (universiteit Utrecht). Zijn boek zou leiden tot een nieuwe fase in de Israëldiscussie. Na een Voorwoord behandelt hij in negen hoofdstukken dit onderwerp. De meeste aandacht gaat naar zijn nieuwe visie op Romeinen 11, waarom hij tegen de hedendaagse uitleg is en de betekenis van Romeinen 11:11-15.

Hij sluit zijn boek af met een samenvatting en conclusie. Voetnoten geven diepte informatie. Daarna volgt een bijlage met 13 contradicties in de gangbare exegese en een summary (Engelstalige samenvatting). Bijbelcitaten komen uit de (H)SV en de NBV. Het boek sluit af met een lijst geraadpleegde literatuur en een zakenregister.

Geestelijk Israël
Maljaars is erg geïnteresseerd in de leer over de Eindtijd (Eschatologie) en in dit boek behandelt hij kort de belangrijkste Israëlvisies. Zijn kernpunt: het fysieke Israël is vervangen door een geestelijk Israël (de kerk). Interessant is dat dit geestelijke Israël, waarvan Abraham de vader zou zijn, bestaat uit Juda (Joodse christenen) en Efraïm (heiden christenen, het Lichaam van de Here Jezus).

Evaluatie
Dit is een grondige Bijbelstudie dat toch goed leesbaar is, maar soms wat ingewikkeld. Dat Maljaars geen Theoloog is, maar taalkundige blijkt uit zijn grondige werkwijze waar menig Theoloog van zou kunnen leren. Het is te vergelijken met detectivewerk.

Toch missen zijn conclusies Theologische vakmanschap dat nooit alleen uitgaat van feiten of logica van woorden van Paulus, maar van het geheel van de Bijbel en het begrijpen van de godsdienst en Gods Karakter. Daaruit blijkt dat Gods trouw aan het fysieke Israël zeker en vast is en dat Zijn heilsplan gericht is op het herstel van Israël in de eindtijd.

Maljaars verwart etniciteit met godsdienst, maar hij heeft gelijk dat schijnbaar slechts een rest van Israël (en van de natiën) behouden zal worden. De ‘kerk’ moet dan echter wel wijken. De klassieke Vervangingstheorie is dus een vergissing, maar ook een dwaling door hoogmoed. Jammer is dat Maljaars citaten in vreemde talen onvertaald laat. Dit boek wordt aangeraden voor de geïnteresseerden.


Maljaars, B., Heel Israël zal behouden worden. Een kritisch onderzoek van de gangbare exegese van Romeinen 11, speciaal vers 26. 2015, Aspekt, Soesterberg, 299 pagina’s, € 19,95, ISBN: 9789461536167.

Wees de eerste die reageert op "Israëlvisie Paulus onder de loep"

Geef een reactie