Shabbatslezingen: Geef gehoor aan Gods aanwijzingen

Tijdens de woestijnreis moest het volk Israël letten op de Tabernakel: verhief de wolkkolom zich, dan reisden zij verder. Koning Saul lette niet op de aanwijzingen van God, was ongehoorzaam en werd verworpen. En hoe zit het met ons, volgen wij de Heer alleen met onze mond, of ook met onze daden?

De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Beha’alotecha (Wanneer u opstelt) zijn:
✡ Torahlezing: Numeri 8 – 12,
✡ Profetenlezing: Zacharia 2:10 – 4:7,
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: Openbaring 11:1-19.

In verband met het thema wijken we daarvan af.

Een gedeelte uit de Torahlezing
Op de dag dat de tabernakel werd opgebouwd, bedekte de wolk de tabernakel, de tent van de getuigenis; en ’s avonds was hij op de tabernakel als een verschijning van vuur, tot de volgende morgen. Zo was het voort­durend: de wolk bedekte hem en ’s nachts was hij als een verschijning van vuur.
Maar als de wolk opgeheven werd van boven de tent, braken de Israëlieten daarna op; en op de plaats waar de wolk bleef rusten, daar sloegen de Israëlieten hun kamp op. Op het bevel van de HEERE braken de Israëlieten op, en op het bevel van de HEERE sloegen zij hun kamp op. Alle dagen waarop de wolk op de tabernakel bleef rusten, bleven zij in hun kamp.
Als de wolk vele dagen boven de tabernakel bleef staan, namen de Israëlieten de voorschriften van de HEERE in acht en braken zij niet op. Als het gebeurde dat de wolk maar weinig dagen op de tabernakel was, bleven zij op het bevel van de HEERE in hun kamp, en op het bevel van de HEERE braken zij op.
En als het gebeurde dat de wolk er vanaf de avond tot de volgende morgen was, wanneer de wolk ’s morgens opgeheven werd, dan braken zij op; overdag of ’s nachts, als de wolk opgeheven werd, braken zij op. Of als de wolk twee dagen of een maand, of vele dagen lang op de tabernakel bleef rusten, bleven de Israëlieten in hun kamp en braken zij niet op; maar als hij opge­he­ven werd, braken zij op. Op het bevel van de HEERE sloegen zij hun kamp op en op het bevel van de HEERE braken zij op. Zij namen de voorschriften van de HEERE in acht, op het bevel van de HEERE, door de dienst van Mozes.

Numeri 9:15-23 (HSV).

Het was duidelijk wie de leiding had gedurende de tocht van het volk Israël door de wildernis: de Heer zelf. Met de wolkkolom, de shechinah, het teken van zijn aan­wezig­heid, gaf Hij aan of het volk op zijn plaats moest blijven, of verder moest reizen. Diezelfde wolk­kolom van Gods aan­wezig­heid zagen we ook bij de berg in de woestijn Sinaï, waar Mozes met God sprak, bij de inwijding van de Tempel van Salomo, en bij Jezus hemelvaart naar zijn Vader. God hulde zich in een wolk, want geen mens kan God zien.
En het volk gehoorzaamde: ‘Op het bevel van de HEERE sloegen zij hun kamp op en op het bevel van de HEERE braken zij op. Zij namen de voorschriften van de HEERE in acht’.

Een gedeelte uit de Profetenlezing
En Saul wachtte zeven dagen, tot het tijdstip dat Samuel bepaald had. Toen Samuel echter niet naar Gilgal kwam, begon het volk zich te verspreiden, bij hem vandaan. Toen zei Saul: Breng een brand­offer bij mij, en dank­offers; en hij offerde het brandoffer.
En het gebeurde, toen hij gereed was met het brengen van het brandoffer, dat, zie, Samuel kwam. Saul ging het kamp uit hem tege­moet om hem te zegenen. En Samuel zei: Wat hebt u gedaan? Toen zei Saul: Omdat ik zag dat het volk zich begon te verspreiden, bij mij vandaan, en omdat ú niet op de vastgestelde tijd kwam, en de Filistijnen in Michmas verzameld zijn, zei ik bij mijzelf: Nu zullen de Filistijnen op mij afkomen in Gilgal, en ik heb niet getracht het aangezicht van de HEERE gunstig te stemmen. Daarom heb ik mijzelf gedwongen om het brandoffer te brengen.
Maar Samuel zei tegen Saul: U hebt dwaas gehandeld. U hebt het gebod van de HEERE, uw God, dat Hij u geboden heeft, niet in acht genomen. Anders zou de HEERE uw koningschap over Israël voor eeuwig bevestigd hebben, maar nu zal uw koning­schap geen stand houden. De HEERE heeft een man naar Zijn hart voor Zich uitgezocht, en de HEERE heeft hem de opdracht gegeven een vorst te zijn over Zijn volk, omdat u niet in acht genomen hebt wat de HEERE u geboden had.

1 Samuël 13:8-14 (HSV).

Wie niet gehoorzaam was aan de bevelen van God, was koning Saul. Vanuit ongeloof en ongeduld, en angst voor de Filistijnen, bracht hij zelf een offer aan God voor hij de strijd aanving. Een offer dat alleen de profeet Samuël mocht brengen. De strijd tegen de Filistijnen werd gewonnen, maar niet dank zij Saul, maar dank zij zijn zoon Jonathan.
Koning Saul kreeg daarna een tweede kans om God te gehoorzamen: hij moest het volk Amalek, dat Israëls achterhoede had aangevallen tijdens de woestijnreis, met de ban slaan, uitroeien dus. Maar ook hierin faalde hij: hij liet toe dat het beste vee werd gespaard, en de koning liet hij in leven (1 Sam. 15). Toen kon God niets meer met hem beginnen, en het koningschap werd van Saul ‘afgescheurd’.

Een gedeelte uit het Nieuwe Testament
Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels? Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen.

Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnen­gaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!
Matteüs 7:15-23 (HSV)

In deze gelijkenis wijst Jezus er op, naar iemands daden te kijken, en niet op iemands mooie woorden af te gaan. Regelmatig worden we in het nieuws verrast door verhalen over christelijke leiders, die goed kunnen preken en organiseren, maar bezwijken door een wereldse verleiding. Wie staat, zie toe dat hij niet valle.

Wees de eerste die reageert op "Shabbatslezingen: Geef gehoor aan Gods aanwijzingen"

Geef een reactie