Komt Israël nog in de verdrukking?

Veel christenen denken dat het volk Israël vóór de wederkomst van de HEERE Jezus nog in de grote verdrukking komt. Sommigen denken dat dit na de opname gebeurt, anderen denken dat dit voor de opname gaat gebeuren. Maar waar komt deze gedachte vandaan?

In 1585 bedacht de Jezuïet Francisco De Ribera de zogenaamde Futuristische Interpretatie van de Bijbel. Dat wil zeggen dat de komst van de antichrist naar de toekomst, vlak voor de wederkomst van Jezus, verplaatst wordt. Het futurisme – denk maar aan het woordje future – wordt ook wel de bedelingenleer genoemd: de tijd wordt in periodes ingedeeld.

Het futurisme leert dat pas bij ‘de laatste bedeling’ de antichrist komt en dat hij de tempel in Jeruzalem gaat herbouwen. Hij zal het christendom afschaffen, de Joden zullen hem aannemen als hun leider, hij zal zich voordoen als God en in 3,5 jaar de wereld veroveren. In 1812 gaf Emanuel Lacunza, ook een Jezuïet, dit verhaal nog wat meer kleur door er aan toe te voegen dat de Messias twee keer terug zou komen. Eén keer om in het geheim de kerk op te nemen in de hemel (‘de opname’) en 3,5 jaar later om de wereld te oordelen. Hij schreef het boek ‘De Komst van de Messias in Glorie en Majesteit’ onder de naam Ben Ezra, een zogenaamde bekeerde Jood. Onder deze verzonnen naam zou het makkelijker zijn om de protestanten te misleiden.

Vrije interpretatie

In de jaren 1826 – 1830 begon een groep van protestante predikanten de ideeën van Ribera en Lacunza te onderzoeken. Eén van hen was Darby, één van de oprichters van de Vergadering der Gelovigen. Hij vond zowel het futurisme als de geheime opname erg interessant. Omdat het niet helemaal klopte met de Bijbel werden sommige teksten wat anders uitgelegd door er een gat van een paar duizend jaar tussen te plaatsen. Denk bijvoorbeeld aan de 70 jaarweken van Daniël, waar de laatste jaarweek zo’n 2000 jaar wordt verplaatst. De Bijbel geeft echter nergens aanleiding om een gat van 2000 jaar tussen die jaarweken te plaatsen.

Het belangrijkste punt van de bedelingenleer is dat er een sterke scheiding bestaat tussen Israël en de kerk. Bij deze bewering moet iedere Bijbelgetrouwe gelovige zijn twijfels hebben. Want wat zegt de Bijbel: “Als nu enige van die takken afgerukt zijn, en u, die een wilde olijfboom bent, tussen hen bent geënt en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid  van de olijfboom, beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt: U draagt de wortel niet, maar de wortel u.” Deze tekst laat zien dat de gelovigen bij Gods volk worden gevoegd. Ook volgens Efeze 2 en 3 zijn de gelovigen uit de heidenen door het Bloed van Christus bij Israël gekomen en medeburgers en huisgenoten van de heiligen geworden. De tussenmuur is weg. Dat is heel wat anders dan een sterke scheiding!

Paus

Tot begin 1900 geloofden maar weinig protestanten in de bedelingenleer. Want het was voor de meesten overduidelijk dat de paus de antichrist was (is). De Roomse kerk had trouwens het volk honderden jaren verboden de Bijbel te lezen. Zouden protestanten nu dan opeens de Bijbeluitleg van Rome gaan volgen? Zeker niet.

Totdat in 1909 de leer, oorspronkelijk afkomstig van de Jezuïeten, samengevat en aangepast door Darby, in de Scofield studiebijbel terechtkwam. Veel predikanten en voorgangers verkondigen sinds die tijd de bedelingenleer van Darby en er zijn zelfs films over gemaakt.

Antichrist

Maar we hoeven echt niet meer op de komst van de antichrist te wachten, hij is er al ruim 1600 jaar. (Zie de brochure ‘kenmerken van de antichrist’). Daniël 7 laat namelijk duidelijk zien dat hij direct uit het Romeinse Rijk voort zou komen. En Paulus zegt over deze mens der wetteloosheid dat hij al in het geheim ‘werkzaam is’ in zijn tijd. De meeste christenen vinden het maar bijzonder dat de HEERE Jezus niet herkend is door het (hele) Joodse volk bij Zijn eerste komst. Maar nog vreemder is het dat het overgrote deel van de protestanten circa 500 jaar geleden zeker wist dat de roomse paus de antichrist was, terwijl de meeste protestanten hem nu niet meer herkennen, vanwege het zand wat hij hen zelf in de ogen heeft gestrooid.

Grote verdrukking

Als we in de Bijbel schrift met schrift vergelijken als het over de grote verdrukking gaat, kunnen we die ook eenvoudig in de juiste tijd plaatsten. Mattheus 24:15 en 21 zegt dat de grote verdrukking begint met de verwoesting van Jeruzalem en dat die duurt tot vlak voor de komst van de Zoon des mensen: Vers 15: “Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is door  de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten! – 16 laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen” en vers 21: “Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal.”

In het jaar 70 is Jeruzalem door de Romeinen verwoest en kwam deze gruwel van verwoesting, het Romeinse vaandel, in de tempel te staan. (Dat dit Bijbelgedeelte echt over het jaar ’70 moet gaan, wordt duidelijk als u Lukas 21:20-24 ernaast houdt). Een deel van de inwoners sloeg acht op de woorden van de HEERE Jezus en zijn gevlucht naar de bergen (naar Pella).

Van toen af is het Joodse volk verdrukt op een gruwelijke manier die zijn weerga niet kent, in vrijwel alle landen van Europa. Dit zou voortduren tot vlak voor de wederkomst. Want vers 26 zegt dat spoedig daarna de Zoon des mensen zal verschijnen. Aangezien Israël nu weer bestaat als natie en als toevluchtsoord voor het Joodse volk en spoedig ook voor de andere 10 stammen van Israël (samen met de gelovigen uit de heidenen), mogen we concluderen dat de grote verdrukking voorbij is en dat de komst van de HEERE Jezus aanstaande is, HalleluJah!

Lukas 21 legt het nog specifieker uit. Vers 22-24: “Want dit zijn dagen van wraak, opdat al wat geschreven staat, vervuld wordt. Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen, want er zal grote nood zijn in het land en toorn over dit volk. En zij zullen vallen door de scherpte van het zwaard en in gevangenschap weggevoerd worden onder alle heidenen. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn.” De grote verdrukking begon in het jaar 70 met de verwoesting van Jeruzalem en duurde totdat de heidenen hun zeggenschap over Jeruzalem kwijt zouden raken. Dat is in 1948 gebeurd. De HEERE Jezus zegt dat  de grote verdrukking specifiek zou komen over ‘dit volk’. Dat is het Joodse volk, en die verdrukking betekende in de praktijk de dood en verstrooiing. Wat allemaal gekomen is over het Joodse volk in een periode van bijna 1900 jaar. Voor velen is de geschiedenis van het Joodse volk in deze lange donkere tijd helaas nog té onbekend.

Vervolging

Dat niet alleen het Joodse volk door een grote verdrukking is gegaan, maar dat de antichrist het ook gemunt had op de gelovigen in Jezus Christus, kunnen we lezen in o.a. Openbaring 7:14 en Openbaring 20:4 “En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag  de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest en  zijn beeld niet hadden aanbeden, en die  het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand.  En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang.” 

Hier wordt gesproken over de mensen die vermoord zijn omdat zij getuigen waren van Jezus en omwille van het Woord van God. Dit zijn onze broeders en zusters die de antichrist niet hebben aanbeden en zijn merkteken niet ontvangen hebben. Dit zijn de zogenaamde ‘ketters’  en de Joden geweest, die door de Roomse kerk door de eeuwen heen in grote getalen zijn vermoord.

Nee, er komt geen grote verdrukking meer over het Joodse volk. Er komt wel een oordeel over Babylon. Zorg dus dat u klaar bent om weg te gaan, zodat u geen deel hebt aan haar zonden (afgoderij en onschuldig bloed vergieten) en niet van haar plagen zult ontvangen (Openb. 18:4). Denk aan de vrouw van Lot: wees voorbereid, waak en verlang vurig naar Gods Koninkrijk, zodat u ook mag staan voor de Zoon des mensen op de berg Sion!

Over de gruwelijke verdrukking van het Joodse volk in vrijwel alle landen van Europa komt D.V. in de zomer van 2019 een nieuw boek uit van Wim Verwoerd, getiteld: “Het bloed schreeuwt uit de aarde”.

(Dit artikel is gepubliceerd op de website Stichting Weg uit Babylon)

Wees de eerste die reageert op "Komt Israël nog in de verdrukking?"

Geef een reactie