Nieuwe Testament leert Torahnavolging

Vrijwel alle christenen stellen dat de Torahnavolging van Godswege geen of geen doorslaggevende voorwaarde is voor hun geloofsleven. Dat is opmerkelijk, want de hele Bijbel, ook het Nieuwe Testament, veronderstelt dat wel. Hendrik de Jong beschrijft dat in het boek ‘Waarom Thora?’. Hoe doet hij dat?

Boekanalyse
Na een inleiding beschrijft De Jong zijn hoofdstelling, dat ook niet-Joodse leerlingen van de Here Jezus de Torah na moeten navolgen, in zeven thematische hoofdstukken.

De langste hoofdstukken gaan over zijn kijk op Gods verbonden en over bewijs voor zijn stelling vanuit het Johannes evangelie. Bij hoofdstuk 6 is een schema toegevoegd.

Daarna volgt een slotconclusie en hij sluit zijn boek af met een lofprijzing aan God. Hij maakte gebruik van de NB (Naardense Bijbel), tenzij anders is aangegeven.

Ernstige fouten
Volgens De Jong is de traditioneel christelijke overtuiging dat de Torah door de Here Jezus is opgeheven terug te herleiden naar een aantal ernstige fouten. Hij noemt het de bedekking van de christenheid. Zo wijst hij herhaaldelijk op het verkeerd vertalen van de grondtekst. De meeste vertalingen zouden zo een verkeerd beeld geven van wat er werkelijk bedoeld wordt. Maar aan een vertaling gaat een interpretatie vooraf.

Een andere ernstige fout zou zijn dat de christenheid steevast redeneert vanuit de westerse cultuur. Zo is in die cultuur de zaterdagavond (na zonsondergang) nog steeds zaterdag. In de Bijbelse cultuur is de dag na zonsondergang geëindigd en de nieuwe dag begonnen. De Here Jezus is zaterdagnacht opgewekt, dus in Bijbelse zin op de eerste dag van de week. Volgens de westerse tijdsrekening is dat echter nog steeds op zaterdag. Het verplaatsen van de wekelijkse rustdag van Sjabbat naar zondag in verband met die opwekking zou dan ongegrond moeten zijn vanuit de westerse tijdsrekening. Hier is dus Bijbelse cultuur westers geherinterpreteerd.

Evaluatie
Dit is een opmerkelijk boek waarin gepleit wordt voor Torahnavolging, inclusief de voedsel, rituele en sociale voorschriften, door alle volgelingen van de Here Jezus. Juist het verbod op Torahnavolging zou volgens De Jong geleid hebben tot Jodenhaat en uiteindelijk de Holocaust. Ondanks dat een van de kernpunten van Paulus het verbod op het scheiden van Joodse en niet-Joodse gelovigen is.

Maar De Jong, die vasthoudt aan de Triniteit en dat de waterdoop in geestelijk zin de besnijdenis zou hebben vervangen, komt helaas ook met eigenaardigheden. Zo valt hij in Nieuwtestamentische zin steeds terug op rabbinale voorschriften. Ondanks dat die laatsten pas na het midden van de tweede eeuw norm werden.

De Jong leert ook dat het Nieuwe Verbond Mozes vervangt, maar dat de Torah in de kern alleen die van Mozes is. Het zou er vervolgens om gaan wat de Here Jezus (ook later vanuit de hemel door de Heilige Geest) erover zei. Daarmee negeert hij al de andere belangrijke torot in de Bijbel, zoals die genoemd door de profeten, de geschriften en de apostelen en leraren uit de Bijbel.

De Jong interpretatie van de vervulling van Pésach door de Here Jezus is verwarrend en rammelt. Daardoor trekt hij merkwaardige conclusies, zoals de gedachte dat de Here Jezus letterlijk drie dagen dood was.

Wat De Jong helaas onbenoemd laat is het eeuwenlange verkeert begrijpen en toepassen van de Torah door gelovigen. In dit boek komen ook veel (lange) uitgeschreven Bijbelteksten voor en dat is jammer in verhouding tot de weinige tekst van dit boek. Ook ontbreekt een zoekregister. Dit boek wordt aangeraden.


Jong, H. de, Waarom Thora. Een messiaanse visie op het Nieuwe Testament. 2022, Boekscout, Soest, 64 pagina’s, € 16,99, ISBN: 9789464680157.

Wees de eerste die reageert op "Nieuwe Testament leert Torahnavolging"

Geef een reactie