Doe mee: onderzoek onder christenen naar vieren bijbelse feesten

Richard Harvey deed onderzoek naar de wereldwijde messiaanse beweging. Beeld: CIS

Viert u de Sabbat? Doet u mee met het Loofhuttenfeest? Zomaar wat vragen die aan bod komen in een onderzoek naar de viering van bijbelse feesten onder christenen in Nederland.  Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Britse messiaans-Joodse theoloog dr Richard Harvey. Onderaan dit artikel staat de link naar de Nederlandstalige vragenlijst. Doe mee!   

Het Centrum voor Israëlstudies (CIS) wakkerde eind november met een conferentie op de Christelijke Hogeschool Ede het debat aan over de viering van de bijbelse feesten door christenen. Tijdens de conferentie bleek volgens dr. Richard Harvey een goede dialoog mogelijk te zijn tussen de vertegenwoordigers van verschillende standpunten. Het debat wordt vervolgd door een onderzoek onder Nederlandse christenen. 

Voor het debat tijdens de conferentie werd theologische ondersteuning gevraagd van dr. Richard Harvey, senior onderzoeker bij Jews for Jesus, voormalig president-directeur van postuniversitair onderwijs aan het All Nations Christian College in Londen en tevens één van de oprichters van de Londense Messiaanse Gemeente. Harvey promoveerde aan de universiteit in Wales over Messiaans Joodse theologie en publiceerde zijn eerdere onderzoeken en resultaten in het boek Mapping Messianic Jewish Theology: A Constructive Approach.

De openheid die Harvey waarnam op de conferentie in Ede leidde hem tot het initiatief om verder onderzoek te doen onder Nederlandse christenen die de feesten uit Leviticus 23 vieren, zoals de sabbat, Pesach en Loofhuttenfeest. Het aantal christenen in Nederland dat deze feesten viert, neemt de laatste jaren toe. Harvey, zelf woonachtig in Engeland, is verrast over de messiaanse beweging in Nederland. “Het fenomeen is niet zo gewoon hier (in het Verenigd Koninkrijk, red.), vanwege historische en culturele redenen – dat is waarom Nederland in het bijzonder zo interessant is.”

Deelnemen aan het onderzoek kan via deze enquete. Het kost ongeveer 7 minuten om de vragenlijst in te vullen. Meedoen kan door alle christenen die een mening hebben over het vieren van de bijbelse feesten. Sla het bestand op uw eigen computer op. Vul de vragenlijst in en stuur deze vervolgens naar het aangegeven mailadres. Lukt het downloaden via bovenstaande link niet? Klik dan hier voor een platte-tekst versie.

11 Reactiesop"Doe mee: onderzoek onder christenen naar vieren bijbelse feesten"

 1. Elkeen is op een andere dag geboren waardoor voor elkeen de zevende dag op een andere dag valt. Het sabbat houden is eerder iets geestelijks en dat wordt door velen vergeten. Ieder mens moet bij tijd en stond rusten alsook moet ieder mens het land dat hij bewerkt elke zeven jaar volledig laten bekomen. Door dat het niet bij iedereen op het zelfde jaar valt zal er ook voldoende voedsel zijn voor iedereen van die andere velden die dan wel bewerkt worden.

  Ook moet men beseffen dat niet iedereen op de zelfde dag vrij kan nemen. Verplegenden, hulpverlenenden, veiligheidsmensen zullen ook moeten werken en instaan voor anderen terwijl die sabbat houden. Maar dat neemt niet weg dat zij op een andere dag een dag voor God moeten houden.

 2. Mag ik hier nog aan toevoegen, als God zegt dat het Zijn feesttijden zijn, met duidelijke afspraken in Leviticus 23, wie ben ik dan om die te vervangen door menselijke inzettingen? Ik zou me niet graag boven God plaatsen!

 3. Omdat ik geloof dat dit een belangrijk onderwerp is wil ik hier graag op reageren. Het lukt me helaas technisch niet om de enquête in te vullen.
  Bijna acht jaar geleden is mijn man overleden, en bij zijn stervdacht ik opeens, nu ga jij Gods feesten vieren, en ik ga het hier doen. Nu laat ik de idee dat hij Gods feesten op dìt moment viert los, maar het heeft mij wel een aanzet gegeven. Ik had toen nog niet echt gehoord van Gods feesten, zoals God Zelf zegt in Leviticus 23, ‘dit zijn Mijn feesttijden’ dus ik ben gaan lezen. Begreep er niet veel van maar het had mijn hart. Omdat ik geen ondersteuning had van een gemeente en hier alleen in stond heb ik me eerst beperkt tot het houden van de Sabbat, wat nu uitgegroeid is tot het vieren van de Sabbat. Sinds ruim 3 jaar kom ik bij de Messiaanse gemeente Rehoboth in Leeuwarden, was daar direct thuis zodra ik een voet over de drempel zette en vier nu ook Gods feesttijden met hart en ziel mee. Alleen Rosh haShanna is voor mij Jom Teruach want in Exodus 12 heeft God gezegd dat Nissan, de maand waarin Pesach valt, de eerste maand zal zijn, en persoonlijk houd ik mij daar liever aan. anders loop je het gevaar dat Jom Teruach ondersneeuwt.

 4. Ik ben lid van de PKN in Ermelo, geinteresseerd in KERK EN ISRAËL.
  De enige joodse viering bezochten wij jaren geleden in Venetië.
  Het lukte niet m.b.v. een van beide methoden de enquète in te vullen

 5. Ik verbaas mij vaak over meningen van anderen, en vooral als er geen Bijbelteksten bij staan.
  Als ik het goed heb is de Torah de vijf boeken van Mozes. Daar spreekt Jezus helemaal niet over. Jezus spreekt over Gods Tien Geboden.
  Markus 12:29 En Jezus antwoordde hem: Het eerste van al de geboden is: Hoor, Israel! de Heere, onze God, is een enig Heere. = het eerste Gebod van de Tien geboden.
  Lukas 18:20 Gij weet de geboden: Gij zult geen overspel doen; gij zult niet doden; gij zult niet stelen; gij zult geen valse getuigenis geven; eer uw vader en uw moeder.Hier pakt Jezus een paar Geboden die wij niet moeten doen. Door het niet te doen luisteren wij naar Gods Geboden.
  Let op wat de satan wil doen en doet. Openbaring 12:17 En de draak vergrimde op de vrouw, en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren, en de getuigenis van Jezus Christus hebben.
  Openbaring 14:12 Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus.
  Openbaring 22:14 Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad.
  Markus 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens, niet de mens om den sabbat.
  Markus 2:28 Zo is dan de Zoon des mensen een Heere ook van den sabbat.
  Dat is het Vierde Gebod, geen twijfel mogelijk dus.
  De wetten van Mozes zijn afgedaan bij het sterven van Jezus.
  Deuteronomium 31:26 Neemt dit wetboek, en legt het aan de zijde van de ark des verbonds des HEEREN, uws Gods, dat het aldaar zij ten getuige tegen u.
  Exodus 24:12 Toen zeide de HEERE tot Mozes: Kom tot Mij op den berg, en wees aldaar; en Ik zal u stenen tafelen geven, en de wet, en de geboden, die Ik geschreven heb, om hen te onderwijzen.
  Tien Woorde zijn ook de Tien Geboden. Deuteronomium 10:4 Toen schreef Hij op de tafelen, naar het eerste schrift, de tien woorden, die de HEERE, ten dage der verzameling, op den berg, uit het midden des vuurs, tot ulieden gesproken had; en de HEERE gaf ze mij.
  Deuteronomium 10:5 En ik keerde mij, en ging af van den berg, en leide de tafelen in de kist, die ik gemaakt had; en aldaar zijn zij, gelijk als de HEERE mij geboden heeft.
  1 Koningen 8:9 Er was niets in de ark, dan alleen de twee stenen tafelen, die Mozes bij Horeb daarin gelegd had, als de HEERE een verbond maakte met de kinderen Israels, toen zij uit Egypteland uitgetogen waren.
  Nu weten wij aan de hand van de Bijbel dat de wet van Mozes naast de Ark lag en Gods Tien Geboden er in.
  Er gaan vele vreemde verhalen in de rondte waar de Ark zou zijn, nu dat geef ik ook even aan.
  Openbaring 11:19 En de tempel Gods werd geopend in den hemel, en de ark zijns verbonds werd in zijnen tempel gezien, en er geschiedden bliksemstralen en stemmen en donderslagen en aardbeving en grote hagel.
  En de feesten waar het hier om gaat ????
  De Sabbat is onmiskenbaar één van Gods Geboden.
  Moeten wij doen alsof wij Joden zijn ????
  Zij leven nog onder de oude wet van Mozes.
  Kan het kwaad als je de Feesten wilt vieren ????
  Staat er in Gods Woord dat wij ze moeten vieren, en dan heb ik het over het Nieuwe Testament.
  Feestdagen kunnen ook Sabbatten genoemd worden. De echte Sabbat is een Gebod dat Jeus ook hield.
  Kolossensen 2:16 Zo laat nu niemand u een gewetenszaak maken van spijs of van drank, of ten opzichte van feestdagen of nieuwemaan-dagen of sabatten;
  Dus als je die dagen wilt vieren, is het goed,
  Wil je ze niet vieren is het ook goed.
  Uitgesloten het Vierde Gebod.
  ====
  Grootste crisis van Nederland !!!!

  Crisis !!!!

  Misschien, nee zonder misschien, verkeert heel de wereld in de grootste crisis die ooit heeft bestaan.
  Ik heb het niet over de bankcrisis, maar over Jezus waar heel de wereld over praat. Ook zij die niet geloven.
  Onze koning en koningin en alle christelijke partijen, storten Nederland in een poel van corruptie en verrotting!
  Wij zijn een zeer tolerant land, dat is heel goed. Maar vele wetten zijn volledig uit de hand gelopen.
  Wet is wet. Ja de koekoek. Een wet zonder moraal en liefde is een NEP-wet.
  Als de wetten niet voldoen aan Gods Tien Geboden, dan is de wet een farce in veel gevallen.
  Dat is er ook mis met onze koninklijke familie en allen die daarmee in zee gaan.
  Met onze christelijke leiders, die mensenwetten boven die van God stellen.
  Onze koning behoort een voorbeeld te zijn voor het hele volk.
  In Israël lees je het de hele Bijbel door. Valse koning betreffende Gods Geboden.
  Het volk verviel tot een gruwel in Gods ogen.
  Een oprechte koning in Gods Geboden wandelende, en het volk ging daarin mee.

  En God zegende het volk.
  Voorbeeld doet volgen als het een goede is of een slechte is. De steen die men in het water gooit.
  De kringen worden steeds groter.

  Deze crisis brengt mensen naar een groot verval.
  Je kunt het voorkomen door Jezus volkomen te geloven, en Gods Geboden doen.
  Niet het leugenachtige gebod van Rome wat al in Daniël 7:25 is voorspeld.
  Maar ook in Gods Vierde Gebod dat heel de wereld en helaas ook ons voorbeeld de koning, heeft verlaten.
  Alle gelovigen die met valse leraren de zondag van Rome liever hebben dan de SABBAT van God.
  Men schreeuwt het van de daken, “bedenkt wat van boven komt” maar doen wat van de aarde komt!!!!

  Gaat uit van haar, zijne majesteit, EO PKN en alle zondagsvierders.
  Jezus zegt dat de Sabbat voor de mens is gemaakt, ja, dat Hij ook Heer is van de Sabbat.
  Onze koning geloofd dus Jezus niet. en onze christelijke partijen ook niet.
  Hoe kunnen er meer den één christelijke partij zijn???? Hoe meer dan één geloof????
  Denk daar maar eens over na.

  Met vr. gr.
  Marten Dek

  Zijn komst is zeer spoedig!

  http://www.martendek.nl

 6. Chris Bertrand | 13/01/2017 om 21:16 | Beantwoorden

  De Joodse kalender volgen. Hmm… het zou kunnen dat ik voor 1 % Joods ben, maar je bent het in de eerste plaats in je besneden hart. (Rom.)
  Zonder iemand te willen oordelen wil ik zeggen dat ik het een paar jaartjes gedaan heb, shabbat vieren en de feesten van Lev. en mensen die prachtig op weg waren met de Eeuwige en die daar ook aan meededen, heb zien vallen in strik van het Judaïsme. Ze geloven niet meer dat Jezus de Messias is, maar ze eten wel kosher en vieren wel de feesten.
  Wat betekent het eigenlijk dat Jezus riep: “Het is volbracht”? Wij zijn niet in staat om Vader te behagen door dingen te doen. Ik doe niet meer mee aan die feesten. De Israëlieten vierden shabbat en toch zei de Vader dat ze nooit tot zijn rust waren ingegaan en het nooit zouden doen. (Hebr.) Ik heb het Joodse volk lief en zal altijd bidden als de H.G. het op mijn hart legt. De Heer zegene jullie allen.

 7. Sjalom, Mijn vrouw en ik vieren de Bijbelse feesten omdat dit een opdracht is van de Eeuwige zelf Lev. 23: 1 – 2. het zijn mijn feesten. wij moeten ze niet vieren het is Gods uitnodiging Hij wil graag dat wij deze vieren om deze van harte te vieren. De vervanging´s theologie zegt o a. dat die van de joden zijn zo als het oude testament, het nieuwe is dan van de Christenen, dit is een grove leugen!
  De hele schrift is aan de joden, Israël gegeven door wedergeboorte mag de niet jood er bij komen Joh, 3: 3. zegt wie niet door water en geest gedoopt is valt er buiten, dit zegt Yeshua tegen Nicodemus. Dit zegt de ene jood Yeshua tegen de anderen jood als dit dus voor de jood geld geld dit zeker voor de niet jood de joden zijn Gods oogappel dus dit geld voor bij de. zijn er vele aanwijzingen in de schrift die daar op wijzen. Het is voor elk mens Gods geboden te onderhouden – te gehoorzamen door zijn liefdevolle kracht en openbaring Joh. 14;

 8. zouden de geboden van Jehoshua de levende woorden van de Vader te niet doen? Zoals wel het geval kan zijn met onze traditie,s?
  Weten we wel voldoende af hoe er een splitsing in de geloofsbeleving en gewoonten gekomen zijn?
  Denk aan het Woord wat zegt tegen ons allen, niet om onze zaligheid te verdienen, maar alleen uit dankbare gehoorzaamheid al zoekend hoe we dit in praktijk mogen brengen door de kracht van de Heilige Geest.
  Zie wat geschreven is in Johannes 14;15 ALS U MIJ LIEFHEBT NEEMT DAN MIJN GEBODEN IN ACHT. Welk een rijkdom mogen we hebben gekregen in het Woord van God, echter niet naar onze smaak en kleur in te vullen.
  De Almachtige Eeuwige God geve ons genade in het verstaan en toepassen er van.
  In Openbaringen het laatste bijbelboek staat het als laatste aanmaning Zijn uitnodiging echt serieus te nemen: hoofdstuk 12:17.
  ……..DIE DE GEBODEN VN GOD IN ACHT NEMEN, EN HET GETUIGENIS VAN JEZUS CHRISTUS IN ACHT NEMEN. Ja wij mogen ook genieten van het licht in deze donkere dagen van het Inwijdingsfeest.
  GROET EN ZEGEN
  Nelius Bloed
  NELIUS BLOED

 9. Hier aan onderkennen wij dat wij in Hem zijn.Wie zegt dat hij in Hem blijft behoort zelf zo te wandelen als Hij gewandeld heeft 1 Joh 2 vers 3-6 .En hoe heeft Hij gewandeld ? In de wet Hij was de levende Thora en leefde die ons voor.Er werd met Yeshua geen nieuwe godsdienst gesticht,het Jodendom werd vernieuwd Yeshua vernieuwde metJuda en Israel het verbond in zijn eigen bloed Daarom vieren wij de Sabbat en de bijbelse Feesten zo als ons opgedragen is ook alle anderen wetten dienen gehouden te worden Alleen de wet der zonde is aan het kruis voldaan alle anderen wetten zijn niet afgedaan Math.5 vers 17 enz wat Hij daar zelf over zegt. Zo nu gaan wij het Chanoeka feest vieren.

 10. In het nieuwe verbond is er geen sprake meer van ‘heilige‘ plaatsen (Joh. 4:20-24). Noch zal ooit het geestelijke leven van de mensen beoordeeld worden op grond van uiterlijke dingen, zoals het zich onthouden van bepaalde gerechten en het houden van feesten en speciale dagen: “Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat, dingen die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is” (Kol. 2:16-17). Toen de Galaten – die in antwoord op hun geloof in het evangelie vervuld waren met de heilige Geest – de sabbat begonnen te vieren, was dit een aanleiding voor Paulus om te vrezen dat al zijn inspanningen voor hen tevergeefs geweest waren: “Dagen, maanden, vaste tijden en jaren neemt gij waar. Ik vrees, dat ik mij wellicht tevergeefs voor u ingespannen heb” (Gal. 4:10-11). Hetzelfde moet gezegd worden van de mensen die de Joodse sabbat willen invoeren in het nieuwtestamentische christendom, en zich er op beroemen dat ze de wet van God met meer nauwgezetheid vervullen dan de mensen die op zondag naar de samenkomst gaan.
  Door het debat over de zevende dag wordt de eenheid en de vrede in de gemeenten nog meer verstoord waardoor, paradoxaal, de beoogde sabbatsrust uit de harten verdwijnt. De heethoofden, die de discussie over schaduwen warm houden, richten de aandacht op rituele factoren, die nooit één zondaar tot volmaaktheid hebben gebracht (Hebr. 10:1). Ondertussen verdwijnt de prediking van het volbrachte werk van Jezus naar de achtergrond. Men besteedt meer aandacht aan bepalingen voor het vlees – die slechts opgelegd waren tot de tijd van het herstel, d.w.z. tot de ingang van het nieuwe verbond (Hebr. 9:10) – dan aan de opdracht van Jezus om Zijn getuigen te zijn. Als waarschuwing hiervoor heeft Samuel een uitspraak gedaan met grote profetische betekenis: “Gij zult niet afwijken achter de ijdelheden, die baten nog redden kunnen: slechts ijdelheid zijn zij” (1Sam. 12:21). Waarom vermijden christenen niet dergelijke onderwerpen, waarmee ze nog nooit één enkele zondaar tot verlossing hebben kunnen leiden? Waarom besteden ze hun energie niet aan de verkondiging van Christus de gekruisigde (1 Kor 2:2), in plaats van ijdelheden die noch baten noch redden?
  Gods wet is dat wij Hem liefhebben met geheel ons hart.

  Het is absoluut onmogelijk om God te behagen door het houden van kalenderdagen. Want onze gemeenschap met God is niet de vrucht van krampachtige pogingen om nauwgezet verschillende schaduwbeelden na te leven, maar van het stoppen van het plegen van onrecht: “Gaat niet voort met huichelachtige offers te brengen – gruwelijk reukwerk is het mij; nieuwe maan en sabbat, het bijeenroepen der samenkomsten – Ik verdraag het niet: onrecht met feestelijke vergadering” (Jes. 1:13). De Farizeeën blonken uit in het houden van de sabbat, maar werden door Johannes ‘adderengebroed’ genoemd (Mat. 3:7). Jezus noemde hen huichelaars en blinde wegwijzers (Mat. 23:13-39). In werkelijkheid is het houden van een bepaalde dag nooit een kenmerk geweest van geestelijk leven. Vandaag bestaan er miljoenen goddeloze sabbattisten, binnen en buiten de grenzen van Israël, die weigeren Jezus aan te nemen als hun Verlosser. En niemand zal ooit van zijn zonde verlost worden door de dingen die hij voor God doet, hoe ijverig hij ook is. Verlossing is alleen mogelijk door het geloof in wat Jezus voor ons gedaan heeft aan het kruis. En dat is juist de onderliggende betekenis van onze sabbatsrust: Wat betreft onze volmaaktheid, stoppen we met onze werken voor God, in bewondering van de grote werken die Hij voor ons gedaan heeft!
  Gods wet is dat wij Hem liefhebben met geheel ons hart. Dat betekent dat onze relatie met Hem absolute prioriteit is, in alle levensomstandigheden. De vraag is: Staan we klaar, met al die paradijselijke dingen om ons heen, om Jezus de eerste plaats te geven in ons leven? Hebben we geleerd om te rusten in Zijn genade, voordat we iets ondernemen voor onszelf, of voor Hem? Sabbat is de erkenning dat we in alle dingen volledig van de Schepper afhankelijk zijn. Eerst moeten we tot rust komen aan de voeten van Jezus, in vertrouwen op Zijn volbrachte werk, alvorens we tot andere activiteiten overgaan. Pas dan is er sprake van sabbat in ons leven (Hb 4:1-11)!
  Helaas zijn christenen vaak bezig met het bouwen van allerlei paradijzen; zowel stoffelijk als geestelijk. En vervolgens nodigen ze God uit om hun werken te bekronen met Zijn zegen. Wonderlijk genoeg, zijn het altijd de ‘bouwlieden’ die Christus verwerpen als de uitverkoren, kostbare hoeksteen van Gods bouwwerk (1 Petr. 1:4-8). Ze zijn altijd bezig om hun eigen koninkrijkje te stichten en te verdedigen, en dat gebeurt vaak midden in de gemeente. Zij die in Jezus geloven zijn echter erfgenamen van een bouwwerk waarvan God de ontwerper en bouwmeester is (Hebr. 11:10).
  Adam heeft nooit een paradijs geplant; hij moest alleen zorgen en waken voor wat de Heer voor hem geschapen had. Dat betekent dat de Schepper zelf zorg draagt voor de mens, zowel stoffelijk als geestelijk. Zijn opdracht aan de mens was alleen om Hem te gehoorzamen, door afstand te nemen van het eigenzinnige bepalen van wat goed en wat kwaad is (Gen. 3:1-5).
  Tot aan de dag van vandaag, moeten velen nog verlost worden van het: “Dat regelen we zelf wel”; en “Dat maken we zelf uit”. Hoewel we geschapen zijn in Gods beeld, en ‘rentmeesters’ zijn van Zijn scheppingswerken, blijft het zoeken en vertoeven in gemeenschap van God, in totale afhankelijkheid van Hem, ons hoogste goed (Mat. 6:33).

  • Beste Willem,

   U benoemt een aantal interessante dingen:

   Ten eerste zegt u dat we onze energie moeten besteden aan de verkondiging van Christus de gekruisigde (1 Kor 2:2). U weet vast ook wel dat Christus moest sterven voor onze zonden. Dat is een prachtig iets. Maar betekent dit dat we dan moeten blijven doorgaan met zondigen? Paulus geeft antwoord op die vraag.

   Romeinen 6: 1-6: ”Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? Dat in geen geval. Hoe zouden wij, die dood zijn voor de zonde, nog in zonde kunnen leven? Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Messias Yeshua, zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Messias door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen.”

   Maar wat is zonde?
   1 Joh. 3: 4: ”Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid; want de zonde is de wetteloosheid.”

   Wij hebben de Thora o.a. nodig om kennis van zonden te krijgen:

   Romeinen 7: 7a: ”Wat zullen wij dan zeggen? Is de Wet zonde? Volstrekt niet! Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de Thora.”

   We moeten dus stoppen met zondigen (=stoppen met het overtreden van de Thora), omdát we tot geloof zijn gekomen! Dit geldt voor zowel de Jood als voor de Griek. Dan gaan we dus juist de Bijbelse feesten en de Sabbat in acht nemen (wat God trouwens als een eeuwigdurende inzetting heeft vastgesteld. Eeuwigdurend is niet ’tot de komst van Christus’).

   Daarnaast benoemt u dat Gods wet is dat wij Hem liefhebben met geheel ons hart. Amen.

   Jezus spreekt ook vaak over de Wet (Thora) ‘’Het eerste van al de geboden is: Hoor, Israël! de Heere, onze God, is de enige Heer. En gij zult de Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk, is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod, groter dan deze.’’ – Marcus 12: 29-31

   Jezus slaat hiermee de spijker op z’n kop. Hij zegt namelijk dat het eerste en tweede gebod aan elkaar gelijk zijn, waarmee Hij zegt dat we God en onze naaste moeten liefhebben.

   In 1 Joh. 5: 2-3 schrijft Johannes dat we God liefhebben door Zijn geboden te houden.
   Dus als we Gods geboden in acht nemen, dan hebben we God lief, én ook meteen onze naaste. Dan plegen we namelijk geen moord, geen overspel, stelen we niet, onderdrukken we de weduwe en wees niet (Ex. 22:22: ”U mag geen enkele weduwe of wees onderdrukken”), geven we de hongerige te eten (Deut. 15: 7 en 11: ”Maar als er onder u een arme zal zijn, iemand uit uw broeders, binnen een van uw poorten, in uw land, dat de HEERE, uw God, u geven zal, dan mag u uw hart niet verstokken, of uw hand sluiten voor uw broeder die arm is. Want armen zullen binnen uw land nooit ontbreken. Daarom gebied ik u: U moet uw hand wijd opendoen voor uw broeder, de onderdrukte en de arme in uw land”), hebben we onze vijanden lief (Ex. 23: 4-5: ”Wanneer u een rund van uw vijand of zijn verdwaalde ezel aantreft, moet u het dier beslist bij hem terugbrengen. Wanneer u de ezel van iemand die u haat, onder zijn last ziet liggen, moet u zich ervan weerhouden om het aan hem over te laten. U moet de ezel beslist samen met hem overeind helpen”, Spr. 25:21: ”Als iemand die u haat, hongerlijdt, geef hem brood te eten, en als hij dorstig is, geef hem water te drinken”), hebben we oog voor ouderen (Lev. 19:32: ”U moet opstaan voor iemand met grijze haren en eer bewijzen aan een oudere. Uw God moet u vrezen. Ik ben de HEERE”) etc. Maar dan gaan we dus ook de Sabbat en de feesten in acht nemen.

   De Wet laat dus zien hoe we onze naaste moeten liefhebben. God liefhebben is Hem dus de eer geven die hem toekomt. Erkennen dat je Schepper weet hoe het leven in elkaar steekt en jou instructies geeft hoe je moet leven.

   Tot slot zegt u ”Tot aan de dag van vandaag, moeten velen nog verlost worden van het: “Dat regelen we zelf wel”; en “Dat maken we zelf uit”. ” Ik ben dit met u eens. We moeten stoppen met zelf regeltjes te bedenken of regels van God aan de kant te zetten.

   Jezus zegt dat alles wat Hij aan Zijn Joodse discipelen heeft opgedragen (o.a. Mat. 5:17-20) aan de niet-Joden geleerd moet worden (Mat. 28:19). Laten we dus naar Zijn onderwijs gaan luisteren.

   “Gij zult geen vreemde goden aanbidden, gij zult niet stelen, gij zult niet echtbreken” enz. heeft Jezus nooit afgeschaft! En evenmin de Sabbat (op zaterdag), Gods feestdagen (Lev. 23) en de spijswetten (Lev. 11). De mensen zijn veranderlijk, maar God niet!
   Hij blijft altijd dezelfde en spreekt Zichzelf niet tegen (Jak. 1:17)!

Geef een reactie