Shabbats­lezingen: Beproefd en betrouwbaar gebleken

De broers van Josef werden uitgebreid beproefd toen zij koren gingen kopen. Waren zij nog dezelfde hard­voch­tige mannen als toen zij Josef verkoch­ten? Zij slaagden voor alle testen als betrouw­bare mensen. En hoe zit het met Hamas?

De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Mikets (Na verloop van) zijn:
✡ Torahlezing: Genesis 41:1 – 44:17,
✡ Profetenlezing: 1 Koningen 3:15 – 4:1,
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: Matteüs 27:15-46.

Gedeelten uit de Torahlezing
Josef was tot onderkoning benoemd in het land Egypte, en hij had gedurende zeven jaren van voorspoed koren laten opslaan. Toen kwamen de magere jaren en er was honger in het land. Josef liet koren verkopen aan de Egyptenaren en buitenlanders.

De broers van Jozef kwamen en bogen zich voor hem neer met het gezicht ter aarde. Toen Jozef zijn broers zag, herkende hij hen, maar hij deed zich tegenover hen voor als een vreemde en sprak harde woorden tot hen. Hij zei tegen hen: Waar komt u vandaan? Zij zeiden: Uit het land Kanaän, om voedsel te kopen.
Jozef herkende zijn broers, maar zij herkenden hem niet. Toen dacht Jozef aan de dromen die hij over hen gekregen had, en hij zei tegen hen: U bent spionnen, u bent gekomen om de onbeschermde plekken van het land te bekijken. Zij zeiden tegen hem: Nee, mijn heer, uw dienaren zijn gekomen om voedsel te kopen. Wij zijn allemaal zonen van één man; wij zijn eerlijke mensen, uw dienaren zijn geen spionnen.
Maar hij zei tegen hen: Nee, u bent wél gekomen om de onbeschermde plekken van het land te bekijken. Zij zeiden: Wij, uw dienaren, waren twaalf broers, zonen van één man in het land Kanaän; en zie, de jongste is heden nog bij onze vader, en een is er niet meer.
Maar Jozef zei tegen hen: Het is zoals ik tot u gesproken heb: U bent spionnen! Hiermee zult u beproefd worden: Zo waar de farao leeft, u zult niet vanhier vertrekken, tenzij dat uw jongste broer hier komt!

Genesis 42:6b-15 (HSV)

Om hun onschuld aan te tonen moeten de broers bij hun volgende reis hun jongste broer meebrengen, waarover ze spraken. Onderweg naar huis vinden zij tot hun schrik het betaalde geld terug, bovenin de zakken met graan. Een vergissing of een test van hun eerlijkheid?

Maar de honger bleef zwaar in het land. En het gebeurde, toen zij het koren dat zij uit Egypte meege­bracht hadden, opgegeten hadden, dat hun vader tegen hen zei: Keer terug en koop voor ons wat voedsel.
Neem van het beste van dit land in jullie zakken mee en geef dat die man als geschenk: wat balsem, wat honing, specerijen, mirre, pistachenoten en amandelen. En neem een dubbel bedrag aan geld met jullie mee, en neem ook het geld dat boven in jullie zakken terug­geko­men is, weer met jullie mee terug; misschien was het een vergissing.
Neem ook jullie broer mee, sta op en ga terug naar die man. God, de Almachtige, geve jullie barm­hartig­heid in de ogen van die man, zodat hij jullie andere broer en Benjamin met jullie terug laat gaan. En wat mij betreft, als ik van kinderen beroofd word, dan word ik maar van kinderen beroofd. De mannen namen dat geschenk en een dubbel bedrag aan geld met zich mee, en Benjamin. Zij stonden op, trokken naar Egypte en stonden voor Jozef. Toen Jozef Benjamin bij hen zag, zei hij tegen degene die over zijn huis ging: Breng deze mannen naar mijn huis, slacht vee en bereid het, want deze mannen zullen vanmiddag met mij eten.

Genesis 43:1-2 en 11b-16 (HSV)

De houding van de onderkoning lijkt totaal veranderd. Geen woord van wantrouwen, en een geruststelling over het geld dat zij in hun graanzakken aantroffen. Zij worden zelfs voor de maaltijd uitgenodigd!

Zij zaten vóór hem: de eerstgeborene overeen­kom­stig zijn eerst­geboorte­recht en de jongste over­een­kom­stig zijn jeugd, zodat de mannen onder elkaar verbijs­terd waren. En hij liet hun van de gerechten brengen die vóór hem stonden, maar het gerecht van Benjamin was vijf keer groter dan dat van hen allen. Zij dronken en werden dronken met hem.
Hij gebood degene die over zijn huis ging: Vul de zakken van deze mannen met voedsel, zoveel als ze kunnen dragen, en stop ieders geld boven in zijn zak. En mijn beker, de zilveren beker, moet u boven in de zak van de jongste leggen, samen met het geld voor zijn koren. Hij handelde in over­een­stem­ming met de woorden van Jozef, die hij gesproken had.
’s Morgens, toen het licht werd, liet men de mannen gaan, hen en hun ezels. Zij waren de stad uitge­gaan en nog niet ver gekomen, toen Jozef tegen hem die over zijn huis ging, zei: Sta op en achtervolg die mannen. Als u ze ingehaald hebt, moet u tegen hen zeggen: Waarom hebt u kwaad voor goed vergolden? Is dit niet de beker waaruit mijn heer drinkt en waarmee hij dingen met zekerheid kan waarnemen? U hebt slecht gehandeld met wat u gedaan hebt. En hij haalde hen in en sprak deze woorden tot hen.

Genesis 43:33 – 44:6 (HSV).

De broers ontkennen dat zij zoiets zouden doen. Zij zijn eerlijke mensen. Hebben ze niet zelfs het geld terug­gebracht, dat zij in hun graan­zakken aantroffen?

Degene van uw dienaren bij wie de beker gevonden wordt, moet sterven; bovendien zullen wij dan zelf slaven van mijn heer worden. Daarop zei hij: Welnu dan, over­een­komstig uw woorden, zo zal het zijn. Degene bij wie hij gevonden wordt, zal mijn slaaf zijn, terwijl ú onschul­dig zult zijn. Zij haastten zich en ieder zette zijn zak op de grond, en ieder opende zijn zak. En hij doorzocht ze, beginnend bij de oudste en eindigend bij de jongste; en de beker werd gevonden in de zak van Benjamin.
Toen scheurden zij hun kleren. Ieder laadde alles weer op zijn ezel en zij keerden terug naar de stad.
En Juda kwam met zijn broers in het huis van Jozef, die daar nog aanwezig was, en zij wierpen zich voor hem op de grond. Jozef zei tegen hen: Wat is dit voor een daad die u verricht hebt? Weet u niet dat een man als ik zoiets met zekerheid kan waarnemen? Toen zei Juda: Wat zullen wij tegen mijn heer zeggen? Wat zullen wij spreken? Waarmee kunnen wij ons recht­vaardigen? God heeft de misdaad van uw die­naren aan het licht gebracht. Zie, wij zullen slaven van mijn heer zijn, zowel wij als hij bij wie de beker gevonden is.

Genesis 44:9-16 (HSV)

Een gedeelte uit de Profetenlezing
HEERE, U doorgrondt en kent mij. Ú kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, U bent met al mijn wegen vertrouwd.
Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg.

Psalm 139:1-3, 23-24 (HSV).

Een gedeelte uit het Nieuwe Testament
Wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdruk­king vol­har­ding teweeg­brengt, en de vol­har­ding onder­vinding en de onder­vinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitge­stort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.
Romeinen 5:3-5 (HSV)

Beproefd en betrouwbaar gebleken
Wat een beproeving voor de tien broers, die de lange reizen maakten naar Egypte om graan te kopen voor hun gezinnen. Bezweet komen ze aan met hun ezel­kara­vaan, of ze worden verdacht van spionage. Waarom zouden zij met geweld Egypte willen binnenvallen?
Tijdens de terugreis vinden zij het geld, dat ze betaalden, bovenin hun graanzakken terug. Wat betekent dat? Wil die onderkoning testen of zij eerlijk zijn?
En op hun tweede terugreis blijkt de zilveren beker van de onderkoning in de graanzak van Benjamin verstop te zijn. Laten zij hem alleen gevangen terugvoeren naar Egypte? Nee, ze laten niemand vallen en keren samen terug. Misschien dacht Juda terug aan de dag waarop zij hun broer Josef hadden verraden en verkocht.

Josef was niet meer de jongeman, die als slaaf verkocht werd. Hij herkende zijn broers die graan kwamen kopen. Zijn zij nog zo hard als toen, of zijn hun harten veran­derd? Hij wil het weten.
De broers bleken geen spionnen te zijn, zij spraken de waarheid, ze brachten eerlijk het gevon­den geld terug, en lieten elkaar niet in de steek, maar hielden van elkaar als broers. De mannen zijn door alle beproevingen heen geslaagd voor de testen.

Beproefd en onbetrouwbaar gebleken
Ook de inwoners van de Gazastrook hebben een lange tijd van beproevingen meegemaakt. Vaak zijn zij op hardhandige wijze gewaarschuwd om te stoppen met het afschieten van raketten en brandstichting.
Geld en cement, bestemd voor het welzijn van de bevolking, werden grotendeels gebruikt voor wapens en ondergrondse tunnels.
In ruil voor rust mochten veel mannen goed betalend werk zoeken in Israël. Totdat bleek, dat zij dit vertrouwen beschaamden door te spioneren: wie wonen er in de Joodse dorpen, waar zitten de zwakke plekken in de verdediging? Zonder schaamte richtten zij een bloedbad aan, waarvan andere moslimleiders schande spreken.

Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt. (Jakobus 1:2-3)

Wees de eerste die reageert op "Shabbats­lezingen: Beproefd en betrouwbaar gebleken"

Geef een reactie