Shabbatslezingen: Een licht voor de natiën

Onze God is een God van licht, en niet van duisternis. In de Tabernakel verlichtten zeven olielampen het Heilige, waar de tafel met de toonbroden stond. Jezus noemde zich het Licht der wereld. Licht roept Israël en ons op, een licht te zijn voor onze omgeving.

De Bijbelgedeelten voor de komende Shabbat Teroemah (Gaven) zijn:
• Torahlezing: Exodus 25:1 – 27:19,
• Profetenlezing: 1 Kings 5:12 – 6:13,
• Brit Chadashah, Nieuwe Testament: 2 Corinthians 9:1-15.

In verband met het thema wijken we daarvan af.

Een gedeelte uit de Torahlezing
U moet ook een kandelaar van zuiver goud maken. Als gedreven werk moet de kandelaar gemaakt worden, zijn schacht en zijn armen; zijn bloem¬kelken, zijn knoppen en zijn bloesems moeten er één geheel mee vormen. En zes armen moeten uit de zijkanten ervan uitsteken: drie armen van de kandelaar uit zijn ene kant, en drie armen van de kandelaar uit zijn andere kant. Drie bloemkelken in de vorm van amandelbloesem aan de ene arm, met knop en bloesem, en drie bloemkelken in de vorm van amandelbloesem aan de andere arm, met knop en bloesem. Zo moeten de zes armen worden die uit de kandelaar steken. En op de kandelaar zelf moeten vier bloemkelken komen in de vorm van amandelbloesem, met zijn knoppen en zijn bloesems. Er moet een knop komen onder het eerste paar armen dat eruit steekt, een knop onder het tweede paar armen dat eruit steekt, en een knop onder het derde paar armen dat eruit steekt. Zo moet het worden bij de zes armen die uit de kandelaar steken. Zijn knoppen en zijn armen moeten met de kandelaar één geheel vormen; het geheel moet één stuk gedreven werk van zuiver goud zijn.
Vervolgens moet u de bijbehorende zeven lampen maken. Men moet die lampen aansteken en licht doen verspreiden in de richting van de voorzijde van de kandelaar. Zowel de bijbehorende snuiters als de bijbehorende vuurschalen moeten van zuiver goud zijn.
Van één talent zuiver goud moet men hem maken, met al die genoemde voorwerpen. Zie dan erop toe dat u het maakt naar zijn ontwerp, dat u op de berg getoond is.
Exodus 25:31-40 (HSV).

De HEERE sprak tot Mozes: Spreek tot Aäron en zeg tegen hem: Wanneer u de lampen aansteekt, moeten de zeven lampen licht verspreiden in de richting van de voorzijde van de kandelaar. Aäron deed dat: aan de voorzijde van de kandelaar stak hij de lampen ervan aan, zoals de HEERE Mozes geboden had.

Dit was de bewerking van de kandelaar: tot zijn schacht was hij van gedreven werk van goud, tot zijn bloesem was het van gedreven werk van goud; overeenkomstig de verschijning die de HEERE Mozes getoond had, zo maakte hij de kandelaar.
Numbers 8:1-4 (HSV).

De Bijbel geeft gedetailleerd aan, hoe God gediend wil worden in zijn mobiele heiligdom, de Tabernakel. Een gouden kandelaar, met daarop zeven olielampen, moet altijd branden en voor licht zorgen in het Heilige. De kandelaar werd versierd met amandelbloesems. De amandelboom (etz shaqed of shqediyah) is de eerste boom die in het vroege voorjaar bloeit, en de bijnaam ‘waakboom’ draagt.

Een gedeelte uit de Profetenlezing
Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op.
Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad.
Sla uw ogen op, kijk om u heen en zie: zij allen zijn bijeengekomen, zij komen naar u toe. Uw zonen zullen van verre komen en uw dochters zullen op de heup gedragen worden. Dan zult u het zien en stralen, uw hart zal diep ontzag hebben en zich verruimen, want de menigte van de zee zal zich naar u toekeren, het vermogen van de heidenvolken zal naar u toe komen.
Isaiah 60:1-5 (HSV).

In een tijd van ballingschap komt de profeet Jesaja met deze woorden van troost en hoop. Een belofte van bijeen vergaderd worden uit de ballingschap. Een belofte van licht van God, en om een licht zijn voor de volken, zoals het huidige Israël in veel opzichten al is.

Gedeelten uit het Nieuwe Testament
Nu laat U, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede, volgens Uw woord, want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien, die U bereid hebt voor de ogen van alle volken, een licht om de heidenen te verlichten en om Uw volk Israël te verheerlijken.
Luke 2:29-32 (HSV), uit de lofzang van Simeon.

Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.
John 8:12 (HSV).

U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden.
U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.
Matthew 5:13-16 (HSV).

In de Evangeliën wordt Jezus aangekondigd als een licht, niet alleen voor zijn volk Israël, maar ook voor de niet-Joodse volken. Hij bevestigt zelf meerdere malen, dat Hij als het Licht der wereld is gekomen, en Hij vraagt ons, ook een licht te zijn in deze wereld.

Wees de eerste die reageert op "Shabbatslezingen: Een licht voor de natiën"

Geef een reactie