Shabbats­lezingen: Een ster zal uit Jakob voortkomen

In de geschiedenis van Bileam lezen we, dat God zelfs door de mond van een ezel kan vermanen, en door de mond van een heidense ongehoorzame bezweerder een profetie kan uitspreken, die zijn eerste vervulling kreeg in koning David, en zijn uiteindelijke vervulling in de komst van de Messias.

De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Balak zijn:
✡ Torahlezing: Numeri 22:2 – 25:9,
✡ Profetenlezing: Micha 5:6 – 6:8,
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: Romeinen 11:25-32.

In verband met het thema wijken we daarvan af

Gedeelten uit de Torahlezing
Kom, ik zal u raad geven, en zeggen wat dit volk in later tijd uw volk zal aandoen. Toen hief hij zijn spreuk aan, en zei:
Bileam, de zoon van Beor, spreekt, de man van wie de ogen geopend zijn, spreekt, hij die de woorden van God hoort, spreekt, en die de kennis van de Allerhoogste weet; die het visioen van de Almachtige ziet, terwijl hij neervalt met ontsloten ogen.
Ik zal hem zien, maar niet nu; ik zal hem aanschouwen, maar niet van nabij.
Er zal een ster uit Jakob voortkomen, er zal een scepter
[of: meteoor] uit Israël opkomen; hij zal de flanken van Moab verbrijzelen en alle zonen van Seth vernietigen.
Edom zal bezit zijn en Seïr zal bezit van zijn vijanden zijn, maar Israël zal kracht uitoefenen. Uit Jakob zal hij heersen; wie ontkomt uit de stad, zal hij ombrengen.

Numeri 24:14b-19 (HSV).

Bileam, een waarzegger of bezweerder uit Aram, werd ingehuurd door de koning van Moab, omdat die (onnodig) bang was voor het volk Israël. Ondanks de waarschuwingen van God bezweek hij voor het grote geld en reisde naar Moab. Onderweg bleek zijn ezelin meer inzicht te hebben in de geestelijke wereld dan hij, en zij ontweek tot driemaal toe een engel met getrokken zwaard. Dat bracht Bileam tot capitulatie: hij zou alleen de woorden uitspreken die God tot hem sprak.

U kent de rest van het verhaal: tot driemaal toe sprak hij een zegen uit over het volk Israël, en tenslotte kondigde hij aan, ‘wat dit volk in later tijd uw volk zal aandoen’.
Dit is een profetie die verder rijkt dan de eerste vervul­ling door koning David, die hier als een ster wordt voorgesteld. David versloeg en onder­wierp de Filistijnen, Moabieten, Arameeërs, Ammonieten, Amalekieten en Edomieten, zoals beschreven in 2 Samuël 8.

De profetie spreekt daarnaast zeker ook over het geestelijke koninkrijk van Jezus de Messias. De gedeelten ‘Ik zal hem zien, maar niet nu’ en ‘Er zal een ster uit Jakob voortkomen’ kunnen wijzen op Jezus eerste komst op aarde. De wijzen, die Jezus eer kwamen bewijzen na zijn geboorte, werden geïnfor­meerd en geleid door een ster.

En de gedeelten ‘ik zal hem aanschouwen, maar niet van nabij’ en ‘er zal een scepter [of: meteoor] uit Israël opkomen’ kunnen betrekking hebben op Jezus tweede komst op aarde om te regeren, recht te spreken en vrede te brengen.

Een gedeelte uit de Profetenlezing
En u, Bethlehem-Efratha, (al) bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af.
Daarom zal Hij hen overgeven tot de tijd dat zij die baren zal, gebaard heeft. Dan zal de rest van Zijn broeders zich bekeren, met de Israëlieten.
Hij zal staan en hen weiden in de kracht van de HEERE, in de majesteit van de Naam van de HEERE, Zijn God. Zij zullen (veilig) wonen, want nu zal Hij groot zijn tot aan de einden van de aarde. Hij zal Vrede zijn.

Wanneer Assur in ons land zal komen en wanneer hij onze paleizen zal betreden, zullen wij tegen hem zeven herders doen opstaan en acht vorsten uit de mensen. Zij zullen het land van Assur weiden met het zwaard, het land van Nimrod met getrokken zwaarden. Zo zal Hij ons redden van Assur, wanneer die in ons land zal komen en wanneer die ons gebied zal betreden.
Het overblijfsel van Jakob zal zijn te midden van vele volken als dauw van de HEERE, als regendruppels op het gewas, dat niet uitziet naar iemand en niet hoopt op mensenkinderen.
Ja, het overblijfsel van Jakob zal onder de heidenvolken zijn, te midden van veel volken, als een leeuw onder de dieren van het woud, als een jonge leeuw onder de schaapskudden,die, wanneer hij erdoorheen trekt, vertrapt en verscheurt, en er is niemand die redt. Uw hand zal verhoogd zijn boven uw tegenstanders en al uw vijanden zullen uitgeroeid worden.

Micha 5:1-8 (HSV)

De eerste tekst van deze profetie van Micha kent u ongetwijfeld uit het Kerst-evangelie. Hij vertelt ons over de komst van Jezus als de lijdende Knecht, die geboren werd in de Davidsstad Bethlehem. Maar er staat meer in deze profetie. Hij spreekt ook over een tijd dat Israël een sterk rijk zal zijn temidden van de volken, krachtig zal optreden tegen zijn tegenstanders, maar ook een zegen (‘dauw’) zal zijn voor vele volken, doordat het land bestuurd wordt door de Koning-Messias.

Een gedeelte uit het Nieuwe Testament
En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste.
Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan.
Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen liefheeft en doet.
Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende Morgenster.
En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets.

Openbaring 22:12-17- (HSV)

Ook dit gedeelte uit de Openbaring aan Johannes geeft ons een inkijkje in de tijd na Jezus tweede komst op deze aarde, als de Vredevorst en rechter. Een gebeurtenis, waarnaar we met vreugde en verwachting mogen uitzien.

Wees de eerste die reageert op "Shabbats­lezingen: Een ster zal uit Jakob voortkomen"

Geef een reactie