Shabbatslezingen: Gebruik je door God gegeven talenten

Voor een belangrijk werk zoeken we in deze wereld knappe en talentvolle mensen die hebben bewezen iets te kunnen presteren in de maatschappij. God denkt er anders over: Hij roept heel gewone mensen, zoals u en ik, en rust hen toe voor zijn bijzondere taken.

De Bijbelgedeelten voor de komende Shabbat Wayachel (En hij deed samenkomen) zijn:
✡ Torahlezing: Exodus 35:1 – 38:20,
✡ Profetenlezing: 1 Koningen 7:13-26 en 40-50,
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: Hebreeën 9:1-11.

In verband met het thema wijken we daarvan af

Een gedeelte uit de Torahlezing
Allen die wijs van hart zijn onder u, moeten komen en alles maken wat de HEERE geboden heeft: de tabernakel, zijn tent en dekkleed, haken, planken, dwarsbalken, pilaren en voetstukken; de ark met zijn draagbomen, het verzoendeksel en het voorhangsel ter afscherming; de tafel met zijn draagbomen, al de bijbehorende voorwerpen en de toonbroden; de kandelaar voor het licht en de bijbehorende voorwerpen, zijn lampen en de olie voor het licht; het reukofferaltaar en zijn draagbomen, de zalfolie, het geurige reukwerk, het gordijn van de ingang voor de ingang van de tabernakel; het brandofferaltaar, het koperen rooster dat erbij hoort, zijn draagbomen en alle bijbehorende voorwerpen, het wasvat met zijn voetstuk; de kleden van de voorhof, zijn pilaren en bijbehorende voetstukken, het gordijn voor de poort van de voorhof; de pinnen van de tabernakel en de pinnen van de voorhof, met de bijbehorende touwen; de ambtskleding om in het heilige te dienen, de geheiligde kleding van de priester Aäron en de kleding van zijn zonen om daarin als priester te dienen.

Toen ging heel de gemeenschap van de Israëlieten bij Mozes weg, en ze kwamen terug: ieder wiens hart hem daartoe bewoog en ieder wiens geest hem gewillig maakte. Ze brachten het hefoffer voor de HEERE ten behoeve van het werk aan de tent van ontmoeting, voor al het dienstwerk daarin en voor de geheiligde kledingstukken.
Exodus 35:10-21 (HSV).

Het volk Israël heeft jarenlang gezucht onder slavernij en onderdrukking. Pas een paar maanden daarvoor is het door grote wonderen in de vrijheid geleid, en heeft het de almacht van zijn God leren kennen. Hoe kan dit volk van voormalige slaven een tabernakel, een verplaatsbaar heiligdom, ontwerpen en bouwen in de wildernis?

Toch gebeurde het. Onder de leiding van Bezaleël en Aholiab, mannen die door God hiervoor waren aangewezen, zette ieder zich in en bracht van zijn huisraad of sieraden. Vrouwen gebruikten de door God gegeven talenten en inspiratie om wol, linnen en geitenhaar tot draden te spinnen, anderen brachten materialen voor het vervaardigen van de voorwerpen voor de tebernakel. Ieder naar zijn door God gegevenmogelijkheden.

Gedeelten uit de Profetenlezing
In het boek Rechters lezen we hoe Israël te lijden had van invallen van de Midianieten, toen zij God niet meer dienden. Dan roept God Gideon tot richter:
Toen verscheen de Engel van de HEERE aan Gideon en zei tegen hem: De HEERE is met u, strijdbare held! Maar Gideon zei tegen Hem: Och, mijn heer, als de HEERE met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen? En waar zijn al Zijn wonderen, waarover onze vaderen ons verteld hebben, toen zij zeiden: Heeft de HEERE ons niet uit Egypte doen optrekken? Maar nu heeft de HEERE ons verlaten en ons in de hand van Midian gegeven!
Toen wendde de HEERE Zich tot hem en zei: Ga in deze kracht van u, en u zult Israël uit de hand van Midian verlossen. Heb Ik u niet gezonden?
Maar hij zei tegen Hem: Och, mijn heer! Waarmee zal ik Israël verlossen? Zie, mijn geslacht is het armste in Manasse en ik ben de jongste in mijn familie.
Maar de HEERE zei tegen hem: Omdat Ik met u zal zijn, zult u Midian verslaan alsof het maar één man was.

Rechters 6:12-16 (HSV)

De argumenten van Gideon tellen niet in Gods ogen. Het gaat niet om wat Gideon zelf kan, om wie hij is, maar om wat God van hem maakt, om de kracht en wijsheid die God hem geeft voor de strijd.

Samuel riep het volk samen bij de HEERE, in Mizpa. En hij zei tegen de Israëlieten: Zo heeft de HEERE, de God van Israël, gesproken: Ik heb Israël uit Egypte geleid, en Ik heb u uit de hand van de Egyptenaren gered, en uit de hand van alle koninkrijken die u onderdrukten. Maar u hebt heden uw God verworpen, Die u uit al uw ellenden en uw noden verlost heeft, en u hebt tegen Hem gezegd: Stel een koning over ons aan.
Nu dan, stel u op voor het aangezicht van de HEERE, overeenkomstig uw stammen en uw duizenden. Toen Samuel al de stammen van Israël naar voren liet komen, werd de stam van Benjamin door het lot aangewezen.
Toen hij de stam van Benjamin naar voren liet komen, opgesteld naar zijn geslachten, werd het geslacht van Matri aangewezen; en Saul, de zoon van Kis, werd aangewezen. Ze zochten hem, maar hij werd niet gevonden. Toen raadpleegden zij de HEERE opnieuw: Is die man wel hierheen gekomen? De HEERE zei: Zie, hij heeft zich tussen de bagage verstopt. Zij snelden erheen en namen hem vandaar mee. Hij ging midden tussen het volk staan, en van zijn schouders en hoger was hij langer dan heel het volk.

Toen zei Samuel tegen heel het volk: Ziet u wie de HEERE uitgekozen heeft? Want zoals hij is er niemand onder het hele volk. Toen juichte het hele volk, en zij zeiden: Leve de koning! Samuel sprak tot het volk over de bepalingen met betrekking tot het koningschap, schreef ze op een boekrol, en legde die voor het aangezicht van de HEERE. Toen liet Samuel het hele volk gaan, ieder naar zijn huis. Saul ging ook naar zijn huis in Gibea, en uit het leger gingen zij met hem mee van wie God het hart had aangeraakt.
Maar verdorven lieden zeiden: Hoe zou deze man ons verlossen? Zij verachtten hem en brachten hem geen geschenk. Hij hield zich echter doof.
1 Samuel 10:17-27 (HSV).

Is dat onze koning? vroegen slechte mensen zich af, nadat God door het lot een koning voor zijn volk had aangewezen. Die man Saul, die zich tijdens de volksvergadering tussen de bagage had verstopt moet ons gaan aanvoeren?
Een hoofdstuk verder kregen zij het antwoord op hun spot: Saul riep de strijdbare mannen bijeen en versloeg de Ammonieten, die de stad Jabes in Gilead belegerden.

Een gedeelte uit het Nieuwe Testament
Laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid. Blijf bezig met het voorlezen, met het vermanen, met het onderwijzen, totdat ik kom.
Veronachtzaam de genadegave niet die in u is en die u gegeven is door profetie, met handoplegging door de raad van ouderlingen.
Overdenk deze dingen, leef erin, opdat uw vorderingen op elk gebied openbaar worden. Geef acht op uzelf en op de leer. Volhard daarin. Want wanneer u dat doet, zult u zowel uzelf behouden als hen die u horen.

1 Timotheüs 4:12-16 (HSV).

Denk niet te gering over jezelf, schrijft de apostel Paulus aan de jonge voorganger Timotheüs. Al ben je jonger dan veel gemeenteleden, God heeft je deze taak gegeven en je ervoor toegerust door zijn heilige Geest, die in je is.

Wees de eerste die reageert op "Shabbatslezingen: Gebruik je door God gegeven talenten"

Geef een reactie