Shabbats­lezingen: God kan door dromen spreken

‘We hebben toch de Bijbel, Gods Woord, we hebben toch geen dromen nodig, God behoeft toch niet door dromen te spreken?’ klinkt het wel eens. Toch spreekt God soms door dromen, en de samenstellers van de Bijbel vonden die belangrijk genoeg om ze in de Bijbel op te nemen.

De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Mikets (Na verloop van) zijn:
✡ Torahlezing: Genesis 41:1 – 44:17,
✡ Profetenlezing: 1 Koningen 3:15 – 4:1,
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: Matteüs 27:15-46.

In verband met het thema wijken we daarvan af

Gedeelten uit de Torahlezing
Ook had Jozef een droom, die hij aan zijn broers vertelde; daarom haatten zij hem nog meer. Hij zei tegen hen: Luister toch naar deze droom die ik gehad heb. Zie, wij waren midden op de akker schoven aan het binden; en zie, mijn schoof stond op en bleef ook overeind staan. En zie, jullie schoven kwamen om hem heen staan en bogen zich voor mijn schoof neer.
Toen zeiden zijn broers tegen hem: Wil je dan soms over ons regeren? Wil je dan soms over ons heersen? Daarom haatten zij hem nog meer, vanwege zijn dromen en vanwege zijn woorden.
Hij kreeg nog een andere droom, en vertelde ook die aan zijn broers. Hij zei: Zie, ik heb weer een droom gehad; en zie, de zon, de maan en elf sterren bogen zich voor mij neer. Toen hij dit aan zijn vader en zijn broers vertelde, bestrafte zijn vader hem en zei tegen hem: Wat is dat voor een droom die je gehad hebt? Moeten wij, namelijk ik, je moeder en je broers, soms naar je toe komen om ons voor jou ter aarde neer te buigen?

Tijdens zijn verblijf in de gevangenis geeft God Jozef de uitleg van de dromen van de schenker en de bakker: de een wordt in zijn functie hersteld, de ander wordt gedood.

En het gebeurde, na verloop van twee volle jaren, dat de farao droomde, en zie, hij stond aan de Nijl. En zie, uit de Nijl kwamen zeven koeien op, mooi van uiterlijk en vet van vlees, en ze graasden in het rietgras. Maar zie, na hen kwamen uit de Nijl zeven andere koeien op, lelijk van uiterlijk en mager van vlees, en ze gingen bij de andere koeien aan de oever van de Nijl staan. En de koeien die lelijk van uiterlijk en mager van vlees waren, aten de zeven koeien die mooi van uiterlijk en vet waren op. Toen werd de farao wakker.
Daarna sliep hij weer in en droomde voor de tweede maal. En zie, zeven aren kwamen op in één halm, dik en mooi. En zie, daarna kwamen er zeven dunne en door de oostenwind verschroeide aren op. De dunne aren verslonden de zeven dikke en volle aren. Toen werd de farao wakker, en zie, het was een droom!

Genesis 37:5-10 en 41:1-7 (HSV).

Een gedeelte uit de Profetenlezing
Maar er is een God in de hemel Die verborgenheden openbaart. Hij heeft koning Nebukadnezar laten weten wat er in later tijd gebeuren zal. Uw droom en de visioenen die u voor ogen kwamen op uw bed, zijn deze: Terwijl u, o koning, op uw bed lag, kwamen er gedachten in u op over wat hierna gebeuren zal. En Hij Die de verborgenheden openbaart, heeft u laten weten wat er gebeuren zal.
Mij nu, aan mij is deze verborgenheid geopenbaard, niet door een wijsheid die in mij is boven alle levenden, maar daarom dat men de koning de uitleg ervan zou laten weten en dat u de gedachten van uw hart zou weten.
U, o koning, keek toe, en zie: een groot beeld. Dit beeld was hoog, de glans ervan uitzon­derlijk. Het stond voor u. De aanblik ervan was schrikwekkend. Het hoofd van dit beeld was van goed goud, zijn borst en zijn armen waren van zilver, zijn buik en zijn dijen van brons, zijn benen van ijzer, zijn voeten gedeeltelijk van ijzer, gedeel­telijk van leem.
Hier keek u naar, totdat er, niet door mensenhanden, een steen werd afgehouwen. Die trof dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem, en verbrijzelde die. Toen werden het ijzer, het leem, het brons, het zilver en het goud tegelijk verbrijzeld. Ze werden als kaf op een zomer­dors­vloer. De wind voerde ze weg, zodat er geen spoor van terug­gevon­den werd. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg en vulde de hele aarde.

Daniël 2:28-35 (HSV)

Gedeelten uit het Nieuwe Testament
Terwijl (Jozef) deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest; en zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.
Dit alles is geschied opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet, toen hij zei: Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en u zult Hem de Naam Immanuel geven; vertaald betekent dat: God met ons. Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heere hem bevolen had, en hij nam zijn vrouw bij zich.

En nadat (de wijzen) door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren om niet terug te keren naar Herodes, keerden zij langs een andere weg terug naar hun land.
Nadat zij vertrokken waren, zie, een engel van de Heere verschijnt Jozef in een droom en zegt: Sta op, en neem het Kind en Zijn moeder met u mee, en vlucht naar Egypte, en blijf daar totdat ik het u zal zeggen, want Herodes zal het Kind zoeken om Het om te brengen.
Hij stond dan op, nam het Kind en Zijn moeder in de nacht met zich mee en vertrok naar Egypte. En hij bleef daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet: Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen.

Matteüs 1:20-24 en 2:12-15 (HSV)

God kan door dromen spreken
‘We hebben toch de Bijbel, Gods Woord, we hebben toch geen dromen nodig, God behoeft toch niet door dromen te spreken?’ klinkt het wel eens. Toch spreekt God soms door dromen, en de samenstellers van de Bijbel vonden die belangrijk genoeg om ze in de Bijbel op te nemen.

Zo kreeg de (heidense) koning Nebukadnezar visioenen over wat er in later tijd zou gebeuren: een visuele uitbeelding van vier grote rijken die elkaar zouden opvolgen: Babylonië, de Meden en Perzen, het Griekse rijk en het Romeinse rijk. Grote rijken, die zijn gekomen, en zijn vergaan toen ze door een steen werden getroffen.

In de dagen van Jozef en Maria was de Tenach, het Oude Testament, compleet, en toch sprak God tot Maria en Jozef en de wijzen in dromen, over zaken die specifiek hun leven en de komst van de Messias aangingen.
Ook tijdens de zendingsreizen schonk God regelmatig aanwijzingen in een droom.

Komt elke droom van God? Zeker niet; dromen kunnen voortkomen uit menselijke fantasie of verlangens. Toets daarom of een droom in overeenstemming is met de hoofdlijn van Gods Woord. Dient de droom Gods Koninkrijk of de mens?

Wees de eerste die reageert op "Shabbats­lezingen: God kan door dromen spreken"

Geef een reactie