Shabbatslezingen: Jozua, voorafschaduwing van Jezus

Enkele profetische gedeelten tonen allemaal een stukje van wie Jezus is: Overwinnaar over de boze, Redder, Profeet, Leider, Leraar tot gerechtigheid, sterk en verheven, en Doper met de heilige Geest.

De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Wayelech (En hij ging) zijn:
✡ Torahlezing: Deuteronomium 31:1-30,
✡ Profetenlezing: Hosea 14:2-10, Joël 2:15-27, Micha 7:18-20,
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: Romeinen 10:1-17.

In verband met het thema wijken we daarvan af.

Een gedeelte uit de Torahlezing
Daarop is Mozes deze woorden tot heel Israël gaan spreken, en hij zei tegen hen: Ik ben heden honderd­twintig jaar oud. Ik kan niet meer uitgaan of ingaan; bovendien heeft de HEERE tegen mij gezegd: U zult deze Jordaan niet oversteken.
De HEERE, uw God, Hij zal voor u uit overtrekken. Hij zal deze volken van voor uw ogen wegvagen, en u zult hen uit hun bezit verdrijven. Jozua zal voor u uit over­trekken, zoals de HEERE gesproken heeft.
En de HEERE zal met hen doen zoals Hij met Sihon en Og, koningen van de Amorieten, en met hun land gedaan heeft, die Hij weggevaagd heeft. Wanneer de HEERE hen aan u gegeven heeft, moet u met hen doen overeenkomstig alle geboden die ik u gegeven heb.

Wees sterk en moedig, wees niet bevreesd en schrik niet voor hen terug, want het is de HEERE, uw God, Die met u meegaat. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. En Mozes riep Jozua en zei tegen hem voor de ogen van heel Israël: Wees sterk en moedig, want ú zult met dit volk het land binnengaan dat de HEERE hun vaderen gezworen heeft hun te geven; en ú zult het hun in erf­bezit laten nemen. De HEERE nu is het Die voor u uit gaat. Hij zal met u zijn. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld.
Deuteronomium 31:1-8 (HSV).

Gedeelten uit de Profetenlezing
Wees niet bevreesd, dieren van het veld, want de weiden van de woestijn worden groen, de bomen dragen hun vrucht, de wijnstok en de vijgenboom geven hun opbrengst.
En u, kinderen van Sion, verheug u en wees blij in de HEERE, uw God, want Hij zal u geven de Leraar tot gerechtigheid. Die zal regen op u doen neerdalen, vroege regen en late regen in de eerste maand. De dorsvloeren zullen vol koren zijn, de perskuipen stromen over van nieuwe wijn en olie.

Dan zult u weten dat Ik te midden van Israël ben, dat Ik, de HEERE, uw God ben, en niemand anders: Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden!
Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uit­storten op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jonge­mannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de diena­ressen zal Ik in die dagen Mijn Geest uitstorten.

Joël 2:22-24 en 27-29 (HSV).

Een gedeelte uit het Nieuwe Testament
Het begin van het Evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God.
Het is zoals er geschreven staat in de profeten: Zie, Ik zend Mijn engel voor Uw aangezicht, die voor U uit Uw weg gereed zal maken, en: De stem van iemand die roept in de woestijn: Maak de weg van de Heere gereed, maak Zijn paden recht.
Johannes kwam in de woestijn en doopte en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonden. En heel het Judese land en de inwoners van Jeruzalem liepen naar hem uit; en zij werden allen door hem gedoopt in de rivier de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden.
En Johannes was gekleed in kameelhaar en had een leren gordel om zijn middel, en hij at sprinkhanen en wilde honing.
En hij predikte en zei: Na mij komt Hij Die sterker is dan ik, bij Wie ik het niet waard ben neer te bukken en de riem van Zijn sandalen los te maken. Ik heb u wel gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de Heilige Geest.

Markus 1:1-8 (HSV)

Jozua, een voorafschaduwing van Jezus

Mozes draagt de leiding over aan Jozua, zijn trouwe dienaar en assistent. In het Hebreeuws wordt zijn naam als יְהוֹשֻׁעַ (Jehôshoea) en יֵשׁוּעַ (Jeshoea) geschreven, met de betekenis ‘JHWH (is) redder/redding/hulp’. Dezelfde naam dus als Jezus droeg, door God gezon­den tot redding der mensheid.

Het is een van de profetische aanwijzingen in de Bijbel van de komst van de Messias. De eerste vinden we al in het begin van het boek Genesis, waar Eva na de zondeval de belofte krijgt van Iemand die de satan zal verslaan:
En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen. (Genesis 3:15)

In zijn lange afscheidsrede waarschuwt Mozes tegen valse profeten en belooft: ‘Een Profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zal de HEERE, uw God, voor u doen opstaan; naar Hem moet u luisteren’ (Deutero­nomium 18:15)

In zijn profetie noemt Joël Hem de Leraar tot gerechtig­heid’. Hij zal voorspoed brengen en Zijn komst is verbonden met de uitstorting van de Heilige Geest op alle mensen, niet meer alleen op koningen en profeten, zoals voordien. Zo wil God dicht bij en in ieder mens wonen.

Ook Johannes de Doper, de wegbereider voor Jezus, sprak profetische woorden in zijn boeteprediking. Hij vertelt dat Jezus sterker en verhevener is dan hij zelf, en de gelovigen zal dopen met de heilige Geest.

Deze profetische gedeelten tonen allemaal een stukje van wie Jezus is: Overwinnaar over de boze, Redder, Profeet, Leider, Leraar tot gerechtigheid, sterk en verheven, en Doper met de heilige Geest.

1 reactieop"Shabbatslezingen: Jozua, voorafschaduwing van Jezus"

  1. Al deze titels in de laatste zin van dit artikel zijn volgens mij 2000 jaar geleden vervuld. Wij moeten ons vandaag de dag richten op het huidige ambt van de Here Jezus. Die van hakkohen haggadol (Isra’Elitisch Hogepriester) in de enig overgebleven Tempel van God in de hemel. Dat Hij voor ons de voorgeschreven offers brengt en Hem vragen voor onze persoonlijke zaken en die van onze naasten bij God te pleiten en smeken. Dat Hij spoedig mag komen als Messias.

Geef een reactie