Sjabbats­lezingen: Geroepen tot een heilig priesterschap

De Heer maakte bij de berg Sinaï zijn grote plannen met Zijn volk Israël bekend: een koninkrijk van priesters, een heilige natie. Maar hoe vaak heeft Hij zijn volk moeten straffen om hun afdwalingen, om hen ‘bij de les’ te houden.

De Bijbelgedeelten voor de komende sjabbat Yitro (Jetro) zijn:
✡ Torahlezingen: Exodus 18:1 – 20:23,
✡ Profetenlezing: Jesaja 6:1 – 7:6 en 9:5-6,
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: Matteüs 5:8-20.

Gedeelten uit de Torahlezing
In de derde maand, op dezelfde dag dat de Israëlieten uit het land Egypte waren vertrokken, kwamen zij in de woestijn Sinaï. Zij braken op vanuit Rafidim, kwamen in de woes­tijn Sinaï en sloegen hun kamp op in de woestijn. Israël sloeg daar zijn kamp op tegenover de berg.
Toen klom Mozes omhoog, naar God. De HEERE riep tot hem vanaf de berg: Zo moet u tegen het huis van Jakob zeggen en de Israëlieten verkondigen: U hebt zelf gezien wat Ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe Ik u op arends­vleugels gedragen en u bij Mij gebracht heb. Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoor­zaamt en Mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van Mij.
U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken.

Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft.
U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeel­ding van wat boven in de hemel, of bene­den op de aarde of in het water onder de aarde is.
U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde (geslacht) van hen die Mij haten, maar Die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden in acht nemen.
U zult de Naam van de HEERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want de HEERE zal niet voor onschuldig houden wie Zijn Naam ijdel gebruikt.
Exodus 19:1-6 en 20:1-7 (HSV)

Een gedeelte uit de Profetenlezing
In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon, en de zomen van Zijn (gewaad) vulden de tempel. Serafs stonden boven Hem. Ieder had zes vleugels: met twee bedekte (ieder) zijn gezicht, met twee bedekte hij zijn voeten, en met twee vloog hij.
De een riep tot de ander: Heilig, heilig, heilig is de HEERE van de legermachten; heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid!
De deurpinnen in de drempels schudden door de stem van hem die riep, en het huis vulde zich met rook.
Toen zei ik: Wee mij, want ik verga! Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de Koning, de HEERE van de legermachten, gezien.

Jesaja 6:1-5 (HSV).

Gedeelten uit het Nieuwe Testament
U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weg­ge­worpen en door de mensen vertrapt te worden.
U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.

Kom naar Hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar, dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priester­schap, om gees­te­lijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus.
Daarom staat er in de Schrift: Zie, Ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is; en: Wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.
Voor u dan, die gelooft, is Hij kostbaar; maar voor de onge­hoor­zamen geldt: De steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden, en een steen des aanstoots en een struikelblok; voor hen namelijk die zich aan het Woord stoten, door onge­hoor­zaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn.
Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht, u, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent; u, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent.
Matteüs 5:13-16 en 1 Petrus 2:3b-9

Geroepen tot een heilig priesterschap
In deze tekstgedeelten maakt de Heer zijn grote plannen bekend met Zijn volk Israël, en met allen die in het geloof daarbij willen behoren. Zijn doel is hen tot een heilig volk te maken, apart gezet ten dienste van de andere volken, een heilig priesterschap om God te eren, opdat de volken Hem leren kennen.
Daartoe gaf Hij hen de Tien Geboden, of Tien Woorden, als ‘grondwet’ voor Zijn volk, en voor ieder die zich daarbij wil voegen, als een verbond, zoals dat tussen een man en een vrouw bestaat.

Het is een goede zaak, als een man en een vrouw jaloers zijn. Dat wil zeggen, dat zij het niet kunnen verdragen dat zij niet de enige zijn voor de ander. Zo is ook God jaloers, Hij kan het niet uitstaan als Zijn volk niet onverdeeld is toegewijd aan Hem, de hemelse bruidegom.
Na de verbondssluiting bij de berg Sinaï is de woestijnreis van het volk één grote aaneenrijging van gemopper, rebellie en ongeloof. De God van de voorvaderen werd ingeruild voor een gouden kalf. Het ongeloof houdt hen 40 jaar buiten Kanaän.

Ongeloof en ongehoorzaamheid zijn het ook, die het volk uit het land verdrijven in de ballingschap, eerst het noordelijke rijk, daarna het zuidelijke rijk Juda. Zij bleven in de Babylonische ballingschap totdat zij in den vreemde het dienen van afgoden hebben afgeleerd, en mogen dan terugkeren naar hun vaderland.

Hoe is het nu in Israël? Een deel van de bevolking houdt zich hartstochtelijk, soms zelf fanatiek, aan alle geboden, met daarbij veelal een grote berg tradities. Een ander deel – is schrijf het met verdriet en zorg – trekt zich niets aan van God en gebod. Een vreemde god, Boeddha, sierde het Nova dansfestival op 7 oktober. De stad Tel Aviv is trots op zijn Pride-parade. Jaarlijks vinden ruim 16.000 abortussen plaats, dat is 8 procent van het aantal zwangerschappen. Mag ik dan de verschrikkelijke inval van Hamas-terroristen op 7 oktober ook zien als een duidelijke aanmaning: Israël, keer terug naar jullie God en zijn geboden!

(Opmerking hoofdredactie: niet al het onheil komt voort uit ongehoorzaamheid; er is ook onverdiend lijden! Hiervan sprake de Bijbel ook duidelijk!)

En hoe is het in Nederland? Wij zijn geen haar beter…..

Mijn zoon, acht de bestraffing van de Heere niet gering en bezwijk niet, als u door Hem terecht­gewezen wordt. Want de Heere bestraft wie Hij liefheeft, en Hij geselt iedere zoon die Hij aanneemt. Hebreeën 12:4b-5.

Met dank aan dr. W. Vlastuin, schrijver van het boekje ‘Israël Gods oogappel en wij’, uitgave van het Refor­ma­to­risch Dagblad.

1 reactieop"Sjabbats­lezingen: Geroepen tot een heilig priesterschap"

  1. De 10 Woorden kunnen geen grondwet vertegenwoordigen, maar slechts een samenvatting van de Torah van Mosjéh zijn. Voor een grondwet is immers veel meer nodig dat 10 bepalingen, zoals ook blijkt uit de enorme omvang van Mosjéhs mitswot, misjpatiem en choeqqiem.

    Maar zoals dat gaat met een samenvatting staan daarin de geconcentreede bepalingen van Gods Torah. De gevolgen van het overtreden van zulke bepalingen kan niet anders dan de geestelijke doodstraf betekenen. Dat wijst op de beperkte bruikbaarheid ervan.

    Gelukkig is dat meestal niet zo met de ‘gewone’ Torah bepalingen, zoals die te vinden zijn in de hele Bijbel (inclusief de geschriften van het Nieuwe Verbond) en zoals die vandaag de dag worden vastgesteld. Juist die trachten Gods volk te beschermen tegen het overtreden van de 10 Woorden en God-loos te worden. Juist door de uitstorting van Gods Geest werkt Torahnavolging tot groei en betere bruikbaarheid van Zijn volk.

    Groet, M. van Putten

Geef een reactie