Wat betekent Isra‘Els herstel?

Christenen behoren tot Gods volk. Maar Isra‘El oorspronkelijk ook. Sommigen stellen echter dat dit laatste niet langer geldt. In de Bijbel staat echter dat Isra‘El weer hersteld wordt in Gods volk. Wat betekent dat? Deze vraag is vooral genegeerd. Hoog tijd het te onderzoeken.

Dit is een samenvatting van een uitgebreid artikel gepubliceerd op Uitdaging.nl.

Herstel betekent terugzetten in de oude situatie of weer oprichten. Het veronderstelt dus een voorafgaande val. Her-stel is lastig. Het vraagt een krachtinspanning. Daar gaat moed aan vooraf en tijdens het proces van opstaan is doorzettingsvermogen nodig. Ook wordt niet altijd de oude situatie (volledig) hersteld. Soms reageert de omgeving ook niet altijd positief. Herstel kent dus verschillende stadia met elk een eigen uitdaging.

Waarom wordt Isra‘El hersteld?
God zal Isra‘Els huidige verbanning beëindigen, omdat ze een plaats hebben in Zijn toekomstplan. Dat toont Gods onbreekbare band met hen. Isra‘El bestaat om God te eren en dienen. Dat is dan ook de hoofdreden van hun herstel. Namelijk dat zij de Tempel op aarde herstellen, zodat mensen Gods wil weer volledig eren en naleven in Zijn Aanwezigheid op aarde. Dus alleen door Isra‘El zal Gods Koninkrijk zich vestigen in de Schepping.

Isra‘Els herstel
In de Bijbel worden de volgende hoofdstadia van Isra‘Els herstel genoemd:

• ‘Bekering’ van Isra‘El
Het gaat hierbij niet over enkele Joden die de Here Jezus aannemen als de Messias, maar de plotselinge collectieve (12 stammen) bekering van Godswege. Het officieel aannemen van de Here Jezus door Isra‘El(s rest).

Veel christenen (hoewel de meeste christenen niet geloven in Isra‘Els herstel), die het bestaan van het Jodendom niet goed kunnen verdragen, verheugen zich daarop. Maar Isra‘Els bekering betekent niet zozeer dat zij het christelijke geloof aannemen, maar dat zij zich afkeren van het traditionele Jodendom. Want dat Jodendom belemmert en rekent niet meer met Isra‘Els herstel, zoals in de Bijbel beschreven is. Isra‘Els rest zal daardoor in een keer vernieuwd worden (2 Kor 3:12-18).

• Einde van de ballingschap aangekondigd
Er zal van Godswege een sjofar (hoorn) geblazen worden en een vreugdebode doet een oproep uitgaan. Zo wordt het einde van Isra‘Els verbanning (galoet) aangekondigd (Js 27:13; 52:7).

• Terugkeer en komst in het Beloofde Land
Isra‘Els rest zal hun verbanningsoorden verlaten en daarbij geholpen worden. Isra‘Els zwakken worden tijdens hun reis naar het Beloofde Land gedragen en gevoed (Js 60:4, 16). Op indrukwekkende wijze keert Isra‘Els rest terug naar Jeruzalem (Js 11:16; 35:8).

• De komst van de Messias
God stelt Zijn Zoon, de Here Jezus, aan in het ambt van Messias en Hij daalt dan naar de aarde af vanuit de hemel. Daar diende Hij God eertijds als de kohen gadol (Isra‘Eltietisch hogepriester) in Zijn Tempel in de hemel. De Messias komt in Jeruzalem neer en trekt het Tempelplein op (Ps 24:7; Zac 9:9). Zoals met Mosjéh (Mozes) bij de Uittocht komt Isra‘Els Messiaanse Leider van buiten Isra‘El. God bewerkt de verlossing en die leider voert het namens Hem uit.

• Vestiging van Gods Koninkrijk
De Messias verwelkomt Isra‘El en de gelovigen uit de volken die in Jeruzalem verzameld worden. Hij kondigt de vestiging van Gods Koninkrijk op aarde af (Zac 9:10) en geeft opdracht voor de herbouw van het Land en de Tempel (Js 61:4; Am 9:11).

• Verbondssluiting met Isra‘El
Wanneer de basis is gelegd van de vestiging van Gods Koninkrijk en Gods Tempel is ingewijd zal de Messias het Nieuwe Verbond van Zijn Koninkrijk sluiten tussen God en Zijn volk (Js 61:8; Jr 31:31). Dat sluit definitief de Verbondstermijn van Mosjéh af. Diens zegen & vloek over Isra‘El (Dt 11:26). Isra‘El kan daardoor weer officieel ingevoegd worden in Gods volk (Rm 11:23) en ontvangt de Heilige Geest (Joël 2:28).

• Wereldwijde oppositie
Al de voorafgaande gebeurtenissen hebben een enorme impact op de wereld. De ongelovigen zien hun bestaan bedreigt (Opb 11:18). De komst van de Messias kondigt het einde van hun dominantie aan. Zij beraden een plan om dit terug te draaien.

• Oorlog en overwinning
De oppositionele volken en natiën gaan over tot wapengeweld. De confrontatie vindt plaats in het noorden van het Beloofde Land (Opb 16:16). De Messias en Zijn leger zullen met hen oorlog voeren en hen overwinnen (Js 34:2-8; Opb 19:15-21). De satan wordt voor lange tijd opgesloten (Opb 20:2).

• Bekering van de mensheid
De Messias roept Zich uit als Koning der aardse koningen (Js 24:23; Opb 20:4). Vanuit Jeruzalem zullen de gelovigen uitgezonden worden om de mensheid tot bekering op te roepen. Het functioneren van Gods Koninkrijk blijft echter onvolkomen zolang niet allen zich bekeren (Zac 14:18-19) en er zal ook nog veel huichelarij zijn. De Messias draagt Zijn heerschappij over aan God (1 Kor 15:28) en sluit daarmee Zijn ambtstermijn af.

• Laatste oorlog tegen Gods volk
Als de waardige mensen verlost zijn wordt satan weer losgelaten (Opb 20:7). Hij zal mensen ophitsen zodat ze optrekken tegen de Tempelstad Jeruzalem (Zach 12:3; Opb 20:8). Vuur van God zal ze verwoesten (Zach 12:6, 9; Opb 20:9). Gods eindoordeel zal uitgesproken worden door Zijn Zoon, in het ambt van Rechter. Satan en zijn demonen zullen in de poel van het vuur geworpen worden (Opb 20:10). Daarna ook de dood en het dodenrijk (vs 14) en alle bokkige mensen (vs 15).

Betekenis Isra‘Els herstel
Onder andere dat:

• Het uiteindelijke doel van de Here Jezus verborgen is
Zijn Messiasschap wordt pas volkomen als Hij Isra‘Els godsdienstige herstel bewerkt. Maar zelfs daarna zal Hij een ander ambt krijgen. Hij blijft de Zoon van de Vader.

• Jeruzalems Tempel hersteld wordt
Dit wordt het godsdienstige centrum van de aarde, wat een nieuw Verbond en Torah vereist.

• Gods volk één zal worden
Christenen ontdekken dat Isra‘Els herstel nodig was voor hun eigen vervolmaking. Isra‘El zal ontdekken dat God alleen door de Here Jezus, Zijn Zoon, benaderd kan worden. De vereniging van alle gelovigen vervolmaakt Gods volk (Ef 2:16; 4:4). Isra‘Els verbanning heeft vandaag dus ook negatieve gevolgen voor christenen. Isra‘Els herstel betreft dus niet alleen henzelf. God wil dat alle leden van Zijn volk onderling gelijke rechten moeten hebben, hoewel er wel hiërarchie is zoals ook onder de engelen.

• Isra‘El één van de natiën wordt
Het herstel van Isra‘El en de komst van de Messias heft de koninkrijken en de natieverbanden niet op. Hij wordt immers Koning van de koninkrijken en niet van één Koninkrijk. Ook wordt Isra‘El niet boven de natiën geplaatst, maar heeft onder hen speciale voorrechten. Gods volk blijkt niet gebonden aan één etniciteit (van Isra‘El), maar aan één godsdienst.

• De Messias Zijn nieuwe Godsdienst zal onderrichten
Oude Theologieën blijken beperkt of vals. Het rabbinale Jodendom verondersteld de ballingschap en de christenheid verondersteld de dominante representant te zijn van Gods volk. Zulke veronderstellingen blijken dan onwaar, onjuist en irrelevant. Beiden zullen in het Messiaanse Koninkrijk eindelijk één godsdienst aannemen (Ef 4:5).

• De dominantie van heidendom zal afnemen
Toch zullen gelovigen nog omgang met de ongelovigen hebben en door hen beïnvloed en verleid kunnen worden.

• De laatste fase van Gods heilsplan nabij is
Tijdens de Messiaanse regering blijven mensen zich verzetten tegen God (Js 60:12). Toch volbrengt de Messias Gods verlossing van de oude Schepping. Daarom voltrekt de opstanding van de doden zich pas nadat Hij Zijn messiaanse bediening volbracht heeft (Opb 20:5), want al het menselijk gedrag wordt maar eenmaal afgerekend in Gods eindoordeel.

2 Reactiesop"Wat betekent Isra‘Els herstel?"

 1. Wie is Israel?
  Het zal worden één Herder en één kudde.
  Zoals Adam en Chava het voorbeeld werden voor het geheimenis van de Messias en de Kehilah, zo mogen de melo hagoyim zich verheugen ook Israel te heten, net als dat veel vermengde volk wat met de kinderen Israels optrok uit Egypte en bij de berg op hun Amen werden zij allen kinderen Israels genoemd, Nu is het nog een soort tweedeling, maar starks zal het één Bruid worden die haar Man en Maker zal begroeten. Uit Hem, door Hem en tot Hem zijn alle dingen, In deze voorbereidingstijd richting Yom haKippurim roept Hij ons terug naar Hem, naar Zijn inzettingen, naar Zijn profetie om Zijn plan te gaan volvoeren. Herstel van het gehele huis Israel in het komende Koninkrijk. Gisteren, heden en in der eeuwigheid. Yeshua de Verlosser. Er is geen Heiland dan Ik, zegt het Woord van YHVH. Nog zoveel te ontdekken bij Hem. Joh 14:26 is een goede raad.Hosea 14:1,2 https://www.youtube.com/watch?v=3qlR2J0xiBo https://www.youtube.com/watch?v=The04SPkkJc

 2. Mooi uitgelegd, we kijken uit naar het herstel van Zijn volk de Joden.
  God heeft dat beloofd en Hij houdt altijd woord.
  De Joden zijn heel erg belangrijk in Gods TOEKOMSTIGE KONINKRIJK.
  daar kunnen wij christenen nog niet azn tippe, ik zou nog niet durven te denken dat ik meer zou zijn dan Zijn uitverkoren volk.
  We kijken uit naar de Messias, onze Jezus.
  We horen bij Zijn volk, ėėn volk , zo mooi.
  Maranatha Jezus kom terug

Geef een reactie