Oorsprong mens onderzocht

De vraag naar de oorsprong van de mens is een van de meest fundamentele levensvragen. Het Darwinisme stelt dat de mens toevallig en zonder reden is geëvalueerd vanuit apen. Andere stellen alternatieve scenario’s voor. Emeritus hoogleraar Edgar Andrews onderzoekt deze opties in het boek ‘Wat is de mens?’, maar belicht ook de schepping van de mens door God. Hij concludeert dat dit laatste het meest aannemelijk is. Hoe is zijn onderzoek opgebouwd?

Boekanalyse
Andrews is emeritus-hoogleraar materiaalkunde (natuurkunde) en was internationaal expert en adviseur van grote chemische multinationals in de Verenigde Staten van Amerika.

Na een inleiding en een voorwoord behandelt Andrews in 14 hoofdstukken de oorsprongsvraag verdeeld over drie delen (1. Mens en universum; 2. Mens en biosfeer en 3. Mens en de Bijbel). Hij bespreekt een groot aantal onderwerpen met diepgravende analyses die gemakkelijk leesbaar en soms humoristisch zouden zijn.

De individuele en collectieve plaats van de mens in het universum worden beschreven aan de hand van het wetenschappelijk inzicht, zijn onderwijservaring en zijn Bijbels wereldbeeld. De langste hoofdstukken gaan over de multiversumtheorie (H4), of de menselijke afstamming terug te vinden is in de fossielen (H8) en wat er te zeggen valt over de menselijke ziel, die atheïsten als niet-bestaand beschouwen (H9).

Dit boek is het vervolg op het boek ‘Wie heeft God gemaakt?’ van dezelfde auteur. Voet- en eindnoten geven verduidelijking en literatuurverwijzingen. Meestal is gebruik is gemaakt van de NBG’51 Bijbelvertaling. Het boek sluit af met een zoekregister.

Voorzien in behoefte
Het viel Andrews op dat er opvallend weinig over de vraag van dit boek is geschreven, maar hij vindt het antwoord erop in de Bijbel. De mens zou dus met een duidelijk doel door God geschapen zijn, namelijk om over de aarde te heersen en daarin delen in de heerlijkheid van de goddelijke natuur. Toch benadert hij zijn onderzoek niet meteen vanuit het Bijbelse raamwerk. Hij onderzoekt hoe diverse wereldbeschouwingen de vraag benaderen, maar concludeert dat de Bijbelse visie het enige bevredigende antwoord biedt.

Andrews behandelt vooral de evolutietheorie die vanuit de materialistische visie bijvoorbeeld het bestaan van een menselijke ziel of geest (feitelijk de hele niet-materiele wereld) en wonderen ontkent. Dit uit zich bijvoorbeeld in de medische wereld en dus ook in de zorg. Hij bespreekt ook buitenaards leven dat zou bestaan op ‘exoplaneten’ of in multiversums, maar ook de opvallende fijn afstemming die vastgesteld wordt in het universum.

Evaluatie
Dit is een interessant, belangrijk en toegankelijk boek over de menselijke oorsprong, waarin zaken als kosmologie, biologie en psychologie naar voren komen gericht op een groot lezerspubliek.

Andrews Bijbelvisie laat wel zien dat hij geen Theoloog is. Zo herhaalt hij bijvoorbeeld de traditionele overtuiging dat de Here Jezus de christelijke godsdienst zou hebben gesticht, terwijl juist dit strijdig is met de Bijbel. Ook verwerpt hij leringen die het God-gelijk-zijn van de Here Jezus betwijfelen.

Dit boek wordt aangeraden.


Adrews, E., Wat is de mens? Adam, alien of aap? 2018, Maatkamp, Zelhem, 384 pagina’s, € 22,50, ISBN: 9789491706622.

Wees de eerste die reageert op "Oorsprong mens onderzocht"

Geef een reactie