Shabbats­lezingen: Gods regels voor een gezond gezin

Toen zei Adam: Deze is ditmaal been van mijn been­deren, en vlees van mijn vlees! Deze zal ‘mannin’ genoemd worden, want uit de man is zij genomen. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn.

De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Achare mot (Na de dood) en Kedoshim (Heiligen) zijn:
✡ Torahlezingen: Leviticus 16–20,
✡ Profetenlezing: Amos 9:7-15 of Ezechiël 20:2-20 en 22:1-16,
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: 1 Korinthe 6:9-20 en Matteüs 5:43-48.

Een gedeelte uit de Torahlezing
U mag niet met de vrouw van uw naaste de geslachts­daad verrichten om gemeenschap met haar te hebben. Dan verontreinigt u zich met haar.
U mag niemand uit uw nageslacht overgeven om aan de Molech geofferd te worden. De Naam van uw God mag u niet ontheiligen. Ik ben de HEERE.
U mag niet slapen met een mannelijk persoon, zoals u met een vrouw slaapt. Dat is een gruwel.
Ook mag u met geen enkel dier de geslachtsdaad verrichten. Dan verontreinigt u uzelf daarmee. Een vrouw mag ook niet vóór een dier gaan staan om ermee te paren. Het is een afschuwelijke schanddaad.
U mag uzelf niet verontreinigen met al die dingen, want de heidenvolken die Ik vóór u uit ga verdrijven, hebben zich met al die dingen verontreinigd, zodat het land onrein geworden is. Ik zal het zijn onge­rech­tig­heid vergelden, zodat het land zijn bewoners zal uitspuwen.
Maar ú moet Mijn veror­de­ningen en Mijn bepalingen in acht nemen. U mag geen enkele van die gruwel­daden doen, de ingezetene van het land niet, en ook de vreemdeling niet die in uw midden verblijft. Want de mensen in dit land die er vóór u waren, hebben al die gruweldaden gedaan, zodat het land onrein geworden is. Laat het land u niet uitspuwen, omdat u het veront­reinigt, zoals het het heiden­volk dat er vóór u was, uitgespuwd heeft.

Leviticus 18:20-28 (HSV).

Een gedeelte uit de Profetenlezing
Verder zei de HEERE: De roep van Sodom en Gomorra is groot en hun zonde heel zwaar. Ik zal nu afdalen en zien of zij werkelijk alles gedaan hebben zoals de roep luidt die over haar tot Mij gekomen is. En zo niet, Ik zal het weten.

De twee engelen kwamen ’s avonds in Sodom aan, terwijl Lot in de poort van Sodom zat. Toen Lot hen zag, stond hij op om hun tegemoet te gaan, en boog hij zich met zijn gezicht ter aarde. Hij zei: Zie toch, mijne heren, wijk toch af van uw weg en kom naar het huis van uw dienaar en overnacht daar en was uw voeten; morgen­vroeg kunt u opstaan en uw reis vervolgen. Maar zij zeiden: Nee, wij zullen wel op het plein overnachten.
Hij drong echter sterk bij hen aan, zodat zij van hun weg afweken naar hem toe, en zijn huis binnengingen. Hij richtte een maaltijd voor hen aan. Hij bakte ongezuurde broden en zij aten.
Nog voor zij zich te slapen legden, omsingelden de mannen van die stad, de mannen van Sodom, van jong tot oud, het huis; heel het volk, niemand uitgezonderd. Zij riepen naar Lot en zeiden tegen hem: Waar zijn die mannen die vannacht bij u gekomen zijn? Breng hen naar buiten, naar ons toe, zodat wij gemeenschap met hen kunnen hebben.

Genesis 18:20-21, 19:1-5 (HSV)

Een gedeelte uit het Nieuwe Testament
Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle godde­loos­heid en onge­rechtig­heid van de mensen, die de waarheid in onge­rech­tig­heid onder­drukken, omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God Zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van Hem die onzicht­baar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Godde­lijk­heid, zodat zij niet te veront­schuldigen zijn.
Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun over­wegingen en hun onver­stan­dig hart is ver­duis­terd. Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden, en hebben zij de heerlijk­heid van de onver­ganke­lijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen.
Daarom heeft God hen overge­geven aan schandelijke hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegen­natuurlijke. En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand: mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. En omdat het hun niet goeddacht God te erkennen, heeft God hen over­ge­geven aan verwerpelijk denken, om dingen te doen die niet passen.

Romeinen 1:18-28 (HSV)

Gods regels voor een gezond gezin
De Bijbel geeft goede richtlijnen voor het leven, ook op seksueel gebied. Wanneer we ons hieraan houden, beschermt dit ons tegen tal van maat­schap­pe­lijk onwen­se­lijke situaties, zoals echt­schei­dingen, een­ouder­gezinnen, en ‘seksueel over­draag­bare aan­doeningen’. De Bijbel wijst de weg naar een gezonde maat­schappij en een gezond gezins­leven, met respect voor elkaar, waarin we een ander niet beschouwen als middel om de seksuele lusten te bevredigen.

Natuurlijk is er door alle tijden heen wel homofilie geweest. Ook is er door alle eeuwen heen wel sprake geweest van schandelijke lusten, schreef Herman Kloppenburg (z.l.) in zijn dagboek ‘Niet alleen van brood‘. Onrecht­vaar­dig­heid, boos­heid, hebzucht en slecht­heid zijn echt geen begrippen die specifiek zijn voor de eindtijd van onze christelijke cultuur. De gehele geschie­denis van de mensheid weet van deze kwalen.

Maar wel specifiek voor de eindtijd is dat deze dingen niet meer slecht worden genoemd. We moeten ermee leren leven. Begrippen zoals schuld belijden komen alleen nog maar voor in een haast zinloos ritueel, maar praktisch doen we er niets meer mee. Homofilie wordt in de Bijbel zonde genoemd, maar is nu zelfs geen ziekte meer, doch vraagt om erkenning!
Aan de andere kant zijn er mensen die homofielen met de vinger nawijzen als grote zondaars en ze het liefst uit de gemeenschap zouden willen bannen, en dit alleen om hun, nog zogenaamd zuivere gemeenschap, zuiver te houden. Deze geestloze puriteinen zijn er nog beroerder aan toe dan degenen die ze in de beklaag­den­bank zetten.

Uit dit alles blijkt, dat God de mens van deze tijd heeft overgegeven aan een verwerpelijk denken. Niet omdat de wereld door God verlaten is. Ook niet omdat de wereld zo slecht is. Nee, het komt alleen maar omdat zij die God kenden, Hem niet als God verheerlijkt hebben of gedankt, maar de majesteit van de onver­ganke­lijke God hebben vervangen door een eigen­gemaakt gods­begrip. Als we hiervan door­drongen raken, verstaan we hoe zondig het is om de slachtoffers van onze zonde tot zondaars te maken. O God, verlaat het verziekte mensdom niet en vergeef de werkelijk schuldigen!

Wees de eerste die reageert op "Shabbats­lezingen: Gods regels voor een gezond gezin"

Geef een reactie