Shabbats­lezingen: Hoe reageer je op Gods oproep?

Twee zilveren trompetten riepen de stammen van Israël op om op te breken, en ze werden geblazen op feestdagen en in de strijd. Jezus’ leven op aarde, met zijn onderwijs en wondertekenen, was een oproep om in te gaan in het Koninkrijk der hemelen. Geven wij gehoor?

De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Beha’alotecha (Wanneer u opstelt) zijn:
✡ Torahlezing: Numeri 8 – 12,
✡ Profetenlezing: Zacharia 2:10 – 4:7,
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: Openbaring 11:1-19.

In verband met het thema wijken we daarvan af

Een gedeelte uit de Torahlezing
De HEERE sprak tot Mozes: Maak voor u twee zilveren trompetten; van gedreven werk moet u ze maken. Ze dienen u tot het samenroepen van de gemeenschap en tot het opbreken van de kampen. Als zij daarop blazen, moet heel de gemeen­schap zich bij u verzamelen, bij de ingang van de tent van ontmoeting. Als zij er echter maar op één blazen, moeten de leiders, de hoofden van de duizenden van Israël, zich bij u verzamelen.
Als u met een onderbroken klank blaast, moeten de kampen die aan de oostkant hun kamp opgeslagen hebben, opbreken. Als u voor de tweede keer met een onderbroken klank blaast, moeten de kampen die aan de zuidkant hun kamp opgeslagen hebben, opbreken; [De Griekse vertaling noemt ook de twee andere kampen] Van rustplaats tot rustplaats moeten ze met een onderbroken klank blazen.
Bij het bijeenroepen van de gemeente moet u echter wel blazen, maar geen onderbroken klank laten horen.
En de zonen van Aäron, de priesters, moeten op die trompetten blazen. Het zal voor u tot een eeuwige verordening zijn, al uw generaties door.
Wanneer u dan in uw land ten strijde trekt tegen de tegenstander die u benauwt, moet u met die trompetten een onderbroken klank laten horen. Dan zal aan u gedacht worden voor het aangezicht van de HEERE, uw God, en u zult van uw vijanden verlost worden.
En op de dag van uw blijdschap, op uw feest­dagen en aan het begin van uw maanden moet u ook op de trompetten blazen, bij uw brandoffers en bij uw dankoffers. Ze dienen u tot gedachtenis voor het aangezicht van uw God. Ik ben de HEERE, uw God.

Neem voor de Israëlieten wraak op de Midianieten; daarna zult u met uw voorgeslacht verenigd worden.
Mozes liet hen ten strijde trekken, duizend per stam, hen en Pinehas, de zoon van Eleazar, de priester, ten strijde, met de heilige voorwerpen en de trompetten voor het geschal in zijn hand.

Numeri 10:1-10 en 31:2 en 6 (HSV).

Gedeelten uit de Profetenlezing
En zie, bij ons staat God aan het hoofd, en Zijn priesters met de trompetten voor het geschal, om alarm over u te slaan. Israëlieten, strijd niet tegen de HEERE, de God van uw vaderen, want u zult er niet in slagen. Jerobeam had een omtrekkende beweging laten maken, waardoor een hinderlaag achter hen kwam, zodat zijn troepen vóór Juda waren en de hinderlaag achter hen was. Toen Juda zich omkeerde, zie, toen was de strijd vóór en achter hen. Zij riepen tot de HEERE, terwijl de priesters op de trompetten bliezen. Daarop sloegen de mannen van Juda alarm. En zodra de mannen van Juda alarm sloegen, gebeurde het dat God Jerobeam en heel Israël versloeg voor de ogen van Abia en Juda.

En zij zag, en zie, de koning (Joas) stond bij zijn pilaar bij de ingang, en bij de koning de bevelhebbers en de trompetten; en de hele bevolking van het land was blij en blies met trompetten, en de zangers stonden er met hun muziekinstrumenten en gaven te kennen de HEERE te willen prijzen.
2 Kronieken 13:12-15, 23:13 (HSV).


Het geluid van de zilveren trompetten kan ik u niet laten horen, wel het geluid van een shofar, een ramshoorn, die ook voor het geven van signalen werd gebruikt.

Gedeelten uit het Nieuwe Testament
En Jezus antwoordde en sprak opnieuw tot hen door gelijkenissen, en zei: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zeker koning die voor zijn zoon een bruiloft bereid had, en hij stuurde zijn dienaren eropuit om de genodigden voor de bruiloft te roepen. Maar zij wilden niet komen.
Opnieuw stuurde hij dienaren eropuit, andere, en hij zei: Zeg tegen de genodigden: Zie, ik heb mijn middagmaal gereedgemaakt; mijn ossen en de gemeste dieren zijn geslacht, en alle dingen zijn gereed. Kom naar de bruiloft. Maar zij sloegen er geen acht op en gingen weg, de één naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. En de anderen grepen zijn dienaren, behandelden hen smadelijk en doodden hen. Toen de koning dat hoorde, werd hij boos. En hij stuurde zijn legers, bracht die moordenaars om en stak hun stad in brand.
Toen zei hij tegen zijn dienaren: De bruiloft is wel bereid, maar de genodigden waren het niet waard. Ga daarom naar de kruispunten van de landwegen en nodig er voor de bruiloft zovelen uit als u er maar zult vinden. En die dienaren gingen naar de wegen, verzamelden allen die zij vonden, zowel slechte als goede mensen; en de bruiloftszaal werd gevuld met gasten.

Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild! Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Want Ik zeg u: U zult Mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt: Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere!
Matteüs 22:1-10 en 23:37-39 (HSV)

Hoe reageer je op Gods oproep?
Twee zilveren trompetten waren gemaakt om het volk Israël op te roepen om in de afgesproken volgorde hun tenten op te breken, hun vee te verzamelen en zich gereed te maken voor vertrek.
Die zelfde trompetten werden meegenomen in de strijd, om met een onderbroken klagend geluid God aan ons te ‘herinneren’, dat we Hem nodig hebben om te overwinnen. Psalm 50:15 “Roep Mij aan in de dag van benauwd­heid; Ik zal u eruit helpen en u zult Mij eren.”

De trompetten werden ook geblazen op feestdagen, met name het feest van de Bazuinen/Nieuwjaar, en op Nieuwe­maans­dag, om ons te herinneren aan God!
Onze relatie met God is een partnerschap, in beide richtingen. Wanneer we er voor zorgen aan God te denken als we Hem waar­schijnlijk zouden vergeten, dan zal Hij als ons denken wanneer we Hem het hardst nodig hebben.

De trompetten riepen het volk bijeen toen Joas werd uitgeroepen tot koning. Hij liet zich onderwijzen door de priesters, en was een goede koning voor zijn volk.

Jezus komst op aarde was ook een oproep, een uitnodiging om in te gaan in het Koninkrijk der hemelen. Door zijn woorden en zijn wondertekenen had Jezus opgeroepen om hierin te geloven en Hem te volgen in een radicaal nieuwe manier van leven. Velen kwamen om d wonderen die ze zagen, om het voedsel dat Hij voor een grote menigte toehoorders vermenigvuldigde – maar de meesten waren niet bereid om hun kruis op te nemen en hun Heer te volgen, wanneer dat moeite en strijd zou betekenen. Toen ging de uitnodiging naar de heidenen – naar ons dus. Hoe is onze reactie op Jezus nodiging? Is God in ons leven zo zichtbaar dat het de Joden jaloers maakt?

Afbeelding: in de Titusboog in Rome zijn de buitge­maakte schatten uit de Tempel van Jeruzalem afgebeeld, waaronder de twee trompetten. De Joods-Romeinse geschied­schrijver Flavius Josefus beschreef die als ongeveer een el lange buizen, die aan het eind een klok­vor­mige verbreding hadden.

Wees de eerste die reageert op "Shabbats­lezingen: Hoe reageer je op Gods oproep?"

Geef een reactie