Shabbats­lezingen: Zonder bloedstorting geen vergeving

De Heer neemt het overtreden van zijn wetten, of leefregels, zeer serieus. Om de verbroken relatie te herstellen moet een offer worden gebracht, een dier sterft in plaats van de offeraar. Dit is een vooruitblik naar het grote offer van Jezus, Gods eigen Zoon.

De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Re’eh (Zie!) zijn:
✡ Torahlezing: Deuteronomium 11:26 – 16:17,
✡ Profetenlezing: Jesaja 54:11 – 55:5,
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: Johannes 7:37-52.

In verband met het thema wijken we daarvan af

Gedeelten uit de Torahlezing
Dan zal daar de plaats zijn die de HEERE, uw God, zal uitkiezen om Zijn Naam daar te laten wonen. Daarheen moet u alles brengen wat ik u gebied: uw brandoffers, uw slacht­offers, uw tienden, de hef­offers uit uw hand en heel de keur van uw gelofte­offers die u de HEERE belooft, en daar zult u zich verblijden voor het aangezicht van de HEERE, uw God, u, uw zonen en uw dochters, uw slaven en uw slavinnen, en de Leviet die binnen uw poorten is, want hij heeft geen aandeel of erfelijk bezit samen met u.
Wees op uw hoede dat u uw brandoffers niet brengt op elke plaats die u ziet, maar alleen op de plaats die de HEERE in een van uw stammen zal uitkiezen. Daar moet u uw brandoffers brengen en daar moet u doen alles wat ik u gebied.

Wel mag u naar het volle verlan­gen van uw ziel binnen al uw poorten slachten en vlees eten, over­een­kom­stig de zegen van de HEERE, uw God, die Hij u geeft. De onreine en de reine mag daarvan eten, zoals van een gazelle en van een hert. Alleen het bloed mag u niet eten; u moet het op de aarde uitgieten als water.
Alleen, houd eraan vast geen bloed te eten, want het bloed is de ziel, en u mag niet, samen met het vlees, ook de ziel eten. U mag dat niet eten; u moet het op de aarde uitgieten als water. U mag dat niet eten, opdat het u en uw kinderen na u goed gaat, als u doet wat juist is in de ogen van de HEERE.

Maar de heilige gaven die u hebt, en uw gelofteoffers, moet u opnemen en ermee naar de plaats komen die de HEERE zal uitkiezen. Bij uw brandoffers moet u zowel het vlees als het bloed offeren op het altaar van de HEERE, uw God. Van uw slachtoffers moet het bloed over het altaar van de HEERE, uw God, worden uitge­goten, maar mag u het vlees zelf eten.
Deuteronomium 12:11-16 en 23-27 (HSV).

Een gedeelte uit de Profetenlezing
[De Israëlieten] versloegen op die dag de Filistijnen van Michmas tot Ajalon; maar het volk was volledig uitgeput. Toen vielen de man­schap­pen aan op de buit. Zij namen schapen, runderen en kalveren, en slachtten die op de grond. En het volk at ze met het bloed (er nog in).
Men vertelde Saul: Zie, het volk zondigt tegen de HEERE door (vlees) te eten met het bloed (er nog in). Toen zei hij: U hebt trouwe­loos gehandeld; rol nu een grote steen naar mij toe. Verder zei Saul: Verspreid u onder het volk en zeg tegen hen: Laat ieder zijn rund en ieder zijn schaap bij mij brengen. Slacht hier en eet, maar zondig niet tegen de HEERE door (vlees) met het bloed (er nog in) te eten. Toen bracht ieder van heel het volk die nacht zijn rund met zich mee en slachtte het daar. Toen bouwde Saul een altaar voor de HEERE; dit was het eerste altaar dat hij voor de HEERE bouwde.

1 Samuël 14:31-35 (HSV).

Een gedeelte uit het Nieuwe Testament
Maar toen is Christus verschenen, de Hogepriester van de toekomstige (heils)goederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel (gegaan), die niet met handen is gemaakt, dat is: die niet van deze schepping is. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft (daardoor) een eeuwige verlossing teweeggebracht. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe, op de verontreinigden gesprenkeld, (hen) heiligt tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen!
En daarom is Hij de Middelaar van het nieuwe testament [= verbond], opdat, nu de dood heeft plaats­gevonden tot verzoening van de over­tredin­gen die er onder het eerste verbond waren, de geroe­penen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. Immers, waar een testament is, daar is het noodzakelijk dat de dood van de maker van het testament vastgesteld wordt. Want een testa­ment is bindend na (iemands) dood. Het wordt immers nooit van kracht zolang de maker van het testament nog leeft.
Daarom is ook het eerste niet zonder bloed ingewijd. Want nadat elk gebod over­een­komstig de wet aan heel het volk door Mozes mee­gedeeld was, nam hij het bloed van de kalveren en van de bokken met water en schar­laken­rode wol en hysop, en bespren­kelde het boek zelf en heel het volk, terwijl hij zei: Dit is het bloed van het verbond dat God u bevolen heeft (te houden).
Ook de tabernakel en ook al de voorwerpen voor de (ere)dienst besprenkelde hij op dezelfde manier met het bloed. En bijna alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd, en zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats.

Hebreeën 9:11-22 (HSV)

Zonder bloedstorting geen vergeving
‘Het leven van het vlees is in het bloed, en Ik heb dat Zelf voor u op het altaar gegeven om voor uw leven verzoening te doen. Want het is het bloed dat door middel van het leven verzoening bewerkt’, had God tot Moses gezegd. (Leviticus 17:11). Bij alle dierenoffers die op het altaar voor de Tabernakel werden gebracht, werd het bloed rondom op het altaar gesprenkeld. Het bloed van een dier kwam in de plaats van het bloed van een mens, die Gods wetten had overtreden.
Dit dierenoffer was een voorafschaduwing van het offer van Jezus, die zichzelf offerde als het lam van God, en de plaats innam, en de straf droeg, van de mensen die hadden gezondigd en op Hem hun geloof vestigden.

Wanneer een dier werd geslacht om vlees te eten, mocht het bloed niet worden gegeten. (Koken in bloed, en bloed­worst, zijn daarom een gruwel). Daarom moet na het slachten het bloed snel weg kunnen stromen. De Joden en de Moslims bereiken dit, door de halsslagader van het te slachten dier met een scherp mes snel door te snijden. In de Joodse keuken laat men het vlees uit­lek­ken, en wordt er grof zout op gestrooid om het laatste beetje bloed er uit te trekken.

Belangrijker dan het offeren van een stier of bok is de gezindheid van het hart van de offeraar. Zoals Asaf in Psalm 50 beschrijft:
Niet om uw offers zal Ik u straffen, want uw brandoffers houd Ik voortdurend voor ogen.
Toch hoef Ik uit uw huis geen jonge stier te nemen of bokken uit uw kooien, want al de wilde dieren in het woud zijn van Mij, de dieren op duizend bergen. Ik ken alle vogels van de bergen, het wild van het veld is bij Mij.
Als Ik honger had, Ik zou het u niet zeggen; want van Mij is de wereld en al wat zij bevat. Zou Ik stierenvlees eten of bokkenbloed drinken?
Offer dank aan God en kom aan de Allerhoogste uw geloften na. Roep Mij aan in de dag van benauwdheid; Ik zal u eruit helpen en u zult Mij eren.

Zie ook: Hebreeuwse les 153, Kasroet

8 Reactiesop"Shabbats­lezingen: Zonder bloedstorting geen vergeving"

 1. Beste Marco, Als ik om mij heen kijk en dit met 10,20,50 jaar geleden vergelijk dan ze ik al heel duidelijk de neerwaartse spiraal van de samenleving, van cultuur, opleiding en of opvoeding, etc. En naast de nu meer dan 2000 wetten in Nederland en groeiende, is de wetgeving en opvolging duidelijk beter, maar niet heus. Ik wordt vaak als wettelijk beschimpt omdat ik wel In Gods onveranderlijke Woord gelooft (Bijbels geloof is horen en doen). Ja onze >2000 wetten zijn veruit beter dan de >600 ‘wetten’ van God=> PFFF over wettelijk of intelligentie gesproken.
  Verder hoor ik je zeggen dat de uitstorting van de HG na Noach was weggenomen?? Met welke Geest hebben Abraham, Jakob, Izaak, Jozef, Mozes, Jozua, Kaleb, Samuel, Saul, David, Elia, etc. etc. dan hun ‘werken en profetieën’ kunnen doen?
  Dat is net als de uitspraak dat de HG pas na ‘pinksteren’ kwam. EN nee we zijn er idd nog niet JHWH is nog steeds bezig om Zijn totale herstelplan tot voleinding te brengen. Maar dat de woorden van Mozes net als alle andere Woorden in de Bijbel, nog steeds gelden, wordt dat plan alleen maar voor en door Yeshua gedaan. Ik hoop dat mijn antwoord je opm. beantwoord. Nogmaals ; ik doe niets met andere uitspraken en of geschriften tenzij die de Bijbel onderschrijven.
  Shalom Raymond

 2. Marco, bedankt weer voor je reactie. Ik doe niets met religies christelijk, Judaism of wat dan ook, tenzij het de Bijbel onderschrijft of vertegenwoordigd. Als je bedoelt dat een ieder een keuze moet maken om terug te keren naar JHWH en Zijn Woord Yeshua dan zeg ik hetzelfde. Mijn commentaren zijn vanwege;16.. Staat op de wegen, en ziet toe, en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg zij, en wandelt daarin; zo zult gij rust vinden voor uw ziel; maar zij zeggen: Wij zullen daarin niet wandelen.17 Ik heb ook wachters over ulieden gesteld, zeggende: Luistert naar het geluid der bazuin; maar zij zeggen: Wij zullen niet luisteren.
  Hier en elke keer als JHWH het erover heeft indien iemand naar Zijn verbond met Abraham terugkeert, dat je automatisch Zijn rust zal ervaren. Bekend als het nieuwe verbond is datzelfde verbond met Abraham maar vernieuwd omdat het volk gescheiden was. En ik ben bang dat de echte relatie met JHWH pas mogelijk is als alles hersteld is. Er waren maar enkelen (Abraham/Mozes/Jozef…. die een diepe relatie hadden, hoewel voor het zogenaamde NT moet ik nog iemand tegenkomen die net als Mozes of Daniel kan zeggen dat hij/zij zo met God wandelt.
  Alleen Adam heeft God voor zijn zonde gekend in een 100% relatie met alleen Zijn zaad. Daarna was alles en iedereen verontreinigd met ander zaad totdat Zijn zaad weer toegankelijk was door Yeshua’s dood. En ook nu ook al hebben we de keuze voor Gods Zaad blijven wij van dat andere zaad last hebben totdat Hij daar indelijk een stop in maakt en we in de oorspronkelijke staat zullen zijn zoals Adam werd geschapen.

  • Beste Raymond,
   Ook dit argument – dat het vroeger beter was dan nu – is flauw en wijst op ernstige vergissingen. Bijvoorbeeld de gedachte dat God Zijn openbaring zou verduisteren naarmate dat de tijd voort gaat. Zo zou Hij sinds de 6de eeuw BCE geen profeten meer zenden en sinds de 2de eeuw CE geen apostelen meer (of het aantal apostelen tot de 12 hebben beperkt).
   Natuurlijk is er het gegeven dat God aan elke generatie openbaart wat past bij Zijn Plan met Zijn schepping en dat vroeger minder voorhanden was dan tegenwoordig. Ook bouwt de openbaring Gods voort op wat eerder is geopenbaard.
   Toch blijft het feit staan van de diepe spirituele omwenteling door de komst van de Here Jezus, Zijn gehoorzaamheid aan God, de Vader, en Diens positieve reactie op wat Zijn Zoon deed. Laten we ook niet de uitstorting van de Heilige Geest niet onderschatten die sinds de dagen van Noach weggenomen was van de mens (Gn 6).
   Maar zoals ik al eerder schreef zijn we er nog lang niet. Het beste en belangrijkste moet nog komen. De Here Jezus heeft met Zijn dienst aan God op aarde een opgaande lijn (‘aliejah) ingezet. Maar er is ook de constante lijn in Gods openbaring: Mosjéh.

 3. Beste Raymond,
  Ter verduidelijking van punt 2., zoals ik ook elders schreef: in de christenheid ligt de focus op de kruisdood. Theologisch is dat wel juist, want de verlossing van de macht van satan is het cruciale herstel sinds ‘Adams afval van God. Alleen ontgaat dat ons mensen grotendeels. Wij kunnen er met ons verstand niet bij. Het is een (potentieel) geestelijk herstel tussen God en de mens, dat satan onttroond voor wat betreft de verhouding God-mens. Potentieel, omdat het door elk mens afzonderlijk eerst moet worden aangenomen/’eigen gemaakt’. Het is voorwaardelijk. Toetreding tot het Nieuwe Verbond is nodig.

  De diepe persoonlijke relatie met God, de Vader, – een die niet meer mogelijk was sinds de schepping van de mens en dat wat de focus heeft in de Bijbelse godsdienst – die daarna volgt (God wil dat namelijk) wordt bemiddeld door de Here Jezus, onze Kohen Gadol (Isra’Elitisch Hogepriester) in de hemel en onderhouden door Zijn Geest. Alles staat dus in dienst van die heilige relatie.
  Sjalom Marco

 4. Beste M,
  Op je reactie hierbij (zo goed als mogelijk kort verwoord) de mijne;
  1) Je hebt 100% gelijk betreffende dat mensenoffers nooit een offer van het heiligdom kan zijn. JHWH heeft ook nooit zoiets gevraagd en dat is juist hetgeen wat Hem met alle andere nepgodjes verschilt. Hij vroeg dat ook niet aan mensen maar Hij deed dat zelf door Het ultieme genade offer. Bij het verbond met Abraham liet Hij dat al zien door alleen door de karkassen te lopen. De verbondseed die daarbij hoort; ‘indien iemand het verbond verbreekt hetzelfde lot als de dode dieren zou ontvangen’. Het is de mens die die straf moest krijgen maar A voorzag God al dat de mens nooit dat verbond zou houden en werd Abraham in slaap gebracht en B ondanks de schuld van de mens nam Hij die schuld op zich en liet zich doden. DAT is het eeuwige evangelie, Hij voorziet echt in alles.
  2) Ik weet eigenlijk niet waar te beginnen want als je niet gelooft dat Yeshua/JHWH niet voor je bent gestorven en opgestaan, dan ben je 100% met alleen religie bezig in plaats van een relatie. In heel je Bijbel zijn bijna alle verhalen een beeld van Zijn dood en opstanding. Hij verloste niet de macht van de zonde, die macht ligt bij een ieder van ons, je moet gewoon gehoorzamen aan Zijn Woord. Hij verloste de de mens van de vloek van de zonde sinds Adam. Want Zonde is de overtreding van Zijn Woord. satan kan helemaal niets behalve een wortel voor een ieder houden. Het is altijd een keuze geweest en zal altijd blijven, wie je gelooft. Daarom is Bijbels teshuva, wat een terugkeer naar JHWH en Zijn Woord is met heel je macht ziel en kracht, de start van een leven met Hem, en het verbreken van die vloek.
  3) Ik heb het ook niet over voorschriften en Torah/Zijn Woord/’Wet’ is alleen bedoelt als instructie voor het leven in overvloed, zegen en geborgenheid. Je kan er niet door gered worden het is alleen Zijn genade die je redt. Maar als je gered bent is het zaak om nu WEL naar de Woorden te luisteren en te doen (shema) want Hij is eenmaal voor je gestorven. daarom nogmaals teshuva oftewel 180 graden omkeren en niet jouw of mensenwil doen maar Zijn wil.
  De teksten uit het zogenaamde NT en OT geven duidelijk aan waarom Hij het offer deed en is diverse malen in het OT door gebeurtenissen ‘geschets’. Het is juist het verhaal van de gezalfde van God, de Messias moest volgens het Woord een aantal dingen doen, moest oa lijden en opstaan en straks oa het verzamelen en voorgaan van Zijn kinderen.
  Alles valt of staat met wie je gelooft, net als Adam heeft iedereen een keuze wil je naar Hem luisteren of naar …..?
  Shalom Raymond

 5. Beste M. ik wil hier met het volgende reageren. Je hebt met slachtofferen een punt in de zin van wat meestal wordt gezegd met; dat met het offer van Yeshua alle offers heeft vervangen. Zijn offer heeft alleen het zonde offer vervult, Niet alleen is Zijn ultieme offer eeuwig omdat Hij is opgestaan, Hij is tegelijkertijd ook de ultieme hogepriester.26 Want zodanig een Hogepriester betaamde ons, heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren, en hoger dan de hemelen geworden;27 Dien het niet allen dag nodig was, gelijk den hogepriesters, eerst voor zijn eigen zonden slachtofferen op te offeren, daarna, voor de zonden des volks; want dat heeft Hij eenmaal gedaan, als Hij Zichzelven opgeofferd heeft.28 Want de wet stelt tot hogepriesters mensen, die zwakheid hebben; maar het woord der eedzwering, die na de wet is gevolgd, stelt den Zoon, Die in der eeuwigheid geheiligd is.=> En idd staat er nergens dat Hij daarmee de tempeldienst heeft afgeschaft, sterker nog die komt weer terug en voordat de tempel straks naar beneden komt voor Zijn kinderen de afgezonderde (heiligen) staat er in openb.14:12 Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus. Maar dan kom je met het volgende punt: dat Zijn dood niets te maken zou hebben met slachtoffers, terwijl je dan Hebr. 11 noemt? 11 Want welker dieren bloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door den hogepriester, derzelver lichamen werden verbrand buiten de legerplaats.12 Daarom heeft ook Jezus, opdat Hij door Zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden.13 Zo laat ons dan tot Hem uitgaan buiten de legerplaats, Zijn smaadheid dragende. => dit laat juist zien wat Hij voor ons heeft gedaan. Hij is zowel het slachtoffer als het zondeoffer (Yom Kipurim), net zoals Hij de Vader is en de Zoon, de Alfa (Aleph) en de Omega (Taw), het Lam en de Leeuw, De hogepriester en het offer etc etc. je hebt gelijk dat het zonde offer (Azazel) weg moest, dat de onreine niet in de tempel mocht komen. Maar dat is juist hetgeen wat Hij heeft gedaan, Hij werd vrijwillig onrein voor ons, Hij droeg ONZE zonden. Omdat Hij voor ons stierf en is opgestaan is Zijn offer juist wel eeuwig in plaats van stieren of bokken die tijdelijk waren. EN daarbij is Zijn offer juist de ultieme vergeving van JHWH die daarmee Israel weer tot Zijn bruid kon nemen. Israel was na Assyrië niet teruggekomen en wilde geen keuze maken voor God. Daarom zijn ze (het merendeel) tot op de dag van vandaag nog steeds in de wereld(huidige Egypte). God had ze een scheidbrief meegegeven, dus kon Israel nooit meer terugkomen. Maar God liet alle Profeten melden dat Hij ze wel terug zou nemen, in een 2de exodus. Dus hoe kon God ze toch terugnemen nadat Hij van ze was gescheiden? Hij kon toch Zijn eigen Woord niet overtreden? => 4 Zo zal haar eerste man, die haar heeft laten gaan, haar niet mogen wedernemen, dat zij hem ter vrouwe zij, nadat zij is verontreinigd geworden; want dat is een gruwel voor het aangezicht des HEEREN; alzo zult gij het land niet doen zondigen, dat u de HEERE, uw God, ten erve geeft.

  JHWH kon nooit meer Zijn bruid tot Zich nemen, de bruid mocht alleen hertrouwen indien de man gestorven was. En daarom ging Hij aan het kruis, daarom is de mogelijkheid weer gekomen om de belofte aan Abraham te vervullen Hij had dat voorzien want voor vers 4 staat vers 3 En deze laatste man haar gehaat, en haar een scheidbrief geschreven, en in haar hand gegeven, en haar uit zijn huis zal hebben laten gaan; of als deze laatste man, die ze voor zich tot een vrouw genomen heeft, zal gestorven zijn; resumerend: Ja Zijn Woord is waar en voor eeuwig, onveranderlijk, Maar Yeshua IS dat Woord en de vervulling daarvan. niet om het af te schaffen maar om het Vol te maken zodat een ieder die in Hem gelooft EN Zijn geboden doen, aan het bruiloftsmaal mag deelnemen.

  • Beste Raymond, Op drie zaken wil ik reageren.
   1. Zijn dood kan nooit een offer van het heiligdom zijn, want mensenoffers zijn verboden/een gruwel in dat verband!
   2. Zijn dood was geen zondoffer. Het verlost van de macht van de zond (d.i. satans macht over ‘Adam en diens nageslacht)
   3. Zijn dood heeft niet te maken met de voorschriften van Jom Kipoer, maar staan inderdaad in verband met het offer van ‘Aza’zel. Namelijk de onzekerheid onder het oude Verbond in verband met de offers. Ze gaven slecht eenmalige vergeving en waren niet afdoende t.a.v. de continue zondemacht. De Torah kan daarvan niet verlossen en is daar ook niet voor bedoeld.

 6. Vergelijken van offeren van aan God gewijde dieren in Zijn centrale heiligdom op de wijze die Hij had voorgeschreven met de dood van de Here Jezus is flauw en christocentrisme, maar m.i. wijst op ernstige vergissingen. Namelijk de conclusie dat Zijn ‘offer’ het offeren van slachtdieren in Gods heiligdom zou hebben vervuld (d.i. opgeheven/overbodig gemaakt). Dan zou God tegen Zichzelf verdeeld zijn. Het bevel tot het brengen van fysieke offers in Zijn heiligdom is immers een eeuwige instelling. Net zoals de Torah eeuwig is. Iets wat ook de Here Jezus heeft bevestigd (Mt 5:18).

  Maar het is ook een onjuiste vaststelling, want Zijn Persoonlijke dood was helemaal geen offer dat voldeed aan de eisen van de slachtoffers die in Gods heiligdom werden gebracht. Hij werd gemarteld en gedood buiten het heiligdom. Sterker, buiten de Israëls legerplaats. De plek waar volgens Torah juist al het onreine werd vernietigd. Hij is immers opzettelijk van Godswege daar gedood (Hb 13:11).

  Bovenal is de veronderstelde gelijkstelling onwaar. De dood van de Here Jezus betreft niet het wegnemen van een zonde, een overtreding of een schuld van Isra’El. Wat Hij deed had een doel op een veel ‘hoger’, spiritueler niveau. Hij wierp zich op als plaatsvervanger van ‘Adam, waardoor God ‘Adams overtreding kon vergeten. Daardoor had satan niet langer een ‘stok’ om mee te slaan. Had hij geen macht meer over hem. Dit is een omwenteling in de spirituele wereld, die slechts verborgen merkbaar is in de zichtbare wereld.

  De Here Jezus verkreeg dit van God, maar mensen kunnen er alleen deel aan krijgen door deelgenoot te worden aan Zijn kruiswerk door Zijn Geest. Het blijft dus beperkt toegankelijk tot Zijn talmoediem.

  Naast dat de offerdienst in Gods heiligdom van kracht blijft, is het dus ook nog nodig dat de specifieke schuld van Isra’El aan God – het verbreken van Gods Verbond (en daarmee diens Torah) – nog verzoend zal moeten worden. Vandaar dat Isra’El tot op heden in de galoet (verstrooiing onder de natiën) verblijft.

Geef een reactie