Sjabbats­lezingen: Het sacrament van de Rode Koe

Water vermengd met de as van een rode koe is een van de sacramenten die God gebruikt tot heil van zijn gemeente: doopwater, olie ter genezing, avondmaal of eucharistie. Maar wat heeft een rode koe met de inval van Hamas te maken?

De Bijbelgedeelten voor de komende sjabbat Choekat (Verordening, wetsvoorschrift) zijn:
✡ Torahlezing: Numeri 19:1 – 22:1,
✡ Profetenlezing: Rechters 11:1-33,
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: Johannes 3:10-21
In verband met het thema wijken we daarvan af

Gedeelten uit de Torahlezing
De HEERE sprak tot Mozes en tot Aäron: Dit is de wets­veror­dening die de HEERE geboden heeft: Spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij een rode koe zonder enig gebrek bij u moeten brengen, waaraan geen onvolkomenheid is, waarop nog geen juk gekomen is. U moet die aan de priester Eleazar geven, en men moet haar buiten brengen, tot buiten het kamp, en haar voor zijn ogen slachten. En de priester Eleazar moet met zijn vinger een deel van haar bloed nemen, en hij moet een deel van haar bloed zeven keer in de richting van de voorkant van de tent van ontmoe­ting sprenkelen. Men moet de koe voor zijn ogen verbranden. Haar huid, haar vlees en haar bloed, met haar mest, moet men verbranden. De priester moet cederhout, hysop en karmozijn nemen, en moet dat midden in de brandende koe werpen. (…)
En iemand die rein is, moet de as van de koe verza­me­len en buiten het kamp op een reine plaats weg­leg­gen. Die as is voor de gemeen­schap van de Israë­lie­ten om te bewaren, bestemd voor reini­gings­water. Het is een middel tot ontzon­di­ging. (…)
Wie een dode, welk dood lichaam van een mens ook, aanraakt, die is zeven dagen onrein. Op de derde dag moet hij zichzelf met water ontzondigen, dan is hij op de zevende dag rein. Als hij zich echter op de derde dag niet ontzondigt, is hij op de zevende dag niet rein.

Na de strijd van de Israëlieten tegen de Midianieten:
En u, sla uw kamp op buiten het kamp, zeven dagen lang. Ieder die een persoon gedood en ieder die een versla­ge­ne aan­ge­raakt heeft, moet zich op de derde dag en op de zevende dag ont­zon­di­gen, u en uw gevan­ge­nen.
Numeri 19:1-6, 9 en 11-12; 31:19 (HSV)

Gedeelten uit de Profetenlezing
Zeg daarom tegen het huis van Israël: Zo zegt de Heere HEERE: Ik doe het niet om u, huis van Israël, maar om Mijn heilige Naam, die u ontheiligd hebt onder de heiden­volken waarheen u gegaan bent. Ik zal Mijn grote Naam heiligen, die onder de heiden­vol­ken ont­hei­ligd is, die u in hun midden ontheiligd hebt. Dan zullen de heiden­volken weten dat Ik de HEERE ben, spreekt de Heere HEERE, als Ik in u voor hun ogen geheiligd word. Ik zal u uit de heiden­volken halen en u uit alle landen bijeen­bren­gen. Dan zal Ik u naar uw land brengen. Ik zal rein water op u spren­ke­len en u zult rein worden. Van al uw onrein­he­den en van al uw stink­goden zal Ik u reinigen.
Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam weg­ne­men en u een hart van vlees geven. Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn veror­de­nin­gen wandelt en dat u Mijn bepa­lingen in acht neemt en ze houdt.

Ezechiël 36:22-27 (HSV).

Gedeelten uit het Nieuwe Testament
Maar toen is Christus verschenen, de Hogepries­ter van de toekom­stige [heils]goe­de­ren. Hij is door de meerdere en meer volmaakte taber­nakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is: die niet van deze schepping is. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed eens en voor altijd binnen­gegaan in het heilig­dom en heeft daar­door een eeuwige verlos­sing teweeg­gebracht.
Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe, op de veront­reinig­den gespren­keld, hen heiligt tot rein­heid van het vlees, hoe­veel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf smett­e­loos aan God geofferd heeft, uw gewe­ten reinigen van dode werken om de levende God te dienen!

En hij [Paulus] ging de synagoge [van Efeze] binnen en sprak er vrijmoedig; drie maanden lang sprak hij met hen en probeerde hen te over­tui­gen van de zaken van het Konin­krijk van God. Maar toen sommi­gen verhard werden en onge­hoor­zaam bleven, en tegen­over de menigte kwaad­spraken van de weg van de Heere, ging hij bij hen weg, en hij zon­der­de de disci­pe­len af en sprak dagelijks in de school van een zekere Tyrannus. En dit gebeurde twee jaar lang, zodat allen die in Asia woonden, het Woord van de Heere Jezus hoorden, zowel Joden als Grieken.
En God deed buitengewone krachten door de han­den van Paulus, zo zelfs dat, als de zweetdoeken of de doeken die hij om zijn middel droeg, van zijn lichaam op de zieken gelegd werden, de ziekten van hen weken en de boze geesten uit hen weggingen.

Hebreeën 9:11-14, Handelingen 19:8-12 (HSV)

As van een rode koe, een van de sacramenten
In de kerk noemen we het sacramenten, middelen die God gebruikt tot heil van zijn gemeente, waarin Hij liefdevol zijn handen uitstrekt naar de mensen: het doop­water ter reiniging, de schuld­belijdenis of biecht ter verge­ving, olie ter gene­zing, avond­maal of eucha­ristie om Jezus’ dood te gedenken, wijwater om iets aan God toe te wijden en te reinigen van onheilige invloeden.
Bij de offer­wet­ten gaat het over bloed van een offer­dier, dat ter ver­zoe­ning van de zonden op het altaar, op het verzoendeksel en soms op het volk werd gesprenkeld.
In dit hoofdstuk schrijft God de Israëlieten voor, hoe zij het reinigingswater moeten bereiden van de as van een volmaakt rode koe, als een sacrament ter reiniging na het in aanraking komen met de dood. Het is een profetisch beeld van Jezus Christus, het volmaakte offer dat reinigt van de dood.
Een rode koe, zonder enig gebrek of tekortkoming, die nooit een juk gedragen heeft, die dus niemands knecht is geweest, is een typebeeld van de Messias, die de zonde van de wereld op zich heeft genomen.
Rood is de kleur van bloed, van de aarde, en staat ook vaak symbool voor de zonde. Kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren, zegt de HEERE. Al waren uw zonden als schar­laken, ze zullen wit worden als sneeuw; al waren ze rood als kar­mo­zijn, ze zullen worden als [witte] wol. (Jesaja 1:18)

Vijf rode koeien – reden tot oorlog
Hamas gaf aan zijn inval in Israël op 7 oktober 2023 de naam ‘Al-Aqsa vloed’. Dit omdat de Al-Aqsa moskee op het Tempel­plein bedreigd zou zijn, een reden die ze al jaren gebruiken voor hun aan­vallen op Israël. En waar­door werd deze moskee dan wel bedreigd? Door vijf rode koeien, bericht Likoed NL.
De woordvoerder van Hamas, Abu Obeida, legt dit uit: een Joodse orga­ni­sa­tie heeft vijf rode koeien geïmporteerd uit de Verenigde Staten. En rode koeien vormen een enorme bedreiging voor de moskee! Want rode koeien werden 2.000 jaar geleden door Joden gebruikt in de tempeldienst. Dit is dus volgens Hamas het bewijs dat Israël de moskee wil vernietigen om op die plek de tempel te herbouwen.


Voor een uitwerking van deze sidra voor een Bijbel­lees­kring, zie Numeri-19.pdf

Wees de eerste die reageert op "Sjabbats­lezingen: Het sacrament van de Rode Koe"

Geef een reactie