Sjabbats­lezingen: Zo moet u de Israëlieten zegenen

Torahrol.

De HEERE zegene u en behoede u!
De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig!
De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede!

De Bijbelgedeelten voor de komende sjabbat Naso (Tel, verhef) zijn:
✡ Torahlezing: Numeri 4:21 – 7:89,
✡ Profetenlezing: Rechters 13:2-25,
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: Johannes 12:20-36.

Een gedeelte uit de Torahlezing
En de HEERE sprak tot Mozes: Spreek tot Aäron en zijn zonen en zeg: Zo moet u de Israëlieten zegenen, door tegen hen te zeggen:
De HEERE zegene u en behoede u!
De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig!
De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede!
Zo moeten zij Mijn Naam op de Israëlieten leggen; en Ík zal hen zegenen.

Numeri 6:22-27 (HSV)

Een gedeelte uit de Profetenlezing
Het gebeurde nu, toen Salomo geëindigd had heel dit gebed en deze smeek­bede tot de HEERE te bidden, dat hij van voor het altaar van de HEERE uit zijn geknielde houding opstond en zijn handen uitspreidde naar de hemel.
Zo stond hij daar en zegende heel de gemeente van Israël en zei met luide stem: Geloofd zij de HEERE, Die Zijn volk Israël rust gegeven heeft, over­een­kom­stig alles wat Hij gesproken heeft! Niet één woord is onvervuld gebleven van al Zijn goede woorden, die Hij gesproken heeft door de dienst van Mozes, Zijn dienaar.
Moge de HEERE, onze God, met ons zijn, zoals Hij met onze vaderen is geweest. Moge Hij ons niet verlaten en ons niet in de steek laten, door ons hart voor Zich te winnen, zodat wij in al Zijn wegen gaan en Zijn gebo­den, Zijn ver­or­de­nin­gen en Zijn bepa­lin­gen, die Hij onze vaderen geboden heeft, in acht nemen.
Laten deze woorden van mij, waarmee ik voor het aan­ge­zicht van de HEERE gesmeekt heb, dag en nacht dicht bij de HEERE, onze God, zijn, zodat Hij recht verschaft aan Zijn dienaar en aan Zijn volk Israël, zoals elke dag vereist, opdat alle volken van de aarde weten: de HEERE, Hij is God en niemand anders.
Laat uw hart volkomen met de HEERE, onze God, zijn, door te wandelen over­een­kom­stig Zijn veror­de­nin­gen en Zijn geboden in acht te nemen, zoals op deze dag.

1 Koningen 8:54-61 (HSV)

Een gedeelte uit het Nieuwe Testament
En [Jezus] zei tegen hen: Zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuigen.
En zie, Ik zend de belofte van Mijn Vader op u; maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden.
Hij leidde hen naar buiten tot bij Bethanië. En Hij hief Zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij Zich van hen verwij­der­de. En Hij werd opge­no­men in de hemel. En zij aanba­den Hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren voortdurend in de tempel, terwijl ze God loofden en dankten. Amen.

Lukas 24:46-53 (HSV)

יְבָרֶכְךָ יהוה, וְיִשְׁמְרֶךָ
Yevarechecha Adonai, veyishmerechav
De HEERE zegene u en behoede u!
יָאֵר יהוה פָּנָיו אֵלֶיךָ, וִיחֻנֶּךָּ
Ya’er Adonai panav elècha vichoenèka
De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig!
יִשָּׂא יהוה פָּנָיו אֵלֶיךָ, וְיָשֵׂם לְךָ שָׁלוֹם
Yisa Adonai panav elècha, veyasem lecha shalom
De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede!
יהי חסדו עליך לאלפי דורות
Yehi chasdo aleicha le’alfei dorot
Moge zijn genade op u zijn tot duizend geslachten
משפחתך וילדיך, דורותיך אחריך
Mishpachtecha viladecha, dorotecha achareicha
Uw familie en uw kinderen, uw geslachten na u
רוחו תלך לפניך, לצידך, אחריך, מסביבך, בליבך
Roecho telech lefaneicha, letsidecha, achareicha, misvivecha, belibecha
Moge Zijn aanwezigheid voor u zijn, naast u en achter u, rondom u en binnenin u
הוא איתך, בבוקר ובערב
Hoe itcha, baboker oevaèrèv
Hij is bij u, in de ochtend en in de avond
בצאתך ובואך, בסבלותיך באושרך
Betzetècha oevo’ècha, b’sivlotècha be’oshrècha
In uw gaan en uw komen, in uw wenen en verheugen
הוא איתך, הוא איתנו עם כולנו, הוא איתך, שָׁלוֹם
Hoe itcha, hoe itanoe im koelanoe, hoe itcha. Shalom
Hij is bij u, Hij is bij ons, bij ons allemaal, Hij is bij ons. Vrede.

Na een discussie over de theologische grondslagen is dit (voorlopig?) mijn laatste Sjabbatslezing, en worden deze dor anderen verzorgd.

Wees de eerste die reageert op "Sjabbats­lezingen: Zo moet u de Israëlieten zegenen"

Geef een reactie